Informacja dodatkowa do wniosku o dofinansowanie operacji w ramach środka „Rozwój obszarów zależnych od rybactwa”Pobieranie 95,51 Kb.
Data23.10.2017
Rozmiar95,51 Kb.Informacja dodatkowa do wniosku o dofinansowanie operacji
w ramach środka 4.1. „Rozwój obszarów zależnych od rybactwa”
objętych osią priorytetową 4 – Zrównoważony rozwój obszarów zależnych
od rybactwa, zawartą w programie operacyjnym „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013” składanego za pośrednictwem

Stowarzyszenia Łowicka Grupa Rybacka


 1. INFORMACJE PODSTAWOWE

1. Imię i nazwisko lub pełna nazwa Wnioskodawcy

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

2. Miejsce zamieszkania lub siedziba Wnioskodawcy

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

3. Tytuł operacji

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………II.  ZGODNOŚĆ OPERACJI Z LSROR

 1. Czy operacja przyczynia się do osiągnięcia co najmniej jednego celu ogólnego określonego w LSROR?

 1. Tak

 2. Nie

 1. Czy operacja przyczynia się do osiągnięcia co najmniej jednego celu szczegółowego określonego w LSROR?

 1. Tak

 2. Nie
 1. Czy operacja jest zgodna z przedsięwzięciami planowanymi w ramach LSROR?

 1. Tak

 2. Nie
 1. Uzasadnienie zgodności operacji z celem ogólnym LSROR
 1. Cel ogólny, który realizuje operacja ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 2. Opis uzasadnienia ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 1. Uzasadnienie zgodności operacji z celami szczegółowymi LSROR
 1. Cel szczegółowy, który realizuje operacja ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 2. Opis uzasadnienia ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………


III ZGODNOŚĆ OPERACJI Z KRYTERIAMI WZBORU OPERACJI

 1. Wzmocnienie konkurencyjności i utrzymanie atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa;

  1. Czy poziom dofinansowania przekracza 85% kosztów kwalifikowanych?

 1. Tak

 2. Nie
  1. Czy wnioskowana wysokość dofinansowania na daną operację przekracza 1 mln. Zł?

 1. Tak

 2. Nie

  1. Czy wysokość dofinansowania na danego beneficjenta przekracza 2 mln. Zł?

 1. Tak

 2. Nie

  1. Czy operacja polega na realizacji co najmniej jednego z typów przedsięwzięć wymienionych w §3, ust.1, pkt 1-9 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dn. 15 października 2009 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwracania pomocy finansowej na realizację środków objętych osią priorytetową 4 – Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa, zawartą programie operacyjnym „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”?

 1. Tak

 2. Nie

  1. Czy operacja realizowana jest na obszarze gmin wchodzących w skład ŁGR?

 1. Tak

 2. Nie
 1. Restrukturyzacja lub reorientacja działalności gospodarczej, lub dywersyfikacja zatrudnienia osób mających pracę związaną z sektorem rybactwa, w drodze tworzenia dodatkowych miejsc pracy poza tym sektorem.

2.1) Czy poziom dofinansowania przekracza 60% kosztów kwalifikowanych?

a) Tak


b) Nie

2.2)Czy wnioskowana wysokość dofinansowania na daną operację przekracza 300 tys. Zł?

a) Tak

b) Nie


2.3)Czy wysokość dofinansowania na danego beneficjenta przekracza 600 tys. Zł?

a) Tak


b) Nie

  1. Czy operacja polega na realizacji co najmniej jednego z typów przedsięwzięć wymienionych w §4, ust.1, pkt 1-5 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dn. 15 października 2009 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwracania pomocy finansowej na realizację środków objętych osią priorytetową 4 – Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa, zawartą programie operacyjnym „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”?

a) Tak

b) Nie


2.5) Czy wnioskodawca jest uprawniony do uzyskania wsparcia zgodnie z rozporządzeniem?

a) Tak


b) Nie


 1. Podnoszenie wartości produktów rybactwa, rozwój usług na rzecz społeczności zamieszkującej obszary zależne od rybactwa

3.1) Czy poziom dofinansowania przekracza 60% kosztów kwalifikowanych?

a) Tak


b) Nie

3.2) Czy wnioskowana wysokość dofinansowania na daną operację przekracza 200 tys. Zł?

a) Tak

b) Nie


3.3)Czy wysokość dofinansowania na danego beneficjenta przekracza 400 tys. Zł?

a) Tak


b) Nie

3.4) Czy operacja polega na realizacji co najmniej jednego z typów przedsięwzięć wymienionych w §5, ust.1, pkt 1-2 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dn. 15 października 2009 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwracania pomocy finansowej na realizację środków objętych osią priorytetową 4 – Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa, zawartą programie operacyjnym „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”? 1. Tak

 2. Nie

  1. Czy lokalizacja operacji jest na obszarze objętym LSROR?

a)Tak

b)Nie


 1. Ochrona środowiska lub dziedzictwa przyrodniczego na obszarach zależnych od rybactwa w celu utrzymania jego atrakcyjności lub przywrócenia potencjału produkcyjnego sektora rybactwa w przypadku jego zniszczenia w wyniku klęski żywiołowej.

4.1) Czy wnioskowana wysokość dofinansowania na daną operację przekracza 1 mln. Zł?

a)Tak


b)Nie

4.2) Czy wysokość dofinansowania na danego beneficjenta przekracza 2 mln. Zł?

a)Tak

b)Nie


4.3) Czy operacja polega na realizacji co najmniej jednego z typów przedsięwzięć wymienionych w §6, ust.1, pkt 1-8 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dn. 15 października 2009 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwracania pomocy finansowej na realizację środków objętych osią priorytetową 4 – Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa, zawartą programie operacyjnym „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007 -2013”?

a)Tak


b)Nie

4.4) Czy operacja zlokalizowana jest na obszarze objętym LSROR?

a)Tak

b)Nie


Oświadczam, że podane wyżej informacje są zgodne ze stanem prawnym i faktycznym oraz że znane mi są skutki składania fałszywych oświadczeń wynikające z art. 297 §1 Kodeksu Karnego.

…………………………………… …………………..……………………………Miejscowość i data Podpis/y wraz z pieczątką imienną

lub imię, nazwisko i podpis Wnioskodawcy
©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna