Informacja dodatkowa opera za 3 Grosze Fundusz Inwestycyjny ZamkniętyPobieranie 27,89 Kb.
Data01.03.2019
Rozmiar27,89 Kb.

Informacja dodatkowa - OPERA Za 3 Grosze Fundusz Inwestycyjny Zamknięty
W sprawozdaniu finansowym za bieżący okres sprawozdawczy nie zostały ujęte żadne znaczące zdarzenia dotyczące lat ubiegłych.
Po dniu bilansowym nie nastąpiły znaczące zdarzenia nieuwzględnione w sprawozdaniu finansowym.
Pomiędzy danymi ujawnionymi w sprawozdaniu finansowym i w porównywalnych danych finansowych a uprzednio sporządzonymi i opublikowanymi sprawozdaniami finansowymi nie występują różnice.
W bieżącym okresie sprawozdawczym nie wystąpiły przypadki informowania uczestników o korektach wyceny aktywów netto na certyfikat inwestycyjny, przypadki zawieszenia zbywania lub odkupywania certyfikatów inwestycyjnych lub zawieszenia w dokonywaniu wyceny aktywów netto na certyfikat inwestycyjny.
W bieżącym okresie sprawozdawczym nie wystąpiły przypadki nierozliczenia się zawieranych transakcji.
Prezentowany w Zestawieniu zmian w aktywach netto procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto (w skali roku) dotyczy wszystkich kosztów ponoszonych przez fundusz. Poza kategoriami kosztów określonymi w oddzielnych liniach wymienionego sprawozdania w skład kosztów funduszu wchodzą również m.in. ujemne różnice kursowe, koszty związane z obsługa prawną, zezwoleniami i opłatami rejestracyjnymi, koszty promocji i reklamy funduszu itp. Pełny wachlarz kosztów wykazywany jest w rachunku wyniku z operacji funduszu.
W tabelach uzupełniających i w tabelach dodatkowych dotyczących zestawienia lokat oraz w notach objaśniających do bilansu i rachunku wyników z operacji prezentowane są wyłącznie te pozycje które występują w podstawowych elementach sprawozdania finansowego. Pozostałe tabele i noty nie są prezentowane.
Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności przez fundusz w dającej się przewidzieć przyszłości. Według najlepszej wiedzy zarządu nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności funduszu.
OPERA  Za  3  Grosze  Fundusz  Inwestycyjny  Zamknięty

©operacji.org 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna