Imienna pieczątka lub stopień wojskowy, imię, nazwiskoPobieranie 406,52 Kb.
Strona1/3
Data28.03.2018
Rozmiar406,52 Kb.
  1   2   3

WARUNKI PRZETARGU

10 Rejonowe Warsztaty Techniczne

ul. Wileńska 14

56-400 Oleśnica

telefon: (071) 665561, fax: (071) 665500

e-mail: sow1y_004@sow.mil.plzaprasza do składania ofert:

W postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu na podstawie art. 70 Kodeksu cywilnego oraz wytycznych Ministra Obrony Narodowej w sprawie zasad i trybu zawierania w resorcie obrony narodowej umów, których przedmiotem jest uzbrojenie lub sprzęt wojskowy, stanowiących załącznik do decyzji Nr 291/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 26 lipca 2006 r. w sprawie zasad i trybu zawierania w resorcie obrony narodowej umów, których przedmiotem jest uzbrojenie lub sprzęt wojskowy (Dz. Urz. MON Nr 14, poz. 179).
I. Określenie przedmiotu zamówienia
Przedmiot zamówienia: zakup części zamiennych do systemów mini BSR Orbiter

nr sprawy 17/LSMiT/2009
Uwaga:

W przypadku, gdy środki finansowe planowane na realizację zamówienia okażą się niewystarczające, zamawiający zastrzega sobie możliwość zmniejszenia ilości remontowanych modułów, bloków lub zamknięcie postępowania bez wyboru ofert (oferty).


 1. Warunki przetargu można pobrać ze strony internetowej www.army.mil.pl o czym należy powiadomić zamawiającego w formie pisemnej fax. (071) 7665500 lub po złożeniu pisemnego wniosku w siedzibie zamawiającego.

 2. Dane techniczne: według zał. Nr 1 (opis przedmiotu postępowania)


II. Termin i miejsce realizacji umowy


 1. Wymagany /pożądany* termin realizacji umowy: do 30.11.2009 r.

 2. Miejsce realizacji umowy: siedziba Wykonawcy.III. Składanie ofert częściowych
Zamawiający nie dopuszcza złożenia ofert częściowych na zadania:


 1. Zadanie nr 1: zakup części zamiennych do systemów mini BSR OrbiterIV. Części realizacji umowy, jakie mogą być powierzone podwykonawcom (poddostawcom)
Zamawiający nie dopuszcza możliwość powierzenia wykonania części umowy podwykonawcom (poddostawcom).
V. Warunki udziału w postępowaniu


 1. Wykonawca zamierzający złożyć ofertę zobowiązany jest, pod rygorem nie przyjęcia oferty, przedstawić zamawiającemu, nie później niż 6 dni przed terminem złożenia ofert, aktualne informacje (imię i nazwisko) dotyczące zastępców prawnych oraz członków organów zarządzających lub nadzorczych wykonawcy lub każdego z podmiotów wspólnie ubiegających się o realizację zamówienia którzy będą reprezentowali wykonawcę w postępowaniu. Informacje, o których mowa wyżej, wykonawca przedstawia na podstawie odpisu z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli wymagany jest taki wpis lub zgłoszenie do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

 2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

 1. posiadają uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności, związanej z realizacją zamówienia będącego przedmiotem niniejszego postępowania,
  w szczególności: zakup części zamiennych do systemów mini BSR Orbiter tj. koncesja na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie określonym w rozporządzeniu Rady Ministrów z 3 grudnia 2001r. / Dz.U. nr 145 poz. 1625/;

 2. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

 3. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia czyli posiadają informację banku potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, nie niższą niż wysokość przewidywanej najwyższej płatności, wystawioną nie wcześniej niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert.

 1. Wykonawca jest zobowiązany do złożenia oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt 2, według wzoru określonego w załączniku nr.2 do niniejszych warunków przetargu.

 2. Zamawiający dopuszcza możliwość wspólnego ubiegania się wykonawców o realizację zamówienia. W takim przypadku wszystkie podmioty ubiegające się o wspólną realizację zamówienia muszą:

 1. spełniać warunki uczestnictwa w postępowaniu określone w pkt 2. Warunki udziału w postępowaniu mogą być spełnione łącznie, z zastrzeżeniem, że:

  1. obowiązek posiadania koncesji na wytwarzanie dotyczy wykonawców wytwarzających, a koncesji na obrót wykonawców prowadzących działalność handlową dotyczącą materiałów wybuchowych, broni, amunicji oraz wyrobów i technologii o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym. Wykonawca, który nie będzie wytwarzał lub nie będzie dokonywał obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologiami o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym nie musi posiadać koncesji. Spełnienie warunku udziału w postępowaniu będzie oceniane przez zamawiającego na podstawie zawartej umowy o współpracy i pozostałych elementów oferty.

  2. świadectwo bezpieczeństwa przemysłowego lub zgodę na udostępnienie informacji niejawnych stanowiących tajemnicę państwową:

 • jeżeli przygotowanie oferty wymaga dostępu do informacji niejawnych - muszą posiadać wszyscy wykonawcy

 • jeżeli jedynie realizacja zamówienia wymaga dostępu do informacji niejawnych

 • muszą posiadać ci wykonawcy, którzy realizując zamówienie będą mieli dostęp do tych informacji;
 1. przedłożyć zamawiającemu dokumenty, o których mowa w części VI pkt 1 ppkt 1 lit. a, c-e oraz odpowiednio do zawartej umowy - dokumenty, o których mowa w części VI pkt 1 ppkt 1 lit. b oraz ppkt 2-4;

 2. ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia; pełnomocnictwa należy udzielić w formie pisemnej; w przypadku nie ustanowienia pełnomocnika, każdy z podmiotów musi podpisać wszystkie wymagane w postępowaniu dokumenty zgodnie z reprezentacją;

 3. wskazać podmiot, który w ich imieniu będzie składał oferty w aukcji elektronicznej, o której mowa w części XVII;

 4. przedłożyć zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię stosownej umowy oraz oryginał pełnomocnictwa, jeżeli występuje;

 5. złożyć wspólne oświadczenie, o którym mowa w pkt 3.


VI. Dokumenty i oświadczenia wymagane od wykonawcy


 1. W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu wykonawca zobowiązany jest przedstawić:

 1. w zakresie potwierdzenia, że wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności, związanej z realizacją zamówienia będącego przedmiotem niniejszego postępowania:

 1. aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

 2. koncesje na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie w zakresie określonymi w Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 3 grudnia 2001r. w sprawie rodzajów broni i amunicji oraz wykazu wyrobów i technologii o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym, na których wytwarzanie lub obrót wymagana jest koncesja / Dz.U. nr 145 poz. 1625/;

 3. dokumenty stwierdzające, że osoby, które będą wykonywać zamówienie, posiadają wymagane uprawnienia,

 4. zgodę na udostępnienie informacji niejawnych stanowiących tajemnicę państwową lub świadectwo bezpieczeństwa przemysłowego, o których mowa w art. 49 i 70 ustawy z dnia 22 stycznia 1999 r. o ochronie informacji niejawnych,

 5. inne dokumenty i oświadczenia, zgodnie z wymaganiami określonymi w części V pkt 2 ppkt 1;


Uwaga:

W przypadku, gdyby zamawiający pominął jakikolwiek z dokumentów wymaganych do potwierdzenia, że wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności, związanej z realizacją zamówienia będącego przedmiotem niniejszego postępowania, wówczas wykonawca zobowiązany jest zgodnie z art. 355 § 2 k.c. do załączenia takiego dokumentu (dokumentów) do oferty.


 1. w zakresie potwierdzenia, że wykonawca posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia:

 2. Dokumenty, o których mowa w pkt 1, należy złożyć w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę, z zastrzeżeniem, że:

 1. w przypadku kopii należy udostępnić, na każde żądanie zamawiającego, oryginały dokumentów do wglądu;

 2. w przypadku wykonawców zagranicznych dokumenty winny być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego i potwierdzone odpowiednio:

 1. zgodnie z postanowieniami konwencji znoszącej wymóg legalizacji zagranicznych dokumentów urzędowych, sporządzonej w Hadze dnia 5 października 1961 r. (Dz. U. z 2005 r. Nr 112, poz. 938),

 2. przez polską placówkę dyplomatyczną w kraju wykonawcy, za zgodność z prawem kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania;
 1. jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 1 ppkt 1 lit. a-c, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania; dokument powinien być przetłumaczony na język polski przez tłumacza przysięgłego i potwierdzony zgodnie z zasadami określonymi w ppkt 2.
 1. Dodatkowo wykonawca zobowiązany jest do złożenia następujących dokumentów (oświadczeń):

 1. oświadczenia woli o treści zgodnej ze wzorem określonym w formularzu oferty — załącznik Nr 3 do niniejszych warunków przetargu;

 2. umowy w sprawie wspólnej realizacji zamówienia oraz pełnomocnictwa (jeżeli takie występuje) do reprezentowania w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia, w przypadku podmiotów ubiegających się wspólnie o realizację zamówienia;

 3. pełnomocnictwa (jeżeli takie występuje);

 4. innych dokumentów wymaganych w postępowaniu.


Uwaga:

Wszystkie dokumenty składane w postępowaniu muszą potwierdzać spełnienie wymagań na dzień złożenia ofert.
VII. Sposób porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami


 1. Postępowanie prowadzi się w formie pisemnej w języku polskim.

 2. Jeżeli w postępowaniu strony porozumiewają się w formie innej niż pisemna, treść przekazanej informacji musi niezwłocznie zostać potwierdzona na piśmie.

 3. Wykonawca może zwrócić się na piśmie do zamawiającego o wyjaśnienie warunków przetargu. Treść zapytania lub prośba o wyjaśnienie przekazana faksem lub drogą elektroniczną musi niezwłocznie zostać potwierdzona pisemnie. W przypadku kierowania pytań w formie pisemnej lub faksem wykonawca obowiązany jest przesłać pytania również drogą elektroniczną na adres e-mail:


sow1y_004@sow.mil.pl


 1. Wszelkie pytania i wątpliwości dotyczące prowadzonego postępowania należy kierować na adres zamawiającego, tj. 10 RWT ul. Wileńska 14, 56-400 Oleśnica

 2. W przypadku złożenia przez wykonawcę pytania w prowadzonym postępowaniu, zamawiający:

 1. jednocześnie przekaże treść wyjaśnień wszystkim wykonawcom, którym doręczono warunki przetargu, bez ujawniania źródła zapytania;

 2. może w każdym czasie, przed upływem terminu składania ofert, zmienić warunki przetargu, przy czym dokonaną w ten sposób zmianę przekaże niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazano warunki przetargu;

 3. przed upływem terminu składania ofert może wyznaczyć późniejszy termin ich składania, w celu uwzględnienia zmian w przygotowanych ofertach, wynikających ze zmiany warunków przetargu;

 4. niezwłocznie zawiadomi wszystkich wykonawców, którym przekazano warunki przetargu, o przedłużeniu terminu składania ofert;

 5. nie jest zobowiązany do udzielenia wyjaśnień, jeżeli prośba o wyjaśnienie treści warunków przetargu wpłynie do zamawiającego na mniej niż 5 dni roboczych przed terminem składania ofert.


VIII. Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami
Osobami uprawnionymi ze strony zamawiającego do bezpośredniego porozumiewania się z wykonawcami są:
W sprawie przed. zamówienia - p. Marek WARCHAŁOWSKI tel. (071) 7665225
W sprawach formalno prawnych - p. Mariusz DANIELEWICZ tel. (071) 7665561
Informacje i wyjaśnienia uzyskać można od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-14.00
IX. Sposób złożenia i przygotowania ofert


 1. Każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Nie dopuszcza się możliwości złożenia oferty wariantowej.

 2. Ofertę może złożyć osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, prowadząca działalność gospodarczą oraz podmioty te występujące wspólnie.

 3. Oferta musi obejmować całość przedmiotu zamówienia i być sporządzona zgodnie z niniejszymi warunkami przetargu na formularzu o treści zgodnej z określoną we wzorze stanowiącym załącznik Nr 3 do niniejszych warunków przetargu.

 4. Ofertę należy złożyć w trwale zamkniętym opakowaniu (kopercie), uniemożliwiającym otwarcie i zapoznanie się z treścią oferty przed upływem terminu otwarcia ofert. Opakowanie musi zostać opatrzone napisem:


Oferta dotycząca przetargu na:

Zakup części zamiennych do systemów mini BSR Orbiter”nr sprawy 17/LSMiT/2009
oraz pieczęcią firmową wykonawcy wraz z adresem i numerem telefonu. W przypadku oferty wspólnej należy wymienić z nazwy i siedziby wszystkie podmioty składające ofertę wspólną.


 1. Cena oferty musi obejmować wszystkie należności, związane z wykonaniem umowy, które zamawiający będzie zobowiązany zapłacić wykonawcy, łącznie z podatkami i opłatami, do których poniesienia obowiązany będzie wykonawca.

 2. Ofertę należy sporządzić w języku polskim, w sposób trwały (np. na maszynie do pisania, komputerze, długopisem lub nieścieralnym atramentem). Formularz oferty i wszystkie dokumenty (również te złożone na załączonych do warunków przetargu wzorach) muszą być podpisane. Za podpisanie uznaje się własnoręczny podpis z pieczątką imienną osoby (osób) upoważnionej (upoważnionych) do reprezentowania zgodnie z formą reprezentacji wykonawcy określoną w dokumencie rejestrowym lub innym dokumencie, właściwym dla formy organizacyjnej, w tym przez osoby uprawnione do kierowania działalnością gospodarczą objętą zakresem koncesji (w przypadku wybrania oferty także umowy). Poprawki lub zmiany w ofercie (również przy użyciu korektora), muszą być parafowane własnoręcznie przez osobę (osoby) podpisującą (podpisujące) ofertę. Dokumenty muszą być sporządzone według wzorów i wymogów określonych w warunkach przetargu.

 3. W przypadku, gdy wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty musi zostać załączone pełnomocnictwo określające jego zakres i podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy.

 4. Strony oferty powinny być ponumerowane. Dokumenty załączone do oferty stanowią jej integralną część i powinny być czytelnie oznaczone.

 5. Wykonawca może wprowadzić zmiany w ofercie lub wycofać złożoną ofertę tylko przed upływem terminu jej złożenia.

 6. Wskazane jest, aby wykonawca po sporządzeniu oferty wykonał jej elektroniczny obraz (skanowany w formacie PDF), który przekaże do zamawiającego wraz z ofertą pisemną.

 7. Wykonawca zobowiązany jest do ochrony informacji niepodlegających ujawnieniu w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych, a także do ochrony innych tajemnic ustawowo chronionych. Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa wykonawca może zastrzec wyłącznie zgodnie z postanowieniami art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji — z zastrzeżeniem, że informacje te podlegają udostępnieniu (w wymaganym zakresie) na potrzeby zamawiającego oraz instytucji resortu obrony narodowej.

 8. W przypadku, gdy w ofercie występują informacje, o których mowa w pkt 11, muszą one być umieszczone w oddzielanej (zamkniętej) kopercie oznaczonej klauzulą: „Informacje niepodlegające ujawnieniu na podstawie . . . . . . . . . . . . .” i dołączone odrębnie do oferty.


Uwaga:

 1. Kopia wymaganego dokumentu załączona do oferty musi być poświadczona za zgodność z oryginałem przez uprawnionego przedstawiciela (przedstawicieli) wykonawcy podpisującego (podpisujących) ofertę.

 2. Zamawiający będzie żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu w przypadku, gdy załączona do oferty kopia zostanie uznana przez zamawiającego za nieczytelną lub budzącą wątpliwości, co do jej prawdziwości.

 3. W przypadkach, gdy jest wymagane użycie pieczęci, zamawiający dopuszcza złożenie czytelnego zapisu o treści pieczęci, np. nazwa firmy, siedziba i czytelny podpis.
 1. Wykonawca jest obowiązany wskazać w ofercie dostawców zagranicznych, w rozumieniu ustawy z dnia 10 września 1999 r. o niektórych umowach kompensacyjnych zawieranych w związku z umowami dostaw na potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa (Dz. U. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.), uczestniczących w wykonaniu niniejszego zamówienia do niniejszych warunków przetargu. W przypadku, gdy na jakimkolwiek etapie realizacji umowy wartość importowanego, w okresie trzech kolejnych lat, na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uzbrojenia lub sprzętu wojskowego na potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa, wyprodukowanego lub wytworzonego poza jej terytorium, od jednego dostawcy zagranicznego przekroczy kwotę 5 mln euro, wówczas wykonawca obowiązany jest nałożyć na tego dostawcę obowiązek zawarcia umowy kompensacyjnej (offsetowej) na zasadach określonych w wyżej wymienionej ustawie. Wykonawca obowiązany jest, w przypadku zmiany sposobu realizacji umowy wpływającej na wartość importu od dostawcy zagranicznego, powiadomić o powyższym zamawiającego. Wykonawca obowiązany jest do dokonania analizy w zakresie powstania obowiązku zawarcia umowy offsetowej (w przypadku wybrania jego oferty w niniejszym postępowaniu). W przypadku, gdy takie zobowiązanie będzie wymagalne, wówczas wykonawca obowiązany jest do uzyskania od zamawiającego „założeń do wykonania umowy offsetowej”, przed terminem składania ofert. Złożenie oferty w postępowaniu bez złożenia oferty offsetowej, o ile taki wymóg zaistnieje, będzie skutkowało nie przyjęciem oferty.


X. Miejsce i termin składania ofert


 1. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego w godz.: 7:00 - 14.30 lub przesyłać pocztą na adres: 10 RWT ul. Wileńska 14, 56-400 Oleśnica

 2. Termin składania ofert upływa w dniu 17.08.2009r. o godz. 10.00 (za termin złożenia oferty przyjmuje się termin wpłynięcia oferty do zamawiającego).

 3. Oferty otrzymane przez zamawiającego po terminie określonym w pkt. 2 zostaną zwrócone bez otwierania.

 4. Zamawiający może przedłużyć termin, o którym mowa w pkt 2, na wniosek wykonawcy, który wykaże, że z niezależnych od niego powodów nie będzie w stanie złożyć oferty w wymaganym terminie.


XI. Wadium

 1. Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium przed upływem terminu składania ofert w wysokości: 15 000,00 zł.

 2. Wadium może być wniesione w następujących formach:

 1. pieniądzu,

 2. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym,

 3. gwarancjach ubezpieczeniowych, lub gwarancjach bankowych,

 4. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości oraz niektórych ustaw (Dz.U. Nr 109, poz. 1158 z 2000 r. z późn. zm.)
 1. W przypadku złożenia wadium w formie pieniężnej, wadium należy wnieść na konto w Banku:


Narodowy Bank Polski Oddział Okręgowy Wrocław

nr 33 1010 1674 0030 4313 9120 1000
Wadium winno być na koncie Zamawiającego nie później niż przed upływem terminu składania ofert. Dowód potwierdzenia złożenia wadium należy załączyć do oferty.

 1. W przypadku złożenia wadium w formie gwarancji, poręczeń, oryginał dokumentu należy złożyć nie później niż przed upływem terminu składania ofert w kasie 10 Rejonowych Warsztatów Technicznych budynek nr 1 pomieszczenie nr 8 Kopię dokumentu, należy dołączyć do oferty, z uwzględnieniem pkt. 5.

 2. Jeśli Wykonawca prześle ofertę pocztą winien kopię dowodu wniesienia wadium załączyć do oferty, natomiast oryginał umieścić w oznaczonej kopercie „oryginał dowodu wniesienia wadium”.

 3. Zamawiający jest obowiązany niezwłocznie zwrócić wadium, jeżeli:

 1. upłynął termin związania ofertą,

 2. zawarto umowę i wniesiono zabezpieczenie należytego wykonania umowy,

 3. zamawiający unieważnił postępowanie, a protesty zostały ostatecznie rozstrzygnięte lub upłynął termin do ich składania.

 1. Na pisemny wniosek Zamawiający zwróci wadium niezwłocznie Wykonawcy:

 1. który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert,

 2. który został wykluczony z postępowania,

 3. którego oferta została odrzucona.

 1. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszonym o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek Wykonawcy.

 2. Wykonawca, którego oferta została wybrana, traci wadium wraz z odsetkami na rzecz Zamawiającego w przypadku, gdy:

 1. odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie,

 2. nie wniósł zabezpieczenia należytego wykonania umowy na zasadach określonych w warunkach przetargu,

 3. zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.


XII. Termin związania ofertą
Wykonawcy będą związani ofertą przez 30 dni, licząc od terminu złożenia ofert. Zamawiający zastrzega sobie możliwość (za zgodą wykonawcy) przedłużenia, o kolejny oznaczony okres, terminu związania ofertą. W takim przypadku przedłużenie terminu związania ofertą będzie skuteczne z jednoczesnym przedłużeniem (wniesieniem nowego) wadium. Odmowa wyrażenia przez wykonawcę zgody na przedłużenie okresu związania ofertą nie powoduje utraty wadium, a oferta nie podlega przyjęciu.
XIII. Termin i tryb otwarcia ofert
Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 17.08.2009r. bez udziału wykonawców.
XIV. Tryb oceny ofert i zasady nie przyjmowania ofert


 1. Oceny ofert dokona komisja, wyznaczona przez Zamawiającego.

 2. W toku dokonywania oceny złożonych ofert, zamawiający może żądać udzielenia przez wykonawców wyjaśnień dotyczących ich treści.

 3. Zamawiający wezwie wykonawców, którzy w terminie nie złożyli dokumentów i oświadczeń, o których mowa w części VI pkt 1, potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu lub złożyli dokumenty zawierające błędy, do ich uzupełnienia w wyznaczonym terminie, pod rygorem nie przyjęcia oferty.

 4. Zamawiający nie przyjmie oferty:

 1. wykonawców, którzy nie przedstawili informacji, o których mowa w części V pkt 1;

 2. wykonawców, jeżeli nie spełniają warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w części V pkt 2;

 3. wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, jeżeli nie spełniają warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w części V pkt 4;

 4. wykonawców, o których mowa w pkt 2 i 3, jeżeli nie złożyli oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa odpowiednio w części V pkt 3 lub pkt 4 ppkt 6, albo nie złożyli i nie uzupełnili dokumentów i oświadczeń potwierdzających spełnianie warunków, o których mowa w części VI pkt 1, pomimo wezwania zamawiającego w terminie ustalonym w wezwaniu;

 5. wykonawców, o których mowa w pkt 2 i 3, jeżeli w ciągu ostatnich 3 lat nie wykonali zamówienia lub wykonali je z nienależytą starannością, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem okoliczności, za które wykonawcy nie ponoszą odpowiedzialności.
 1. Zamawiający nie przyjmie również ofert wykonawców, o których mowa w pkt 4, jeżeli:

 1. złożyli ofertę w formie innej niż pisemna, z zastrzeżeniem części XVII pkt 7;

 2. złożyli ofertę sporządzoną w języku innym niż język polski;

 3. oferta nie została podpisana przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy;

 4. nie wnieśli wadium, w tym na przedłużony okres związania ofertą, lub nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania ofertą na zasadach i w trybie określonych odpowiednio w części XI i XII;

 5. posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi po stronie zamawiającego w przygotowaniu i prowadzeniu postępowania;

 6. oferta jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.  1   2   3


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna