Imie nazwiskoPobieranie 388,82 Kb.
Strona1/3
Data01.12.2017
Rozmiar388,82 Kb.
  1   2   3

DECYZJA EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO
z dnia 5 grudnia 2002r.
w sprawie rocznego sprawozdania finansowego Europejskiego Banku Centralnego
(EBC/2002/11)
(2003/132/WE)

RADA PREZESÓW EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO,


uwzględniając Statut Europejskiego Systemu Banków Centralnych i Europejskiego Banku Centralnego, w szczególności jego art. 26.2.
a także mając na uwadze, co następuje:
(1) Zgodnie z art. 26.2 Statutu, Rada Prezesów Europejskiego Banku Centralnego (EBC) ustanawia zasady rachunkowości dla rocznych sprawozdań finansowych EBC.
(2) Według przepisów przejściowych decyzji EBC/2000/16 z dnia 1 grudnia 1998 r. w sprawie rocznych sprawozdań finansowych Europejskiego Banku Centralnego zmienionej dnia 15 grudnia 1999 r. oraz dnia 12 grudnia 2000 r.1 wszystkie aktywa i pasywa po zamknięciu operacji na dzień 31 grudnia 1998 r. muszą być rewaluowane z dniem 1 stycznia 1999 r. Ceny i kursy rynkowe oraz kursy zastosowane przez EBC w bilansie otwarcia na dzień 1 stycznia 1999 r. są nowym średnim kosztem na początku okresu przejściowego.
(3) Należycie uwzględniono prace przygotowawcze wykonane przez Europejski Instytut Walutowy (EMI).
(4) Treść decyzji EBC/2000/16 zostanie znacznie zmieniona. Jest to pożądane ze względu na przejrzystość opracowania w jednym tekście.
(5) EBC przywiązuje wielkie znaczenie do zwiększania przejrzystości ram regulacyjnych Europejskiego Systemu Banków Centralnych (ESCB), nawet jeśli w Traktacie ustanawiającym Wspólnotę Europejską nie ma mowy o takim obowiązku. Europejski Bank Centralny dlatego opublikował niniejszą decyzję,
PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:
ROZDZIAŁ I
PRZEPISY OGÓLNE
Artykuł 1
Definicje
1. Do celów niniejszej decyzji:
- „okres przejściowy” oznacza okres rozpoczynający się z dniem 1 stycznia 1999 r. i kończący się dnia 31 grudnia 2001 r.,
- „Międzynarodowe Standardy Rachunkowości” oznaczają Międzynarodowe Standardy Rachunkowości (MSR), Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (MSSR) i związane z nimi Interpretacje (interpretacje SIC-IFRIC), późniejsze zmiany tych standardów i związane z nimi interpretacje, przyszłe standardy i związane z nimi interpretacje wydane lub przyjęte przez Radę Międzynarodowych Standardów Rachunkowości (RMSR),
- „krajowe banki centralne” (NCB) oznacza krajowe banki centralne uczestniczących Państw Członkowskich,
- „uczestniczące Państwa Członkowskie” oznacza Państwa Członkowskie, które przyjęły euro zgodnie z Traktatem ustanawiającym Wspólnotę Europejską,
- „nieuczestniczące Państwa Członkowskie” oznacza Państwa Członkowskie, które nie przyjęły euro zgodnie z Traktatem,
- „Eurosystem” oznacza krajowe banki centralne i Europejski Bank Centralny.
2. Dalsze definicje terminów technicznych użytych w niniejszej decyzji znajdują się w glosariuszu stanowiącym załącznik I.
Artykuł 2

Zakres obowiązywania

Zasady wymienione w niniejszej decyzji mają zastosowanie do rocznych sprawozdań finansowych EBC zawierających bilans, pozycje pozabilansowe EBC, rachunek zysków i strat i uwagi do rocznych sprawozdań finansowych EBC.


Artykuł 3
Podstawowe założenia rachunkowości
Stosuje się następujące podstawowe zasady rachunkowości
a) rzeczywistość gospodarcza i przejrzystość: metody rachunkowości i sprawozdawczości finansowej odzwierciedlają rzeczywistość gospodarczą, są przejrzyste i zachowują cechy jakościowe sprawozdania finansowego: zrozumiałość, przydatność, wiarygodność i porównywalność. Transakcje są uzasadniane i przedstawiane zgodnie z ich istotą i rzeczywistością gospodarczą, a nie tylko z ich formą prawną;
b) ostrożność: wycena aktywów i pasywów i ujmowanie dochodów jest przeprowadzane ostrożnie. W kontekście niniejszej decyzji oznacza to, że niezrealizowane zyski nie są ujmowane jako przychód w rachunku zysków i strat, lecz są transferowane bezpośrednio na konto aktualizacji wyceny. Jednakże, ostrożność nie pozwala na tworzenie ukrytych rezerw ani celowe, błędne przedstawiania pozycji w bilansie i w rachunku zysków i strat;
c) zdarzenia po zamknięciu bilansu: aktywa i pasywa są korygowane o zdarzenia, które nastąpiły między datą zamknięcia bilansu rocznego a dniem, w którym sprawozdania finansowe są zatwierdzone przez odpowiednie organy, o ile mają one wpływ na stan aktywów lub pasywów w dniu bilansowym. Aktywa i pasywa nie są korygowane ale ujawnione zostaną wydarzenia następujące po dniu bilansowym nie mające wpływu na stan aktywów i pasywów na dzień bilansowy, które mają takie znaczenie, że nie ujawnienie ich miałoby wpływ na zdolność użytkowników sprawozdań finansowych dokonywania odpowiednich ocen i decyzji;
d) istotność: odchylenia od zasad rachunkowości, w tym również te mające wpływ na wyliczenie rachunku zysków i strat EBC, nie są dozwolone, chyba że mogą być słusznie uznane za nieistotne w ogólnym kontekście i przedstawieniu rachunków finansowych instytucji sprawozdającej;
e) ciągłość: rachunki są przygotowywane na zasadzie ciągłości;
f) zasada memoriału: przychody i koszty są ujmowane w okresie obrachunkowym, w którym są uzyskane bądź poniesione a nie według okresu, w którym są otrzymane bądź zapłacone;
g) spójność i porównywalność: kryteria wyceny bilansu oraz uznania dochodu są stosowane konsekwentnie w kategoriach spójności i ciągłości działań dla zapewnienia porównywalności danych w sprawozdania finansowych.
Artykuł 4

Wykazywanie aktywów i pasywów

Finansowy lub pozafinansowy składnik aktywów / pasywów jest wykazywany wyłącznie w bilansie jednostki sprawozdawczej, w przypadku gdy:


a) prawdopodobne jest, że jakakolwiek przyszła korzyść gospodarcza związana z aktywami lub pasywami wpłynie do lub wypłynie z jednostki sprawozdawczej;
b) w znacznym stopniu, wszystkie ryzyka i korzyści związane z aktywami lub pasywami zostały przekazane do jednostki sprawozdawczej; oraz
c) koszt lub wartość aktywu dla jednostki sprawozdawczej lub wysokość zobowiązań może być wiarygodnie oszacowana.
Artykuł 5

Ujęcie kasowe / rozrachunkowe

Ujęcie kasowe jest wykorzystywane jako podstawa do rejestrowania danych w systemie rachunkowości EBC, bez uszczerbku dla stosowania art. 5 wytycznej EBC/2002/10 z dnia 5 grudnia 2002 r. w sprawie ram prawnych dla rachunkowości i sprawozdawczości finansowej w ESBC.


ROZDZIAŁ II

UKŁAD I ZASADY WYCENY BILANSOWEJ


Artykuł 6
Układ bilansu
Układ bilansu jest oparty na strukturze ustanowionej w załączniku II.
Artykuł 7

Zasady wyceny bilansowej

1. Aktualne kursy i ceny rynkowe stosuje się do celów wyceny bilansowej, chyba że załącznik II stanowi inaczej.


2. Wycena złota, instrumentów dewizowych, papierów wartościowych i instrumentów finansowych (bilansowych i pozabilansowych) dokonywana jest pod koniec roku zgodnie ze średnimi kursami rynkowymi i cenami.
3. Nie przeprowadza się rozgraniczenia między cenową i walutową różnicą wynikającą z aktualizacji wyceny złota, lecz uwzględnia się różnicę z aktualizacji wyceny złota na podstawie ceny w euro za określoną jednostkę wagi złota, wyliczonej na podstawie kursu walutowego EUR/USD w dniu aktualizacji wyceny. Aktualizacja wyceny odbywa się w oparciu o porównania waluty do waluty dla dewiz (w tym transakcje bilansowe i pozabilansowe) i na zasadzie kod do kodu (ten sam numer ISIN) dla papierów wartościowych, z wyjątkiem papierów wartościowych zawartych w pozycji „Inne aktywa finansowe”, które są traktowane jako osobny portfel.
Artykuł 8
Umowy odkupu
1. Transakcja odwrócona prowadzona zgodnie z umową odkupu jest zapisywana jako wewnętrzny depozyt zabezpieczony w bilansie po stronie pasywów, a pozycja określona jako zabezpieczona pozostaje w bilansie po stronie aktywów. Sprzedane papiery wartościowe, które mają być odkupione w ramach z umów odkupu są traktowane przez Europejski Bank Centralny, który jest zobowiązany do ich odkupienie, tak jakby przedmiotowe aktywa, o których mowa, były nadal częścią portfela, z którego są sprzedawane.
2. Transakcja odwrócona prowadzona w ramach umowy odkupu odwrotnego jest rejestrowana w bilansie jako zabezpieczona pożyczka po stronie aktywów w wysokości równej wysokości pożyczki. Papiery wartościowe nabyte w ramach umów odkupu wtórnego nie są rewaluowane i żadne zyski ani straty z ich tytułu nie są wliczane do rachunku zysków i strat przez pożyczkodawcę.
3. Transakcje odwrócone dotyczące papierów wartościowych denominowanych w walutach obcych nie mają żadnego wpływu na średni koszt pozycji walutowej.
4. W przypadku transakcji kredytowych zabezpieczonych papierami wartościowymi, papiery wartościowe pozostają w bilansie cedenta. Transakcje takie są wyliczane w identyczny sposób, jak w przypadku operacji odkupu. Jeśli jednak papiery wartościowe pożyczone przez EBC działający jako beneficjent transferu nie są trzymane w jego depozycie na koniec roku, EBC ustanawia rezerwę na wypadek strat, jeżeli wartość rynkowa podstawowych papierów wartościowych wzrosła od dnia zawarcia umowy transakcji i wykazuje zobowiązania (ponowne przeniesienie papierów wartościowych), jeżeli papiery wartościowe zostały w tym czasie sprzedane przez beneficjenta.
5. Zabezpieczone transakcje w złocie są traktowane jako umowy odkupu. Przepływy złota odnoszące się do tych transakcji zabezpieczonych nie są wykazywane w sprawozdaniach finansowych, a różnica między ceną transakcji kasowej spot a ceną w transakcjach terminowych jest traktowana na zasadzie memoriałowej
6. Transakcje odwrócone, w tym transakcje kredytowe zabezpieczone papierami wartościowymi, prowadzone w ramach automatycznego programu zabezpieczonych kredytów, są wykazywane w bilansie tylko wówczas, gdy transakcje są zabezpieczone w formie gotówkowej przez cały okres funkcjonowania transakcji.
Artykuł 9

Zbywalne instrumenty o charakterze udziałowym

1. Artykuł ten stosuje się do zbywalnych instrumentów o charakterze udziałowym (akcje własne lub środki funduszy) niezależnie od tego czy są to transakcje bezpośrednio prowadzone przez EBC, czy przez agenta działającego w imieniu EBC, z wyjątkiem działalności prowadzonej na rzecz funduszy emerytalnych EBC, udziałów kapitałowych, inwestycji w jednostkach zależnych, istotnych udziałów lub finansowych aktywów trwałych.


2. Instrumenty o charakterze udziałowym denominowane w obcych walutach nie są częścią ogólnej pozycji walutowej lecz częścią odrębnego zasobu walutowego. Wyliczenie związanych z tym zysków i strat dewizowych może być dokonywane metodą średnich kosztowych netto lub metodą kosztów średnich.
3. Instrumenty o charakterze udziałowym należy traktować w sposób następujący:
a) aktualizacja wyceny portfeli papierów wartościowych jest dokonywana zgodnie z art. 7 ust 2. Aktualizacja wyceny odbywa się na zasadzie pozycja po pozycji. W odniesieniu do środków własnych, aktualizacja wyceny odbywa się według cen netto, a nie na zasadzie indywidualnych udziałów. Nie stosuje się kompensowania pozycji między instrumentami o charakterze udziałowym i różnymi środkami własnymi;
b) transakcje są rejestrowane w bilansie w cenach transakcyjnych;
c) prowizje maklerskie są rejestrowane albo jako koszt transakcyjny, który jest włączony do kosztu nabycia aktywu albo jako koszt w rachunku zysków i strat;
d) wysokość uzyskanej dywidendy jest uwzględniona w kosztach instrumentów o charakterze udziałowym. W dniu wygaśnięcia prawa do dywidendy, jeśli nie otrzymano wypłaty z tytułu dywidendy, wartość nabytej dywidendy może być traktowana jako oddzielna pozycja;
e) kwoty narosłych dywidend nie są księgowane pod koniec okresu, gdyż są już odzwierciedlone w cenie rynkowej instrumentów o charakterze udziałowym, z wyjątkiem akcji notowanych bez prawa do dywidendy;
f) emisje praw poboru są traktowane jako oddzielny aktyw w momencie emisji. Koszt nabycia wylicza się w oparciu o stary średni koszt udziałów, cenę wykonania opcji nowego udziału i relacje między starymi a nowymi udziałami. Cena jednego prawa, może również być oparta na jego wartości rynkowej, starym średnim koszcie udziału i cenie rynkowej udziału sprzed dnia emisji prawa poboru. Są one traktowane zgodnie z regułami rachunkowości Eurosystem.
ROZDZIAŁ III
UZNANIE DOCHODU
Artykuł 10
Uznanie dochodu

1. Następujące zasady stosuje się do uznania dochodu:


a) zrealizowane zyski i straty są zaliczane do rachunku zysków i strat;
b) niezrealizowane zyski nie są uznane jako dochód, lecz transferowane bezpośrednio na konto aktualizacji wyceny;
c) niezrealizowane straty są zaliczane do rachunku zysków i strat, jeżeli przekroczą poprzednie zyski z aktualizacji wyceny odnotowane na odpowiednim rachunku aktualizacji wyceny;
d) niezrealizowane straty zaliczane do rachunku zysków i strat nie są kompensowane niezrealizowanymi zyskami przyszłych lat;
e) nie podlegają kompensacie niezrealizowane straty w żadnym z papierów wartościowych, w żadnej walucie ani zapasach złota w stosunku do niezrealizowanych zysków z innych papierów wartościowych, walut lub złota.
2. Premie lub dyskonta powstające w wyniku wyemitowanych i nabytych papierów wartościowych są wyliczane i wykazywane jako część przychodów z odsetek i są amortyzowane w pozostałym okresie do wymagalności tych papierów wartościowych według metody liniowej lub metody wewnętrznej stopy zwrotu (IRR). Metoda wewnętrznej stopy zwrotu jest, jednakże, obowiązkowa dla papierów wartościowych z dyskontem z terminem do wykupu powyżej jednego roku od dniu nabycia.
3. Rozliczenia międzyokresowe denominowane w obcych walutach są przeliczane na koniec roku po średnim kursie rynkowym i ponownie przeliczane po tym samym kursie.
4. Tylko transakcje, które pociągają za sobą zmianę pozycji walutowej mogą powodować zrealizowane zyski lub straty dewizowe.
5. Pozycje zapisane na specjalnych kontach aktualizacji wyceny pochodzące z wpłat zgodnie z art. 49.2 Statutu odnoszącego się do banków centralnych Państw Członkowskich, wobec których odstępstwa zostały uchylone są wykorzystywane do kompensowania niewykorzystanych strat, jeżeli przekraczają poprzednie zyski z aktualizacji wyceny rejestrowany na odpowiednim standardowym rachunku aktualizacji wyceny, jak określono w ust. 1c niniejszego artykułu, przed kompensowaniem takich strat zgodnie z art. 33.2 tego Statutu. Pozycje zapisane na specjalnych rachunkach aktualizacji wyceny złota, walut i papierów wartościowych są obniżane proporcjonalnie w przypadku obniżenia pozycji odpowiadających im aktywów.
Artykuł 11
Koszty transakcji
1. Następujące ogólne zasady stosuje się do kosztów transakcji:
a) metoda kosztów średnich jest wykorzystywana na bazie dziennej w przypadku złota, instrumentów dewizowych i papierów wartościowych w celu wyliczenia kosztu nabycia sprzedanych jednostek, uwzględniając kurs walutowy i/lub zmiany cen;
b) średnia cena nabycia / kurs aktywu / pasywu jest zmniejszona / zwiększona przez niewykorzystane straty zapisane w rachunku zysków i strat na koniec roku;
c) w przypadku nabycia papierów wartościowych z kuponem, wysokość przychodu z tych nabytych kuponów jest traktowana jako oddzielna pozycja. W przypadku papierów wartościowych denominownaych w obcej walucie, jest on uwzględniany w pozycji tej waluty, lecz nie jest to uwzględnione w koszcie lub cenie aktywu do celów oznaczenia ceny średniej.
2. Następujące specjalne zasady stosuje się do papierów wartościowych:
a) transakcje są rejestrowane w cenie transakcyjnej i księgowane w sprawozdaniach finansowych w cenie netto;
b) opłaty za przechowywanie i zarządzanie, opłata za prowadzenie rachunków bieżących i inne koszty pośrednie nie są uznawane za koszty transakcyjne i są uwzględnione w rachunku zysków i strat. Nie są traktowane jako część kosztu średniego danego aktywu;
c) dochód jest zapisywany według wartości brutto łącznie z refundowanymi potrąceniami i innymi podatkami wyliczanymi oddzielnie;
d) do celów wyliczenia średniej ceny nabycia papieru wartościowego albo (i) wszystkie operacje nabycia dokonane w ciągu danego dnia dodaje się po koszcie do pozycji dnia poprzedniego w celu uzyskania nowej średniej ceny ważonej przed zgłoszeniem sprzedaży za ten sam dzień; albo (ii) poszczególne operacje nabycia i sprzedaży papierów wartościowych mogą być zgłoszone w takiej kolejności, w której pojawiły się w ciągu dnia w celu wyliczenia skorygowanej ceny średniej.
3. Następujące specjalne zasady stosuje się do złota i dewiz:
a) transakcje w obcej walucie, które nie pociągają za sobą zmian w pozycjach tej waluty są przeliczane na euro zgodnie z kursem walutowym na dzień podpisania umowy lub rozliczenia transakcji i nie mają wpływu na koszt nabycia takiej pozycji;
b) transakcje w obcej walucie, które pociągają za sobą zmiany w pozycjach walutowych tej waluty są przeliczane na euro zgodnie z kursem walutowym na dzień podpisania umowy lub rozliczenia transakcji;
c) faktyczne wpływy gotówkowe i płatności są przeliczane po średniorynkowym kursie walutowym w dniu rozliczenia;
d) wartość netto nabytych w ciągu dnia walut i złota dodaje się, po średnim koszcie nabycia do odpowiadających im pozycji walut i złota z poprzedniego dnia, co daje nowy średni kurs ważony / cenę złota. W przypadku operacji sprzedaży netto, wyliczenie zrealizowanego zysku lub straty jest oparte na średnim koszcie odpowiedniej pozycji walutowej lub pozycji złota na dzień poprzedni, tak więc koszt średni pozostaje bez zmian. Skutkiem różnic w średnim kursie / cenie złota między wpływami i odpływami dokonanymi podczas dnia będą również zrealizowane zyski lub straty. W przypadku gdy taka sytuacja ma miejsce w odniesieniu do walut obcych lub pozycji złota po stronie pasywów, należy zastosować odwrotną procedurę do wyżej wymienionej. W ten sposób, koszt netto ma wpływ na średni koszt pozycji po stronie pasywów, a operacje zakupu netto zmniejszają pozycję przy istniejącym średnim ważonym kursie / cenie złota;
e) koszty operacji dewizowych i inne koszty ogólne są zapisane w rachunku zysków i strat.
ROZDZIAŁ IV

ZASADY RACHUNKOWOŚCI DLA INSTRUMENTÓW POZABILANSOWYCH


Artykuł 12
Zasady ogólne
1. Walutowe transakcje terminowe typu „forward”, odmiana terminowa swapów walutowych i inne instrumenty walutowe wymagające w przyszłości wymiany jednej waluty na drugą są zawarte w pozycji obca walutowa netto do wyliczania zysków i strat z wymiany walut.
2. Swapy na stopę procentową, transakcje terminowe typu „futures”, umowa na przyszłą stopę procentową i inne instrumenty oparte o stopę procentową są wyliczane i aktualizowane na zasadzie pozycja - po - pozycji. Instrumenty te są traktowane oddzielnie od pozycji bilansowych.
3. Zyski i straty powstające z instrumentów pozabilansowych są wykazywane i traktowane w ten sam sposób jak instrumenty bilansowe.
Artykuł 13

Walutowe transakcje terminowe typu „forward”

1. Terminowe operacje zakupu i sprzedaży są ujmowana na rachunkach pozabilansowych od daty transakcji do terminu rozliczenia transakcji po kursie kasowym dla transakcji terminowej typu „forward”. Zyski i straty z transakcji sprzedaży są wyliczane na podstawie średniego kosztu pozycji walutowej w dniu zawarcia umowy, plus dwa lub trzy dni robocze, zgodnie z dzienną procedurą kompensowania pozycji zakupu i sprzedaży. Zyski i straty są uważane za niezrealizowane do terminu rozliczenia transakcji i są traktowane zgodnie z art. 10 ust. 1.


2. Różnica między kursem kasowym i terminowym jest traktowana jako zobowiązania z tytułu odsetek płatnych lub należnych na zasadzie rozliczenia przyszłych okresów zarówno w stosunku do operacji zakupu jak i sprzedaży.
3. W dniu rozliczenia transakcji rachunki pozabilansowe są odwracane i rachunek zysków i strat jest uznawany każdym saldem rachunku aktualizacji wyceny pod koniec kwartału.
4. Na średni koszt pozycji walutowej mają wpływ terminowe operacje nabycia od daty transakcji plus dwa lub trzy dni robocze, w zależności od specyfiki rynku w zakresie rozliczeń transakcji kasowej po kasowym kursie nabycia.
5. Pozycje terminowe są wyceniane w połączeniu z pozycją kasową tej samej waluty, kompensując wszelkie różnice, które mogą powstać w ramach danej pozycji walutowej. Pozycja straty netto jest zapisywana w ciężar rachunku zysków i strat kiedy przekracza poprzednie zyski z aktualizacji wyceny wykazane na rachunku aktualizacji wyceny; pozycja zysku netto jest zapisywana na dobro rachunku aktualizacji wyceny.
Artykuł 14

Swapy walutowe

1. Operacje kasowe nabycia i sprzedaży są ujmowane w bilansie w terminie rozliczenia transakcji.


2. Terminowe operacje kupna i sprzedaży są ujmowane na rachunkach pozabilansowych od dnia zawarcia transakcji do dnia rozliczenia transakcji po kursie kasowym dla transakcji terminowej typu „forward”
3. Transakcje sprzedaży są ujmowane po kursie kasowym transakcji, tak więc nie powstają żadne zyski i straty.
4. Różnica między kursami kasowym i terminowymi jest traktowana jako zobowiązania z tytułu odsetek płatne lub należne na zasadzie memoriałowej zarówno w stosunku do operacji zakupu jak i sprzedaży.
5. W dniu rozliczania transakcji konta pozycji pozabilansowych ulegają odwróceniu.
6. Koszt średni pozycji waluty obcej nie ulega zmianie.
7. Pozycja terminowa jest wyceniana w powiązaniu z pozycja kasową.
Artykuł 15
Transakcja terminowe typu „futures” na stopę procentową
1. Transakcje terminowe typu „futures” na stopę procentową są rejestrowane na rachunkach pozabilansowych w dniu zawarcia transakcji.
2. Wstępny depozyt zabezpieczający jest rejestrowany jako oddzielny składnik aktywów o ile zdeponowany jest w środkach pieniężnych. Jeżeli zdeponowany jest w formie papierów wartościowych, pozostaje bez zmian w bilansie.
3. Dzienne zmiany depozytów zabezpieczających są rejestrowane w bilansie na oddzielnym rachunku jako składnik pasywów bądź aktywów, w zależności od kształtowania się kursu dla transakcji terminowej typu „futures”. Ta sama procedura jest stosowana w dniu zamknięcia pozycji otwartej. Niezwłocznie po tym, oddzielny rachunek jest anulowany a cała transakcja jest wykazywana jako zysk lub strata, niezależnie od tego, czy faktyczna dostawa ma miejsce. Jeżeli dostawa ma miejsce, wpis dotyczący nabycia lub sprzedaży jest dokonywany po cenie rynkowej.
4. Opłaty są ujmowane w rachunku zysków i strat.
5. Konwersja na euro, jeśli jest to właściwe, jest dokonywana w dniu zamknięcia po kursie rynkowym z tego dnia. Napływ obcej waluty wywiera wpływ na średni koszt pozycji walutowej w dniu zamknięcia.
6. Dzięki dziennej aktualizacji wyceny, zyski i straty są wpisywane na określonym oddzielnym rachunku. Oddzielny rachunek pokazuje stratę po stronie aktywów a oddzielny rachunek pokazuje zysk po stronie pasywów. Niezrealizowane straty są zaliczane w ciężar rachunku zysków i strat a takie kwoty są wykazywane są po stronie pasywów jako pozostałe pasywa.
7. Niezrealizowane straty wykazane w rachunku zysków i strat na koniec roku nie są kompensowane w kolejnych latach niezrealizowanymi zyskami, chyba że instrument zostaje zamknięty lub wygasa. W przypadku zysku, dokonany zapis jest zaliczany w ciężar rachunku przejściowego jako pozostałe aktywa i na dobro rachunku aktualizacji wyceny.

Artykuł 16
Transakcje swap na stopę procentową
1. Transakcje swap na stopę procentową są rejestrowane w dacie transakcji na rachunkach pozabilansowych.
2. Bieżące zobowiązania z tytułu odsetek płatne lub należne są rejestrowane na zasadzie memoriałowej. Zezwala się na kompensowanie płatności w transakcjach swap na stopę procentową.
3. Transakcje swap na stopę procentową w walucie obcej wywierają wpływ na średni koszt pozycji walutowej, jeżeli istnieje różnica między płatnościami należnymi i otrzymanymi. Bilans płatniczy powodujący napływ oddziałuje na koszt średni waluty, kiedy płatność staje się wymagalna.
4. Każda transakcja swap na stopę procentową jest wyceniana przez rynek i, jeśli to możliwe, przeliczona na euro po walutowym kursie kasowym. Niezrealizowanych strat wykazanych w rachunku zysków i strat na koniec roku nie kompensuje się niezrealizowanymi zyskami w kolejnych latach, chyba że instrument ulega zmknięciu lub wygaśnięciu. Niezrealizowane zyski z aktualizacji wyceny są zapisane na dobro rachunku aktualizacji wyceny.
5. Opłaty są ujmowane w rachunku zysków i strat.
Artykuł 17
Umowy terminowe typu „forward” na stopę procentową.
1. Umowy terminowe typu „forward” na stopę procentową są rejestrowane w dniu transakcji na rachunkach pozabilansowych.
2. Płatności wyrównawcze dokonane przez jedną ze stron w terminie rozliczenia transakcji są wpisywane na rachunku zysków i strat w dniu rozliczenia transakcji. Płatności nie są rejestrowane na zasadzie memoriałowej.
3. Jeżeli zawierane są umowy terminowe typu „forward” na stopę procentową w obcej walucie, ma to wpływ na średni koszt pozycji w tej walucie w płatności wyrównawczej. Płatność wyrównawcza jest przeliczana na euro po kursie kasowym w terminie rozliczenia transakcji. Bilans płatniczy powodujący napływ oddziałuje na średni koszt waluty, kiedy płatność staje się wymagalna.
4. Wszystkie umowy terminowe typu „forward” na stopę procentową są wyceniane przez rynek i, w miarę możliwości, przeliczane na euro po walutowym kursie kasowym. Niezrealizowanych strat wykazanych w rachunku zysków i strat na koniec roku nie kompensuje się w kolejnych latach niezrealizowanymi zyskami, chyba że instrument zostaje zamknięty lub wygasa. Niezrealizowane zyski z aktualizacji wyceny są zapisywane na dobro rachunku aktualizacji wyceny.
5. Opłaty są ujmowane w rachunku zysków i strat
Artykuł 18

Transakcje terminowe typu „forward” papierami wartościowymi

Transakcje terminowe typu „forward” papierami wartościowymi mogą być wyliczane jedną z dwóch metod:


Metoda A:
a) transakcje terminowe typu „forward” papierami wartościowymi są rejestrowane na rachunkach pozabilansowych od dnia zawarcia transakcji do terminu rozliczenia transakcji, po kursie terminowym dla transakcji terminowej typu „forward”;
b) średni koszt portfela papierów wartościowych będących przedmiotem transakcji nie ulega zmianie do dnia rozliczenia; zyski i straty z terminowych transakcji typu „forward” są wyliczane w terminie rozliczenia transakcji;
c) w terminie rozliczania transakcji, pozycje pozabilansowe są kompensowane, saldo rachunku aktualizacji wyceny, jeśli takowe istnieje, jest zapisywane na dobro rachunku zysków i strat. Nabyte papiery wartościowe są rozliczane po kursie kasowym w dniu ich wymagalności (faktyczny kurs rynkowy), a różnica między początkowym kursem terminowym jest ujmowana jako zrealizowany zysk lub strata;
d) w przypadku papierów wartościowych denominowanych w obcej walucie, nie istnieje wpływ na średni koszt netto pozycji w tej walucie, jeżeli EBC posiada pozycję w tej walucie. Jeżeli terminowa obligacja jest denominowana w walucie, dla której EBC nie posiada pozycji, a więc koniecznym jest nabycie tej waluty, stosuje się przepisy dotyczące nabywania walut obcych zgodnie z art. 11 ust. 3 lit. d);
e) pozycje terminowe typu „forward” są wyceniane autonomicznie w stosunku do rynkowego kursu terminowego w pozostałym okresie trwania transakcji. Strata z tytułu aktualizacji wyceny na koniec roku zaliczana jest w ciężar rachunku zysków i strat, a zysk z aktualizacji wyceny zaliczany jest na dobro rachunku aktualizacji wyceny. Niezrealizowane straty wykazane w rachunku zysków i strat na koniec roku nie są kompensowane w kolejnych latach niezrealizowanymi zyskami, chyba że instrument zostaje zamknięty lub wygasa.
Metoda B:
a) transakcje terminowe typu „forward” papierami wartościowymi są rejestrowane na rachunkach pozabilansowych od daty zawarcia transakcji do terminu rozliczenia transakcji po kursie terminowym dla transakcji terminowej typu „forward”. W dniu rozliczania transakcji rachunki pozabilansowe są kompensowane;
b) pod koniec kwartału, aktualizacja wyceny papieru wartościowego dokonywana jest na bazie pozycji netto wynikającej z bilansu i sprzedaży tego samego papieru wartościowego wykazanej na rachunkach pozabilansowych. Wysokość aktualizacji wyceny jest równa różnicy między pozycją netto wycenioną po kursie z aktualizacji wyceny a tą samą pozycją wycenioną zgodnie ze średnim kosztem pozycji bilansu. Na koniec kwartału, terminowe operacje nabycia podlegają procesowi aktualizacji wyceny określonemu w art. 7. Wynik z aktualizacji wyceny jest równy różnicy między kursem kasowym a średnim kosztem nabycia;
c) wynik operacji sprzedaży terminowej jest rejestrowany w roku budżetowym, w którym zaciągnięto zobowiązanie. Wynik jest równy różnicy między początkowym kursem terminowym a średnim kosztem pozycji bilansowej lub średnim kosztem pozabilansowych zobowiązań do nabycia, jeżeli pozycja bilansu jest niewystarczająca, w dniu transakcji sprzedaży.
ROZDZIAŁ V

ROCZNY PUBLIKOWANY BILANS I RACHUNEK ZYSKÓW STRAT


Artykuł 19

Formaty

1. Format publikowanego bilansu rocznego EBC jest zgodny z formatem zawartym w załączniku III


2. Format publikowanego rachunku zysków i strat EBC jest zgodny z formatem zawartym w załączniku IV.
ROZDZIAŁ VI
PRZEPISY KOŃCOWE
Artykuł 20

Rozwój, stosowanie i interpretacja przepisów

1. Komitet Księgowości i Dochodu Pieniężnego (AMICO) stanowi forum doradcze ESBC dla Rady Prezesów, poprzez Zarząd, w zakresie rozwoju, stosowania i wdrażania zasad rachunkowości ESBC.


2. Interpretując niniejszą decyzję, należy uwzględnić prace przygotowawcze, zasady rachunkowości harmonizowane przez prawo wspólnotowe i ogólnie przyjęte międzynarodowe standardy rachunkowości.
3. Jeżeli szczególne procedury rachunkowe nie są ustanowione w niniejszej decyzji i w braku innych ustaleń Rady Prezesów, EBC postępuje zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości w odniesieniu do operacji i rachunków EBC w stopniu, w jakim nie jest to w sposób istotny sprzeczne z ustawodawstwem o rachunkowości Wspólnoty Europejskiej.
Artykuł 21
Uchylenie
Decyzja EBC/2000/16 niniejszym traci moc. Odwołania do uchylonej decyzji należy traktować jako odwołania do niniejszej decyzji.
Artykuł 22
Przepisy końcowe
1. Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2003 r.
2. Bez uszczerbku dla poprzedniego ustępu, niniejsza decyzja ma zastosowanie także do sporządzania bilansu rocznego EBC na dzień 31 grudnia 2002 r. oraz rachunku zysków i strat EBC za rok kończący się dnia 31 grudnia 2002 r.
Niniejsza decyzja zostaje opublikowana w Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich.

Sporządzono w Frankfurcie nad Menem, dnia 5 grudnia 2002 r.
Prezes EBC
Willem F. DUISENBERG
ZAŁĄCZNIK I


GLOSARIUSZ
Umorzenie oznacza systematyczne zmniejszenie na rachunkach premii/dyskonta lub wartości aktywów w danym okresie.
Aktywa oznaczają majątek kontrolowany przez przedsiębiorstwo powstały w wyniku przeszłych zdarzeń, które spowodują w przyszłości korzyści ekonomiczne dla przedsiębiorstwa.
Program kredytowania z automatycznym zabezpieczeniem oznacza operację finansową łączącą transakcje „repo” i odwrotne „repo”, w których występuje szczególne zabezpieczenie w stosunku do zabezpieczenia ogólnego. W wyniku takich transakcji udzielania i pożyczania, powstaje dochód na skutek różnych stóp procentowych w dwóch transakcjach „repo” (tj. depozyt otrzymany). Transakcja może być prowadzona w programie opartym na faktycznym uczestnictwie tj. bank oferujący ten program uważany jest za ostatecznego kontrahenta transakcji lub w ramach programu funkcjonującego na zasadzie agencji tj. bank oferujący ten program działa tylko jako agent, a ostatecznym kontrahentem jest instytucja, z którą faktycznie prowadzi się zabezpieczone transakcje pożyczkowe.
Średni koszt oznacza metodę średniej ciągłej lub ważonej, według której każdy koszt nabycia jest dodawany do istniejącej wartości księgowej w celu uzyskania nowego średniego kosztu ważonego.
Ujęcie kasowe / rozrachunkowe oznacza ujęcie księgowe, zgodnie z którym zdarzenia księgowe są rejestrowane w terminie rozliczenia transakcji.
Cena netto oznacza cenę transakcyjną z wyłączeniem jakichkolwiek rabatów/ narosłych odsetek, ale łącznie z kosztami transakcyjnymi, które stanowią część tej ceny.
Dyskonto oznacza różnice między wartością nominalną papieru wartościowego a jego ceną, jeżeli jest ona niższa niż jego wartość nominalna
Papier wartościowy emitowany z dyskontem oznacza składnik aktywów, który nie zawiera kuponu odsetkowego, a zwrot jest osiągany na drodze aprecjacji kapitału ponieważ papier wartościowy jest emitowany lub kupowany z dyskontem.
Instrumenty o charakterze udziałowym oznaczają papiery wartościowe z prawem do dywidendy (akcje spółek i papiery wartościowe stanowiące potwierdzenie lokaty w fundusze własne).
Aktywa finansowe oznaczają każde aktywa, które są: (i) środkami pieniężnymi; lub (ii) prawami umownymi do otrzymywania środków pieniężnych lub innych instrumentów finansowych z innego przedsiębiorstwa; lub (iii) prawami umownymi do wymiany instrumentów finansowych z innym przedsiębiorstwem na potencjalnie korzystnych warunkach; lub (iv) instrumentami o charakterze udziałowym innego przedsiębiorstwa.
Zobowiązanie finansowe oznaczają zobowiązanie prawne do dostarczenia środków pieniężnych lub innego instrumentu finansowego innemu przedsiębiorstwu lub do wymiany instrumentów finansowych z innym przedsiębiorstwem na warunkach, które potencjalnie są niekorzystne.
Zasób obcej waluty oznacza pozycję netto w danej walucie. Do celów tej definicji, Specjalne Prawa Ciągnienia (SDRs) uważa się za osobną walutę
Terminowa transakcja walutowa typu „forward” oznacza kontrakt, w którym natychmiastowe kupno lub sprzedaż określonej kwoty denominowanej w obcej walucie w stosunku do innej waluty, najczęściej krajowej, uzgadniane jest jednego dnia, a kwota jest dostarczana w określonym terminie w przyszłości nie później niż dwa dni robocze po dniu zawarcia kontraktu, po danej cenie. Ten kurs walutowy dla transakcja terminowej typu „forward” składa się z obowiązującego kursu kasowego plus/minus uzgodniona premia/dyskonto.
Swap walutowy oznacza jednoczesne natychmiastowe kupno / sprzedaż jednej waluty za drugą (pozycja krótka) oraz terminową sprzedaż / kupno tej samej waluty za inną walutę (pozycja długa).
Umowa na przyszłą stopę procentową oznacza kontrakt, w którym dwie strony uzgadniają stopę procentową, jaka należy zapłacić od nominalnego depozytu o określonej wymagalności i określonym terminie. W dniu rozliczenia, wyrównanie musi być zapłacone jednej stronie przez drugą, w zależności od różnicy między ustalona stopą procentową a kursem rynkowym w dniu rozliczenia.
Transakcje terminowe typu „forward” papierami wartościowymi oznaczają kontrakty pozagiełdowe, w którym kupno lub sprzedaż instrumentu na stopę procentową (zazwyczaj obligacja lub skrypt dłużny) jest uzgodniona co do terminu i danej ceny, po której następuje dostawa.
Transakcja terminowa typu future na stopę procentową oznacza walutowy kontrakt terminowy typu „forward”. W takim kontrakcie, kupno lub sprzedaż instrumentu na stopę procentową, np. obligacji, jest uzgodnione co do terminu i danej ceny, po której następuje dostawa. Zazwyczaj faktyczna dostawa nie ma miejsca; kontrakt jest z reguły zamykany przed uzgodnionym terminem zapadalności.
Wewnętrzna stopa zwrotu oznacza stopę, przy której wartość księgowa papieru wartościowego jest równa bieżącej wartości przepływów środków pieniężnych w przyszłości.
Transakcja swapowe na stopy procentowe (płatności w różnych walutach) oznacza porozumienie umowne dotyczące wymiany przepływów środków pieniężnych reprezentujących strumienie okresowych płatności odsetek dla kontrahenta w jednej lub w dwóch różnych walutach.
Mechanizm wzajemnego łączenia (interlinking) oznacza infrastrukturę techniczną, procedury i cechy systemu, które stosuje się w ramach lub stanowią dostosowanie do każdego z krajowych systemów RTGS (rozliczeń brutto w czasie rzeczywistym) i mechanizmu płatności EBC (EPM) do celów przetwarzania płatności transgranicznych w systemie TARGET.
Międzynarodowy numer identyfikacyjny papierów wartościowych (ISIN) oznacza numer wydany przez stosowny, właściwy organ wydający.
Zobowiązanie oznacza wynikające z przeszłych zdarzeń bieżące zobowiązanie, którego rozliczenie powoduje zmniejszenie zasobów przedsiębiorstwa odzwierciedlających korzyści gospodarcze.
Cena rynkowa oznacza cenę notowania złota, waluty obcej lub instrumentu w formie papierów wartościowych, wyłączając zazwyczaj odsetki narosłe lub rabat odsetkowy na rynku zorganizowanym tj. giełdzie papierów wartościowych lub rynku niezorganizowanym tj. rynku pozagiełdowym.
Termin zapadalności oznacza dzień, w którym wartość nominalna / rata kapitałowa staje się wymagalna i płatna w całości jej właścicielowi.
Średnia cena rynkowa oznacza wartość średnią ceny kupna i ceną sprzedaży papieru wartościowego opartą na notowaniach dla transakcji o normalnej wielkości rynkowej przez uznanych animatorów rynku lub uznane giełdy handlowe, stosowaną do celów procedury aktualizacji wyceny na koniec roku.
Średni kurs rynkowy oznacza dzienne uzgodnione kursy EBC na godzinę 14,15, który stosowany jest do celów procedury aktualizacji wyceny na koniec roku.
Premia oznacza różnicę między wartością nominalną papieru wartościowego a jego ceną, jeżeli cena ta jest wyższa niż wartość nominalna.
Fundusze oznaczają kwoty wyodrębnione przed ustaleniem zysku lub straty w celu pokrycia jakiegokolwiek znanego lub przewidywanego zobowiązania lub ryzyka, którego koszt nie może być dokładnie ustalony (por. rezerwy). Rezerwy na przyszłe zobowiązania i koszty nie mogą służyć dla korygowania wartości aktywów.
Zrealizowane zyski / straty oznaczają zyski / straty wynikające z różnicy między ceną sprzedaży pozycji ujętej w bilansie a jej skorygowanym kosztem.
Rezerwy oznaczają kwoty wyodrębnione z zysków podzielnych, które nie muszą służyć do pokrycia żadnego konkretnego zobowiązania, zobowiązań potencjalnych lub przewidywanego zmniejszenia wartości aktywów na dzień bilansowy.
Rachunki aktualizacji wyceny oznaczają rachunki bilansowe dla rejestracji różnic w wartości aktywu lub pasywu między skorygowanym kosztem jego nabycia a jego aktualizacją wyceny na podstawie ceny rynkowej na koniec okresu, jeśli pasywa przewyższają aktywa w przypadku aktywów i kiedy pasywa są niższe niż aktywa w przypadku pasywów. Zawierają one różnice zarówno w notowaniu ceny i/lub rynkowych kursów walutowych.
Umowa odwrotnej sprzedaży i odkupu (odwrotne repo) jest umową zgodnie z którą posiadacz środków pieniężnych zgadza się na zakup aktywu i równocześnie zgadza się odsprzedać aktyw po uzgodnionej cenie na żądanie, lub po określonym czasie, lub w przypadku sytuacji nieprzewidzianej. Czasemi transakcja „repo” jest uzgodniona za pośrednictwem strony trzeciej (trójstronne „repo”)
Transakcja odwrócona oznacza operację, na podstawie której bank centralny kupuje (odwrotne „repo”) lub sprzedaje („repo”) aktywa w ramach umowy odkupu lub prowadzi zabezpieczone operacje kredytowe
Rozliczenie oznacza czynność regulowania zobowiązań w odniesieniu do funduszy lub przeniesienia aktywów między dwoma lub więcej stronami. W kontekście transakcji w ramach Eurosystemu, rozliczenie dotyczy likwidacji sald netto powstających w wyniku transakcji w ramach Eurosystemu i wymaga przeniesienia aktywów.
Termin rozliczenia oznacza dzień, w którym zarejestrowano w księgach stosownej instytucji rozliczeniowej ostateczne i nieodwołalne przeniesienie wartości. Rozliczenie może być: natychmiastowe (w czasie rzeczywistym), tego samego dnia (pod koniec dnia) lub ustalonego dnia po dniu zaciągnięcia zobowiązania.
Amortyzacja liniowa oznacza, że amortyzacja dla określonego okres jest ustalona przez podzielenie kosztu aktywu, pomniejszonego o szacunkowa wartość końcową, przez szacunkowy okres użytkowania aktywu „pro rata temporis”.
TARGET oznacza transeuropejski zautomatyzowany błyskawiczny system rozrachunku brutto w czasie rzeczywistym składający się z jednego systemu rozliczeń brutto w czasie realnym (system RTGS) w każdym z krajowych banków centralnych, EPM (Europejski Mechanizm Płatności) i mechanizmu wzajemnego łączenia (interlinking).
Koszty transakcyjne oznaczają koszty związane z konkretną transakcją.
Cena transakcyjna oznacza cenę uzgodnioną między stronami podczas zwierania umowy.
Niezrealizowane zyski / straty oznaczają zyski / straty wynikające z aktualizacji wyceny aktywów w stosunku do ich skorygowanego kosztu nabycia.

ZAŁĄCZNIK II
UKŁAD I ZASADY WYCENY BILANSOWEJ
Uwaga: Numeracja dotyczy formularza bilansu zamieszczonego w załączniku III.
AKTYWA


Pozycja bilansowa

Klasyfikacja składników pozycji bilansu

Zasada wyceny

1.

Złoto i należności w złocie

Materialne złoto (tj,. sztabki, monety, artykuły pokryte złotem, samorodki) składowane i będące w transporcie. Niematerialne złoto jak np. salda na rachunkach a vista w złocie (rachunki otwarte), wkłady terminowe i należności w złocie wynikające z następujących transakcji: transakcje zmieniające wartość i lokalizację złota oraz typowe transakcje swapowe w przypadku gdy różnica wynosi więcej niż jeden dzień handlowy między odblokowaniem i przyjęciem

Wartość rynkowa

2.

Należności od rezydentów spoza strefy euro denominowane w walutach obcych

Należności od kontrahentów będących rezydentami spoza strefy euro (łącznie z instytucjami międzynarodowymi i ponadnarodowymi oraz bankami centralnymi spoza strefy euro) denominowane w walutach obcych
2.1.

Należności od MFW

a) Prawa ciągnienia w ramach transzy rezerwowej (netto)

Kwota przypisana danemu państwu pomniejszona o salda w euro do dyspozycji MFW.

(Rachunek nr 2 MFW (rachunek w euro na wydatki administracyjne) może być włączony do tej pozycji lub pod pozycją „Zobowiązania wobec rezydentów spoza strefy euro denominowane w eiuro”)


a) Prawa ciągnienia w ramach transzy rezerwowej (netto)

wartość nominalna, przeliczanie po kursie rynkowym walut obcych na koniec roku

b) Specjalne prawa ciągnienia

Posiadane Specjalne Prawa Ciągnienia (brutto)b) Specjalne prawa ciągnienia Wartość nominalna, przeliczanie po kursie rynkowym walut obcych na koniec rokuc) Inne należności

Ogólne Porozumienia Pożyczkowe (GAB), pożyczki w ramach specjalnych pożyczkowych, depozyty w ramach instrumentu redukowania ubóstwa i wzrostu (PRGF)c) Inne należności

Wartość nominalna, przeliczanie po kursie rynkowym walut obcych na koniec roku2.2.

Salda w bankach i lokaty w papiery wartościowe, pożyczki zewnętrzne i inne aktywa zagraniczne

a) Salda w bankach spoza obszaru euro

Rachunki bieżące, depozyty terminowe, pieniądz dzienny, transakcje odwrotnego „repo”a) Salda w bankach spoza obszaru euro

Wartość nominalna, przeliczenie po kursie rynkowym wymiany walut na koniec roku

b) Lokaty w papiery wartościowe(inne niż akcje, udziały i inne papiery wartościowe pod pozycją aktywów Inne aktywa finansowe) poza obszarem euro

Zbywalne bony i obligacje, weksle, obligacje zerokuponowe, papiery wartościowe rynku pieniężnego, wszystkie emitowane przez rezydentów spoza strefy eurob) Papiery wartościowe (zbywalne)

cena rynkowa i rynkowy kurs walut obcych na koniec roku

c) Pożyczki zagraniczne (depozyty)

Pożyczki i niezbywalne papiery wartościowe (inne niż akcje, udziały i inne papiery wartościowe z pozycji „Inne aktywa finansowe” emitowane przez rezydentów spoza strefy euroc) Pożyczki zagraniczne

Depozyty w wartości nominalnej, niezbywalne papiery wartościowe w koszcie nabycia; przeliczone po kursie rynkowym wymiany walut na koniec roku

d) Inne aktywa zagraniczne

Banknoty i monety spoza strefy eurod) Inne aktywa zagraniczne

Wartość nominalna, przeliczenie po kursie rynkowym wymiany walut na koniec roku3.

Należności od rezydentów obszaru euro denominowane w walucie obcej

a) Papiery wartościowe

Zbywalne skrypty dłużne i obligacje, weksle, obligacje zerokuponowe, papiery wartościowe rynku pieniężnego (inne niż akcje, udziały i inne papiery wartościowe pod pozycją aktywów „Inne aktywa finansowe”)a) Papiery wartościowe (zbywalne)

cena rynkowa rynkowy kurs walut obcych na koniec roku

b) Inne należnosci

Niezbywalne papiery wartościowe (inne niż akcje, udziały i inne papiery wartościowe pod pozycją aktywów „Inne aktywa finansowe”), pożyczki, depozyty, transakcje odwrotnego „repo”, pożyczki różneb) Inne należności

Depozyty w ich wartości nominalnej, niezbywalne papiery wartościowe w koszcie zakupu, przeliczone po kursie rynkowym wymiany walut na koniec roku4.

Należności od rezydentów obszaru euro denominowane w euro4.1.

Salda w bankach, lokaty w papiery wartościowe i pożyczki

a) Salda w bankach spoza obszaru euro

Rachunki bieżące, wkłady terminowe o stałym dochodzie, pieniądz dzienny, transakcje odwrotnego „repo” związane z zarządzaniem papierami wartościowymi denominowanymi w euroa) Salda w bankach spoza obszaru euro

Wartość nominalna

b) Lokaty w papiery wartościowe (inne niż akcje, udziały i inne papiery wartościowe pod pozycją aktywów „Inne aktywa finansowe”) spoza obszaru euro.

Zbywalne skrypty dłuzne i obligacje, weksle, obligacje zerokuponowe, papiery wartościowe rynku pieniężnego, wszystkie emitowane przez rezydentów spoza strefy eurob) Zbywalne papiery wartościowe

Cena rynkowa na koniec roku

c) Pożyczki poza obszarem euro

Pożyczki i niezbywalne papiery wartościowe emitowane przez rezydentów spoza strefy euroc) Pożyczki spoza obszaru euro

Depozyty w ich wartości nominalnej, niezbywalne papiery wartościowe w koszcie zakupu

d) Papiery wartościowe emitowane przez jednostki spoza obszaru euro

Papiery wartościowe emitowane przez organizacje międzynarodowe i ponadnarodowe np. EBI, niezależnie od ich geograficznej lokalizacjid) Papiery wartościowe emitowane przez jednostki spoza obszaru euro

Cena rynkowa na koniec roku4.2.

Należności z tytułu udogodnień kredytowych zgodnie z mechanizmem kursu walutowego (ERM II)

Pożyczki na warunkach mechanizmu kursu walutowego (ERM II)

Wartość nominalna

5.

Pożyczki dla instytucji kredytowych z obszaru euro związane z operacjami polityki monetarnej denominowanymi w euro

Pozycje 5.1 do 5.5: transakcje zgodne z odpowiednimi instrumentami polityki monetarnej opisane w dokumencie:

„Jednolita polityka pieniężna w strefie euro: ogólna dokumentacja w sprawie instrumentów i procedur polityki pieniężnej Eurosystemu”


5.1.

Główne operacje refinansowania

Regularne transakcje odwrotne zapewniające płynność z częstotliwością tygodniową i dwutygodniowym terminem zapadalności

Wartość nominalna lub koszt (repo)

5.2.

Długoterminowe operacje refinansowania

Regularne transakcje odwrotne zapewniające płynność z częstotliwością miesięczną i trzymiesięcznym terminem zapadalności

Wartość nominalna lub koszt (repo)

5.3.

Transakcje odwrotne do celów dostosowawczych

Transakcje odwrotne przeprowadzane jako transakcje ad hoc do celów dostosowawczych

Wartość nominalna lub koszt (repo)

5.4.

Strukturalne transakcje odwrotne

Strukturalne transakcje odwrotne mające na celu dostosowanie pozycji strukturalnej Eurosystemu w odniesieniu do sektora finansowego

Wartość nominalna lub koszt (repo)

5.5.

Jednodniowe kredyty

Instrument płynności jednodniowej według wcześniej uzgodnionej stopy procentowej zabezpieczony uprawnionymi aktywami (stałe ułatwienia)

Wartość nominalna lub koszt (repo)

5.6.

Kredyty powiązane z wezwaniem do uzupełenienia depozytu zabezpieczajacego

Dodatkowe kredyty udzielane instytucjom kredytowym, wynikające ze wzrostu wartości podstawowych aktywów odnoszących się do innego kredytu dla tych instytucji kredytowych

Wartość nominalna lub koszt

6.

Inne należności wobec instytucji kredytowych obszaru euro denominowane w euro

Rachunki bieżące, lokaty na czas określony, pieniądz dzienny, transakcje odwrócone dotyczące portfeli papierów wartościowych pod pozycja aktywów „Papiery wartościowe rezydentów strefy euro denominowane w euro” (łącznie z transakcjami wynikającymi z transformacji wcześniejszych rezerw dewizowych strefy euro) i inne należności.

Rachunki instytucji kredytowych - Korespondentów pochodzących z innego kraju strefy euro.

Inne należności i operacje, które nie są związane w operacjami polityki pieniężnej Eurosystemu


Wartość nominalna lub koszt

7.

Papiery wartościowe rezydentów strefy euro denominowane w euro

Zbywalne papiery wartościowe (związane z lub nadające się do celów polityki pieniężnej, inne niż akcje, udziały i inne papiery wartościowe pod pozycją aktywów 'Inne aktywa): zbywalne skrypty dłużne i obligacje, weksle, obligacje zerokuponowe, papiery wartościowe rynku pieniężnego, posiadane bezwarunkowo (łącznie z rządowymi papierami wartościowymi emitowanymi przed wprowadzeniem EUM) denominowane w euro; dłużne papiery EBC nabyte do celów dostosowawczych

Cena rynkowa na koniec roku

8.

Dług publiczny denominowany w euro

Należności wobec rządu pochodzące sprzed wprowadzenia EUM

(niezbywalne papiery wartościowe, pożyczki)Depozyty / pożyczki w wartości nominalnej, niezbywalne papiery wartościowe w koszcie

9.

Należności w ramach Eurosystemu9.1.

Należności związane z wekslami własnymi zabezpieczającymi emisję skryptów dłużnych EBC

Tylko pozycja bilansowa EBC

Weksle własne emitowane przez krajowe banki centralne w ramach porozumienia wzajemnego w związku z papierami dłużnymi EBCWartość nominalna

9.2.

Należności związane z alokacją banknotów euro w ramach Eurosystemu

Należności związane z emisją banknotów przez EBC na mocy decyzji EBC/2001/15 z 6 grudnia 2001 w sprawie emisji banknotów eurol

Wartość nominalna

9.3.

Inne należności w ramach Eurosystemu (netto)

a) Należności netto z tytułu rachunków TARGET i rachunków korespondentów krajowych bankach centralnych tj. wartość netto należności i zobowiązań (patrz również: pozycja pasywów „Inne zobowiązania w ramach Eurosystemu (netto)”)

a) Wartość nominalnab) Inne należności w ramach Eurosystemu, łącznie okresowym podziałem dochodu z tytułu emisji pieniądza przez EBC na rzecz krajowych banków centralnych.

b) Wartość nominalna

10.

Pozycje w trakcje rozliczenia

Salda rachunków rozliczeniowych (należności), w tym emisja czeków do inkasa

Wartość nominalna

11.

Pozostałe aktywa11.1.

Monety strefy euro

Monety euro

Wartość nominalna

11.2.

Aktuwa trwałe i wartości niematerialne i prawne

Ziemia, budynki, meble, sprzęt (łącznie ze sprzętem komputerowym), oprogramowanie

Koszt mniejszy niż amortyzacja
Stawki amortyzacji:


- komputery i związane z tym oprogramowanie, sprzęt i pojazdy motorowe:

cztery lata
- sprzęt, meble i zakład w budynku:

10 lat- budynek i wydatki na kapitalne remonty:

25 latKapitalizacja wydatków:

oparta na limicie (poniżej 10 000 EUR łącznie z VAT:

bez kapitalizacji)


11.3.

Inne aktywa finansowe

Instrumenty o charakterze udziałowym, udziały kapitałowe i inwestycje w jednostki zależne. Portfele inwestycyjne związane z funduszami emerytalnymi i planami odpraw. Papiery wartościowe posiadane zgodnie z wymaganiami statutowymi i działalnością inwestycyjną w zakresie specyficznych celów realizowaną przez krajowe banki centralne na własny rachunek, takie jak zarządzanie portfelami specjalnymi odpowiadającymi rezerwom i

zarządzenie portfelem jako trwała inwestycja (finansowe aktywa trwałe). Transakcje odwrotnego” repo” zawierane z instytucjami kredytowymi związane z zarządzaniem portfelami papierów wartościowych pod tą pozycjąa) Zbywalne instrumenty o charakterze udziałowym

Wartość rynkowa


b) Udziały kapitałowe i akcje o niskiej płynności

Koszt
c) Inwestycje w jednostki uprzywilejowane lub znaczące odsetki

Wartość aktywu netto
d) Zbywalne papiery wartościowe

wartość rynkowa


e) Niezbywalne papiery wartościowe

Koszt
f) Finansowe aktywa trwałe

KosztAmortyzowana premia / dyskonto
Dla instrumentów o charakterze udziałowym szczegółowe zasady określono w art. 9 tej decyzji.

11.4.

Różnice z aktualizacji wyceny instrumentów pozabilansowych

Wyniki z aktualizacji wyceny walutowych kontraktów terminowych typu „forward”, swapów waluotwych, transkacji terminowych typu „futures” na stopę procentową, swapów finansowych, kontraktów na przyszłą stopę procentową (FRA)

Pozycja netto między transakcją terminową typu „forward” i kasową, po kursie rynkowym dla walut obcych

11.5.

Rozliczenia międzyokresowe

Dochód nienależny, ale odnoszący się do okresu sprawozdawczego. Rozliczenia międzykresowe i odsetki zapłacone2

Wartość nominalna, waluty obce przeliczone po kursie rynkowym

11.6.

Pozycje różne

Przedpłaty, pożyczki, inne drobne pozycje.

Pożyczki na inwestycje z funduszem powierniczym zabezpieczone depozytami w złocie

Okresowy podział dochodu EBC z emisji banknotów euro dla krajowych banków centralnych


Wartość nominalna / koszt

Inwestycje odnoszące się do depozytów klienta w złocie

Wartość rynkowa12.

Strata za rok
Wartość nominalna

1 Dz.U. L 337 z 20.12.2001, str. 52.

2 Tj. nabyte papiery wartościowe wraz z narosłymi odsetkami.  1   2   3


©operacji.org 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna