Im. Wojciecha KętrzyńskiegoPobieranie 238,92 Kb.
Strona2/7
Data24.02.2019
Rozmiar238,92 Kb.
1   2   3   4   5   6   7

im. Wojciecha Kętrzyńskiego


W Olsztynie

SPRAWOZDANIE


Z

DZIAŁALNOŚCI2008

OBN w 2008 roku
Ośrodek Badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego pozostawał pod nadzorem Ministerstwa Kultury a działalność statutową finansowało Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. W roku 2008 Minister Kultury zatwierdził statut Ośrodka zgodny z nowo obowiązującą ustawą o jednostkach badawczo-rozwojowych. Jednocześnie wprowadzony został nowy regulamin wewnętrzny OBN dostosowany do obowiązujących przepisów i nowy regulamin Rady Naukowej Ośrodka. Skład osobowy Rady Naukowej nie uległ zmianie w dalszym ciągu przewodniczącym Rady był prof. dr hab. Wojciech Wrzesiński.

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego nie zwiększyło dotacji dla Ośrodka. Odwołanie Ośrodka zostało pozytywnie rozpatrzone przez stosowną komisję ministerstwa ale ostatecznej decyzji nie podjęła minister. Dyrektor spotkał się w tej sprawie w lipcu 2008 roku z wiceministrem prof. dr hab. Tuszyńskim. O wsparcie OBN prosił i spotkał się z senatorem Stanisławem Gorczycą i posłem Sławomirem Rybickim. Rozmowy nie dały rezultatu. Dzięki oszczędnej gospodarce wystarczyło pieniędzy na pokrycie kosztów utrzymania placówki. Dotacja statutowa została zwiększona o kwotę uzyskaną z wynajmu pomieszczeń w Domu Polskim, sprzedaży wydawnictw, dotację urzędu marszałkowskiego województwa warmińsko-mazurskiego. W lipcu 2008 roku zrezygnował z wynajmu pomieszczeń w Domu Polskim Departament Integracji Europejskiej i Promocji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Dyrektor poinformowany wcześniej o decyzji departamentu podjął rozmowy z dyrektorem Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej w Białymstoku o wynajęcie dodatkowych pomieszczeń w Domu Polskim. Stosowna umowa została podpisana we wrześniu 2008 roku. W ten sposób całe drugie piętro Domu Polskiego poza pomieszczeniami pracowni mikrofilmowej wynajmuje Instytut Pamięci Narodowej Delegatura w Olsztynie. Dzięki tej umowie Ośrodek zapewnił stabilność finansową.

W czerwcu 2008 roku obchodziliśmy Jubileusz 90-lecia urodzin pierwszego dyrektora Ośrodka Badań Naukowych Władysława Ogrodzińskiego. Dzięki staraniom Ośrodka wspartym przez Towarzystwo Naukowe im. Wojciecha Kętrzyńskiego został nakręcony film Tropem odnalezionych przeznaczeń film wywiad z Władysławem Ogrodzińskim. Film zrealizowała pracownia Janusza Ulatowskiego a jego premiera miała miejsce 2 czerwca w Domu Polskim. Film dofinansował samorząd miasta Olsztyn. Dyrektor w tej sprawie prowadził kilkakrotne rozmowy z przewodniczącym Rady Miasta Zbigniewem Dąbkowskim a także z działem promocji urzędu miejskiego. Rozmowy zakończyły się powodzeniem. Płytki z filmem trafiły do radnych miejskich i władz miejskich, zbiorów OBN. Do zbiorów OBN zostało przekazane 3,5 godzinne nagranie wywiadu z Władysławem Ogrodzińskim.

W roku minionym bardzo dobrze układała się współpraca z Urzędem Marszałkowskim Województwa Warmińsko-Mazurskiego zwłaszcza z dwoma departamentami tegoż urzędu – Departamentem Integracji Europejskiej i Promocji oraz Departamentem Kultury. Ośrodek we współpracy z Urzędem Marszałkowskim powołał Centrum Badań Wschodnich. Centrum działało w ramach OBN, została powołana rada programowa Centrum, której przewodniczącym został dyrektor OBN prof. dr hab. Stanisław Achremczyk, koordynatorem został prof. dr hab. Mieczysław Jackiewicz, sekretarzem mgr Tadeusz Baryła. Obszarem badawczym Centrum są kraje nadbałtyckie – Litwa, Łotwa, Estonia, obwód kaliningradzki a także Białoruś oraz Ukraina. Centrum finansowane przez Urząd Marszałkowski działało nadzwyczaj efektywnie, poszerzyło pole zainteresowań naukowych Ośrodka na kraje wschodnie. Centrum owocnie współpracowało z Departamentem Integracji Europejskiej kierowanym przez dyrektora Rafała Wolskiego. Równie dobrze układała się współpraca z Departamentem Kultury kierowanym przez dyrektora Zdzisława Fadrowskiego. Urząd Marszałkowski dofinansował monumentalne wydawnictwo Poczet biskupów warmińskich deklarując dalszą współpracę przy kolejnych wydawnictwach. Dyrektor OBN wszedł w skład Komitetu Grunwaldzkiego dla zorganizowania obchodów 600-lecia bitwy pod Grunwaldem otrzymując zadanie zorganizowanie obchodów od strony naukowej i wydawniczej. Stosowny projekt został już przygotowany. Dobrze układała się współpraca z Sejmikiem Województwa Warmińsko-Mazurskiego, z przewodniczącym sejmiku Julianem Osieckim i dyrektorem gabinetu przewodniczącego sejmiku Wiktorem Markiem Leykiem. Dyrektor zasiadał w kapitule przyznającej odznakę Zasłużony dla Województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz w kapitule nagrody ogólnopolskiej im. Wojciecha Kętrzyńskiego fundowanej przez samorząd województwa warmińsko-mazurskiego.

Poprawnie ułożyła się współpraca z samorządem Olsztyna. Samorząd dofinansował realizację filmu Tropem odnalezionych przeznaczeń a przewodniczący Rady Miasta wykazał zainteresowanie cyklem filmów podobnych a poświęconych honorowym obywatelom Olsztyna. Dobrze współpracowało się z działem promocji urzędu miejskiego w Olsztynie. Niestety mimo obietnic samorząd miejski nie doprowadził do renowacji pomnika w Jarotach poświęconego Wojciechowi Kętrzyńskiemu. Projekt pomnika przygotował profesor Piotr Obarek. W tej sprawie dyrektor spotkał się z prezydentem Olsztyna a później z pełniącym obowiązki prezydenta Tomaszem Głażewskim. Obaj deklarowali sfinansowanie renowacji pomnika ale w sierpniu 2008 roku Ośrodek otrzymał pismo, że z braku funduszów renowacja obeliska może nastąpić dopiero w 2009 roku. Szkoda, że w kasie miasta nie znaleziono środków finansowych na uczczenie Wojciecha Kętrzyńskiego w Roku Wojciecha Kętrzyńskiego uchwalonym przez Sejmik Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Znakomicie układała się współpraca z władzami Kętrzyna zwłaszcza z burmistrzem miasta Krzysztofem Hećmanem. Współpraca dotyczyła obchodu jubileuszu urodzin i śmierci Wojciecha Kętrzyńskiego. Zaowocowała ona konferencjami naukowymi, odczytami i wydawnictwami. Za pośrednictwem Ośrodka doszło do porozumienia i podpisania umów z poszczególnymi autorami dotyczącymi opracowania Historii Olecka. Z samorządem miejskim Lidzbarka Warmińskiego została zorganizowana konferencja naukowa w ramach Dni Dziedzictwa Warmii Lidzbark Warmiński 1308-2008.

Tradycyjnie dobrze układała się współpraca z Towarzystwem Naukowym im. Wojciecha Kętrzyńskiego. Dzięki życzliwości za pośrednictwem Towarzystwa wnioski Ośrodka dotyczące dofinansowania konferencji naukowych, wydawnictw był składane do Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego i wszystkie zostały pozytywnie rozpatrzone. Wspólnie z Muzeum Budownictwa Ludowego. Park Etnograficzny w Olsztynku została zorganizowana cykliczna ogólnopolska konferencja z cyklu Życie codzienne na dawnych ziemiach pruskich. Dyrektor ośrodka został członkiem Rady Muzeum Budownictwa Ludowego i wybrany na pierwszym jej posiedzeniu wiceprzewodniczącym rady. Natomiast z Muzeum Warmii i Mazur w grudniu 2008 roku został zorganizowany Wieczór zamkowy poświęcony Wojciechowi Kętrzyńskiemu. Członkiem Rady Muzeum Warmii i Mazur został dyrektor Stanisław Achremczyk.

Rozwijała się współpraca z Uniwersytetem Warmińsko-Mazurskim. Dyrektor został członkiem rady programowej powstałego przy Wydziale Humanistycznym Centrum Badań Europy Wschodniej oraz przewodniczącym rady programowej Centrum Badań nad Żywnością Tradycyjną i Naturalną. Ta ostatnia inicjatywa stwarza możliwość do współpracy pracowników Ośrodka z wydziałami uniwersyteckimi, interdyscyplinarnymi badaniami nad żywnością, przetwórstwem w dawnych wiekach i współczesności.


Z Instytutem Nauk Politycznych zorganizowana została konferencja uświetniająca obchody 90 rocznicy odzyskania niepodległości. Ośrodek i Uniwersytet podpisali z władzami Urzędu marszałkowskiego umowę o sfinansowaniu przez samorząd województwa druku materiałów z tej konferencji naukowej.

Rok 2008 zaznaczył się dobrą współpracą z Oddziałem Warmińsko-Mazurskim Wspólnoty Polskiej. Ośrodek wydał Pieśni Wileńszczyzny zebrane przez Jan Mincewicza, patronował merytorycznie działalności szkoleniowej prowadzonej przez ostródzkie Koło Wspólnoty Polskiej prowadzone przez Piotra Bonisławskiego. Odczyt o działalności Wspólnoty Polskiej wygłosił prezes Oddziału prof. dr hab. Zbigniew Jabłonowski a słowo o działalności oświatowej na rzecz Polaków na wschodzie wygłosił Piotr Bonisławski.

Ośrodek współpracował z Instytutem Pamięci Narodowej, Polskim Towarzystwem Historycznym wspierając Olimpiadę Historyczną, organizował cykl wykładów historycznych dla słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Olsztynie. Wspólnie z Warmińsko-Mazurskim Kołem Macierzy Ziemi Cieszyńskiej w Olsztynie wydał dofinansowaną przez samorząd województwa warmińsko-mazurskiego książkę Cieszyniacy na Warmii i Mazurach. Podpisał umowę o współpracy z Wszechnicą Warmińską niepubliczną szkołą wyższą ulokowaną w Lidzbarku Warmińskim. Dobrze układały się kontakty z lokalnymi mediami: Polskim Radiem Olsztyn, TVP Olsztyn, Gazetą Olsztyńską, Radiem WAMA. Wspólnie z Ostrołęckim Towarzystwem Naukowym zorganizowane konferencję poświęconą pograniczy mazowiecko-pruskiemu w XIX i XX wieku. Materiały z konferencji ukazały się jako wspólne wydawnictwa Ostrołęckiego Towarzystwa Naukowego i Ośrodka Badań Naukowych.

W 2008 roku Ośrodek wsparł Krajowy Fundusz na rzecz Dzieci istniejący w Warszawie a wspierający najzdolniejszą polską młodzież. Dyrektorem Krajowego Funduszu jest Ryszard Rakowski. W Reszlu w dniach 2-16 sierpnia 2008 roku odbyło się czternaste Spotkanie na Kresach Rzeczypospolitej zorganizowane przez Krajowy Fundusz. Wykłady i seminaria dotyczące dziejów Warmii prowadzili w czasie spotkania pracownicy Ośrodka – prof. dr hab. Stanisław Achremczyk, dr Danuta Bogdan, dr Jerzy Kiełbik. Z Krajowym Funduszem współpracuje też Uniwersytet Warszawski, instytuty Polskiej Akademii Nauk, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Uniwersytet Wrocławski, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Politechnika Warszawska, Akademia Muzyczna w Warszawie, Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie i wiele innych instytucji. W roku 2008 do tego grona dołączył Ośrodek Badań Naukowych. W roku 2009 zaplanowane jest letnie Spotkanie na Mazurach w Węgorzewie podczas którego wykłady i seminaria na temat dziejów Mazur prowadzić będą także pracownicy OBN.

Z inicjatywy Ośrodka przy współpracy z Wojewódzką Biblioteką Publiczną we wrześniu 2008 roku w budynku starego ratusza odbył się kiermasz książki regionalnej pod hasłem Nasza, Wasza, Twoja . W kiermaszu książki prezentowali i sprzedawali wydawnictwa olsztyńskie: Wers, Elset, OBN, UWM, Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki w Olsztynie, Wojewódzka Biblioteka Publiczna, Borussia i inne. Kiermasz trwał jeden dzień i cieszył się dużym zainteresowaniem czytelników. Jednocześnie w tym samym dniu i w tym samym budynku starego ratusza odbywało się spotkanie bibliotekarzy z całego województwa warmińsko-mazurskiego.


Współpraca międzynarodowa

W roku 2008 23 czerwca została odnowiona, przedłużona umowa o współpracy między Ośrodkiem i Wydziałem Humanistycznym Państwowego Uniwersytetu im. I. Kanta w Kaliningradzie. W czerwcu 2008 roku delegacja tegoż wydziału z dziekanem Walerym Galtzowem i profesorami Kostiaszowem i Kretininem odwiedziła Ośrodek, podpisała umowę o współpracy a także wzięła udział w seminarium naukowym. Podjęto wspólnym temat badawczy dotyczący pamięci historycznej miast Kaliningradu, Kłajpedy i Olsztyna. W październiku ponownie odwiedził Ośrodek dziekan Galtzow celem uściślenia zasad współpracy naukowej. Uzgodniono, że w ramach współpracy będą organizowane wspólne konferencje naukowe, seminaria, powstaną wspólne wydawnictwa. Współpraca obejmie także wymianę wydawnictw książkowych, czasopism

We wrześniu 2008 roku gościła w Ośrodku Badań Naukowych delegacja Uniwersytetu w Kłajpedzie z dyrektorką Uniwersyteckiego Centrum Badan Regionalnych dr Sylve Pucite . Z Uniwersytetem w Kłajpedzie Ośrodek podpisał umowę o współpracy. Na początku października 2008 roku odwiedził Ośrodek rektor Uniwersytetu w Kłajpedzie. W Kłajpedzie była też delegacja Ośrodka – prof.dr hab. Mieczysław Jackiewicz jako koordynator Centrum Badań Wschodnich i Tadeusz Baryła z Pracowni Europy Wschodniej OBN. Uzgodniono wspólne spotkania naukowe, konferencję w roku 2009 na temat pamięci historycznej. Konferencja ma się odbyć wiosną 2009 roku w Kłajpedzie.

Bardzo dobrze układała się współpraca z Konsulatem Polskim w Kaliningradzie szczególnie z konsulem Jarosławem Czubińskim. Dzięki pracownikom konsulatu regularnie dostarczana była do Ośrodka prasa kaliningradzka. Ośrodek dzięki pomocy konsulatu zgromadził w ciągu 14 lat pokaźny zbiór prasy kaliningradzkiej oraz publikacji książkowych.Nawiązana zastał współpraca z Biblioteką Ukraińskiej Akademii Nauk im. Stefanyka we Lwowie. Ośrodek otrzymał zdigitalizowane prace Wojciecha Kętrzyńskiego O narodowości polskiej w Prusiech Zachodnich i O ludności polskiej w Prusiech niegdyś krzyżackich z notatkami na marginesach Wojciecha Kętrzyńskiego. We Lwowie z referatem był dyrektor OBN prof. dr hab. Stanisław Achremczyk. Z dyrektorem biblioteki UAN profesorem Romaniukiem zostały omówione możliwości współpracy, profesor Romaniuk został zaproszony do odwiedzenia Ośrodka Badań Naukowych. W Ośrodku gościła też delegacja ukraińska z Równego. Omówiono wstępnie zasady współpracy z wyższymi uczelniami i instytutami naukowymi.
Rok Wojciecha Kętrzyńskiego

W 2007 roku sejmik województwa warmińsko-mazurskiego, z inicjatywy OBN wspartej przez władze miasta Kętrzyn, ogłosił rok 2008 Rokiem Wojciecha Kętrzyńskiego na Warmii i Mazurach, z racji 170 rocznicy urodzin i 90 rocznicy śmierci Wojciecha Kętrzyńskiego. W jubileuszowe obchody niezwykle aktywnie zaangażowały się władze Kętrzyna. Inauguracja Roku miała miejsce na zamku w Kętrzynie w dniu 15 stycznia 2008 roku, w 90 rocznicę śmierci Kętrzyńskiego. W tym dniu odbyło się sympozjum naukowe w trakcie którego referaty wygłosili: mgr Eugeniusz Tokarzewski – W hołdzie Wojciechowi Kętrzyńskiemu; prof. dr hab. Stanisław Achremczyk – Wojciecha Kętrzyńskiego droga do polskiej tożsamości narodowej; dr hab. Grzegorz Białuński – Wojciech Kętrzyński – historyk, bibliotekarz, odkrywca Mazurów. Wystąpienie burmistrza Kętrzyna Krzysztofa Hećmana zakończyło sympozjum. Staraniem Miejskiej biblioteki Publicznej im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Kętrzynie, w dniu 7 marca 2008 roku została otwarta wystawa Rękopisy Wojciecha Kętrzyńskiego. Wystawę przygotowaną przez dyrektorkę biblioteki Jadwigę Humieńczuk otworzył burmistrz Kętrzyna a prelekcję Wojciech Kętrzyński – kustosz zbiorów narodowych wygłosił profesor Stanisław Achremczyk. Wystawę zorganizowano w oparciu o zbiory Zakładu Narodowego im. Ossolińskich we Wrocławiu i OBN. W maju 2008 roku tę samą wystawę mogli obejrzeć mieszkańcy Olsztyna, została ona otwarta w nowym gmachu Biblioteki Głównej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego. W Kętrzynie, Giżycku organizowano różnego rodzaju konkursy młodzieżowe na temat życia i działalności Wojciecha Kętrzyńskiego. Najważniejszym akcentem Roku Kętrzyńskiego stało się uporządkowanie, postawienie nowego nagrobka na mogile Kętrzyńskiego we Lwowie. Stało się tak staraniem władz Kętrzyna, a zwłaszcza niestrudzonego w działaniu burmistrza Krzysztofa Hećmana, wspieranego przez przewodniczącego Rady Miejskiej Eugeniusza Tokarzewskiego. W dniu 11 lipca 2008 roku miała miejsce uroczystość poświęcenia nowego pomnika nagrobnego na cmentarzu Łyczakowskim. Ośrodek Badań Naukowych na tej uroczystości reprezentował dyrektor. Obecne były władze Kętrzyna miasta i powiatu, przewodniczący sejmiku województwa warmińsko-mazurskiego Julian Osiecki, pełnomocnik wojewody warmińsko-mazurskiego Bogumił Osiński, konsul generalny RP we Lwowie Wiesław Osuchowski, przedstawiciele władz Lwowa i obwodu lwowskiego, mieszkańcy Kętrzyna , młodzież szkół kętrzyńskich. Po uroczystości na cmentarzu odbyła się w gmachu biblioteki Ukraińskiej Akademii Nauk im. Wasyla Stefanyka sesja naukowa poświęcona dziedzictwu kulturowemu. Referaty wygłosili: prof.dr hab. Stanisław Achremczyk, mgr Eugeniusz Tokarzewski oraz kustosze biblioteki UAN we Lwowie Mirosława Diadiuk, Aleksander Dzioban. Po konferencji z dyrektorem biblioteki profesorem Romaniukiem rozmawiano o współpracy OBN a biblioteką UAN. Polskie Radio Olsztyn na bieżąco transmitowało przebieg uroczystości na cmentarzu a także sesji naukowej. Telewizja Olsztyn TVP 3 także wyemitowała program z pobytu we Lwowie delegacji Warmii i Mazur.

W dniu 10 listopada 2008 roku w Kętrzynie odbyło się podsumowanie Roku Kętrzyńskiego. Zaprezentowano dwa wydawnictwa: Wojciech Kętrzyński – historyk, bibliotekarz, poeta autorstwa Stanisława Achremczyka oraz pracę zbiorową Wojciech Kętrzyński (1838-1918).Patron miasta Pierwsze wydawnictwo zostało opublikowane staraniem Muzeum im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Kętrzynie drugie zaś staraniem Towarzystwa Miłośników Kętrzyna. Na listopadowej uroczystości obecna była prawnuczka Wojciecha Kętrzyńskiego Katarzyna Kętrzyńska.

W Olsztynie natomiast ogólnopolską nagrodę humanistyczną im. Wojciecha Kętrzyńskiego ustanowioną przez marszałka województwa warmińsko-mazurskiego otrzymał profesor Tadeusz Oracki historyk literatury autor słowników biograficznych. Nagroda została wręczona podczas inauguracji roku kulturalnego na Warmii i Mazurach, w Sali Teatru im. Stefana Jaracza. Słowo o nagrodzonym z uzasadnieniem wyboru kapituły nagrody wygłosił profesor Stanisław Achremczyk. W grudniu został rozstrzygnięty konkurs nagrody im. Wojciecha Kętrzyńskiego dla młodych pracowników nauki. Nagrodę funduje Ośrodek Badań Naukowych. Wręczenie nagrody nastąpi na początku 2009 roku. Na zamku olsztyńskim 18 grudnia 2008 roku miał miejsce wieczór zamkowy poświęcony Wojciechowi Kętrzyńskiemu. W programie burmistrz Kętrzyna Krzysztof Hećman omówił starania o postawienie nowego nagrobka na mogile Kętrzyńskiego na cmentarzu Łyczakowskim we Lwowie a także o Roku Wojciecha Kętrzyńskiego w Kętrzynie. Dyrektor Muzeum w Kętrzynie Izabela Melin-Wyczółkowska przedstawiła działalność Muzeum w Roku Wojciecha Kętrzyńskiego, profesor Stanisław Achremczyk wygłosił słowo o Wojciechu Kętrzyńskim i zaprezentował książkę biograficzną o Wojciechu Kętrzyńskim. W przygotowaniu jest drugie wydanie książki Wojciecha Kętrzyńskiego O ludności polskiej w Prusiech niegdyś krzyżackich. Przygotowanie przeciągnęło się w czasie ale w roku 2009 książka z pewnością się ukaże. Do druku merytorycznie przygotował ją dr hab. Grzegorz Białuński, indeks nazw miejscowości i osób przygotował dr Jerzy Sikorski. Niestety nie udało się odnowić pomnika Wojciecha Kętrzyńskiego w olsztyńskiej dzielnicy Jaroty. W 2007 roku staraniem Ośrodka projekt odnowienia pomnika wykonał Piotr Obarek, władze miasta zadeklarowały sfinansowanie renowacji. Na deklaracji poprzestano. W sierpniu 2008 roku od pełniącego obowiązki prezydenta Olsztyna Tomasz Gałażewskiego przyszło pismo, że z powodu trudności finansowych nie stać miasta na sfinansowanie restauracji zbezczeszczonego przez olsztyńskich chuliganów pomnika. Być może w roku 2009 uda się przywrócić pomnikowi dawna godność a tym samym szacunek dla Wojciecha Kętrzyńskiego.

Dział Naukowy

Ośrodek Badań Naukowych zatrudniał 13 pracowników naukowych: jednego z tytułem profesora, czterech doktorów habilitowanych, czterech doktorów i czterech magistrów. W grudniu 2008 roku pracę doktorską na Uniwersytecie Warszawskim w specjalności politologia obronił Marcin Wakar. Przewód doktorski na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego otworzył mgr Grzegorz Świderski. Mgr Tadeusz Baryła wspierał merytorycznie i organizacyjnie Centrum Badań Wschodnich, został redaktorem czasopisma Regiony i Pogranicza. Dr hab. Grzegorz Białuński prowadził systematycznie Olsztyńskie Spotkania Naukowe oraz Seminarium Prussicorum. Prof. dr hab. Stanisław Achremczyk rozpoczął prowadzenie seminarium doktoranckiego. Grant naukowy ministerstwa otrzymał Grzegorz Białuński. Ważnym wydarzeniem było powołanie Centrum Badań Wschodnich oraz podpisanie umów o współpracy naukowej z Uniwersytetem w Kaliningradzie oraz z Uniwersytetem w Kłajpedzie.Pracownia Historyczna
Prace indywidualne
Prof. dr hab. Stanisław Achremczyk
W roku 2008 realizował tematy: Warmia w granicach Rzeczypospolitej; Warmiacy – społeczność XVI-XX wiek; Dziedzictwo kulturowe Warmii i Mazur. Przygotował do druku Historię Warmii i Mazur.
Publikacje

Monografie:

- Wojciech Kętrzyński – historyk, bibliotekarz, poeta 1818-1918, Kętrzyn 2008, ss. 120

- Między Wisłą a Niemnem. Szkice historyczne, Olsztyn 2008, ss.350

Artykuły:

- Dziedzictwo kulturowe w kształtowaniu tożsamości regionalnej i historycznej mieszkańców Warmii i Mazur, w: Zofia Licharewa – dialog wielokulturowy, Kętrzyn 2007, s.13-24

- Ośrodek Badań Naukowy im. Wojciecha Kętrzyńskiego 1961-2005, Acta Cassubiana, T.IX, 2007, ,s.169-194

- Znaczenie Świętej Lipki w Rzeczypospolitej szlacheckiej w: Święta Lipka – perła na pograniczu ziem, kultur i wyznań, pod red. A. Jacyniaka, Warszawa 2008, s. 98-117

- Mazurski bursztyn w: Bursztyn jako dobro turystyczne basenu morza Bałtyckiego, pod red. Janusza Hochleitnera, Jantar 2008, s.61-67

- Droga do uniwersytetu w Olsztynie, Kalendarz Olsztyński, t. XI, 2008, s.

- W odpowiedzi profesorowi Tadeuszowi Orackiemu, KMW, 2008, nr 2, s. 209-211

- Z dziejów kultury na Warmii i Mazurach w: Cieszyniacy na Warmii i Mazurach, Olsztyn 2008, s.219-225

- Poczet biskupów warmińskich, Olsztyn 2008, s. 261-376 (biografie ośmiu biskupów: Jan Stefan Wydżga, Michał Radziejowski, Jan Stanisław Zbąski, Andrzej Chryzostom Załuski, Teodor Potocki, Krzysztof Szembek, Adam Stanisław Grabowski, Ignacy Krasicki)

- Rok Wojciecha Kętrzyńskiego na Warmii i Mazurach, w: Wojciech Kętrzyński (1838-1918). Patron miasta pod red. M. Rutkowska-Kupran, C. Bałdyga, L.Tokarczyk, Olsztyn-Kętrzyn 2008, s.9-14

- Osadnictwo polskie na Warmii w XV-XVII wieku w: Migracja ludności na pograniczu mazursko-kurpiowskim w XIX i XX wieku, pod red. J. Gołoty, Ostrołęka-Olsztyn 2008, s.11-38

Redakcje

- Cieszyniacy na Warmii i Mazurach, Olsztyn 2008, ss.225

- Poczet biskupów warmińskich, Olsztyn 2008, ss.512
Sesje naukowe

Referat:

- Znaczenie Świętej Lipki w Rzeczypospolitej szlacheckiej, Święta Lipka – perła na pograniczu ziem, kultur i wyznań, Olsztyn – Święta Lipka 28-29.05. 2008

- Prusy Królewskie w Rzeczypospolitej XVII wieku, Między barokiem a oświeceniem VIII. Staropolski regionalizm, Olsztyn 19-20.06.2008

- Krajobraz historyczny Warmii i Mazur, Życie codzienne na dawnych ziemiach pruskich XIII, Krajobraz kulturowy Warmii i Mazur, Olsztynek 25-26.06.2008

- Lidzbark Warmiński stołeczne miasto Warmii, Dziedzictwo Warmii VI. Lidzbark Warmiński 1308-2008, Lidzbark Warmiński 12-13.09. 2008

- Lidzbark Warmiński – historyczna stolica Warmii, Lidzbark Warmiński historyczna stolica Warmii u progu 700-lecia miasta, Lidzbark Warmiński 24.04.2008

- Wojciecha Kętrzyńskiego droga do polskiej tożsamości narodowej, Warmia i Mazury w 90 lecie odzyskanie niepodległości Polski, Olsztyn 12.11. 2008

- Dziedzictwo kulturowe Warmii i Mazur, Dialog o dziedzictwie kulturowym, Lwów 11.07. 2008
Przynależność do organizacji naukowych

Polskie Towarzystwo Historyczne

Polskie Towarzystwo Czytelnicze

Towarzystwo Naukowe im. Wojciecha Kętrzyńskiego

Wiceprzewodniczący Rady Muzeum Budownictwa Ludowego w Olsztynku

Przewodniczący Rady Programowej Centrum Badań Wschodnich

Przewodniczący Rady Programowej Centrum Badań nad Żywnością Tradycyjną i Naturalną Uniwersytetu Warmińsko Mazurskiego w Olsztynie

Rada Muzeum Warmii i Mazur

Olsztyńskie Forum Naukowe

Promotor rozprawy doktorskiej Jerzego Łapo Stanowiska archeologiczne i miejsca o znaczeniu historycznym na dawnym pograniczu galindzko-jaćwieskim w świadomości Mazurów ( XVI w.–I połowa XX w.). Praca obroniona na Wydziale Humanistycznym UWM w Olsztynie w czerwcu 2008 roku.dr hab. Grzegorz BiałuńskiPracownia Badań

adiunkt Dziejów Prusów

1   2   3   4   5   6   7


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna