Informacja dodatkowa od Wnioskodawcy ubiegającego się o przyznanie pomocy w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w zakresie „Małych projektów”Pobieranie 67,97 Kb.
Data24.02.2019
Rozmiar67,97 Kb.Informacja dodatkowa

od Wnioskodawcy ubiegającego się o przyznanie pomocy
w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”
w zakresie „Małych projektów”


 1. Pełna nazwa i adres wnioskodawcy
 2. Tytuł operacji
 3. Informacje na temat operacji

 1. Wpływ na rozwój turystyki i sektora „leisure time”

Należy wskazać w jaki sposób operacja pozytywnie wpłynie na rozwój turystyki i sektora „leisure time” (ang. „czas wolny”).
 1. Wpływ realizacji operacji na osiągnięcie celów strategicznych i szczegółowych oraz przedsięwzięć Lokalnej Strategii Rozwoju
Należy wskazać, czy:

- projekt jest zgodny z więcej niż jednym celem strategicznym i szczegółowym i przedsięwzięciem

- projekt zgodny tylko z jednym celem strategicznym i szczegółowym i przedsięwzięciem

Jeśli projekt wpisuje się w dane przedsięwzięcie, to jednocześnie wpisuje się w cel ogólny i szczegółowy, mu odpowiadające. Aby dostać maksymalną liczbę punktów, de facto należy więc uzasadnić wpisywanie się w co najmniej 2 przedsięwzięcia, 2 cele szczegółowe oraz 2 cele strategiczne opisane w LSR.
 1. Operacja komplementarna, czyli uzupełniająca zakres innych operacji zrealizowanych/realizowanych/planowanych do zrealizowania na obszarze objętym LSR niezależnie od realizującego i źródła ich finansowania

Należy wskazać operacje, do których komplementarna jest wnioskowana operacja, z podaniem następujących informacji:

 1. Nazwa lub tytuł operacji

 2. Nazwa wnioskodawcy/beneficjenta

 3. Źródło finansowania operacji

 4. Okres realizacji lub planowany okres realizacji operacji

 5. Należy wykazać komplementarność operacji, o której dofinansowanie ubiega się wnioskodawca, do wymienionych operacji/projektów. Komplementarny tzn. wzajemnie się uzupełniający (wzmacniający na wzajem swoje efekty). Należy dokładnie podać projekty (operacje), które są wzmacnianie przez nasz projekt. Nie muszą być to operacje własne i już zrealizowane (mogą być w trakcie realizacji, ale i planowane). Jednak należy dokładnie uzasadnić na czym to „uzupełnianie się” polega.


 1. Wykorzystanie lokalnych zasobów

Należy wskazać na jakich wymienionych poniżej zasobach lokalnych będzie opierać się operacja

 1. Zasoby dziedzictwa kulturowego

 2. Zasoby dziedzictwa historycznego

 3. Zasoby dziedzictwa przyrodniczego

oraz opisać wykorzystanie tych zasobów w ramach operacji

Przykłady lokalnych zasobów poszczególnych rodzajów:- Kulturowe: tradycje, legendy, zabytek architektury

- Historyczne: bitwa, postać historyczna związana z określonym miejscem

- Przyrodnicze: walory krajobrazowe, roślinność endemiczna, zwierzęta chronione, mikroklimat

Aby uzyskać maksymalną liczbę punktów operacja musi wykorzystywać (czerpać z) przynajmniej 1 zasobu kulturowego, historycznego i przyrodniczego łącznie. Słowo „i” oznacza bowiem koniunkcję, czyli łączne spełnienie warunku. Jeśli wystąpią nie trzy, a dwa rodzaje czy też jeden wykorzystywanych lokalnych zasobów – projekt otrzyma mniejsza liczbę punktów. Projekty nie odnoszące się do żadnego typu lokalnych zasobów nie otrzymają tu żadnego punku. Uwaga! Należy wytłumaczyć jak dane zasoby w projekcie zostaną wykorzystane i dlaczego są lokalne? Np. występują tylko na terenie danej gminy, miejscowości objętej LSR.

 1. Oświadczenie Wnioskodawcy

Oświadczam(y), że wszelkie informacje przedstawione w niniejszym dokumencie są oparte o najpełniejszą wiedzę, którą posiadam(y), na temat operacji i jej potencjalnego wpływu na otoczenie.

Podpis osoby (osób) upoważnionych do reprezentowania Wnioskodawcy


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna