Implikacje społecznePobieranie 111,95 Kb.
Data01.03.2018
Rozmiar111,95 Kb.

Wybrane główne społeczne i kulturowe skutki rozwoju

technologii informacyjnych

 • Zmiana społecznej struktury zatrudnienia. Powstanie sektora usług informacyjnych i jego dynamiczny rozwój. Rosnący udział zysków z usług informacyjnych w PKB.

 • Rozwój cyfrowych systemów zintegrowanych usług informacyjnych (ISDN). Wzrost efektywności systemów zbierania, prze­syłania, przechowywania i rozpowszechniania informacji. Wzrost jakości informowania społeczeństwa.

 • Powstanie nowych elastycznych struktur organizacyjnych przedsię­biorstw (firm, korporacji) i instytucji oraz tworzenie nowych metod zarządzania.

 • Powstanie możliwości zdalnego kształcenia („telelearning") oraz zasto­sowania multimediów i wirtualnej rzeczywistości w nauczaniu i uczeniu.

 • Powstanie możliwości zdalnego dokonywania zakupów („teleshopping") oraz elektronicznych („bezgotówkowych") rozliczeń finansowych.

 • Zmiana struktury czasu pracy, w tym rosnąca ilość czasu wolnego. Rosnące możliwości zdalnej pracy („teleworking"), czyli pracy w domu.

 • Rozwój systemów obserwacji, kontroli i monitoringu dynamicznych sytuacji (na drogach, w powietrzu, w mieście itp.) oraz systemów typu C3I (dowodzenia, łączności, sterowania, rozpoznania) i znaczący ich wpływ na wzmocnienie bezpieczeństwa i obronności państwa.

 • Rozwój systemów informatycznego wspomagania zarządzania (MIS. DSS). systemów ekspertowych i systemów multimedialnych (tele-wideokonferencji) oraz wpływ na wzrost efektywności zarządzania organizacjami.

 • Powstanie i rozwój zastosowań technologii informacyjnych w sztuce zarówno w rozpowszechnianiu jej wytworów, jak i w tworzeniu nowych środków wyrazu artystycznego.

SPOŁECZEŃSTWO

Dziedzina: POLITYKA


Charakterystyka:

Rozwój systemów teleinformatycznych tworzących Krajowy (Państwowy) System Informacyjny, wspomagający funkcjonowanie najwyższych władz państwowych i jej agend (urzędów), administracji państwowej i regionalnej (terenowej). Dążenie do pełnej informatyzacji systemu kierowania politycz­nego i administracji państwowej.Szanse:

• Wzrost skuteczności decyzji politycznych

• Wzrost efektywności funkcjonowania urzędów państwowych

• „Cyberdemokracja", czyli wzrost zasięgu demokracji bezpośredniej

• Lepszy „image" władzy

• Lepsza komunikacja - „władza - społeczeństwo"


Zagrożenia


• Pokusa „totalitaryzmu informacyjnego" (państwowego monopolu in­formacyjnego)

• Poczucie ograniczonej wolności i prywatności obywateli

• Wzrost możliwych zagrożeń dla bezpieczeństwa informacyjnego spo­łeczeństwa

• Podatność na zewnętrzne zakłócenia informacyjne

• Poczucie ,.bariery technokratycznej" między władzą a społeczeństwem

SPOŁECZEŃSTWO

Dziedzina: PRACA


Charakterystyka:

Dynamiczny rozwój zastosowań technologii informacyjnych spowodował gruntowne zmiany w strukturze zatrudnienia. Tendencję przesuwania zatrud­nienia z sektora I (rolnictwo) do II (przemysł), a przede wszystkim do III (usługi) należy uznać za obiektywną. Rozwija się systematycznie sektor usług informacyjnych. Zmienia się stosunek czasu pracy do czasu wolnego. Zmienia się rola pracy: „zajęcie zamiast pracy" (A. Schaff). Rośnie znacze­nie wiedzy oraz pracy zdalnej (ok. 23% zatrudnionych w USA i Kanadzie pracuje w domu posługując się komputerem z modemem).Szanse:

• Zmniejszenie roli pracy jako „trudu w pocie czoła"

• Wzrost ilości czasu wolnego przeznaczonego na wypoczynek, sport. kształcenie ustawiczne

• Wzrost roli zarządzania personelem („intelektualizacja" pracy)

• Wzrost znaczenia „pracy na część etatu" i „pracy w domu"

Zagrożenia:

• Zróżnicowany dostęp do wiedzy jako źródło konfliktów

• Redukcja zatrudnienia w rolnictwie i przemysłach tradycyjnych

• Wzrost bezrobocia strukturalnego

• Wzrost agresywności działania związków zawodowych

• Wzrost poczucia alienacji (utrata pozycji, stanowiska na korzyść „ma­szyny")

• Luka pokoleniowa, konflikty społeczne

SPOŁECZEŃSTWO


Dziedzina: BEZPIECZEŃSTWO

Charakterystyka:

Rozwój systemów teleinformatycznego wspomagania organów bezpie­czeństwa wewnętrznego państwa w zakresie informacji o przestępstwach. Międzynarodowe systemy wymiany informacji między specjalistycznymi służbami. Wzrost zastosowań systemów ekspertowych w dziedzinie krymi­nalistyki. Rozwój teleinformatycznych systemów obserwacji miasta, kraju, ruchu (typu „Keeping an Eye on the City, Country, Traffic") itp.Szanse:

• Wzrost efektywności działania policji i służb specjalnych

• Wzrost bezpieczeństwa (obniżenie wskaźników przestępczości)

• Możliwość ograniczenia rozwoju przestępczości

• Wzrost efektywności działań prewencyjnych i akcji specjalnych w sy­tuacjach kryzysowych

• Wzrost możliwości współdziałania służb w skali narodowej i między­narodowejZagrożenia:

• Możliwość wykorzystania informacji z baz danych o obywatelach do celów niezgodnych z przeznaczeniem

• Poczucie ograniczonej swobody jednostek („Syndrom Wielkiego Brata")

• Wzrost liczby pospolitych przestępstw informacyjnych oraz ich róż­norodności

• Naruszenie „spójności systemu prawnego" w związku z nowymi infor­macyjnymi zjawiskami kryminogennymi

• Możliwość powstania nowych form terroryzmu („infoterroryzmu")


SPOŁECZEŃSTWO


Dziedzina: OBRONNOŚĆ

Charakterystyka:

Wojna w Zatoce Perskiej określona mianem „ informacyjnej wojny świato­wej" stanowi przykład wpływu efektywności systemów łączności i komputerów na efektywność bojową wojsk. Rozwój systemów typu C3I (Command, Control, Communication and Intelligence), systemów uzbrojenia typu FaF (Fire and Forget), narodowych i globalnych systemów telekomunikacyjnych, a w szczególności systemów radiokomunikacji (lądowej, morskiej i po­wietrznej). Multimedialne stacje graficzne i mapy cyfrowe w systemach dowodzenia różnych szczebli.Szanse:

• Skuteczne sterowanie strumieniami informacji taktyczno-operacyjnej

• Wzrost bezpieczeństwa narodowego i międzynarodowego

• Wzrost efektywności bojowej wojsk (np. dzięki lepszym możliwoś­ciom współdziałania, lokalizacji obiektów i analizy sytuacji)

• Wzrost efektywności szkolenia wojsk, w tym obniżenie ich kosztów (np. dzięki wykorzystaniu symulatorów i trenażerów, gier kompute­rowych itp.)

• Wzrost poczucia bezpieczeństwa obywateli (np. większe zaangażowanie w sprawy obronności, aktywne utrzymywanie rezerw, wzrost zdolności mobilizacyjnych i alarmowania o zmianach sytuacji)Zagrożenia:

 • Wzrost prawdopodobieństwa zagrożeń w wyniku ..fałszywych alarmów"

 • Wzrost liczby możliwych zagrożeń bezpieczeństwa informacyjnego państwa, zbyt silne uzależnienie możliwości efektywnego działania w sytuacjach kryzysowych od systemów technicznych (teleinformatycznych)SPOŁECZEŃSTWO

Dziedzina: ZDROWIE

Charakterystyka:

Rozwój systemów teleinformatycznego wspomagania diagnostyki medycznej. systemów ekspertowych, baz danych o lekach, przypadkach itp. Zastosowa­nie systemów multimedialnych (wirtualna rzeczywistość) ze wspomaganiem medycznym (np. operacje chirurgiczne). Bezpośrednia wymiana informacji medycznej między dowolnymi ośrodkami (klinikami) w dowolnym zakresie i czasie. W perspektywie „zdalne leczenie"', tj. korzystanie z diagnoz i zaleceń lekarskich w domu za pomocą sieci teleinformatycznej.Szanse:

• Wzrost wiedzy specjalistycznej lekarzy (dostęp do baz danych i wiedzy)

• Wzrost skuteczności diagnoz medycznych

• Wzrost efektywności służby zdrowia

• Poprawa stanu zdrowia społeczeństwa i przedłużenie średniego wieku życia

• Wzrost możliwości zapobiegania masowym zagrożeniom zdrowia oraz reakcji w nagłych wypadkachZagrożenia:

• Możliwość wykorzystania danych o stanie zdrowia do celów poza medycznych

• „Dehumanizacja opieki medycznej" (w wyniku możliwości ogranicze­nia bezpośredniego kontaktu lekarza z pacjentem)

• Zróżnicowanie dostępu do pomocy medycznej
ŚRODOWISKO


Dziedzina: EKOLOGIA

Charakterystyka:

Rozwój systemów teleinformatycznych przeznaczonych do kontroli i mo­nitorowania środowiska naturalnego. Stosowanie map cyfrowych (3 D) do analiz ekologicznych, analiz możliwych skutków katastrof ekologicznych (np. trzęsienia ziemi, powodzi, skażeń itp.).Szanse:

Możliwość zahamowania degradacji środowiska naturalnego

• Możliwość zapobiegania katastrofom ekologicznym (dzięki teleko­munikacyjnym systemom kontroli i wczesnego ostrzegania)

• Możliwość wzrostu skuteczności akcji ratowniczych w wypadku ka­tastrof ekologicznych

• Możliwość uzgadniania działań na rzecz ochrony środowiska w skali międzynarodowej

• Wzrost efektywności specjalistycznych badań nad rozwojem ekosys­temów (np. dzięki wykorzystywaniu modeli symulacyjnych)Zagrożenia:

• Zbyt silne uzależnienie kwestii ochrony środowiska naturalnego od systemów technicznych

Osłabienie „świadomości ekologicznej" społeczeństwa

GOSPODARKA

Dziedzina: ROLNICTWO

Charakterystyka:

Zastosowanie systemów telekomunikacji oraz systemów informatycznych wspomagania produkcji rolno-spożywczej w zakresie agrobiznesu, agrotech-niki, agrochemii itp.Szanse:

• Zmniejszenie luki cywilizacyjnej między miastem a wsią (dzięki stworzeniu możliwości korzystania z baz danych, poczty elektro­nicznej itp.)

• Wzrost efektywności produkcji rolnej

• Wzrost efektywności obsługi kompleksowej rolnictwa (transport, ma­gazyny, dystrybucja)

• Możliwość alokacji usług informacyjnych w regiony rolnicze

• Możliwość efektywnego korzystania z serwisów informatycznych dla rolnictwa (w tym wczesne ostrzegania o zagrożeniach meteorolo­gicznych itp.)Zagrożenia:

• Dalsza migracja ludności ze wsi do aglomeracji miejskich (przelud­nienie miast)

Wzrost bezrobocia na wsi


GOSPODARKA


Dziedzina: PRODUKCJA

Charakterystyka:

Rozwój systemów komputerowej integracji zarządzania i wytwarzania (CIM), wspomagania przygotowania produkcji (CAE), planowania (CAP), jakości wyrobów (CAQ) itp. Powstanie elastycznych systemów wytwarzania FMS (Flexible Manufacturing System), dzięki sieciom teleinformatycznym oraz robotyzacji procesów (dążenie do „bezludnych fabryk").Szanse:

• Oszczędność pracy żywej oraz jej „intelektualizacja"

• Wzrost wydajności maszyn i urządzeń

• Polepszenie warunków pracy

• Skrócenie cykli produkcyjnych

• Wzrost jakości wyrobów i usług oraz poprawa gospodarowania środ­kami materiałowymi i technicznymiZagrożenia:

• Możliwość występowania konfliktów społecznych na tle automaty­zacji i robotyzacji

• Redukcja zatrudnienia (zwłaszcza wśród „niebieskich kołnierzyków")

• Alienacja pracy

• Wzrost wymagań dotyczących wykształcenia i efektywnej obsługi systemów zautomatyzowanych

GOSPODARKA

Dziedzina: USŁUGI, HANDEL

Charakterystyka:

Rozwój zakresu sektora usług (w szczególności usług informacyjnych). Wzrost możliwości „zdalnych zakupów" (teleshopping) towarów i usług.Szanse:

• Wzrost jakości obsługi klientów (np. kasy elektroniczne)

• Wzrost kompleksowej obsługi informacyjnej klientów (serwisy ko­mercyjne)

• Ułatwienie zakupów towarów i usług

• Ułatwienie opłat i rozliczeń (karty kredytowe)

• Wzrost efektywności sterowania rynkiemZagrożenia:

• Zbyt silne uzależnienie zakupów od systemów technicznych (tele­informatycznych)

• Możliwość nowych przestępstw (oszustwa)

• Nadmierna standaryzacja wyrobów i usługGOSPODARKA

Dziedzina: KOMUNIKACJA, TRANSPORT

Charakterystyka:

Rozwój systemów teleinformatycznych kontroli środków transportu (pojaz­dów. statków, samolotów) i sterowania ruchem (typu „Keeping an Eye on the Traffic'"). Systemy kontroli linii komunikacyjnych i stanu technicz­nego środków transportu.Szanse:

 • Wzrost szybkości i niezależności ruchu w sieciach komunikacyjnych

 • Możliwość efektywnego rozwiązywania sytuacji konfliktowych na drogach

 • Wzrost bezpieczeństwa ruchu

 • Wzrost efektywności kompleksowej obsługi pasażerów i towarów (w tym obsługi celnej, socjalnej itp.)

 • Wzrost efektywności koordynacji działań komunikacyjno-transportowych w skali międzynarodowej (regionalnej, globalnej)

Zagrożenia:

 • Zbyt silne uzależnienie bezpieczeństwa ruchu od efektywności sys­temów informacyjnych

 • Obniżenie atrakcyjności podróżowania (dzięki „przywiązaniu" do wy­tyczonych tras)


ORGANIZACJE


Dziedzina: ORGANIZACJE

Charakterystyka:

Powszechne stosowanie sieci teleinformatycznych prowadzi do zmian struk­tur organizacyjnych odmiennych od struktur tradycyjnych (hierarchicznych). Powstanie tzw. organizacji horyzontalnych.Szanse:

• Wzrost efektywności systemów komunikowania w organizacjach

• Wzrost spójności i elastyczności struktur organizacyjnych

• Wzrost możliwości dostosowania się organizacji do zmian w otoczeniu

• Wzrost możliwości wykorzystania szans i przeciwdziałania zagroże­niom

• Wzrost innowacyjności i efektywności marketinguZagrożenia:

• Wzrost podatności na zakłócenia zewnętrzne

• Możliwość konfliktów organizacyjnych

GOSPODARKA


Dziedzina: ZARZĄDZANIE

Charakterystyka:

Rozwój zastosowań:

• systemów przetwarzania transakcji

• systemów informowania kierownictwa (MIS)

• systemów wspomagania decyzji (DSS)

• systemów ekspertowych

• systemów automatyzacji biura w zarządzaniu organizacjami (firmą, przedsiębiorstwem, korporacją)

Szanse:


 • Wzrost skuteczności decyzji kierowniczych

 • Wzrost efektywności koordynacji działań (bez względu na ich zasięg)

 • Wzrost efektywności działania personelu administracyjnego

 • Informacje jako zasób strategiczny organizacji - wzrost efektywności zarządzania strategicznego

 • Dalsza profesjonalizacja kadr kierowniczych (w tym wzrost roli menadżerów informacji w organizacji)

Zagrożenia:

 • Zbyt silne uzależnienie efektywności działania kadr kierowniczych od systemów teleinformatycznych

 • Konieczność opracowania nowych metod zarządzania adekwatnych do nowych modeli struktur organizacyjnychKULTURA

Dziedzina: EDUKACJA

Charakterystyka:

Rozwój systemów wspomagania kształcenia (CAL), a w szczególności sys­temów komputerowych multimedialnych. Systemy zdalnego nauczania i ucze­nia się.Szanse:

 • Wzrost możliwości korzystania z dowolnych baz danych w celu po­szerzenia wiedzy w obrębie dyscyplin specjalistycznych

 • Wzrost indywidualizacji kształcenia

 • Wzrost atrakcyjności przekazu dydaktycznego (np. dzięki systemom multimedialnym i wirtualnej rzeczywistości)

 • Rozwój kultury informatycznej w społeczeństwie

 • Przewidywany wzrost skuteczności nauczania i uczenia się, samo­kształcenie

Zagrożenia:

 • Zanik zdolności do „ludzkiego" reagowania na otaczający świat (obni­żenie „progu wrażliwości"), ograniczenie postrzegania problemów

 • Koncentrowanie na kształtowaniu analitycznych i funkcjonalnych umie­jętności, kosztem twórczego myślenia

 • Niedobór odpowiednio przygotowanych kadrKULTURA
Dziedzina: ZACHOWANIA

Charakterystyka:

Powszechna „teleinformatyzacja" w skali jednostkowej (dom, rodzina) i glo­balnej. Zastosowania sieci o zasięgu globalnym i wirtualnej rzeczywistości w pracy i poza nią.Szanse:

 • Wzrost efektywności działania, ułatwiania w pracy i organizacji czasu wolnego

 • Pobudzanie wyobrażeń dzięki multimedialnym systemom i wirtualnej rzeczywistości

 • Wzrost komunikacji międzyludzkiej

Zagrożenia:

 • „Uzależnienia" od mediów elektronicznych (wirtualna rzeczywistość jako LSD XXI wieku.)

 • Łatwość rozpowszechniania treści i obrazów o wątpliwej wartości (,.cyberporno", „cybersex"), możliwość demoralizacji

 • „Komputerfobia" czyli lęk przed „władzą komputerów"

 • „Współczesne środki komunikacji w drastyczny sposób zmieniły zwykłe kategorie doświadczenia i świadomości, zwykłe struktury interesów i uczuć, zwykłe doznanie faktu bycia istotą żywą, nawiązywania re­lacji społecznych" (J. Carey)

KULTURA


Dziedzina: TWÓRCZOŚĆ

Charakterystyka:

Wiek XX jest wiekiem cywilizacji obrazkowej tzw. kultury postmodernis­tycznej. Kino, TV HD, grafika komputerowa, rozpowszechnianie multimediów (książki na CD- ROM-ach) itp. Media elektroniczne stały się także środkiem wyrazu –„twórczość komputerowa" jako dziedzina sztucznej inteligencji, systemy teleinformatyczne jako środek rozpowszechniania twórczości artys­tycznej.Szanse:

• Powszechny dostęp do różnych osiągnięć twórczości artystycznej (in­teraktywna TV)

• Nowe formy elektronicznej ekspresji

• Rozszerzanie „granic wyobraźni" (wirtualna rzeczywistość)Zagrożenia:

• Ograniczenie „ludzkiego", bezpośredniego kontaktu ze sztuką

• Groźba ..homogenizacji" kultury i ograniczenia (zaniku!?) tożsamości kulturowej

• Groźba dominacji środków audiowizualnych nad „intymnym" kontak­tem z książką („wyobraźnia obrazkowa" - komiksowa)

• „Homogenizacja" kultury i prymat kultury masowej

KULTURA

Dziedzina: NAUKA I TECHNIKA

Charakterystyka:

Rozwój teleinformatycznych systemów wyszukiwania informacji naukowo-technicznej, zdalnego dostępu do specjalistycznych baz danych i baz wiedzy. Systemy komputerowego wspomagania badań naukowych, projektowania (CAD), modelowania procesów stochastycznych, nieliniowych, niestacjo­narnych itp.Szanse:

• Przesunięcie granic poznania naukowego, wzrost odkryć i wynalazków

• Wzrost efektywności badań naukowych i działalności technicznej

• Możliwość powszechnej popularyzacji nauki i techniki

• Możliwość przełamania impasu metodologicznego w badaniach spo­łecznych

• Zmiana paradygmatu w nauceZagrożenia:

• Dominacja ścisłej wiedzy naukowej nad formami wiedzy pozanaukowej

• Osłabienie społecznej kontroli nad rozwojem nauki i techniki

KULTURA

Dziedzina: WYPOCZYNEK, SPORT, TURYSTYKA

Charakterystyka:

Rozwój systemów obsługi informacyjnej turystyki i rekreacji. Systemy tele­informatyczne typu gry komputerowe.Szanse:

 • Dalszy rozwój turystyki (globalizacja)

 • Lepsze poinformowanie społeczeństwa o różnorodnych ofertach turys­tycznych

 • Uczestniczenie w grach zdalnych za pośrednictwem sieci teleinforma­tycznych

Zagrożenia:

 • Degradacja kultury fizycznej, a w konsekwencji obniżenie sprawności fizycznej społeczeństwa

 • "Automatyzacja podróży turystycznych" („szybko, krótko, pobieżnie')

 • Wątpliwej wartości wypoczynek po pracy („przy komputerze")

 • Nowe choroby cywilizacyjne jako skutek „wypoczynku w sieci tele­informatycznej"

WYBRANE INNOWACJE W DZIEDZINIE INFORMATYKI

 • Supermikroprocesory (o mocy obliczeniowej rzędu 200 - 500 M flopsów).

 • Efektywne systemy operacyjne dla PC i systemy operacyjne czasu rze­czywistego.

 • Języki programowania 4GL i post GL (bezkodowe, obiektowo zorien­towane projektowanie aplikacji).

 • Wydajne superserwery sieciowe i serwery relacyjnych baz danych.

 • Systemy grafiki, multimedia i wirtualna rzeczywistość.

 • Inżynieria wiedzy i systemy ekspertowe (rozwiązywanie problemów z reprezentacją wiedzy i procesorem wnioskowania).

 • Sieci neuronowe.

 • Masowe zastosowania oprogramowania narzędziowego (wydajne edy­tory tekstów i grafiki, arkusze kalkulacyjne, bazy danych i pakiety zintegrowane).

 • Komputerowe systemy mobilne.

 • Superkomputery. Przetwarzanie równoległe.


WYBRANE INNOWACJE W DZIEDZINIE TELEKOMUNIKACJI

 • Sieć cyfrowa z integracją usług (ISDN) i sieć szerokopasmowa (BISDN) oraz sieci inteligentne.

 • Architektura sieci lokalnych (LAN), miejskich (MAŃ), rozległych (WAN) i globalnych (GAN). Dostęp do Intemetu.

 • Telewideokonferencje.

 • Komunikacja satelitarna.

 • System multipleksacji asynchronicznej ATM.

 • Sieci światłowodowe w systemach abonenckich. Technologia FDDI.

 • Telefonia komórkowa.

 • Systemy przywoławcze.

 • Radiokomunikacja ruchoma.

 • Infostrady.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SOCJALNEJ

z dnia l grudnia 1998 r.w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe

Na podstawie art. 237 § l Kodeksu pracy zarządza się, co następuje:

§ l. Rozporządzenie określa:

1) wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii dla stano­wisk pracy wyposażonych w monitory ekranowe,

2) wymagania dotyczące organizacji pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe.

.

.

.

.

.

.

ZAŁĄCZNIK


MINIMALNE WYMAGANIA BEZPIECZEŃSTWA
I HIGIENY PRACY ORAZ ERGONOMII,
JAKIE POWINNY SPEŁNIAĆ STANOWISKA PRACY WYPOSAŻONE W MONITORY EKRANOWE

.

..

.

POLSKI KODEKS KARNY


O PRZESTĘPSTWACH KOMPUTEROWYCH

Artykuły Kodeksu Karnego, na podstawie których mogą ponosić odpowie­dzialność osoby dokonujące czynów stanowiących przestępstwa komputerowe.


Art. 267


§ l. Kto bez uprawnienia uzyskuje informacje dla niego nie przeznaczone, otwierając zamknięte pismo, podłączając się do przewodu służącego do przekazy­wania informacji lub przełamując elektroniczne, magnetyczne albo inne szczegól­ne jej zabezpieczenie, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozba­wienia wolności do lat 2.

§ 2. Tej samej karze podlega, kto w celu uzyskania informacji, do której nie jest uprawniony, zakłada lub posługuje się urządzeniem podsłuchowym, wizual­nym albo innym urządzeniem specjalnym.

§ 3. Tej samej karze podlega, kto informację uzyskaną w sposób określony w § l lub 2 ujawnia innej osobie.

§ 4. Ściganie przestępstwa określonego w § l—3 następuje na wniosek po­krzywdzonego.Art. 268

§ l. Kto nie będąc do tego uprawnionym, niszczy, uszkadza, usuwa lub zmie­nia zapis istotnej informacji albo w inny sposób udaremnia lub znacznie utrudnia osobie uprawnionej z nią, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

§ 2. Jeżeli czyn określony w § l dotyczy zapisu na komputerowym nośniku informacji, sprawca podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

§ 3. Kto, dopuszczając się czynu określonego w § l lub 2, wyrządza znaczną szkodę majątkową, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

§ 4. Ściganie przestępstwa określonego w § 1-3 następuje na wniosek po­krzywdzonego.

Art. 269


§ l. Kto, na komputerowym nośniku informacji, niszczy, uszkadza, usuwa lub zmienia zapis o szczególnym znaczeniu dla obronności kraju, bezpieczeństwa w komunikacji, funkcjonowania administracji rządowej, innego organu państwo­wego lub administracji samorządowej albo zakłóca lub uniemożliwia automatycz­ne gromadzenie lub przekazywanie takich informacji, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.

§ 2. Tej samej karze podlega, kto dopuszcza się czynu określonego w § l, niszcząc albo wymieniając nośnik informacji lub niszcząc albo uszkadzając urzą­dzenie służące automatycznemu przetwarzaniu, gromadzeniu lub przesyłaniu in­formacji.


Art. 286


§ l. Kto, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, doprowadza inną osobę do niekorzystnego rozporządzenia własnym lub cudzym mieniem za pomocą wpro­wadzenia jej w błąd albo wyzyskania błędu lub niezdolności do należytego poj­mowania przedsiębranego działania, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.

§ 2. Tej samej karze podlega, kto żąda korzyści majątkowej w zamian za zwrot bezprawnie zabranej rzeczy.

§ 3. W wypadku mniejszej wagi, sprawca podlega grzywnie, karze ogranicze­nia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

§ 4. Jeżeli czyn określony w § 1-3 popełniono na szkodę osoby najbliższej, ściganie następuje na wniosek pokrzywdzonego.


Art. 287


§ l. Kto, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub wyrządzenia innej oso­bie szkody, bez upoważnienia, wpływa na automatyczne przetwarzanie, groma­dzenie lub przesyłanie informacji lub zmienia, usuwa albo wprowadza nowy zapis na komputerowym nośniku informacji, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

§ 2. W wypadku mniejszej wagi, sprawca podlega grzywnie, karze ogranicze­nia wolności albo pozbawienia wolności do roku.

§ 3. Jeżeli oszustwo popełniono na szkodę osoby najbliższej, ściganie następuje na wniosek pokrzywdzonego.

WYBRANE PARAGRAFY PRAWA AUTORSKIEGO
I PRAW POKREWNYCH


Dziennik Ustaw z 2000 r. nr 53, poz. 637.

Rozdział l

Przedmiot prawa autorskiego

Art. l pkt 2 W szczególności przedmiotem prawa autorskiego są utwory:....

7) muzyczne i słowno-muzyczne,...

9) audiowizualne (w tym wizualne i audialne).

Art. 30. l. Ośrodki informacji lub dokumentacji naukowo mogą sporządzić i roz­powszechnić własne opracowania dokumentacyjne oraz pojedyncze egzempla­rze, nie większych niż jeden arkusz wydawniczy, fragmentów opublikowa­nych utworów.

Rozdział 4


Czas trwania autorskich praw majątkowych
Art. 36. Z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w ustawie, autorskie prawa majątkowe gasną z upływem lat siedemdziesięciu:...

4) w odniesieniu do utworu audiowizualnego - od śmierci najpóźniej zmarłej z wymienionych osób: głównego reżysera, autora scenariusza, operatora obrazu, autora dialogów, kompozytora muzyki skomponowanej do utworu audiowi­zualnego.Rozdział 12

Prawa do fonogramów i wideogramów


Art. 94

1. Producentem fonogramu lub wideogramu jest ten, pod czyim nazwiskiem lub firmą pod czyim nazwiskiem lub firmą (nazwą) fonogram lub wideogram został po raz pierwszy sporządzony:

2. Bez uszczerbku dla praw twórców lub artystów wykonawców, producentowi fonogramu lub wideogramu przysługuje wyłącznie prawo do rozporządzania i korzystania z fonogramu lub wideogramu w zakresie:

1) zwielokrotnienia określoną techniką,

2) wprowadzenia do obrotu,

3) najmu,

4) dzierżawy

3. W przypadku nadawania lub publicznego odtwarzania wprowadzonego do obrotu fonogramu lub wideogramu, producentowi przysługuje prawo do sto­sownego wynagrodzenia.Art.95

Prawo, o którym mowa w art. 94 ust. 2 i 3, gaśnie z upływem pięćdziesięciu lat

następujących po roku, w którym fonogram lub wideogram został sporządzony,

Art. 96 Przepisy ustawy stosuje się do fonogramów i wideogramów:

1) których producent ma na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej miejsce za­mieszkania lub siedzibę, lub

2) których ochrona wynika z umów międzynarodowych.


Rozdział 14

Odpowiedzialność karna

Art. 115


l. Kto przywłaszcza sobie autorstwo albo wprowadza w błąd co do autorstwa całości lub części cudzego utworu albo artystycznego wykonania, podlega karze ograniczenia wolności albo pozbawienia do lat 3.
©operacji.org 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna