Indywidualny program edukacyjno-terapeutycznyPobieranie 54,77 Kb.
Data07.03.2018
Rozmiar54,77 Kb.

INDYWIDUALNY PROGRAM EDUKACYJNO–TERAPEUTYCZNY
NA III ETAP EDUKACYJNY (GIMNAZJUM)

Imię/imiona i nazwisko ucznia
Data i miejsce urodzenia ucznia
Numer i data wydania orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego

 • orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego nr XX, z dnia XX, wydane przez Poradnię Psychologiczno–Pedagogiczną XX

 • orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania nr XX, z dnia XX, wydane przez Poradnię Psychologiczno–Pedagogiczną XX

Rozpoznanie z orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego

 • upośledzenie umysłowe w stopniu lekkim (niepełnosprawność umysłowa w stopniu lekkim)

Zalecenia Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej

 • zastosować wobec dziecka kształcenie specjalne dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim

 • dostosować wymagania edukacyjne do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia

 • zapewnić uczniowi udział w zajęciach rewalidacyjnych

 • umożliwić uczniowi udział w zajęciach dydaktyczno-wyrównawczych

 • kontynuować indywidualną terapię logopedyczną ucznia

 • dostosować uczniowi warunki egzaminu gimnazjalnego jak dla uczniów z niepełnosprawnością umysłową w stopniu lekkim, według aktualnego (względem terminu egzaminu) komunikatu CKE

Inne informacje o uczniu

 • uczeń klasy I gimnazjum ogólnodostępnego

 • uczeń ma rok opóźnienia szkolnego (powtarzał klasę piątą szkoły podstawowej)

 • uczeń realizuje obowiązek szkolny w trybie indywidualnego nauczania

 • uczeń ma wadę zgryzu (tyłozgryz)


data, pieczątka, podpis dyrektora szkoły:WSTĘPNA WIELOSPECJALISTYCZNA OCENA POZIOMU FUNKCJONOWANIA UCZNIA


Mocne strony ucznia:

 • stan fizykalny bez zmian

 • posiada predyspozycje do wykonywania ćwiczeń sprawnościowych o wyższym stopniu trudności

 • lepiej radzi sobie w zakresie zadań wymagających umiejętności praktycznego rozwiązywania problemu

 • myślenie przyczynowo–skutkowe w normie przewidzianej dla wieku

 • myślenie przestrzenne w normie przewidzianej dla wieku

 • szybkość uczenia się poprzez powtarzanie (metodami wzrokowo-ruchowymi) w normie przewidzianej dla wieku

 • na dobrym poziomie radzi sobie z zadaniami wymagającymi krótkotrwałej pamięci i koncentracji słuchowej na zadaniach prostych

 • lepiej rozwiniętą funkcją w indywidualnym profilu rozwoju intelektualnego Piotra jest rozumienie arytmetyczne: rozumienie słowne formułowanych problemów, zapamiętywanie liczb i wykonywanie na nich operacji

 • rozpoznaje litery, prawidłowo je odczytuje

 • ma częściowo ukształtowane pojęcie liczby naturalnej

 • dodaje i odejmuje w zakresie 20 na materiale konkretnym

 • z pomocą nauczyciela rozwiązuje proste zadania tekstowe

 • rysuje (schematycznie)

 • w wystarczającym stopniu opanował materiał z języka angielskiego

 • buduje krótkie wypowiedzi, którym towarzyszą gesty wspomagające

 • w zakresie rozumienia mowy funkcjonuje adekwatnie do swojego poziomu intelektualnego

 • osiąga lepsze wyniki, gdy jest motywowany, zachęcany, wspierany; gdy stworzy się mu odpowiednie i przyjazne warunki


Słabe strony ucznia:

 • słabiej radzi sobie w zadaniach wymagających wiedzy werbalnej

 • rozwój poszczególnych funkcji poznawczych przebiega nieharmonijnie

 • słabiej przebiegają funkcje wymagające krótkotrwałej pamięci i koncentracji słuchowej na zadaniach bardziej złożonych

 • na niskim poziomie funkcjonuje spostrzegawczość i analiza wzrokowa

 • na bardzo niskim poziomie opanował zakres wiedzy ogólnej

 • jego słownik jest bardzo ubogi

 • bardzo słabe zdolności do przechowywania w pamięci i odtwarzania wcześniej wyuczonych treści

 • na bardzo niskim poziomie rozwinięta jest umiejętność klasyfikowania, porównywania, uogólniania, abstrahowania

 • ma trudności z wysłuchaniem i rozumieniem nawet krótkich wypowiedzi

 • problem sprawia mu wypowiadanie się przed grupą innych uczniów

 • ma trudności z syntezą wyrazów

 • często odtwarza litery w nieprawidłowy sposób

 • nie potrafi pisać z pamięci

 • ma częściowo ukształtowane pojęcie liczby naturalnej

 • posiada częściową wiedzę o otaczającej rzeczywistości

 • rysuje schematycznie, jego prace są ubogie w szczegóły i mało staranne

 • nie potrafi jasno i poprawnie formułować myśli

 • ma problem z samodzielnym tworzeniem opowiadań, robi to niechętnie

 • buduje krótkie wypowiedzi

 • wypowiada się raczej pojedynczymi zdaniami

 • w opowiadaniu na zadany temat dominują zdania proste, niekompletne, z błędami w konstrukcji składniowej

 • mowa monotonna, bez odpowiedniej intonacji i akcentów logicznych

 • mówi niedbale

 • w artykulacji występują uproszczenia grup spółgłoskowych na poziomie mowy spontanicznej

 • miewa problemy ze zrozumieniem instrukcji i poleceń

 • wstydliwy

 • unika kontaktu wzrokowego

 • bardzo wrażliwy i podatny na stres

 • bardzo szybko rezygnuje z podejmowanego wysiłku intelektualnego przy pierwszych napotkanych trudnościach

 • silne blokady emocjonalne, w tym głównie lęk, w dużym stopniu nasilają jego trudności edukacyjne


INDYWIDUALNE POTRZEBY ROZWOJOWE I  EDUKACYJNE UCZNIA


 • usprawniać funkcje wzrokowe (spostrzegawczość, analiza, synteza)

 • ćwiczyć koncentrację uwagi wzrokowej i słuchowej

 • doskonalić pamięć krótkotrwałą i długotrwałą

 • poszerzać zakres wiedzy ogólnej i zasób słownictwa

 • trenować operacje na liczbach i umiejętność dostrzegania logicznych relacji między liczbami

 • ćwiczyć tempo i technikę czytania

 • doskonalić umiejętność pisania zgodnie z zasadami ortograficznymi oraz pisania z pamięci

 • usprawniać umiejętności grafomotoryczne

 • wyrównywać braki i zaległości w nauce

 • uczyć budowania dłuższych wypowiedzi narracyjnych

 • ćwiczyć rozwiązywanie zadań wymagających wiedzy werbalnej

 • ćwiczyć umiejętność klasyfikowania, porównywania, uogólniania, abstrahowania

 • wdrażać do wypowiadania się przed grupą innych uczniów

 • ćwiczyć syntezę wyrazów

 • kształtować, utrwalać pojęcie liczby naturalnej

 • wdrażać do dbałości o estetykę prac rysunkowych

 • wdrażać do uszczegóławiania prac rysunkowych

 • ćwiczyć werbalizowanie własnych myśli

 • kształtować umiejętność budowania pełnych, poprawnych pod względem gramatycznym zdań

 • ćwiczyć prozodię mowy (modulację głosu, intonację i akcenty logiczne)

 • doskonalić rozumienie wypowiedzi innych osób oraz instrukcji i poleceń

 • ćwiczyć artykulację w zakresie grup spółgłoskowych i wdrażać do dbałości w wymowie

 • wdrażać do nawiązywania i podtrzymywania kontaktu wzrokowego

 • eliminować bodźce stresujące

 • motywować do kontynuowania wysiłku intelektualnego pomimo doświadczanych trudności


FORMY I WYMIAR POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ


 • indywidualne zajęcia rewalidacyjne w wymiarze: 2 x 60 minut tygodniowo

 • zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z języka polskiego w wymiarze: 45 minut tygodniowo

 • zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki w wymiarze: 45 minut tygodniowo

 • zajęcia socjoterapeutyczne w wymiarze: 60 minut tygodniowo

 • indywidualna terapia logopedyczna w wymiarze: 60 minut tygodniowo


PROGRAMY REALIZOWANE PRZEZ NAUCZYCIELI


Uczeń realizuje podstawę programową kształcenia ogólnego dla III etapu edukacyjnego.
Ponadto uczeń realizuje załączone do niniejszego IPETU następujące programy:

 • zajęć dydaktyczno-wyrównawczych z języka polskiego

 • zajęć dydaktyczno-wyrównawczych z matematyki

 • indywidualnej terapii logopedycznej

 • indywidualnych zajęć rewalidacyjnych

 • zajęć socjoterapeutycznych.


DOSTOSOWANIE WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH


 • kierować do ucznia polecenia jednoznaczne, krótkie, precyzyjne (unikać uogólnień, przenośni, idiomów)

 • ograniczyć do minimum materiał sprawiający duże trudności w jego opanowaniu

 • dzielić materiał na mniejsze partie i pozwalać zaliczać go etapami

 • angażować ucznia do różnych aktywności szkolnych i pozaszkolnych

 • podkreślać mocne strony ucznia

 • umożliwiać uczniowi rozładowanie przykrych emocji związanych ze stresem (sport, ćwiczenia fizyczne, oddechowe, techniki relaksacyjne)

 • bazować na wzmocnieniach pozytywnych, unikać krytyki, kar, ocen negatywnych

 • nie oceniać ucznia tylko za efekt końcowy, ale głównie za wysiłek i nakład włożonej pracy

 • stosować nauczanie polisensoryczne, angażujące różne procesy poznawcze (wzrokowe, słuchowe, dotykowe, ruchowe)

 • stosować techniki skojarzeniowe ułatwiające zapamiętywanie

 • stosować wiele różnorodnych pomocy dydaktycznych

 • każdorazowo sprawdzać, czy uczeń zrozumiał treść polecenia i zadania

 • udzielać dodatkowych wskazówek, ukierunkowywać podczas pracy

 • ciągle kontrolować, nadzorować, mobilizować i motywować do pracy

 • udzielać uczniowi bieżących informacji zwrotnych o postępach i efektach

 • nowy materiał tłumaczyć w oparciu o konkrety i przykłady, przedstawiać praktyczne zastosowanie wprowadzanych treści

 • pracę zaczynać od łatwiejszych zadań, aby wzbudzić motywację do dalszej współpracy

 • przy omawianiu tekstów stosować cząstkowe pytania ułatwiających ich zrozumienie

 • odwoływać się do zainteresowań ucznia

 • ograniczać czytanie obszernych lektur do rozdziałów istotnych ze względu na omawianą tematykę

 • unikać pytań problemowych, przekrojowych

 • dzielić zadania na etapy, by uczeń wykonywał je małymi krokami

 • robić przerwy w trakcie pracy

 • przygotowywać dla ucznia gotowe notatki dotyczące najistotniejszych treści - do wklejenia w zeszycie

 • eliminować sytuacje stresowe

 • tempo i rytm pracy dostosowywać do aktualnego stanu psychofizycznego ucznia

 • eliminować dystraktory

 • podczas wydawania poleceń zachowywać kontakt wzrokowy z uczniem

 • unikać presji czasu i ograniczeń czasowych

 • jako sprawdziany stosować testy z możliwością wyboru odpowiedzi


METODY I FORMY PRACY


Formy pracy:

 • indywidualna (zajęcia dydaktyczne, zajęcia rewalidacyjne, terapia logopedyczna)

 • zespołowa, zbiorowa (zajęcia dydaktyczne, zajęcia dydaktyczno–wyrównawcze, zajęcia socjoterapeutyczne)


Metody pracy:

metoda ośrodków pracy, metoda samodzielnych doświadczeń, metoda zadań stawianych do wykonania, metoda praktycznego działania, metoda ćwiczeń utrwalających, gry i zabawy dydaktyczne, techniki relaksacyjne, elementy kinezjologii edukacyjnej, trening umiejętności społecznych, socjoterapia, psychodrama, arteterapia, biblioterapia, metoda instrumentalna


DZIAŁANIA WSPIERAJĄCE RODZICÓW, UCZNIA

ZAKRES WSPÓŁPRACY Z PP-P, INNYMI PLACÓWKAMI, ORGANIZACJAMI, INSTYTUCJAMI


Działania wspierające ucznia:

 • zajęcia pozalekcyjne: sportowe (uczeń ma predyspozycje do wykonywania trudnych ćwiczeń fizycznych)

 • koło zainteresowań: język angielski (uczeń opanował program na zadowalającym poziomie)

 • badania, konsultacje ze specjalistami PP-P w aspekcie wyboru dalszej ścieżki edukacyjnej i zawodu


Współpraca z rodzicami:

 • stały kontakt nauczycieli, specjalistów z rodzicami: systematyczna wymiana informacji o aktualnym stanie psychofizycznym ucznia, jego funkcjonowaniu, postępach, trudnościach

 • udział rodziców w zajęciach z udziałem ucznia (lekcje otwarte), by pokazać postępy ucznia, zademonstrować metody pracy z nim

 • udzielanie rodzicom porad, wskazówek do pracy edukacyjnej, wychowawczej z dzieckiem w domu


Współpraca z innymi placówkami:

 • szkolenie nauczycieli pracujących z uczniem na temat funkcjonowania osoby niepełnosprawnej intelektualnie w stopniu lekkim, jej potrzeb edukacyjnych, adekwatnych metod, form pracy - prowadzone przez psychologów PP-P


data, podpisy nauczycieli, specjalistów:


data, podpisy rodziców ucznia:

data, pieczątka, podpis dyrektora szkoły:©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna