IndywidualnyPobieranie 78,27 Kb.
Data08.02.2018
Rozmiar78,27 Kb.

INDYWIDUALNY

PROGRAM EDUKACYJNO – TERAPEUTYCZNY

(IPET)

opracowany przez Zespół w składzie:
Koordynator Zespołu: -------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------

na okres: …………………………………………………………………………………….Metryczka dziecka/ ucznia:
Imię i nazwisko:

Data urodzenia:

Rodzice:

Klasa:

Wychowawca:

Kontakt z rodzicami:

Adres:

Nr pesel:

Kamil S


Dziecko/uczeń posiada orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego

nr .154/11 z dnia 07.01.2011r wydane przez Publiczną(Powiatową)Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną nr 6 w Krakowiez uwagi na niepełnosprawność intelektualną- upośledzenie umysłowe w stopniu lekkim.

na okres II etap edukacyjny(klasa IV-VI)


Zasadnicze informacje o uczniu, wynikające z:

a) z orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego

b)wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia,

z których wynika konieczność zastosowania właściwych warunków realizacji potrzeb rozwojowych / edukacyjnych, form stymulacji, rewalidacji, terapii, usprawniania, rozwijania potencjalnych możliwości
i mocnych stron dziecka oraz innych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej
.


Stan zdrowia ( szczegółowo):.nadwzroczność, astygmatyzm, częste zapalenia górnych dróg oddechowych itp. )

Poziom sprawności intelektualnej- niepełnosprawność intelektualna- upośledzenie umysłowe w stopniu lekkim.

Funkcje rozwojowe najlepiej rozwinięte ( mocne stron): dobra sprawność ruchowa, łatwo nawiązuje kontakt, spostrzegawczość wzrokowa i słuchowa, dobra technika czytania itp.)

Funkcje rozwojowe najsłabiej rozwinięte- przejawiane trudności.: słaba koncentracja uwagi, słabe rozumienie czytanego tekstu, słaba operatywność myślenia matematycznego, mała podzielność uwagi, itp.)

Cechy szczególne: leworęczność, nadwrażliwość słuchowa.

Umiejętności:

-w zakresie pisania- samodzielnie przepisuje i pisze z pamięci, pisząc ze słuchu popełnia liczne błędy,

- w zakresie czytania- tempo i technika czytania stosunkowo dobre,przy słabym rozumieniu czytanego tekstu,

- w zakresie umiejętności matematycznych : przelicza elementy w zakresie 100, dokonuje tylko podstawowych operacji matematycznych (dodawanie, odejmowanie w zakresie 100,nieopanowana tabliczka mnożenia,

- samodzielnej nauki/pracy szkolnej- mała samodzielność w zakresie pracy z tekstem, wymaga ciągłej kontroli, podpowiedzi, instrukcji,

- kompetencje społeczne-nawiązuje relacja w grupie, ale nie przejawia własnej inicjatywy, łatwo ulega wpływom innych,

- rozwój mowy: ubogi zasób słownictwa, nie zawsze prawidłowe formy gramatyczne i fleksyjne, proste zdania,

- poziom(sposób) komunikacji- prosty, adekwatny do sytuacji,

- poziom wiedzy typowo szkolnej :liczne , wie-lorakie braki szkolne z zakresu wymagań koniecznych,

- środowisko wychowawcze dziecka: rodzina pełna, wydolna wychowawczo, dobre warunki socjalno-bytowe,

- inne: (przyjmowane leki, zalecenia lekarskie itp.)nie bierze leków,

- dotychczas stosowane formy pomocy wobec ucznia (zakres, metody) - odroczenie od obowiązku szkolnego, realizacja kształcenia specjalnego dla ucznia z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, rewalidacja indywidualna, terapia polisensoryczna.
Cele ogólne IPET

(wynikające z podstawy programowej)


1) przyswojenie przez ucznia z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim podstawowego zasobu wiadomości na temat faktów,

zasad, teorii i praktyki, dotyczących przede wszystkim tematów i zjawisk bliskich

doświadczeniom ucznia;

2) zdobycie przez ucznia umiejętności wykorzystywania posiadanych wiadomości

podczas wykonywania zadań i rozwiązywania problemów;

3) kształtowanie u ucznia postaw warunkujących sprawne i odpowiedzialne

funkcjonowanie we współczesnym świecie

1. Zakres dostosowania wymagań edukacyjnych wynikających
z programu nauczania -cele szczegółowe


  • treści edukacyjne  • warunki
  • sprzęt i środki dydaktyczne
  • ocenianie

Dostosowanie wymagań edukacyjnych z poszczególnych przedmiotów:

- język polski(zał nr.1)

- przyroda (zał.nr2)

- wf (zał.nr3)

(wszystkie przedmioty)

Warunki edukacyjne wymagają dostosowania w zakresach m.in.:

- miejsca w klasie-takie posadzenie ucznia w trakcie lekcji, które umożliwia kontrolę stopnia zrozumienia poleceń, zadań, opanowania podawanego materiału,

- oświetlenie( np. dla ucznia leworęcznego)

- warunki komfortu akustycznego,

- przerwy w trakcie lekcji

- asystent dziecka w trakcie lekcji
Specjalne wymagania dotyczące sprzętu/oprzyrządowania:

- kalkulator, nakładka na ołówek, komputer, pojedyncza ławka, specjalne nożyczki dla leworęcznych, okulary, itp.

Wymagania w zakresie dostosowanych środków dydaktycznych:

-indywidualne karty pracy, sprawdziany, klasówki, modele, plansze, uproszczone mapki, schematy, naturalne eksponaty, zakładki, zakreślacze, teksty z powiększoną i pogrubioną czcionką, itp.

Ocenianie z- zgodne z zasadami obowiązującymi w szkole z uwzględnieniem specyfiki niepełnosprawności intelektualnej ( stosowne zapisy w dokumentacji śródrocznej i końcowrocznej)

Ocena osiągnięć ucznia powinna uwzględniać nie tyle efekt, ile wysiłek włożony w pracę, zaangażowanie ucznia, przygotowanie do lekcji


Termin

realizacji, ocena, uwagi.
Uwaga: ten punkt opracowuje każdy nauczyciel uczący dziecko uwzględniając specyfikę swojego przedmiotu.- warunki egzaminacyjne

(zgodnie z obowiązującym prawem)

- dostosowany arkusz (A-8),

- wydłużony czas,

- asystent,szczegółowo ustalenia rada pedagogiczna przed egzaminem

2. Rodzaj, zakres zintegrowanych działań nauczycieli i specjalistów

prowadzących zajęcia z uczniem o charakterze rewalidacyjnym ( cele terapeutyczne).- dookreślenie strefy rozwoju i strefy najbliższego rozwoju;

- stosowanie zasad ortodydaktyk;,

- korelacji wewnątrzprzedmiotowej i międzyprzedmiotowe;,

- działania o charakterze profilaktycznym i terapeutycznym nakierowane na niwelowanie trudności rozwojowych i edukacyjnych(np. uczenie pracy we współdziałaniu);

-korelacja programu rewalidacji z programami nauczania z poszczególnych przedmiotów.

Szczególne zwrócenie uwagi na:

- wydłużanie koncentracji uwagi na zadaniu,

- zwiększenie pojemności pamięci słuchowej mechanicznej,

- uczenie nawiązywania i podtrzymywania kontaktów społecznych,

- wdrażanie do autokontroli swoich zachowań,
Formy współpracy (katalog do wyboru)

-konsultacje,

-instruktaż

-wymiana informacji i doświadczeń

- porady,

- lekcje koleżeńskie

- samokształcenie,

- doskonalenie zawodowe i inne,

- indywidualne i zespołowe spotkania z prowadzącym zajęcia specjalistyczne ( ustalone według harmonogramu np. 2 razy w semestrze)
3. Formy i metody pracy z uczniem.


Formy pracy:

- grupowa ( grupa jednorodna, grupa zróżnicowana pod względem możliwości poznawczych);

- indywidualna (dostosowane ćwiczenia,teksty, indywidualne karty pracy)

Metody:

- aktywizujące;

- praktycznego działania;

- waloryzujące( impresyjne i ekspresyjne)

- reprodukujące (podające)

Wszystkie formy i metody pracy nakierowana na wsparcie indywidualnego potencjału rozwojowego ucznia oraz uczenie go umiejętności współdziałania i współpracy w zespole :

- uczeń powinien zajmować w klasie miejsce umożliwiające nauczycielowi kontrolę stopnia rozumienia poleceń, zadań, opanowania podawanego materiału;

- polecenia kierowane do ucznia muszą być formułowane w sposób konkretny oraz krótko i jasno określać cel działania;

- zadania, polecenia dłuższe, bardziej skomplikowane dzielimy na kolejne etapy ich wykonania;

- przed rozpoczęciem lekcji, dyskusji, wykładu należy zapoznać ucznia z ich tematem, z ważnymi, trudnymi pojęciami pracę samodzielną ucznia należy poprzedzić dokładną instrukcją, analizą zadania, tekstu, demonstracją, wykorzystaniem poglądowych pomoc i środków dydaktycznych,, dodatkowymi objaśnieniami;

- w trakcie pracy dydaktycznej angażować częściej w czynności praktyczne, manipulacyjne. (Należy bazować na materiale poglądowym, pokazie, przykładzie, obrazach, eksponatach itp. Trzeba umożliwić uczniowi korzystanie w czasie zajęć z pomocy dydaktycznych: plansz, kalkulatora, słownika, map itp.);

- ilość i trudność zadań, ćwiczeń, poleceń podawanych do wykonania w szkole czy w domu powinna być zgodna ze sferą rozwoju i najbliższego rozwoju ucznia;

Uwaga! Konieczna jest tutaj dobra znajomość możliwości ucznia ze szczególnym uwzględnieniem jego mocnych stron takich jak: umiejętność czytania i pisania , liczenia w określonym zakresie, dobra pamięć mechaniczna, uzdolnienia muzyczne, empatia i inne);
- każdorazowo dostosowywana powinna być

ilość czasu do specyfiki danego zadania( zwiększanie ilości czasu na samodzielne wykonanie pracy lub taka sam ilość czasu jaki mają inni uczniowie, ale mniej zadań)

- celem uczenia odpowiedzialności wdrażanie ucznia do autokontroli własnej pracy ( np. pozostawić uczniowi dodatkowy czas na ponowne przejrzenie pracy już skończonej i skorygowanie jej poprawności);

- celem wdrażania do efektywnej pracy koniecznie należy każdorazowo zaznaczyć w książce, zapisać lub dać uczniowi do wklejenia najważniejsze pojęcia związane z daną jednostką lekcyjną, czy np. zakres materiału do opanowania.
- celem utrwalania wiedzy i umiejętności szkolnych z wyprzedzeniem należy informować ucznia o konieczności opanowania określonej partii materiału, przeczytania tekstu, fragmentu lektury itp.
- celem budowania systemu motywacji (wewnętrznej i zewnętrznej) zwiększyć częstotliwość wzmocnień pozytywnych opierających się na komunikacji niewerbalnej( system umownych znaków )

- celem budowania systemu wychowawczego opartego m.in .na tutoriungu rówieśniczym umożliwić uczniowi pracę w małych grupach, korzystając ze wsparcia i kompetencji kolegów.

Zapewnienie intensywniejszej opieki wychowawczej.

Uczeń czasie wolnym wymaga większej troski wychowawczej, gdyż łatwo ulega negatywnym wpływom. Spowodowane jest to obniżeniem ich zdolności do krytycznej oceny sytuacji, przewidywania skutków swego postępowania oraz zwiększoną sugestywnością.4. Realizacja pomocy psychologiczno – pedagogicznej wobec ucznia:


Formy i sposoby


Okres


Wymiar godzin

1.Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z j.polskiego i matematyki,

2. Gimnastyka korekcyjno-kompensacyjna,


3. Konsultacje z psychologiem

rok szkolny1 godz. w tygodniu każdego przedmiotu,
1godz. w tygodniu,
1 raz w miesiącu


Decyzja dyrektora
podpis dyrektora

5. Działania wspierające rodziców oraz zakres współdziałania
z poradniami psychologiczno – pedagogicznymi, z placówkami doskonalenia nauczycieli, organizacjami pozarządowymi,
z innymi instytucjami.


Formy przewidziane dla rodziców (z rozporządzenia):

- porady

- konsultacje – zbiorowe, indywidualne,

- warsztaty- np.: zaproponowano udział w warsztatach " Szkoła dla rodziców wychowawców” organizowanych przez PPP-P

- szkolenia -zgodnie z ofertą PPP-P oraz lub innych placówek,

System wsparcia –współdziałanie z instytucjami działającymi na rzecz dziecka:

- współdziałanie ze specjalistami z poradni w zakresie przekazywania informacji o uczniu (za zgodą rodziców),

- współorganizowanie form oddziaływań postdiagnostycznych - ustalenie w jakim zakresie pomoc jest udzielana na terenie szkoły, a w jakim w poradni,

- współpraca z przedstawicielem poradni w ramach zespołu;

- organizowanie szkoleń przez placówki doskonalenia w zakresie niezbędnym do udzielenia uczniowi adekwatnych form wsparcia,

- korzystanie z porad, konsultacji zewnętrznych


Termin realizacji, ocena uwagi.

6. Zajęcia rewalidacyjne,


Uczeń wymaga realizacji zajęć rewalidacyjnych ze specjalistą- oligofrenopedagogiem w celu usprawniania i korygowania szczególnie zaburzonych funkcji.

Szczegółowy program zajęć rewalidacyjnych stanowi załącznik nr …..

2 godz. w tygodniu.

7. Zakres współdziałania
z rodzicami w realizacji:


- zaleceń z orzeczenia

- przygotowania ucznia do samodzielności życiowej.Zakres: m.in.-wyjaśnienie istoty upośledzenia umysłowego,

-wsparcie dziecka w odrabianiu prac domowych(termin spotkania i poruszana tematyka)

- wsparcie dziecka w organizacji czasu wolnego


-porady, konsultacje,

-instruktażData opracowania IPET……………………………..
Podpisy osób opracowujących IPET ………………………………….…… ……………………………………….

……………………………………….

Podpis rodziców/opiekunów prawnych poświadczające akceptację IPET

……………………………………………

……………………………………………

(rodzaj kontraktu z rodzicami)


Przykładowy wzór arkusza ewaluacja programu - okresowa wielospecjalistyczna ocena poziomu funkcjonowania ucznia.

Data spotkania

zespołu

Skład

zespołu

Wielospecjalistyczna ocena poziomu funkcjonowania ucznia.


Ocena efektywności dotychczas podjętych działań.

Wnioski do dalszej pracy
Podpisy członków zespołu:

Opracowano w składzie:

Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli ”WOM”

Aleksandra Klimza

Aneta Żurek

Publiczna Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna nr 2 w Częstochowie

Krystyna Skalik

Gabriela Nocuń

Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna

Barbara Kidawa

Publiczna Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna nr 3 w Częstochowie

Agnieszka Zwolska  • Program jest przygotowany dla uczniów niepełnosprawnych i niedostosowanych społecznie (zagrożonych niedostosowaniem).

  • Program uwzględnia zalecenia z orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego oraz dostosowania do IPR i IPE.

  • Program jest przygotowany na okres, na jaki zostało wydane orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, ale nie dłużej niż na jeden etap edukacyjny.

  • Przynajmniej jeden raz w roku Zespół dokonuje okresowej wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia.


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna