Indywidualny program oddziaływań edukacyjnychPobieranie 56,76 Kb.
Data05.01.2018
Rozmiar56,76 Kb.


INDYWIDUALNY PROGRAM ODDZIAŁYWAŃ EDUKACYJNYCH

DLA UCZNIA KLASY IV

sporządzony w oparciu o PODSTAWY PROGRAMOWE KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO UCZNIÓW Z UPOŚLEDZENIEM UMYSŁOWYM W STOPNIU UMIARKOWANYM I ZNACZNYM W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH, GIMNAZJACH I ODDZIAŁACH PRZSPOSABIAJĄCYCH DO PRACY W ZASADNICZYCH SKOŁACH ZAWODOWYCH z dnia 26 lutego 2002r.


Opracował
mgr Jacek Frankowski
Zbylitowska Góra 2005

WSTĘP

Program przeznaczony jest do realizacji w klasie czwartej szkoły podstawowej dla uczniów upośledzonych umysłowo w stopniu umiarkowanym. Podaje ogólne założenia i kierunki oddziaływania dydaktyczno-wychowawczego skierowanego uczniów będących w stanie opanować podstawowe techniki szkolne; czytanie, pisanie i liczenie na poziomie elementarnym.

Obszary tych oddziaływań to:


 • Funkcjonowanie w środowisku

 • Plastyka

 • Technika

 • Muzyka z rytmiką

 • Wychowanie fizyczne

Przedmioty te stanowią spójną całość i powinny być realizowane w trakcie kształcenia zintegrowanego. Wybór tematyki zajęć oraz metod i form pracy-należy do nauczyciela dlatego do realizacji programu w tej klasie zaleca się organizowanie nauczania i wychowania z wykorzystaniem elementów metody harcerskiej oraz wybranych technik Freineta.

Nauczyciel ma prawo wyboru szczegółowych metod, form pracy i środków dydaktycznych , kierując się ich skutecznością, obowiązuje go jednak stosowanie zasad ortodydaktyki: • gruntowna znajomość dziecka i przychodzenie mu z racjonalną, specjalistyczną pomocą;

 • dostosowanie poczynań pedagogicznych do możliwości i potrzeb uczniów oraz warunków środowiskowych;

 • aktywny i świadomy udział dziecka w procesie nauczania-uczenia się;

 • wszechstronna poglądowość i przykład;

 • zintegrowane oddziaływanie ( spójność, korelacja wewnątrz- i międzyprzed -miotowa, współdziałanie specjalistów);

 • trwałość osiągnięć, umiejętność korzystania z nich i dalsze ich doskonalenie;

W konsekwencji przyjętych założeń program określa sposób doboru i zakres treści nauczania, metody i formy pracy, dobór środków dydaktycznych oraz sposób jego realizacji.CELE EDUKACYJNE


Głównym celem edukacji jest rozwijanie autonomii ucznia niepełnosprawnego, jego personalizacja oraz socjalizacja, a także – w ramach posiadanych przez niego realnych możliwości – wyposażenie w takie umiejętności i wiadomości aby : • mógł porozumiewać się z otoczeniem w sposób werbalny

 • zdobył maksymalną niezależność życiową w zakresie zaspokojenia podstawowych potrzeb życiowych

 • był zaradny w życiu codziennym adekwatnie do własnego, indywidualnego poziomu sprawności i umiejętności oraz miał poczucie sprawczości;

 • mógł uczestniczyć w różnych formach życia społecznego na równi z innymi członkami danej zbiorowości, znając i przestrzegając ogólnie przyjętych norm współżycia społecznego, zachowując przy tym prawo do swojej inności;


CELE POSZCZEGÓLNYCH OBSZARÓW ODDZIAŁYWANIAFUNKCJONOWANIE W ŚRODOWISKU

 • kształtowanie umiejętności samoobsługi,

 • zdobywanie przez uczniów umiejętności i nawyków związanych z higieną i kulturą osobistą i estetyką otoczenia,

 • wyrabianie umiejętności radzenia sobie w różnych sytuacjach z zachowaniem i przestrzeganiem zasad bezpieczeństwa,

 • kształtowanie umiejętności współżycia w grupie i nawiązywania innych kontaktów społecznych,

 • kształtowanie umiejętności i nawyków poprawnego zachowania się w miejscach publicznych

 • przyswajanie przez ucznia wiedzy o tym , co sprzyja, a co zagraża zdrowiu,

 • poznanie środowiska społecznego i przyrodniczego,

 • kształtowanie umiejętności nadawania i odbioru informacji drogą werbalną

 • kształtowanie umiejętności dokonywania - w toku działania - prostych operacji umysłowych, takich jak: porównywanie, klasyfikowanie, uogólnianie, odnajdywanie związków przyczynowo – skutkowych,

 • poznanie elementarnych pojęć matematycznych, niezbędnych do funkcjonowania w środowisku

 • nauczenie czytania i pisania na poziomie elementarnym w zakresie możliwym do osiągnięcia,

 • kształtowanie czynnej postawy w zakresie organizacji czasu wolnego i kultury życia codziennego


PLASTYKA

 • rozwijanie wyobraźni i aktywności twórczej

 • kształtowanie umiejętności wyrażania swoich przeżyć i emocji za pomocą różnych środków wyrazu plastycznego,

 • uwrażliwienie na piękno poprzez kontakt ze sztuką,

 • przygotowanie do odbioru sztuki,

 • rozwijanie uzdolnień plastycznych,TECHNIKA

 • rozwijanie sprawności manualnych.

 • praktyczne zdobycie umiejętności wykonywania prostych czynności technicznych,

 • zdobywanie umiejętności posługiwania się narzędziami,

 • praktyczne poznanie technologii, materiałów, narzędzi i oprzyrządowania w dostępnym uczniowi zakresie,MUZYKA Z RYTMIKĄ

 • doskonalenie koordynacji słuchowo –wzrokowo -ruchowej,

 • ćwiczenie słuchu fonematycznego, aparatu oddechowego, fonacyjnego i artykulacyjnego,

 • ćwiczenie mowy biernej i czynnej,

 • rozwijanie aktywności muzyczno – ruchowej,

 • rozwijanie uzdolnień muzycznych,

 • przygotowanie do aktywnego uczestnictwa w kulturze w roli odbiorcy i wykonawcy,WYCHOWANIE FIZYCZNE

 • stymulowanie rozwoju

 • opanowanie podstawowych czynności ruchowych,

 • rozwijanie sprawności psychofizycznej,

 • kształtowanie właściwych nawyków ruchowych,

 • korekcja oraz kompensacja nieprawidłowości rozwojowych,

 • hartowanie organizmu,

 • utrwalanie podstawowych nawyków higienicznych, wdrażanie do dbałości o zdrowie, wykorzystanie nabytych umiejętności ruchowych w życiu codziennym,


TREŚCI EDUKACYJNEFUNKCJONOWANIE W ŚRODOWISKUSAMOOBSŁUGA

 • estetyczne nakrywanie do stołu i spożywanie posiłków,

 • samodzielne przygotowanie prostych posiłków,

 • systematyczne korzystanie z przyborów toaletowych, utrwalanie nawyków higienicznych- przestrzeganie zasady niekorzystania z przedmiotów osobistego użytku należących do innych osób,

 • właściwy dobór odzieży do aktualnej pogody,

 • zapinanie i rozpinanie różnych zapięć podczas ubierania i rozbierania się,

 • używanie chusteczek do nosa,

 • higiena jamy ustnej,

 • pielęgnacja paznokci,

USPOŁECZNIENIE
 • nazywanie części ciała w naturalnych sytuacjach,

 • identyfikacja z własną płcią,

 • role w najbliższej rodzinie – zajęcia i obowiązki domowe, wykonywane zawody, obchody świąt rodzinnych,

 • znajomość własnego adresu,

 • znajomość najbliższego otoczenia szkoły, nazwa, adres placówki,

 • normy współżycia w grupie,

 • współuczestnictwo w zabawie i pracy zespołowej,

 • pory roku i zjawiska im towarzyszące,

 • najpopularniejsze zwierzęta domowe i dzikie,

 • najpopularniejsze rośliny,

 • budowa człowieka, higiena,

 • racjonalne odżywianie,

 • korzystanie z usług medycznych, służących zachowaniu zdrowia,

 • problemy związane z okresem dojrzewania,

 • sklepy i punkty usługowe w najbliższej okolicy,

 • wychowanie komunikacyjne,

 • książka, radio, telewizja, kino, koncert,

 • różne formy parateetralne,

 • organizacja czasu wolnego,

KOMUNIKOWANIE SIĘ


SŁUCHANIE, MÓWIENIE, CZYTANIE I PISANIE JAKO UMIEJĘTNOŚĆ KOMUNIKOWANIA SIĘ


SŁUCHANIE

 • rozumienie sensu słuchanych informacji,

 • wyodrębnianie osób i zdarzeń w opowiadaniu nauczyciela oraz dostrzeganie związków przyczynowo-skutkowych między wydarzeniami,

 • dokonywanie analizy i syntezy słuchowej według głosek i sylab,

MÓWIENIE
 • poprawne wypowiadania głosek, sylab i prostych zdań,

 • stosowanie poprawnych form fleksyjnych,

 • określanie cech za pomocą przymiotników, przysłówków,

 • poprawne używanie liczebników, spójników,

 • wypowiadanie się zdaniami pojedynczymi i rozwiniętymi w celu porozumiewania się w środowisku bliższym i dalszym,

 • przedstawianie się imieniem i nazwiskiem,

 • wyrażanie uczuć i emocji,

 • opowiadanie wydarzeń,

 • zadawanie pytań i udzielanie odpowiedzi na pytania,

 • występowanie ( mówienie) na uroczystościach szkolnych i pozaszkolnych,

CZYTANIE • odpoznawanie własnego imienia i nazwiska oraz imion i nazwisk kolegów w klasie,

 • odpoznawanie wyrazów w zdaniach obrazkowych,

 • czytanie liter, sylab, wyrazów, zdań oraz cyfr,

 • dokonywanie analizy i syntezy wzrokowej według liter i sylab,

 • umiejętność głośnego czytania,

PISANIE • pisanie kolejnych liter po śladzie lub samodzielnie

 • odwzorowywanie elementów literopodobnych,

 • pisanie czytelne wielkości liter, cyfr,

 • odwzorowywanie zdań,

 • przepisywanie i samodzielne pisanie prostych wyrazów i zdań ,

 • samodzielne pisania swego adresu,ELEMENTARNE POJĘCIA MATEMATYCZNE

 • rozumienie i praktyczne odróżnianie pojęć wielkości,

 • rozumienie pojęć ilościowych,

 • rozumienie pojęć przestrzennych

 • rozumienie pojęć czasowych

 • wyrabianie umiejętności odczytywania na zegarze

 • rozwijanie znajomości wartości pieniędzy,

 • wyrabianie umiejętności nazywania i rozpoznawania podstawowych figur geometrycznych ,

 • kształtowanie praktycznej umiejętności stosowania formuły matematycznej,

 • wyodrębnienie i tworzenie zbiorów jakościowych ( wg wielkości, koloru, kształtu

 • wyodrębnienie i tworzenie zbiorów ilościowych)

PLASTYKA

MALOWANIE
 • malowanie farbą plakatową,

 • malowanie farbą klejową,

 • malowanie akwarelą,

 • malowanie pastą do zębów,

RYSOWANIE
 • rysowanie ołówkiem,

 • rysowanie kredkami ołówkowymi,

 • rysowanie kredkami świecowymi,

 • rysowanie kredą

 • rysowanie mazakami

 • rysowanie węglem

 • rysowanie patykiem

 • rysowanie świecą

MODELOWANIE Z ELEMENTAMI RZEŹBY
 • modelowanie w plastelinie,

 • modelowanie w różnych masach ciastowatych,

 • modelowanie w śniegu

 • modelowanie w materiale przyrodniczym,


TECHNIKA

CZYNNOŚCI MANIPULACYJNE
 • gniecenie

 • przesypywanie

 • przelewanie

 • nawlekanie

BUDOWANIE, KONSTRUOWANIE, MODELOWANIE:LEPIENIE • mieszanie, ugniatanie, uklepywanie mas,

 • wypełnianie konturów masami

 • oblepianie przedmiotów masami

 • formowanie kulek, wałeczków,

NAWLEKANIE. PRZEWLEKANIE
 • nawlekanie przedmiotów na drut, sznurek.

 • Nawlekanie elementów z zachowaniem określonego rytmu kolorów, kształtów itp.

WYDZIERANIE
 • darcie dowolne papieru

 • wydzieranie wzdłuż narysowanych linii

 • wydzieranie kształtów bez linii pomocniczych

CIĘCIE, WYCINANIE
 • cięcie dowolne

 • cięcie wzdłuż narysowanych linii

 • cięcie bez linii pomocniczych

STEMPLOWANIE
 • odbijanie śladów stempli

 • stemplowanie dowolne

 • stemplowanie według wzoru

 • drukowanie

 • inne techniki graficzno – drukarskie

PRZYRZĄDZANIE PROSTYCH POSIŁKÓW


 • smarowanie za pomocą noża

 • przygotowanie kanapek z różnych składników

 • gotowanie wody

 • umiejętność odkodowania piktogramu na opakowaniach

 • przygotowanie surówek

 • nakrywanie do stołu

 • inne możliwe do wyuczenia czynności

PRACE PORZĄDKOWE W DOMU, MIESZKANIU
 • wdrażanie do utrzymywania ładu i porządku w otoczeniu

 • układanie rzeczy, przedmiotów w miejscach przeznaczenia

 • zmywanie,

 • zamiatanie

 • inne prace domowe

OBSŁUGA URZĄDZEŃ TECHNICZNYCH I AUDIOWIZUALNYCH
 • korzystanie z różnych rodzajów oświetlenia

 • umiejętność zamykania i otwierania zamków

 • korzystanie z radia, telewizora, magnetofonu


MUZYKA Z RYTMIKĄ

KSZTAŁCENIE POCZUCIA RYTMU I METRUM
 • rytmizacja krótkich tekstów piosenek

 • rytmizowanie mowy

 • uczestnictwo w zespołowych układach ruchowo – rytmicznych

TEMPO • szybkie i wolne klaskanie, tupanie, stukanie w instrumenty perkusyjne

 • realizowanie trzech rodzajów tempa w zabawach ruchowych, zagadkach słuchowych i innych

 • wzbogacanie form realizacji zróżnicowanego tempa (bajki muzyczne, malowanie, ilustracje ruchowe, własne pomysły uczniów)

 • realizowanie zróżnicowanego tempa w różnych formach tanecznych

DYNAMIKA • głośne i ciche klaskanie, mówienie, stukanie w instrument

 • różnicowanie i ilustrowanie trzech natężeń dźwięku

 • prezentowanie uczniom nagrań muzyki mechanicznej

KSZTAŁCENIE SŁUCHU I UMIEJĘTNOŚCI SŁUCHANIA MUZYKI
 • słuchanie i samodzielne wytwarzanie dźwięków akustycznych

 • inscenizowanie ruchem tekstów piosenek

 • odgadywanie zagadek słuchowo – ruchowych

 • rozpoznawanie piosenek po melodii

 • rozwijanie wrażliwości emocjonalnej poprzez prezentację utworów o zróżnicowanym nastroju, charakterze

 • nauka bezpiecznego, prawidłowego obsługiwania sprzętu radiowo – telewizyjnego

 • uczestnictwo w koncertach szkolnych

ĆWICZENIA GŁOSOWE I ŚPIEW
 • zabawy dźwiękonaśladowcze i zagadki słuchowo - ruchowe

 • wydłużenie fazy wydechowej

 • tworzenie sylab i wyrazów na podstawie poznanych samogłosek

 • śpiewanie na sylabach la, lo, lu li, le

 • prezentowanie repertuaru na uroczystościach

 • śpiewanie ulubionych, najpopularniejszych piosenek

 • udział w uroczystościach szkolnych, konkursach i festiwalach

MUZYKOWANIE
 • gra na instrumentach perkusyjnych

 • rozpoznawanie instrumentów perkusyjnych

 • odtwarzanie rytmu według wzoru nauczyciela

FORMY TANECZNE
 • inscenizacja ruchu w parach

 • cwałowanie w kole wiązanym po obwodzie koła

 • własne improwizacje ruchowe uczniów

 • udział w imprezach towarzyskich, młodzieżowych, zabawach


WYCHOWANIE FIZYCZNE

ZABAWY I GRY RUCHOWE
 • gry i zabawy z wykorzystaniem różnych przyrządów

 • z pełzaniem i ślizgami

 • z czworakowaniem

 • orientacyjno – porządkowe

 • ze śpiewem przy muzyce

 • z elementami równowagi

 • z dźwiganiem i mocowaniem

 • bieżne

 • kopne

 • rzutne

 • z podbijaniem

 • skoczne

 • w terenie

GIMNASTYKA
 • ćwiczenia porządkowe

 • ćwiczenia kształtujące

 • ćwiczenia równoważne

 • gimnastyka korekcyjna


ŚRODKI DYDAKTYCZNE
W sytuacji braku na rynku ćwiczeń i podręczników szkolnych przeznaczonych dla uczniów upośledzonych umysłowo w stopniu umiarkowanym dla celów realizacji programu można wykorzystać częściowo książki dla dzieci upośledzonych umysłowo w stopniu lekkim jak również ZESTAW POMOCY DYDAKTYCZNYCH dla uczniów upośledzonych umysłowo w stopniu umiarkowanym i znacznym którego autorką jest Anna Polkowska – Zeszyty ćwiczeń i KARTY PRACY oraz pomoce dydaktyczne „ Od obrazka do słowa”©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna