Indywidualny program edukacyjno – terapeutyczny (WZÓR) opracowany przez Zespół w składzie: Koordynator ZespołuPobieranie 108,1 Kb.
Data03.11.2017
Rozmiar108,1 Kb.

INDYWIDUALNY

PROGRAM EDUKACYJNO – TERAPEUTYCZNY

(WZÓR)

opracowany przez Zespół w składzie:
Koordynator Zespołu: ……………………………….…….……………………………….……

……………………………………………………………………….…… ……………………………………………………………………….……

……………………………………………………………………….…… ……………………………………………………………………….……

……………………………….…….……………………………….…… ……………………………………………………………………….……

……………………………….…….……………………………….…… ……………………………………………………………………….……

……………………………………………………………………….…… ……………………………………………………………………….……

……………………………………………………………………….…… ……………………………………………………………………….……

……………………………….…….……………………………….…… ……………………………………………………………………….……

……………………………………………………………………….…… ……………………………………………………………………….……

na okres: ……………………………….…….……………………………….……Metryczka dziecka/ ucznia:
Imię i nazwisko:

Data urodzenia:

Rodzice:

Klasa:

Wychowawca:

Kontakt z rodzicami:

Adres:

Nr pesel:Dziecko/uczeń posiada orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego

nr .154/11 z dnia 07.01.2011r wydane przez Publiczną(Powiatową)Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną nr 6 w Krakowiez uwagi na niepełnosprawność intelektualną- upośledzenie umysłowe w stopniu lekkim.

na okres II etap edukacyjny(klasa IV-VI)


Stan zdrowia ( szczegółowo):.nadwzroczność, astygmatyzm, częste zapalenia górnych dróg oddechowych itp. )

Poziom sprawności intelektualnej- niepełnosprawność intelektualna- upośledzenie umysłowe w stopniu lekkim.

Funkcje rozwojowe najlepiej rozwinięte ( mocne stron): dobra sprawność ruchowa, łatwo nawiązuje kontakt, spostrzegawczość wzrokowa i słuchowa, dobra technika czytania itp.)

Funkcje rozwojowe najsłabiej rozwinięte- przejawiane trudności.: słaba koncentracja uwagi, słabe rozumienie czytanego tekstu, słaba operatywność myślenia matematycznego, mała podzielność uwagi, itp.)

Cechy szczególne: leworęczność, nadwrażliwość słuchowa.

Umiejętności:

-w zakresie pisania- samodzielnie przepisuje i pisze z pamięci, pisząc ze słuchu popełnia liczne błędy,

- w zakresie czytania- tempo i technika czytania stosunkowo dobre,przy słabym rozumieniu czytanego tekstu,

- w zakresie umiejętności matematycznych : przelicza elementy w zakresie 100, dokonuje tylko podstawowych operacji matematycznych (dodawanie, odejmowanie w zakresie 100,nieopanowana tabliczka mnożenia,

- samodzielnej nauki/pracy szkolnej- mała samodzielność w zakresie pracy z tekstem, wymaga ciągłej kontroli, podpowiedzi, instrukcji,

- kompetencje społeczne-nawiązuje relacja w grupie, ale nie przejawia własnej inicjatywy, łatwo ulega wpływom innych,

- rozwój mowy: ubogi zasób słownictwa, nie zawsze prawidłowe formy gramatyczne i fleksyjne, proste zdania,

- poziom(sposób) komunikacji- prosty, adekwatny do sytuacji,

- poziom wiedzy typowo szkolnej :liczne , wielorakie braki szkolne z zakresu wymagań koniecznych,

- środowisko wychowawcze dziecka: rodzina pełna, wydolna wychowawczo, dobre warunki socjalno-bytowe,

- inne: (przyjmowane leki, zalecenia lekarskie itp.)nie bierze leków,

 • dotychczas stosowane formy pomocy wobec ucznia (zakres, metody) - odroczenie od obowiązku szkolnego, realizacja kształcenia specjalnego dla ucznia z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, rewalidacja indywidualna, terapia polisensoryczna

cele ogólne IPET

(wynikające z podstawy programowej)1) przyswojenie przez ucznia z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim podstawowego zasobu wiadomości na temat faktów,

zasad, teorii i praktyki, dotyczących przede wszystkim tematów i zjawisk bliskich

doświadczeniom ucznia;

2) zdobycie przez ucznia umiejętności wykorzystywania posiadanych wiadomości

podczas wykonywania zadań i rozwiązywania problemów;

3) kształtowanie u ucznia postaw warunkujących sprawne i odpowiedzialne

funkcjonowanie we współczesnym świecie


1. Zakres dostosowania wymagań edukacyjnych wynikających
z programu nauczania -cele szczegółowe


 • treści edukacyjne • warunki • sprzęt i środki dydaktyczne • ocenianie


- warunki egzaminacyjne

(zgodnie z obowiązującym prawem)Dostosowanie wymagań edukacyjnych z poszczególnych przedmiotów:

- język polski(zał nr.1)

- przyroda (zał.nr2)

- wf (zał.nr3)

(wszystkie przedmioty)

Warunki edukacyjne wymagają dostosowania w zakresach m.in.:

- miejsca w klasie-takie posadzenie ucznia w trakcie lekcji, które umożliwia kontrolę stopnia zrozumienia poleceń, zadań, opanowania podawanego materiału,

- oświetlenie( np. dla ucznia leworęcznego)

- warunki komfortu akustycznego,

- przerwy w trakcie lekcji

- asystent dziecka w trakcie lekcji
Specjalne wymagania dotyczące sprzętu/oprzyrządowania:

- kalkulator, nakładka na ołówek, komputer, pojedyncza ławka, specjalne nożyczki dla leworęcznych, okulary, itp.

Wymagania w zakresie dostosowanych środków dydaktycznych:

-indywidualne karty pracy, sprawdziany, klasówki, modele, plansze, uproszczone mapki, schematy, naturalne eksponaty, zakładki, zakreślacze, teksty z powiększoną i pogrubioną czcionką, itp.

Ocenianie z- zgodne z zasadami obowiązującymi w szkole z uwzględnieniem specyfiki niepełnosprawności intelektualnej ( stosowne zapisy w dokumentacji śródrocznej i końcowrocznej)

Ocena osiągnięć ucznia powinna uwzględniać nie tyle efekt, ile wysiłek włożony w pracę, zaangażowanie ucznia, przygotowanie do lekcji
- dostosowany arkusz (A-8),

- wydłużony czas,

- asystent,

Termin

realizacji, ocena, uwagi.Uwaga: ten punkt opracowuje każdy nauczyciel uczący dziecko uwzględniając specyfikę swojego przedmiotu.

szczegółowo ustalenia rada pedagogiczna przed egzaminem
2. Rodzaj, zakres zintegrowanych działań nauczycieli i specjalistów

prowadzących zajęcia z uczniem o charakterze rewalidacyjnym ( cele terapeutyczne).
- dookreślenie strefy rozwoju i strefy najbliższego rozwoju;

- stosowanie zasad ortodydaktyki;,

- korelacji wewnątrzprzedmiotowej i międzyprzedmiotowe;,

- działania o charakterze profilaktycznym i terapeutycznym nakierowane na niwelowanie trudności rozwojowych i edukacyjnych(np. uczenie pracy we współdziałaniu);

-korelacja programu rewalidacji z programami nauczania z poszczególnych przedmiotów.

Szczególne zwrócenie uwagi na:

- wydłużanie koncentracji uwagi na zadaniu,

- zwiększenie pojemności pamięci słuchowej mechanicznej,

- uczenie nawiązywania i podtrzymywania kontaktów społecznych,

- wdrażanie do autokontroli swoich zachowań,
Formy współpracy (katalog do wyboru)

-konsultacje,

-instruktaż

-wymiana informacji i doświadczeń

- porady,

- lekcje koleżeńskie

- samokształcenie,

- doskonalenie zawodowe i inne,

- indywidualne i zespołowe spotkania z prowadzącym zajęcia specjalistyczne ( ustalone według harmonogramu np. 2 razy w semestrze)


3. Formy i metody pracy z uczniem.
Formy pracy:

- grupowa ( grupa jednorodna, grupa zróżnicowana pod względem możliwości poznawczych);

- indywidualna (dostosowane ćwiczenia,teksty, indywidualne karty pracy)

Metody:

- aktywizujące;

- praktycznego działania;

- waloryzujące( impresyjne i ekspresyjne)

- reprodukujące (podające)

Wszystkie formy i metody pracy nakierowana na wsparcie indywidualnego potencjału rozwojowego ucznia oraz uczenie go umiejętności współdziałania i współpracy w zespole :

- uczeń powinien zajmować w klasie miejsce umożliwiające nauczycielowi kontrolę stopnia rozumienia poleceń, zadań, opanowania podawanego materiału;

- polecenia kierowane do ucznia muszą być formułowane w sposób konkretny oraz krótko i jasno określać cel działania;

- zadania, polecenia dłuższe, bardziej skomplikowane dzielimy na kolejne etapy ich wykonania;

- przed rozpoczęciem lekcji, dyskusji, wykładu należy zapoznać ucznia z ich tematem, z ważnymi, trudnymi pojęciami pracę samodzielną ucznia należy poprzedzić dokładną instrukcją, analizą zadania, tekstu, demonstracją, wykorzystaniem poglądowych pomoc i środków dydaktycznych,, dodatkowymi objaśnieniami;

- w trakcie pracy dydaktycznej angażować częściej w czynności praktyczne, manipulacyjne. (Należy bazować na materiale poglądowym, pokazie, przykładzie, obrazach, eksponatach itp. Trzeba umożliwić uczniowi korzystanie w czasie zajęć z pomocy dydaktycznych: plansz, kalkulatora, słownika, map itp.);

- ilość i trudność zadań, ćwiczeń, poleceń podawanych do wykonania w szkole czy w domu powinna być zgodna ze sferą rozwoju i najbliższego rozwoju ucznia;

Uwaga! Konieczna jest tutaj dobra znajomość możliwości ucznia ze szczególnym uwzględnieniem jego mocnych stron takich jak: umiejętność czytania i pisania , liczenia w określonym zakresie, dobra pamięć mechaniczna, uzdolnienia muzyczne, empatia i inne);
- każdorazowo dostosowywana powinna być ilość czasu do specyfiki danego zadania( zwiększanie ilości czasu na samodzielne wykonanie pracy lub taka sam ilość czasu jaki mają inni uczniowie, ale mniej zadań)

- celem uczenia odpowiedzialności wdrażanie ucznia do autokontroli własnej pracy ( np. pozostawić uczniowi dodatkowy czas na ponowne przejrzenie pracy już skończonej i skorygowanie jej poprawności);

- celem wdrażania do efektywnej pracy koniecznie należy każdorazowo zaznaczyć w książce, zapisać lub dać uczniowi do wklejenia najważniejsze pojęcia związane z daną jednostką lekcyjną, czy np. zakres materiału do opanowania.


 • celem utrwalania wiedzy i umiejętności szkolnych z wyprzedzeniem należy informować ucznia o konieczności opanowania określonej partii materiału, przeczytania tekstu, fragmentu lektury itp.

 • celem budowania systemu motywacji (wewnętrznej i zewnętrznej) zwiększyć częstotliwość

wzmocnień pozytywnych opierających się na komunikacji niewerbalnej( system umownych znaków)

 • celem budowania systemu wychowawczego opartego m.in .na tutoriungu rówieśniczym

umożliwić uczniowi pracę w małych grupach, korzystając ze wsparcia i kompetencji kolegów.

Zapewnienie intensywniejszej opieki wychowawczej.

 • Uczeń czasie wolnym wymaga większej troski wychowawczej, gdyż łatwo ulega negatywnym wpływom. Spowodowane jest to obniżeniem ich zdolności do krytycznej oceny sytuacji, przewidywania skutków swego postępowania oraz zwiększoną sugestywnością.
4. Realizacja pomocy psychologiczno – pedagogicznej wobec ucznia:

Formy i sposoby

Okres

Wymiar godzin

np.

1. Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z j.polskiego
2. Gimnastyka korekcyjna,


 1. 3. Konsultacje z psychologiem
 1. 4. Zajęcia z pedagogiem 2. 5. Terapia logopedyczna 3. 6. Rewalidacja

Szczegółowy program zajęć specjalistycznych stanowią załączniki


rok szkolny 20../20..
1 godz. w tygodniu
1godz. w tygodniu,
1 raz w miesiącu

Decyzja dyrektora
podpis dyrektora
 1. 5. Działania wspierające rodziców

Formy przewidziane dla rodziców (z rozporządzenia):

- porady

- konsultacje – zbiorowe, indywidualne,

- warsztaty- np.: zaproponowano udział w warsztatach " Szkoła dla rodziców wychowawców” organizowanych przez PPP-P

 • szkolenia -zgodnie z ofertą PPP-P oraz lub innych placówek,

 • pedagogizacja


Termin realizacji, ocena uwagi.

6. Zakres współdziałania z rodzicami w realizacji zaleceń z orzeczenia


np.

-wyjaśnienie istoty upośledzenia umysłowego,

-wsparcie dziecka w odrabianiu prac domowych (termin spotkania i poruszana tematyka)

- wsparcie dziecka w organizacji czasu wolnego-porady, konsultacje,

-instruktaż7. Zakres współdziałania z poradniami psychologiczno – pedagogicznymi, z placówkami doskonalenia nauczycieli, organizacjami pozarządowymi, z innymi instytucjami.

np.

- współdziałanie ze specjalistami z poradni w zakresie przekazywania informacji o uczniu (za zgodą rodziców),

- współorganizowanie form oddziaływań postdiagnostycznych - ustalenie w jakim zakresie pomoc jest udzielana na terenie szkoły, a w jakim w poradni,

- współpraca z przedstawicielem poradni w ramach zespołu;

- organizowanie szkoleń przez placówki doskonalenia w zakresie niezbędnym do udzielenia uczniowi adekwatnych form wsparcia,

- korzystanie z porad, konsultacji zewnętrznych

Data opracowania IPET……………………………….…….……………………………….……
Podpisy osób opracowujących IPET:
……………………………….…….……………………………….…… ……………………………….…….……………………………….……

……………………………………………………………………….…… ……………………………….…….……………………………….……

……………………………………………………………………….…… ……………………………….…….……………………………….……

……………………………….…….……………………………….…… ……………………………….…….……………………………….……

……………………………………………………………………….…… ……………………………….…….……………………………….……

……………………………….…….……………………………….…… ……………………………….…….……………………………….……

……………………………………………………………………….…… ……………………………….…….……………………………….……

……………………………………………………………………….…… ……………………………….…….……………………………….……

……………………………….…….……………………………….…… ……………………………….…….……………………………….……

(+wychowawca z internatu)
Podpis rodziców/opiekunów prawnych poświadczające akceptację IPET
……………………………….…….……………………………….……

Realizacja pomocy psychologiczno – pedagogicznej wobec ucznia


 1. Imię i nazwisko ucznia

 2. Klasa

 3. Okres udzielania pomocy

 4. Formy, sposoby i okres udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej, wymiar godzin – ustala dyrektor

Formy i sposoby

Okres

Wymiar godzin

np. Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z j.polskiego

I semestr roku szkolny 20../20..

1 godz. w tygodniu

Gimnastyka korekcyjna,

rok szkolny 20../20..
Konsultacje z psychologiemZajęcia z pedagogiem
Data i podpis Koordynatora Zespołu ...........................................................................................

Podpisy członków zespołu

.................................................................... ....................................................................


.................................................................... ....................................................................
.................................................................... ....................................................................
.................................................................... ....................................................................
.................................................................... ....................................................................
.................................................................... ....................................................................©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna