Informacja dodatkowaPobieranie 77,84 Kb.
Data16.02.2018
Rozmiar77,84 Kb.

Informacja dodatkowaod Wnioskodawcy ubiegającego się o przyznanie pomocy
w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”
w zakresie operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”

 1. Pełna nazwa i adres wnioskodawcy
 2. Tytuł operacji 3. Zgodność operacji z Lokalną Strategią Rozwoju


  Wpływ realizacji operacji na osiągnięcie celów ogólnych Lokalnej Strategii Rozwoju (należy wskazać cele ogólne LSR, które zostaną osiągnięte dzięki realizacji operacji oraz uzasadnić w jaki sposób operacja wpłynie na ich osiągnięcie)
  Zgodność z celami szczegółowymi zawartymi w LSR (należy wskazać cele szczegółowe LSR, które zostaną osiągnięte dzięki realizacji operacji oraz uzasadnić w jaki sposób operacja wpłynie na ich osiągnięcie)


  Zgodność z przedsięwzięciami zawartymi w LSR (należy wskazać przedsięwzięcia zawarte w LSR, które będą realizowane w ramach operacji oraz uzasadnić w jaki sposób operacja wpłynie na ich realizację) 4. Informacje o projekcie


  Zasięg realizacji projektu (należy wskazać ile miejscowości obejmie realizacja operacji oraz uzasadnić w jaki sposób realizacja operacji wpłynie na wskazany obszar)
  Wpływ na rozwój turystyki i sektora „leisure time” (należy wskazać czy i w jaki sposób realizacja operacji wpłynie na rozwój turystyki i sektor „leisure time”)
  Komplementarność operacji do innych operacji, projektów zrealizowanych, realizowanych lub planowanych do zrealizowania na obszarze objętym LSR niezależnie od źródła finansowania (należy wskazać projekty/operacje komplementarne podając informacje takie jak: nazwa wnioskodawcy, tytuł operacji/projektu, źródło finansowania, okres realizacji oraz wskazać w jaki sposób operacja, o której dofinansowanie ubiega się wnioskodawca, uzupełnia wymienione operacje/projekty  Komplementarność operacji do innych operacji, projektów zrealizowanych, realizowanych lub planowanych do zrealizowania na obszarze objętym LSR w ramach przedsięwzięć przewidzianych w LSR (należy wskazać projekty/operacje komplementarne podając informacje takie jak: nazwa wnioskodawcy, tytuł operacji/projektu, okres realizacji oraz wskazać w jaki sposób operacja, o której dofinansowanie ubiega się wnioskodawca, uzupełnia wymienione operacje/projekty
  Wykorzystanie lokalnych zasobów (należy wskazać na jakich wymienionych poniżej zasobach lokalnych będzie opierać się operacja oraz opisać wykorzystanie tych zasobów w ramach operacji

  1. Zasoby dziedzictwa kulturowego

  2. Zasoby dziedzictwa historycznego

  3. Zasoby dziedzictwa przyrodniczego  Data rozpoczęcia działalności (należy wskazać od jak dawna wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą w branży, której wniosek dotyczy)
 5. Oświadczenie Wnioskodawcy

Oświadczam(y), że wszelkie informacje przedstawione w niniejszym dokumencie są oparte o najpełniejszą wiedzę, którą posiadam(y), na temat operacji i jej potencjalnego wpływu na otoczenie

Podpis osoby (osób) upoważnionych do reprezentowania Wnioskodawcy
©operacji.org 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna