Im. Wojciecha KętrzyńskiegoPobieranie 238,92 Kb.
Strona3/7
Data24.02.2019
Rozmiar238,92 Kb.
1   2   3   4   5   6   7

Temat badawczy:


Osadnictwo w Prusach Krzyżackich i Książęcych (XIII-XVIII wiek)”

Zaawansowanie pracy nad tematem.


Kontynuowano kwerendę zespołów archiwalnych w kraju i za granicą (Toruń, Olsztyn, Berlin).

Prace naukowo-organizacyjne (inne tematy badawcze).


Kontynuowano kwerendę do tematu „Rycerskie i szlacheckie rody pruskie. Studium z dziejów zaniku Prusów (XIII-XVII wiek)”. Na temat otrzymano grant Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego nr N N108 251035.

Kontynuowano temat: „Geneza i dzieje miasteczek mazurskich do XVIII wieku”. Temat jest na etapie kwerendy bibliotecznej i archiwalnej.


Prace opublikowane:

Artykuły:

 1. Prus Tessim i jego krąg krewniaczy, Echa Przeszłości, VIII, 2007 [druk 2008], ss. 7-21

 2. Święty Kamień”. Osadnictwo wczesnośredniowieczne a pruskie baby kamienne, w: Pruskie baby kamienne. Fenomen kulturowy czy europejska codzienność?, Olsztyn 2007 [druk 2008], ss. 123-131

 3. Między Rynem a Szestnem. Czy w Szestnie powstało komturstwo krzyżackie?, KMW, 2007 [druk 2008], nr 4, ss. 521-528

 4. Zagadkowe plemię Galindów – wybrane problemy, Ostródzki Przegląd Historyczny, 1/2005, Ostróda 2007 [druk 2008], ss. 47-63

 5. Sprawozdanie komisji krzyżackiej z objazdu w 1424 roku, czyli o początkach kolonizacji okolic Pisz, Znad Pisy, nr 16, 2007 [druk 2008], ss. 13-20

Prace redakcyjne:


 1. Feste Boyen. Pismo Towarzystwa Miłośników Twierdzy Boyen, z. 11, 2007 [druk 2008], ss. 62 [redaktor naczelny]

 2. H. Wallschläger, Rozwój budowlany miasta powiatowego Giżycka w XX stuleciu, wstęp i opracowanie, Feste Boyen, z. 11, 2007 [druk 2008], ss. 3-10

 3. O. Komstke, Relacja o tym, jak wyglądało nasze rodzinne miasteczko Giżycko 22 października 1945 roku, wstęp i opracowanie, Feste Boyen, z. 11, 2007 [druk 2008], ss. 11-16

 4. Pruskie baby kamienne. Fenomen kulturowy czy europejska codzienność?, red. z Jerzym M. Łapo, Olsztyn 2007 [druk 2008], ss. 158

 5. Masovia. Pismo poświęcone dziejom Mazur, t. 11, 2008, ss. 214 [redaktor naczelny]

 6. Komunikaty Mazursko-Warmińskie, 2008, nr 1-2, ss. 244 [członek redakcji]


Sesje naukowe, odczyty:

 1. Wojciech Kętrzyński – najwybitniejszy Giżycczanin, odczyt, Giżycko 11 stycznia 2008

 2. Wojciech Kętrzyński – historyk, bibliotekarz, odkrywca Mazurów, referat na sympozjum naukowym „Wojciech Kętrzyński – historyk, etnograf, publicysta i poeta”, Kętrzyn 15 stycznia 2008

 3. Wojciech Kętrzyński – życie i dzieło, odczyt, Giżycko 19 marca 2008

 4. Wojciecha Kętrzyńskiego spór o zakon krzyżacki. Problem sprowadzenia Krzyżaków i fałszerstw krzyżackich, referat na międzynarodowej konferencji „Tradycje kulturowe i historyczne ziem pruskich”, IV edycja: „Krajobraz grunwaldzki” w dziejach polsko-krzyżackich i polsko-niemieckich na przestrzeni wieków. Wokół mitów i rzeczywistości, Mrągowo 15 maja 2008

 5. Ród Skomandów w XIII i XIV w., odczyt, Warsztaty Bałtyjskie, Olsztyn 8 maja 2008

 6. Udział bez referatu na międzynarodowej konferencji: Grenze – Granica. Die deutsch-polnische Grenze, Sankelmark (Niemcy) 6-8 czerwca 2008

 7. Dzieje Mazur – węzłowe problemy, odczyt, Pisz 12 września 2008

 8. Wojciech Kętrzyński a Giżycko, referat na konferencji „Wojciech Kętrzyński 1838-1918”, Giżycko 3 października 2008

 9. Współpraca z Zakonem i kariera Prusów w państwie krzyżackim, referat na międzynarodowej konferencji „Historia Prusów w XII i XIII wieku”, Górowo Iławeckie 27 listopada 2008

 10. Biskup wśród barbarzyńców. Kilka uwag o misji pruskiej biskupa Brunona z Kwerfurtu, odczyt „Seminarium Prussicorum”, Olsztyn 4 grudnia 2008.

Inne prace (popularyzacja, upowszechniania). 1. Organizacja międzynarodowej konferencji naukowej: Colloquia Baltica III, Olsztyn-Elbląg 8-10 października 2008;

 2. Organizacja i prowadzenie cyklu: Olsztyńskie Spotkania Naukowe, TN i OBN Olsztyn, w 2008 r. zorganizowano 8 spotkań z naukowcami z Olsztyna i kraju;

 3. Organizacja i prowadzenie cyklu: Seminarium Prussicorum, OBN Olsztyn, Towarzystwo Pruthenia, w 2008 r. odbyło się 6 posiedzeń naukowych;

 4. Organizacja i prowadzenie cyklu: Naukowe Spotkania na Twierdzy Boyen, Towarzystwo Miłośników Twierdzy Boyen w Giżycku, w 2008 r. zorganizowano 1 spotkanie.

Przynależność do stowarzyszeń historycznych i naukowych. 1. Towarzystwo Naukowe im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Olsztynie, członek zarządu, wiceprzewodniczący Komisji Historycznej.

 2. Polskie Towarzystwo Historyczne

 3. Verein für Familienforschung in Ost- und Westpreussen, Hamburg.

 4. Augustowsko-Suwalskie Towarzystwo Naukowe.

 5. Towarzystwo Pruthenia.

 6. Towarzystwo Miłośników Twierdzy Boyen w Giżycku (wiceprezes).


dr Danuta Bogdan
Temat badawczy:

Samorząd warmiński w XVI-XVIII wieku
W ubiegłym roku ukończono część dotyczącą samorządu wiejskiego Warmii obejmującego następujące zagadnienia: osadnictwo wiejskie a pierwotne lokacje wsi warmińskich, granice wsi i gospodarstwa jako symbol ich szczególnego charakteru prawnego, stanowy porządek życia na wsi (wsie szlacheckie, wolnych, wieś czynszowa), kościół i karczma jako dwa centra kulturowe wiejskiego pejzażu (parafia i jej rola w życiu wspólnoty wiejskiej Warmii), ustawy krajowe „Landesordnungen” i ich regulacje dotyczące wsi, lokalne przepisy prawa wiejskiego-wilkierze wiejskie Warmii biskupiej i kapitulnej, kompetencje sądów wiejskich, sądy ziemskie na Warmii (uzupełnione o spisy występujących w źródłach warmińskich Landschöppen).

Podczas kwerend archiwalnych w Archiwum Państwowym w Olsztynie, w Archiwum Archidicezji Warmińskiej w Olsztynie i w Geheimes Staatsarchiv Preussischer Kulturbesitz Berlin-Dahlem uzupełniano na bieżąco spisy urzędników warmińskich (starostów, wójtów warmińskich i kapitulnych, ekonomów)

W chwili obecnej realizowany jest rozdział dotyczący samorządu miast warmińskich.

(przywilej chełmiński i prawo lubeckie jako źródła samorządu miast warmińskich, struktura stanowa miast warmińskich, ludność miast warmińskich a obywatelstwo miejskie, rachunki kamlarskie i kiera, kompetencje organów władzy samorządowej: Rady i ławy miejskiej -urzędnicy miejscy (burmistrz, kamlarz, kwatermistrzowie, oficjaliści i słudzy miejscy, prowizorzy), sądownictwo miejskie, ingerencje biskupów Warmii w wewnętrzne życie miast warmińskich (relacje burgrabiów zamkowych z samorządami miejskimi), wilkierze miejskie, samorząd cechowy (statuty cechów miast warmińskich), konflikty społeczne w miastach Warmii w XVII wieku (wzrost aspiracji pospólstwa).

Ostatnią część pracy stanowić będzie rozdział poświęcony Sejmikowi Warmińskiemu w XVI-XVIII wieku jako organowi skupiającemu reprezentację samorządu stanowego całej Warmii.
Prace opublikowane:

Artykuły:

- D. Bogdan, Wilkierz wsi Ząbrowo (Sommerau) w starostwie iławskim z drugiej połowy XVII wieku, Księga Pamiątkowa ofiarowana Profesorowi Januszowi Małlkowi pod red. W. Polaka, Toruń 2008, s. 61-77.

- D. Bogdan, W kręgu autonomii uniwersyteckiej. Troski i radości profesorów Uniwersytetu Królewieckiego w XVI-XVII wieku, „Echa Przeszłości” 2008, s. 37-60.

- D. Bogdan, Testament żony starosty lidzbarskiego Macieja Krakaua –Anny Katarzyny z 22 stycznia 1742 roku, Komunikaty Mazursko-Warmińskie, Nr 4, 2008, s. 461-476

- D. Bogdan, Biogramy biskupów warmińskich (Piotr Tylicki, , Szymon Rudnicki, Jan Albert Waza Mikołaj Szyszkowski, Jan Karol Konopacki), w: Poczet Biskupów Warmińskich, Olsztyn 2008, s. 193-250.
Recenzje:

Rec. D. Bogdan: J. Piskorska, Złotnictwo sakralne na Warmii w okresie baroku, cz. 1-2, Olsztyn 2007, Komunikaty Mazursko-Warmińskie, nr 2, 2008, ss. 213-215.


Sesje naukowe, odczyty.:

– XIV Spotkania Krajowego Fundusz na rzecz Dzieci na Kresach Rzeczypospolitej – prowadzenie warsztatów historycznych z młodzieżą na temat historii biskupstwa warmińskiego w czasach nowożytnych; Reszel 6-8. VIII . 2008 r .

– D. Bogdan, Lidzbark Warmiński a Królewiec w XVI-XVII wieku, Sesja: „Dziedzictwo Warmii, Lidzbark Warmiński 1308-2008, Lidzbark 12-13 IX 2008.

dr Tomasz Chrzanowski
Temat badawczy:

Szkolnictwo średnie w Prusach Wschodnich w XIX wieku.
Prace nad tym tematem rozpoczął na początku roku. Podstawowy materiał źródłowy stanowią zachowane sprawozdania roczne poszczególnych szkół średnich, w ówczesnej terminologii pruskiej, wyższych, a więc przede wszystkim gimnazjów i szkół realnych. Analiza tego materiału pozwoli odpowiedzieć na pytania o miejsce szkoły średniej w pruskim systemie nauczania, zmiany w programie nauczania tych szkół, zagadnienia życia codziennego szkoły, główne nurty rozwoju tego typu szkół, ich stosunku do zachodzących zmian kulturowych, społecznych i politycznych. Jednym z celów pracy jest również próba odpowiedzi na pytanie o kulturotwórczą rolę szkoły średniej w prowincji. Autor prowadzi również kwerendę prasy, w której pojawiały się informacje na temat życia szkoły, oraz zachowanych materiałów archiwalnych. Kwerendzie poddano również wydawnictwa źródłowe dotyczące dziejów szkolnictwa średniego w państwie pruskim w XIX wieku, a także literaturę poświęconą szkolnictwu średniemu w państwie pruskim w XIX wieku.

W minionym roku opracowywał również temat badawczy Dzieje Olecka w latach 1807 – 1914, będący fragmentem powstającej monografii miasta z okazji jego 450 – lecia. Z tego powodu w lipcu odbył kwerendę archiwalną w Archiwum Państwowym w Ełku.


Praca książkowa przygotowana do druku:

Nadzieje i rozczarowania. Polskie elity intelektualne wobec przemian politycznych i społecznych lat 1795 – 1830

Artykuły:

1. Prusy w polskiej myśli politycznej lat 1795 – 1815, w: „Komunikaty Mazursko – Warmińskie”, 2008, nr 2 ( 260 ), s. 109 – 124.

2. Miasto a tożsamość – polskie i niemieckie opinie na temat dziewiętnastowiecznego Lidzbarka Warmińskiego, w: Dziedzictwo Warmii. Lidzbark Warmiński 1308 – 2008, Olsztyn 2008 [w druku ].

3. Państwo polskie i jego dzieje w dziewiętnastowiecznych niemieckich podręcznikach dla szkół średnich, w: V Toruńskie Spotkania Dydaktyczne. Polska – Europa – Świat w szkolnych podręcznikach historii, Toruń 2008 [ w druku ].

4. Elbląg XIX wieku w powojennej historiografii, w: Elbląg i Obwód Kaliningradzki w powojennej historiografii polskiej i rosyjskiej, Elbląg 2008 [ w druku ].

5. Warmia i Mazury w polskiej myśli politycznej lat 1795 – 1920, w: Warmia i Mazury w 90 – lecie odzyskania niepodległości przez Polskę, Olsztyn 2008 [ w druku ].


Recenzje i omówienia:

 1. J. Minakowski, Komunikaty Mazursko – Warmińskie. Bibliografia zawartości za lata 1957 – 2006, Ośrodek Badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego, Olsztyn 2007,
  ss. 258, w: „Komunikaty Mazursko – Warmińskie”, 2008, nr 1 (259 ), s. 89 – 90.

 2. Pogranicza. Przestrzeń kulturowa, Ośrodek Badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Olsztynie, Olsztyn 2007, ss. 240, w: „Komunikaty Mazursko – Warmińskie” [ w druku ].

 3. Krystyna Podlaszewska, Gimnazjum Toruńskie w latach 1817 – 1920. Do druku przygotowała Magdalena Niedzielska, Towarzystwo Naukowe w Toruniu, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Toruń 2007, ss. 224, w: „Komunikaty Mazursko – Warmińskie” [ w druku ].


Udział w konferencjach:

 1. Olsztyńskie Spotkania Naukowe, organizowane przez Ośrodek Badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Olsztynie, referat: Prusy w polskiej myśli politycznej lat 1795 – 1815, Olsztyn 27. 02. 2008

 2. „Między Barokiem a Oświeceniem. Staropolski regionalizm”, Olsztyn 19 – 20. 06. 2008, udział bez referatu

 3. Referat Miasto a tożsamość – polskie i niemieckie opinie na temat dziewiętnastowiecznego Lidzbarka Warmińskiego, w ramach konferencji naukowej „Dziedzictwo Warmii. Lidzbark Warmiński 1308 – 2008”, zorganizowanej przez olsztyński Ośrodek Badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego, Lidzbark warmiński 13.09.2008

 4. Referat Państwo polskie i jego dzieje w dziewiętnastowiecznych niemieckich podręcznikach dla szkół średnich, wygłoszony w ramach V Toruńskich Spotkań Dydaktycznych „Polska – Europa – Świat w szkolnych podręcznikach historii”, które miały miejsce w dniach
  18-20. 09. 2008 r., i były zorganizowane przez Polskie Towarzystwo Historyczne, Instytut Historii i Archiwistyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz Ogólnopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli Historii przy Stowarzyszeniu Oświatowców Polskich w Toruniu, Toruń 19.09.2008

 5. Referat Wojciech Kętrzyński – rys biograficzny, w ramach konferencji „Wojciech Kętrzyński 1838 – 1918”, zorganizowanej przez Towarzystwo Miłośników Twierdzy Boyen w Giżycku, Giżycko 3.10.2009

 6. Referat Elbląg XIX wieku w powojennej historiografii, w ramach konferencji „Elbląg i Obwód Kaliningradzki w powojennej historiografii polskiej i rosyjskiej”, zorganizowanej przez Bibliotekę Elbląską im. C. Norwida, Elbląg 9.10.2008

 7. Referat Warmia i Mazury w polskiej myśli politycznej lat 1795 – 1920, wygłoszony w ramach konferencji naukowej „Warmia i Mazury w 90 – lecie odzyskania niepodległości przez Polskę”, zorganizowanej przez Instytut Nauk Politycznych Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie, Ośrodek Badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Olsztynie i Europejskie Centrum Doskonałości Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie.

 8. Olsztyn, 14.11.2009

 9. W minionym roku pracował ponadto przy organizacji Olsztyńskich Spotkań Naukowych, mających miejsce w Ośrodku Badań Naukowych.

Przynależność do stowarzyszeń historycznych i naukowych.

Towarzystwo Naukowe im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Olsztyn
dr hab. Grzegorz Jasiński

Temat badawczy:

Kościoły protestanckie w Polsce północno-wschodniej w latach 1945–1960.
Publikacje naukowe:

Die Literarische Gesellschaft „Masovia” (Lötzen) und die von ihr herausgegeben „Mitteilungen“ (1895–1928), Zeitschrift für die Geschichte Altertumskunde Ermlands, Bd. 52, 2007, s. 107–142 [druk: 2008].

Badania regionalne na Warmii i Mazurach – zarys problematyki, Zapiski Historyczne, t. 73, 2008, z. 2–3, s. 129–139.

Protestanci w Lidzbarku Warmińskim, w: Historia Lidzbarka Warmińskiego, pod red. Krzysztofa Mikulskiego i Eugeniusza Borodija, t. 1, Lidzbark Warmiński 2008, s. 553–574.
Publikacje popularne:

Hasła: Albrecht I Hohenzollern, Friszke Edmund, Germanizacja, Gerss Otto Hermann, Gizewiusz Gustaw, Granice Mazur, Gromadkarze, Jagucki Alfred, Kościoły protestanckie, Książka religijna, Maleccy (Maletiusowie) Jan i Hieronim, Masurenbund, Mazurska Partia Ludowa, Obitz Kurt Alfred, Oldenberg Friedrich Salomo, Pastorzy, Pisanski Krzysztof, Schulz Gottfried, Szkoła elementarna, Wittenberg Otto, Zweck Albrecht Friedrich, w: Mazury. Słownik stronniczy, ilustrowany, pod redakcją W. Mierzwy, Olsztyn 2008.Udział w sesjach:

XV. Masurische Gespräche, Krutynia, 28–30 IX 2008, ref. Pruska i polska mazurskość. Dwie koncepcje: Marcin Gerss i Wojciech Kętrzyński.

Wojciech Kętrzyński 1838–1918, Giżycko, 3 X 2008, ref. Marcin Gerss i Wojciech Kętrzyński. Pruska i polska koncepcja mazurskości.

Prace redakcyjne:

Komunikaty Warmińsko-Mazurskie (członek komitetu redakcyjnego).

Rocznik Mazurski (członek komitetu redakcyjnego).
dr Jerzy Kiełbik

Adiunkt


T

emat badawczy:

Społeczeństwo Warmii w XVI-XVIII wieku; Samorząd małych miast Prus Królewskich, Książęcych i Warmii
W roku 2008 kontynuował prace nad tematem badawczym „Ludność miast warmińskich w latach 1466-1772”. W Archiwum Archidiecezji Warmińskiej w Olsztynie prowadził badania w kierunku stworzenia obrazu demograficznego mieszkańców Lidzbarka Warmińskiego. W tym celu tworzona była przeze niego baza danych na podstawie, której analizie poddane zostaną kwestie rodności, zgonów oraz wielkości zawieranych małżeństw. Dodatkowo podjęta zostanie próba odtworzenia elity władzy w mieście oraz w zakresie tej grupy ludzi związków rodzinnych. Dotychczas baza obejmuje chrzty z lat 1588-1643.

Publikacje:

Artykuły:

„Feuer-Ordnung” Starego Miasta Braniewa z 1734/1736 roku, [w:] Komunikaty Mazursko-Warmińskie, 2008, nr 4 (w druku)


Recenzje i omówienia:

 1. Mariusz Smoliński, Rzeźbiarz Jan Chrystian Schmidt. Rola Warmii jako prowincji artystycznej w XVIII wieku, Rozprawy i Materiały Ośrodka Badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Olsztynie nr 232, Olsztyn 2006, ss. 300, il. 100, [w:] Komunikaty Mazursko-Warmińskie, 2008, nr 2, ss. 215-217.

 2. Stanislaus Hosius. Sein Wirken als Humanist, Theologe und Mann der Kirche in Europa, hrsg. Bernhart Jähnig und Hans-Jürgen Karp, Zeitschrift für die Geschichte und Altertumskunde Ermlands, Beiheft 18, Aschendorff Verlag, Münster 2007, ss. 235, [w:] Komunikaty Mazursko-Warmińskie, 2008, nr 1, ss. 73-74.

 3. Powiat Szczycieński. Przeszłość – współczesność, praca zbiorowa pod red. G. Jasińskiego, Z. Kudrzyckiego i A. Misiuka, Szczytno 2006, ss. 849, Komunikaty Mazursko-Warmińskie, 2007, nr 4, ss. 573-576 (druk 2008).

 4. Homo doctus in se semper divitias habet. Księga pamiątkowa ofiarowana Profesorowi Januszowi Małłkowi z okazji siedemdziesiątej rocznicy urodzin i pięćdziesiątej rocznicy rozpoczęcia pracy naukowej, pod red. Wojciecha Polaka, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2008,
  ss. 472, [w:] Komunikaty Mazursko-Warmińskie, 2008, nr 3 (w druku)


 5. Renata Skowrońska-Kamińska, Posłowie wielkich miast pruskich w latach 1411-1454. Przyczynek do funkcjonowania mieszczańskich elit politycznych w średniowieczu, Muzeum Zamkowe w Malborku, Malbork 2007, ss. 227, [w:] Komunikaty Mazursko-Warmińskie, 2008, nr 4 (w druku)


Polemiki:

W odpowiedzi na recenzję prof. Jacka Wijaczki, [w:] Komunikaty Mazursko-Warmińskie, 2008, nr 3 (w druku)Kronika naukowa:

Między Barokiem a Oświeceniem. Staropolski regionalizm. Sprawozdanie z konferencji, [w:] Komunikaty Mazursko-Warmińskie, 2008, nr 3 (w druku)


Udział w redakcji czasopism:

Sekretarz Redakcji Komunikatów Mazursko-Warmińskich, w okresie sprawozdawczym ukazały się nr. 4/2007 (258) obj. 13,3 ark. wyd.; 1/2008 (259) obj. 10,9 ark. wyd.; 2/2008 (260) obj. 12,9 ark. wyd.;
Udział w konferencjach naukowych:

z referatem:

Wspólne prawodawstwo Prus Książęcych i Warmii na przykładzie ustawy z 1636/37 roku, sesja: Między barokiem a oświeceniem. Staropolski regionalizm, Olsztyn 19-21 czerwca 2008.

Mieszkańcy Lidzbarka Warmińskiego w XVI-XVIII wieku, sesja: Dziedzictwo Warmii. Lidzbark Warmiński 1308-2008, Lidzbark Warmiński 12 – 13 września 2008

Kalinigrad (Królewiec) w polskiej literaturze naukowej, międzynarodowa sesja: Elbląg i Obwód Kalinigradzki w powojennej historiografii polskiej i rosyjskiej, Elbląg 9-10 października 2008.

Prowadzenie warsztatów organizowanych przez Krajowy Fundusz na Rzecz Dzieci w Reszlu 11-12 sierpnia 2008.

Udział w organizacji konferencji:

 1. Między barokiem a oświeceniem. Staropolski regionalizm, Olsztyn 19-21 czerwca 2008

 2. Dziedzictwo Warmii. Lidzbark Warmiński 1308-2008, Lidzbark Warmiński 12 – 13 września 2008


Członkostwo w towarzystwach naukowych:

Towarzystwo Naukowe im. Wojciecha Kętrzyńskiego

Polskie Towarzystwo Historyczne, Oddział w Olsztynie; udział w Komitecie Okręgowym Olimpiady Historycznej

dr hab. Bohdan Łukaszewicz
Realizowany problem badawczy:

Funkcjonowanie systemu stalinowskiego na Warmii i Mazurach
Realizowane zadanie:

Represjonowani w latach stalinizmu. Materiały biograficzne. Kwerenda bibliograficzna i archiwalna (Instytut Pamięci Narodowej Białystok, Delegatura IPN Olsztyn); zakończono kwerendy, prace redakcyjne i przekazano do druku tom II Życiorysów, pt. Ukraińcy z operacji „Wisła” represjonowani na Warmii i Mazurach w latach 1947–1956. Materiały biograficzne
Monografia Warmii i Mazur. Kwerenda bibliograficzna i archiwalna do t. IV monografii Warmii i Mazur (1939–2006)
Opublikowano:

Życiorysy. Represjonowani na Warmii i Mazurach w latach stalinizmu. 1945–1956. Materiały biograficzne, Olsztyn 2008, 396 ss.

Na marginesie monografii Marka Jana Chodakiewicza „Po Zagładzie”, Komunikaty Mazursko-Warmińskie, 2008, nr 2 (260), ss. 181–195
Inne, niepublikowane:1   2   3   4   5   6   7


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna