Informacja dodatkowaPobieranie 27,45 Kb.
Data25.03.2018
Rozmiar27,45 Kb.

INFORMACJA DODATKOWA

zgodnie z § 91 ust. 4 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych – (Dz. U. Nr 209, poz. 1744)
I. Zasady rachunkowości.
Zasady rachunkowości przyjęte przy sporządzaniu sprawozdania finansowego są zgodne z ustawą o rachunkowości z 9 września 1994 roku z późniejszymi zmianami, zwaną dalej ustawą.
W prezentowanym okresie w Spółce nie wystąpiły zmiany stosowanych zasad rachunkowości.
Poszczególne składniki aktywów i pasywów wycenia się stosując rzeczywiście poniesione na ich nabycie ceny, z zachowaniem zasady ostrożności.


 1. Wartości niematerialne i prawne, środki trwałe

Wartości niematerialne i prawne, środki trwałe oraz środki trwałe w budowie wycenia się według cen nabycia lub kosztów wytworzenia, pomniejszonych o dotychczasowe umorzenie. Odpisy amortyzacyjne są dokonywane przy zastosowaniu metody liniowej.


Do środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych zalicza się nabyte lub wytworzone składniki majątku o wartości początkowej powyżej 3.500 zł, zakupy wyposażenia o wartości początkowej nie przekraczającej 3.500 zł obciążają bezpośrednio koszty działalności w miesiącu oddania ich do użytkowania.
Spółka stosuje dla podstawowych grup majątku następujące roczne stawki amortyzacyjne:
Dla wartości niematerialnych i prawnych:

 • Inne wartości niematerialne i prawne 40%

Dla środków trwałych: • Urządzenia techniczne i maszyny 10%-30%

 • Środki transportu 14%-40%

 • Pozostałe środki trwałe 10%-20%

Wartości niematerialne i prawne oraz środki trwałe użytkowane przez Spółkę na podstawie umów leasingu, w których następuje przeniesienie całego ryzyka i pożytków z ich użytkowania są ujmowane w aktywach trwałych Spółki. Amortyzacja leasingowanych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych zaliczonych do aktywów trwałych Spółki jest dokonywana wg zasad i stawek jak dla własnych aktywów lub zgodnie z okresem obejmującym umowę leasingową.


Na składniki aktywów co do których istnieje podejrzenie, że w dającej się przewidzieć przyszłości nie będą przynosić korzyści ekonomicznych dokonuje się odpisu z tytułu trwałej utraty wartości.


 1. Zapasy

Nabyte lub wytworzone w ciągu roku obrotowego rzeczowe składniki zapasów ujmowane są według ceny nabycia lub kosztów wytworzenia. Wartość rozchodu zapasów jest ustalana przy zastosowaniu metody pierwsze weszło-pierwsze wyszło. Zapasy na dzień bilansowy wycenione są w cenie nabycia, zakupu lub wytworzenia nie wyższych od ceny sprzedaży netto danego składnika. Zapasy, które utraciły swoją wartość handlową i użytkową obejmuje się odpisem aktualizującym. Odpisy aktualizujące wartość składników zapasów zalicza się do pozostałych kosztów operacyjnych
 1. Należności i zobowiązania

Należności i zobowiązania (w tym z tytułu kredytów i pożyczek) w walucie polskiej wykazywane są według wartości podlegającej zapłacie. Należności i zobowiązania w walutach obcych w momencie powstania ujmowane są według średniego kursu ustalonego przez Prezesa NBP dla danej waluty obcej. Dodatnie lub ujemne różnice kursowe powstające w dniu płatności wynikające z różnicy pomiędzy kursem waluty na ten dzień, a kursem waluty w dniu powstania należności lub zobowiązania, odnoszone są odpowiednio na przychody lub koszty operacji finansowych.


Nie rozliczone na dzień bilansowy należności i zobowiązania w walucie obcej wycenia się w walucie polskiej według średniego kursu ustalonego przez NBP na ten dzień.
Wartość należności aktualizuje się uwzględniając stopień prawdopodobieństwa ich zapłaty poprzez dokonanie odpisu aktualizującego.


 1. Środki pieniężne

Krajowe środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych wycenia się według wartości nominalnej. Wpływ walut na dewizowy rachunek bankowy wycenia się wg kursów kupna walut, stosowanych na ten dzień przez bank prowadzący rachunek dewizowy, zaś rozchód walut wycenia się wg kursu sprzedaży banku stosowanego na dzień ich rozchodu. Na dzień bilansowy środki pieniężne wycenia się według średniego kursu ustalonego przez NBP na ten dzień. Ustalone na koniec roku obrotowego różnice kursowe wpływają na wynik finansowy będąc odnoszone odpowiednio na przychody lub koszty operacji finansowych.
 1. Kapitały

Kapitał zakładowy wykazuje się w wysokości określonej w umowie lub statucie i wpisanej w rejestrze sądowym. Zadeklarowane lecz nie wniesione wkłady kapitałowe ujmuje się jako należne wpłaty na poczet kapitału.


Kapitał rezerwowy tworzony jest z odpisów z czystego zysku rocznego Spółki.


 1. Rozliczenia międzyokresowe kosztów oraz rezerwy na zobowiązania

W przypadku ponoszenia wydatków dotyczących przyszłych okresów sprawozdawczych Spółka dokonuje czynnych rozliczeń międzyokresowych. Do kosztów rozliczanych w czasie zalicza się przede wszystkim: koszty reklamy, marketingu, ubezpieczeń.


Rezerwy na zobowiązania tworzy się w przypadku, gdy kwota lub termin zapłaty są niepewne, ich powstanie jest pewne lub o dużym stopniu prawdopodobieństwa oraz wynikają one z przeszłych zdarzeń i ich wiarygodny szacunek jest możliwy.

Spółka tworzy rezerwy na koszty w wysokości prawdopodobnych zobowiązań przypadających na bieżący okres sprawozdawczy wynikających ze świadczeń wykonanych na rzecz Spółki przez kontrahentów oraz z obowiązku wykonania związanych z bieżącą działalnością przyszłych świadczeń, których kwotę można oszacować, choć data powstania nie jest jeszcze znana. Do rozliczeń międzyokresowych biernych zalicza się przede wszystkim: wartość wykonanych nie zafakturowanych usług oraz dostaw, wartości usług które zostaną wykonane w przyszłości, a dotyczą bieżącego okresu obrotowego.
 1. Rezerwa i aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego

W związku z przejściowymi różnicami między wykazywaną w księgach rachunkowych wartością aktywów i pasywów, a ich wartością podatkową oraz stratą podatkową możliwą do odliczenia w przyszłości, jednostka tworzy rezerwę i ustala aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego.


Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego ustala się w wysokości kwoty przewidzianej w przyszłości do odliczenia od podatku dochodowego, w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi, które spowodują w przyszłości zmniejszenie podstawy obliczenia podatku dochodowego oraz straty podatkowej możliwej do odliczenia ustalonej przy zachowaniu zasady ostrożności.

Rezerwę z tytułu odroczonego podatku dochodowego tworzy się w wysokości kwoty podatku dochodowego, wymagającej w przyszłości zapłaty, w związku z występowaniem dodatnich różnic przejściowych, to jest różnic, które spowodują zwiększenie podstawy obliczenia podatku dochodowego w przyszłości.


Wysokość rezerwy i aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego ustala się przy uwzględnieniu stawek podatku dochodowego obowiązujących w roku powstania obowiązku podatkowego.


 1. Wynik finansowy

Na wynik finansowy netto składa się: wynik na sprzedaży, wynik na pozostałej działalności operacyjnej, wynik na działalności finansowej, wynik na operacjach nadzwyczajnych oraz obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego brutto. Spółka stosuje wariant kalkulacyjny rachunku zysków i strat.


Przychodem ze sprzedaży produktów, tj. wyrobów gotowych i usług jest kwota należna z tego tytułu od odbiorcy, pomniejszona o należny podatek od towarów i usług. Momentem sprzedaży jest przekazanie towarów odbiorcy lub odebranie przez niego usługi. W przypadku Spółki do przychodów ze sprzedaży produktów zalicza się przede wszystkim: usługi marketingowe oraz refaktury usług telefonicznych.
Przychodem ze sprzedaży towarów i materiałów jest kwota należna z tego tytułu od odbiorcy, pomniejszona o należny podatek od towarów i usług. Momentem sprzedaży jest przekazanie towarów i materiałów do odbiorcy. W przypadku Spółki do przychodów ze sprzedaży towarów i materiałów zalicza się przede wszystkim: sprzedaż artykułów spożywczych.
Wartością sprzedanych towarów i materiałów jest wartość sprzedanych towarów i materiałów w cenie nabycia współmierna do przychodów ze sprzedaży z tego tytułu.
Pozostałe przychody i koszty operacyjne są to koszty i przychody nie związane bezpośrednio z normalną działalnością, wpływające na wynik finansowy.
Przychody finansowe są to należne przychody z operacji finansowych, natomiast koszty finansowe są to poniesione koszty operacji finansowych. Odsetki, prowizje oraz różnice kursowe dotyczące środków trwałych w budowie wpływają na wartość nabycia tych składników majątku. Różnice kursowe oraz odsetki od zobowiązań i kredytów inwestycyjnych po oddaniu środka trwałego do użytkowania obciążają wynik operacji finansowych.
Wynik zdarzeń nadzwyczajnych stanowi różnicę między zrealizowanymi zyskami nadzwyczajnymi a poniesionymi stratami nadzwyczajnymi wynikającymi ze zdarzeń losowych.
II. Dodatkowe noty objaśniające.


 1. Istotne dokonania lub niepowodzenia emitenta w okresie, którego dotyczy raport, wraz z wykazem najważniejszych zdarzeń ich dotyczących.

27 czerwca 2006 Zarząd North coast podpisał umowę z Przedsiębiorstwem Instal-Lublin S.A., na wykonanie hali magazynowej z częścią administracyjną w Krakowie. W ramach umowy, zakończenie budowy w stanie surowym, planowane jest na 30 września 2006 roku.


W II kwartale roku 2006 Spółka osiągnęła przychody ze sprzedaży w wysokości 21 259 tys. zł tj o 14,59% więcej niż w analogicznym okresie roku ubiegłego.
Zysk netto osiągnięty w II kwartale 2006 roku w wysokości 2027 tys. zł był wyższy w porównywalnym okresie roku ubiegłego o 44,68.


 1. Opis czynników i zdarzeń, w szczególności o nietypowym charakterze, mających znaczący wpływ na osiągnięte wyniki finansowe.

W porównywanych okresach nie występowały żadne zdarzenia o charakterze nietypowym, które miałyby istotny wpływ na osiągnięte przez North Coast S.A. wyniki finansowe.
 1. Objaśnienia dotyczące sezonowości lub cykliczności działalności emitenta w prezentowanym okresie.

North Coast podejmuje działania poprzez różnego rodzaju akcje marketingowe i promocyjne, które minimalizują wpływ sezonowości na wyniki finansowe. Jednak nadal najlepszym okresem generowania przychodów ze sprzedaży jest IV kwartał (okres przedświąteczny).
 1. Informacja dotyczące emisji, wykupu i spłaty dłużnych i kapitałowych papierów wartościowych.

W rozpatrywanym okresie nie dokonano emisji, wykupu i spłaty dłużnych i kapitałowych papierów wartościowych.
 1. Informacje dotyczące wypłaconej (lub zadeklarowanej) dywidendy, łącznie i w przeliczeniu na jedną akcję, z podziałem na akcje zwykłe i uprzywilejowane.

W dniu 21 czerwca Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki podjęło uchwałę o przeznaczeniu części zysku za rok 2005 rok na wypłatę dywidendy. Łączna kwota dywidendy wynosi 2.560.000 zł, co stanowi 0,08 (osiem groszy) na 1 akcję. Dzień ustalenia prawa do dywidendy wyznaczono na 21 lipca 2006 roku, a termin wypłaty dywidendy na dzień 11 sierpnia 2006.
 1. Zdarzenia, które wystąpiły pod dniu, na który sporządzono skrócone kwartalne sprawozdanie finansowe, nieujętych w tym sprawozdaniu, a mogących w znaczący sposób wpłynąć na przyszłe wyniki finansowe emitenta.

Na dalszy rozwój działalności firmy North Coast S.A. oraz spełnienie zakładanych wcześniej prognoz będzie miało wpływ otworzenie kolejnej filii w Siechnicach koło Wrocławia..  

 1. Informacja dotycząca zmian zobowiązań warunkowych lub aktywów warunkowych, które nastąpiły od czasu zakończenia ostatniego roku obrotowego.


Od czasu zakończenia ostatniego roku obrotowego nie nastąpiły zmiany zobowiązań warunkowych.©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna