Informacja dodatkowaPobieranie 29,13 Kb.
Data01.04.2018
Rozmiar29,13 Kb.


INFORMACJA DODATKOWA

(załącznik do bilansu oraz rachunku zysków i strat)TOWARZYSTWA OPIEKI PALIATYWNEJ IM.JANINY RÓŻYCKIEJ

W SŁUPSKU
OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA JEDNOSTKI
Nazwa pełna: Towarzystwo Opieki Paliatywnej im. Janiny Różyckiej w Słupsku

Adres siedziby: 76-200 Słupsk ul.Jana Druyffa 2

Identyfikator REGON: 770745703

Identyfikator NIP 839-21-18-969


PODSTAWOWY PRZEDMIOT DZIALALNOŚCI WG PGD

9499Z Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej nieskwalifikowanych.

Towarzystwo Opieki Paliatywnej zostało wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego

pod numerem KRS: 0000102768 przez Sąd Rejonowy w Gdańsku, XVI Wydział

Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, data wpisu 07.12.2004 r., jako Organizacja Pożytku Publicznego.
Informacje o posiadanych jednostkach organizacyjnych.

Towarzystwo Opieki Paliatywnej im. J. Różyckiej w Słupsku Hospicjum Miłosierdzia Bożego


DANE DOTYCZĄCE CZŁONKÓW ZARZĄDU:

W dniu 20 stycznia 2012 roku odbyło się Walne Zebranie Towarzystwa Opieki Paliatywnej im. Janiny Różyckiej w Słupsku. Powołano nowe władze TOP:

Jolanta Żurawska Prezes Zarządu

Edyta Wolska Wiceprezes Zarządu

Maria Słoniewska Skarbnik Zarządu

Ewa Kiempa Członek zarządu


W skład Komisji rewizyjnej powołano:

Bożena Wysocka - Przewodnicząca

Barbara Macikowska – Wiceprzewodnicząca

Maria Jamroz – Sekretarz


W skład Sądu Koleżeńskiego powołano:

Ryszard Pendzich – Przewodniczący

Marianna Masilewicz – Wiceprzewodnicząca

Zofia Kosowicz - Gałecka– Sekretarz


OKREŚLENIE CELÓW STATUTOWYCH ORGANIZACJI
Przedmiotem działalności Towarzystwa Opieki Paliatywnej jest wdrażanie i rozwijanie opieki i leczenia paliatywnego osób z zaawansowaną chorobą nowotworową i innych chorych w terminalnym okresie choroby, reprezentowanie osób, które zajmują się opieką paliatywną, szerzenie i rozwijanie zasad i standardów tej opieki.
PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚĆI STATUTOWEJ ORGANIZACJI POŻYTKU PUBLICZNEGO:
Towarzystwo, jako organizacja pożytku publicznego prowadzi działalność statutową nieodpłatną na rzecz ogółu społeczeństwa, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji materialnej, życiowej w związku z chorobą nowotworową w ostatniej fazie życia.

Nie prowadzimy działalności gospodarczej, a cały uzyskany dochód przeznaczamy na działalność statutową.


ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2011 ROKU DO 31 GRUDNIA 2011 ROKU.
Roczne sprawozdanie finansowe obejmuje dane Towarzystwa Opieki Paliatywnej im. Janiny Różyckiej w Słupsku oraz Hospicjum Miłosierdzia Bożego w Słupsku

Zgodnie z art. 45 ust. 2 ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 (Dz. U. z 1994 roku, Nr 121 poz. 591 z póz. zm.) sprawozdanie finansowe składa się z:  1. Bilansu

  2. Rachunku zysków i strat

  3. Informacji dodatkowej

Sprawozdanie finansowe za rok 2011 zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności statutowej przez Towarzystwo. Nie są nam znane okoliczności, które wskazywałyby na istnienie poważnych zagrożeń dla kontynuowania przez TOP działalności.
CHARAKTERYSTYKA STOSOWANYCH METOD KSIĘGOWANIA

ORAZ WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW
Zasady ogólne
Poszczególne operacje na kontach syntetycznych i analitycznych grupowane są w oparciu o zasady określone w opracowaniach dotyczących rachunkowości w organizacjach nieprowadzących działalności gospodarczej, na podstawie zakładowego planu kont.

W Hospicjum Miłosierdzia Bożego w Słupsku księgowość prowadzona jest techniką ręczną (tradycyjną) ze względu na wąski zakres prowadzonej działalności natomiast w Towarzystwie Opieki Paliatywnej im. J. Różyckiej w Słupsku metodą komputerową ( program finansowo – księgowy Finanse DDJ – Progman) .

Wykaz ksiąg rachunkowych to:


  • Księga główna

  • Zestawienie obrotów i sald księgi głównej

  • Księgi pomocnicze

Rejestry te grupują operacje finansowe w zależności od źródła finansowania.

W celu ustalenia wartości bilansowych jednostki (w tym wyniku finansowego) dokonuje się na koniec każdego roku kalendarzowego sumarycznego wykazania w bilansie wartości kont syntetycznych.

Rachunek zysków i strat sporządzany jest poprzez przeksięgowanie sald prowadzonych kont zespołu 4 i 7, na konto 860 „Wynik finansowy”.

Nie jesteśmy płatnikiem podatku VAT, w związku, z czym w koszty księgowane są kwoty brutto, tj. kwoty do zapłaty wynikające z dowodów rozliczających wydatki. Koszty ponoszone stanowią tzw. koszty statutowe, to jest takie, które ponoszone są tylko i wyłącznie na realizację zadań statutowych (wynagrodzenia osobowe i składki na ubezpieczenia społeczne personelu medycznego, zakup żywności, leków i materiałów medycznych, transport sanitarny chorego, badania lekarskie itp.) Koszty administracyjne (wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zatrudnionego personelu administracji - dyrektor, główny księgowy, informatyk, zakup materiałów i energii, usługi obce, różne opłaty i składki oraz zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla wszystkich pracowników hospicjum).


Szczególne zasady ewidencji zdarzeń gospodarczych:
1.Rachunek kosztów

Ewidencję kosztów prowadzi się wyłącznie w zespole 4 – „Koszty realizacji zadań

statutowych”.

Konta zespołu 4 służą do ewidencji:

- kosztów prostych w układzie rodzajowym,

- kosztów amortyzacji.

W celach analityczno-kontrolnych wprowadzono szczegółowy podział kosztów,

według poszczególnych rodzajów kosztów oraz miejsc ich poniesienia.

2.Korzystamy z uproszczenia (art. 4 ust. 4 ustawy) i nie prowadzimy konta 490 – „Rozliczenie kosztów”.
3. Nie prowadzimy magazynów.

Zakupy towarów i usług dokonuje się na bieżąco, z przeznaczeniem do zużycia

z chwilą zakupu i rozliczane są bezpośrednio w koszty.

Podobnie otrzymane dary rzeczowe księgowane są bezpośrednio w koszty,

w miesiącu ich otrzymania, na podstawie faktury lub protokołów otrzymania.
4. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne.
4.1. Biorąc za podstawę zasadę istotności ustawy o rachunkowości do pozostałych środków trwałych nie zalicza się przedmiotów długotrwałego użytkowania, tj. powyżej jednego roku, o wartości jednostkowej poniżej 200 złotych. Przedmioty te w momencie wydania do użytkowania traktuje się, jako zużycie materiałów na własne potrzeby. Do tej grupy przedmiotów zalicza się w szczególności: pościel, tanie narzędzia, drobny sprzęt itp.

Do tej grupy przedmiotów nie zalicza się natomiast mebli, które niezależnie od ich jednostkowej ceny nabycia zaliczane są do pozostałych środków trwałych, dla których prowadzona jest ewidencja ilościowo – wartościowa.

Nie zalicza się do pozostałych środków trwałych przedmiotów długotrwałego użytkowania, o wartości nieprzekraczającej wielkości ustalonej w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych:

- trwale zamontowanych, w tym w szczególności wykładzin podłogowych trwale przymocowanych do podłoża, żaluzji, rolet, armatury sanitarnej, kinkietów itp.

Przedmioty długotrwałego użytkowania stanowiące sprzęt elektroniczny oraz telefony, niezależnie od ich jednostkowej ceny nabycia podlegają ewidencji ilościowo - wartościowej.

4.2. Przedmioty długotrwałego użytkowania stanowiące własność jednostki, których jednostkowa cena nabycia jest wyższa niż 200 złotych a okres użytkowania dłuższy niż jeden rok, zaliczane są do pozostałych środków trwałych jednostki oraz podlegają ewidencji ilościowo – wartościowej w księgach inwentarzowych, według grup klasyfikacyjnych środków trwałych oraz miejsc użytkowania.

4.3. Umarza się jednorazowo w miesiącu przyjęcia do używania środki trwałe, do wartości nieprzekraczającej wielkości ustalonej w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych, dla których odpisy amortyzacyjne są uznawane za koszt uzyskania przychodów w 100 % ich wartości w momencie wydania do używania.

Środki trwałe, o wartości wyższej od przyjętej ustawowo, amortyzowane są metodą liniową począwszy od miesiąca następującego po miesiącu przyjęcia ich do używania, za pomocą stawek podatkowych określonych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych. Amortyzacja dla tych środków trwałych naliczana jest za cały rok, jednorazowo, w miesiącu grudniu każdego roku.

4.4. Umarza się jednorazowo wartości niematerialne i prawne w miesiącu przyjęcia do używania, do wartości nieprzekraczającej wielkości ustalonej w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych, dla których odpisy amortyzacyjne są uznawane za koszt uzyskania przychodów w 100 % ich wartości w momencie oddania do używania.
Metody wyceny aktywów i pasywów na dzień bilansowy:
1.Środki trwałe:

- z zakupu - według cen nabycia (łącznie z podatkiem VAT), pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne,

- dary rzeczowe - na podstawie cen rynkowych stosowanych przy udostępnianiu rzeczy tego samego rodzaju i gatunku, z uwzględnieniem w szczególności ich stanu i stopnia zużycia oraz czasu i miejsca udostępniania.
2.Rzeczowe składniki aktywów obrotowych:

- z zakupu - według cen nabycia (łącznie z podatkiem VAT),

- dary rzeczowe - na podstawie cen rynkowych stosowanych przy udostępnianiu rzeczy tego samego rodzaju i gatunku z uwzględnieniem w szczególności ich stanu i stopnia zużycia oraz czasu i miejsca udostępniania.

3.Należności - w kwocie wymaganej zapłaty.


4.Środki pieniężne - według wartości nominalnej.
5.Zobowiązania – w kwocie wymagającej zapłaty.
6.Pozostałe aktywa i pasywa - według wartości nominalnej

PREZES - Jolanta Żurawska

WICEPREZES – Edyta Wolska

SKARBNIK Maria Słoniewska

CZŁONEK – Ewa Kiempa

DYREKTOR – Teresa JerzykGŁÓWNY KSIĘGOWY – Anna Grudzińska©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna