Informacja dodatkowaPobieranie 496,85 Kb.
Strona2/2
Data16.02.2018
Rozmiar496,85 Kb.
1   2
Informacja dodatkowa

od Wnioskodawcy ubiegającego się o przyznanie pomocy w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w zakresie operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”

 1. Pełna nazwa i adres wnioskodawcy


 1. Tytuł operacji


 1. Informacje na temat operacji

 1. Wpływ realizacji operacji na osiągnięcie celów ogólnych i szczegółowych
  i przedsięwzięć Lokalnej Strategii Rozwoju.

Należy wskazać na którym celu ogólnym i celu szczegółowym i przedsięwzięciu będzie opierać się operacja, oraz wskazać w jaki sposób wpłynie na jego osiągnięcie?
 1. Wykorzystanie lokalnych zasobów.

Należy wskazać na jakich wymienionych poniżej zasobach lokalnych będzie opierać się operacja

 1. Zasoby dziedzictwa kulturowego

 2. Zasoby dziedzictwa historycznego

 3. Zasoby dziedzictwa przyrodniczego

oraz opisać wykorzystanie tych zasobów w ramach operacji
 1. Operacja komplementarna, czyli uzupełniająca zakres innych operacji zrealizowanych/realizowanych/planowanych do zrealizowania na obszarze objętym LSR niezależnie od źródła finansowania

Należy wskazać projekty/operacje, do których komplementarna jest operacja, z podaniem następujących informacji:

 1. Nazwa lub tytuł operacji/projektu

 2. Nazwa wnioskodawcy/beneficjenta

 3. Źródło finansowania operacji/projektu

 4. Okres realizacji lub planowany okres realizacji projektu/operacji

oraz wykazać komplementarność operacji, o której dofinansowanie ubiega się wnioskodawca, do wymienionych operacji/projektów
 1. Operacja komplementarna czyli uzupełniająca zakres innych operacji zrealizowanych/realizowanych/planowanych do zrealizowania w ramach przedsięwzięć przewidzianych w LSR

Należy wskazać projekty/operacje zrealizowane/realizowane/planowane do zrealizowania w ramach przedsięwzięć przewidzianych w LSR, do których operacja jest komplementarna i uzupełnia ich zakres z podaniem następujących informacji:

 1. Nazwa lub tytuł operacji/projektu

 2. Nazwa podmiotu realizującego operacje/projekt

 3. Źródło finansowania operacji/projektu

 4. Okres realizacji lub planowany okres realizacji projektu/operacji

 5. Nazwa przedsięwzięcia z LSR, którego operacja/projekt dotyczy

oraz wykazać komplementarność operacji, o której dofinansowanie ubiega się wnioskodawca, do wymienionych operacji/projektów
 1. Projekt będzie dotyczył działalności bezpośrednio związanej z sektorem turystycznym albo produktami lokalnymi albo działaniami prozdrowotnymi
Należy wykazać bezpośredni związek projektu z działalnością o charakterze turystycznym lub z wytwarzaniem, projektowaniem, rozpowszechnianiem itp. Produktów lokalnych lub promowaniem i wdrażaniem działań prozdrowotnych.6. Projekt obejmuje zadania z zakresu informatyzacji.

Należy wskazać w jaki sposób projekt będzie obejmował zadania z zakresu informatyzacji.


7. Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą w branży, której dotyczy wniosek o sfinansowanie operacji (wstaw X w odpowiednim wierszu):

Mniej niż 3 lata
Więcej niż 3 lata8. Powierzchnia gospodarstwa rolnego, którą posiada wnioskodawca, lub w której pracuje będąc małżonkiem rolnika lub jego domownikiem w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu rolniczym (wstaw X w odpowiednim wierszu):

Do 5ha
Więcej niż 5ha i nie więcej niż 10ha
Powyżej 10ha

 1. Oświadczenie Wnioskodawcy

Oświadczam(y), że wszelkie informacje przedstawione w niniejszym dokumencie są oparte o najpełniejszą wiedzę, którą posiadam(y), na temat operacji i jej potencjalnego wpływu na otoczenie.

Podpis osoby (osób) upoważnionych do reprezentowania Wnioskodawcy
* Wnioskodawca wypełnia białe pola.Buska Lokalna Grupa Działania „Słoneczny Lider”

Siedziba: Zbludowice, ul. Świętokrzyska 9, 28 – 100 Busko - Zdrój

Punkt informacyjno – konsultacyjny: ul. Partyzantów 22, 28 – 100 Busko - Zdrój
1   2


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna