Im. Marii Skłodowskiej – CuriePobieranie 0,86 Mb.
Strona1/3
Data20.05.2018
Rozmiar0,86 Mb.
  1   2   3ZAMAWIAJĄCY

Szp.Pow.ZP.11/2011

SPECYFIKACJA

ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
Dostawy materiałów opatrunkowych i wyrobów medycznych
dla potrzeb Szpitala Powiatowego
im. Marii Skłodowskiej – Curie w Ostrowi Mazowieckiej Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej.

TRYB POSTĘPOWANIA: przetarg nieograniczony o wartości

szacunkowej poniżej 193 000 euro.


ZATWIERDZAM:

Lek. Andrzej Sawoni

Dyrektor
Ostrów Mazowiecka, dnia 14.07.2011r.

 1. Informacje ogólne.

 1. Szpital Powiatowy im. Marii Skłodowskiej – Curie w Ostrowi Mazowieckiej
  Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej, ul. Dubois 68;
  07-300 Ostrów Mazowiecka zwany dalej „ZAMAWIAJĄCYM” zaprasza do udziału
  w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego - na dostawy materiałów opatrunkowych i wyrobów medycznych zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia zwanej dalej „SIWZ”

 2. Postępowanie przeprowadzone jest wg przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo Zamówień Publicznych /Dz. U.z 2010r. Nr 113, poz. 759 ze zm. / zwanej dalej pzp. W sprawach nie uregulowanych ustawą mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.

 3. Wzór oferty przetargowej określa Załącznik Nr 1 do niniejszej SIWZ.

 4. Opis przedmiotu zamówienia - ofertę asortymentowo - cenową określa Załącznik Nr 2 do niniejszej SIWZ (Pakiety 1 - 31).

 5. Warunki umowy określa Załącznik Nr 3 do SIWZ.

 6. Oświadczenie art. 22 ust.1 ustawy – Prawo Zamówień Publicznych - Załącznik Nr 4 do SIWZ

 7. Oświadczenie, o braku podstaw do wykluczenia z postępowania z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy-Prawo Zamówień Publicznych
  - Załącznik Nr 5 do SIWZ,
 1. Okres realizacji zamówienia.

Wymagany termin realizacji zamówienia - 12 miesięcy od daty podpisania umowy.

 1. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków.

 1. W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału
  w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust.1 ustawy – Prawo Zamówień Publicznych


  1. posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek ich posiadania,

  2. posiadają wiedzę i doświadczenie do wykonywania zamówienia,

  3. dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia,

  4. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

 2. W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają warunek udziału
  w postępowaniu dotyczący braku podstaw do wykluczenia z postępowania
  o udzielenie zamówienia publicznego w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust.1 ustawy – Prawo Zamówień Publicznych.

W przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, każdy


z warunków określonych w pkt. 1.1 – 1.4. winien spełnić co najmniej jeden z tych Wykonawców albo wszyscy ci Wykonawcy wspólnie. Warunek określony w pkt. 2 powinien spełniać każdy z Wykonawców samodzielnie.

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału
w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział
w realizacji części zamówienia, przedkłada pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

Ocena spełniania w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z formą „spełnia - nie spełnia”,


w oparciu o informację zawarte w dokumentach i oświadczeniach wyszczególnionych
w rozdziale IV niniejszej SIWZ. Z treści załączonych dokumentów musi jednoznacznie wynikać, iż w/w warunki Wykonawca spełnia.

Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli wymaganych przez Zamawiającego oświadczeń lub dokumentów, lub którzy nie złożyli pełnomocnictw, albo którzy złożyli wymagane przez Zamawiającego oświadczenia i dokumenty, zawierające błędy lub, którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba, że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Złożone na wezwanie zamawiającego oświadczenia


i dokumenty powinny potwierdzać spełnienie przez Wykonawcę warunków udziału
w postępowaniu oraz spełnienie wymagań określonych przez Zamawiającego, nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert.


 1. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia warunków udziału w postępowaniu.

 1. W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy - Prawo Zamówień Publicznych, oferta musi zawierać:

  1. oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust.1 ustawy – Prawo Zamówień Publicznych - Załącznik Nr 4 do SIWZ.
   W przypadku oferty składanej przez Wykonawców ubiegających się wspólnie
   o udzielenie zamówienia publicznego, oświadczenie o spełnieniu każdego z warunków, o których mowa w art. 22 ust.1 składa co najmniej jeden z tych Wykonawców albo wszyscy Wykonawcy wspólnie.
 1. W celu potwierdzenia, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania
  o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust.1 Ustawy – Prawo Zamówień Publicznych Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia następujących dokumentów w formie oryginału lub kserokopii potwierdzonych
  za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub osobę upoważnioną, z zachowaniem sposobu reprezentacji.


  1. oświadczenie, o braku podstaw do wykluczenia z postępowania z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust.1 ustawy – Prawo Zamówień Publicznych - Załącznik Nr 5 do SIWZ,

  2. aktualny odpis z właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru,
   w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

  3. aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające,
   że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,

  4. aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składem na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne,
   lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie
   lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 1. W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego, Wykonawca składa:

  1. dokumenty potwierdzające, że materiały opatrunkowe i wyroby medyczne są dopuszczone do obrotu i stosowania na terenie RP i w palcówkach służby zdrowia - posiadają certyfikaty CE lub deklaracje zgodności zgodne z obowiązującymi przepisami prawa o wyrobach medycznych. Zaleca się, aby umieścić na dokumencie Nr Pakietu i pozycji, której dotyczy.

 2. Dokumenty wymagane od Wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

  1. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. 2.2 i 2.3 Rozdz. IV SIWZ – składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,

b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne


i zdrowotne albo, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub
rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania
decyzji właściwego organu.

Dokumenty, o których mowa w pkt. 4.1. lit a powinny być wystawione nie wcześniej niż


6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument o którym mowa
w pkt. 4.1.lit. b powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem
terminu składania ofert .

Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, którym Wykonawca ma siedzibę lub


miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 2 zastępuje się je dokumentem, zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.

W przypadku oferty składanej przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego, dokumenty potwierdzające, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu składa każdy z Wykonawców oddzielnie. 1. Sposób przygotowania oferty.

 1. Każdy Wykonawca może złożyć jedną ofertę (art. 82 ust.1), oferta musi zawierać:

 1. wypełniony formularz oferty przetargowej( Załącznik Nr 1 do SIWZ ),

 2. wypełnione formularze opisu przedmiotu zamówienia - formularzy cenowych –
  ( Załącznik Nr 2 do SIWZ ),

 3. dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnienie przez Wykonawców warunków
  udziału w postępowaniu określone w rozdziale IV SIWZ,

 4. umowę regulującą współpracę podmiotów występujących wspólnie.

 5. wykonawca zobowiązany jest do wskazania w ofercie części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom.

 1. Dokumenty składające się na ofertę, mogą być przedstawione w formie oryginałów albo kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez upoważnio(nego)ych przedstawiciel(a)i Wykonawcy.

 1. w przypadku poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii dokumentów przez osob(ę)y nie wymienion(ą)e w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) Wykonawcy, należy do oferty dołączyć stosowne pełnomocnictwo. Pełnomocnictwo powinno być przedstawione w formie oryginału, poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii przez notariusza, adwokata, radcę prawnego lub osoby, których uprawnienie do reprezentacji wynika z dokumentu rejestracyjnego (ewidencyjnego) Wykonawcy, zgodnie ze sposobem reprezentacji określonym w tych dokumentach:

 2. Zamawiający może żądać w wyznaczonym przez siebie terminie wyjaśnień dotyczących przedstawionych przez Wykonawców dokumentów.

 1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

 2. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.

Uwaga: Oferta musi być kompletna w zakresie danego Pakietu.

 1. Wykonawcy pokrywają wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

 2. Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ.

 3. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę.

 4. Oferta powinna być napisana w języku polskim, w formie pisemnej pod rygorem nieważności /art.82. ust 2/, napisana na maszynie do pisania, komputerze lub inną trwałą
  i czytelną techniką. Każda strona oferty winna być ponumerowana.

 5. Oferta oraz wszystkie wymagane załączniki musza być podpisane przez upoważnionego pełnomocnika uprawnionego do reprezentacji, zgodnie z przedstawionym aktem rejestracyjnym, wymogami ustawowymi oraz przepisami prawa. Jeżeli oferta i załączniki zostaną podpisane przez upoważnionego pełnomocnika, należy do oferty dołączyć dokument pełnomocnictwa, potwierdzający uprawnienia do składania oferty.

 6. Wszystkie dokonane korekty i poprawki w tekście oferty (w tym załącznikach do oferty) muszą być parafowane (lub podpisane) własnoręcznie przez osob(ę)y podpisując(ą)e ofertę. Parafka (podpis) winna być naniesiona w sposób umożliwiający identyfikację podpisu (np. wraz z imienną pieczątką osoby sporządzającej parafkę).

 7. Zamawiający zaleca, aby oferta wraz z załącznikami była zestawiona w sposób uniemożliwiający jej samoistną dekompletację (bez udziału osób trzecich) oraz uniemożliwiający zmianę jej zawartości bez widocznych śladów naruszenia.

 8. Zamawiający zaleca wykorzystanie formularzy przekazanych przez Zamawiającego. Dopuszcza się w ofercie złożenie załączników opracowanych przez Wykonawców pod warunkiem, że będą one identyczne, co do treści z formularzami określonymi przez Zamawiającego.

Oferty Wykonawcy, którzy dołączą do oferty załączniki o innej treści niż określone
w SIWZ zostaną odrzucone.

 1. Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 96 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych oferty składane w postępowaniu o zamówienie publiczne są jawne podlegają udostępnieniu od chwili ich otwarcia, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeśli Wykonawca nie później niż w terminie składania ofert, zastrzegł, że nie mogą być udostępnione.

  1. Przez tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji rozumie się nieujawnione do publicznej wiadomości informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności;

  2. Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeżone jako tajemnica przedsiębiorstwa były przez Wykonawcę złożone w oddzielnej wewnętrznej kopercie z oznakowaniem „tajemnica przedsiębiorstw”, lub spięte (zszyte) oddzielnie od pozostałych, jawnych elementów oferty;

  3. Zastrzeżenie informacji, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa
   w rozumieniu ww ustawy skutkować będzie odrzuceniem oferty na podstawie art. 89 ust.1 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych;

  4. Wykonawca m. in. nie może zastrzec informacji dotyczących ceny, okresu gwarancji, terminu wykonania zamówienia i warunków płatności zawartych
   w ofercie;

  5. Udostępnienie ofert odbywać się będzie na poniższych zasadach:

 1. Wykonawca zobowiązany jest złożyć w siedzibie zamawiającego pisemny wniosek
  o udostępnienie treści wskazanej oferty,

 2. Zamawiający ustali, z uwzględnieniem złożonego w ofercie zastrzeżenia o tajemnicy przedsiębiorstwa, zakres informacji, które mogą być Wykonawcy udostępnione.
  Po przeprowadzeniu powyższych czynności Zamawiający ustali miejsce, termin
  i sposób udostępnienia oferty, o czym niezwłocznie poinformuje Wykonawcę
  w pisemnym zawiadomieniu.
 1. Wadium.

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Wykonawca nie jest zobowiązany do wniesienia wadium.


 1. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.

Oferta na dostawy materiałów opatrunkowych i wyrobów medycznych dla potrzeb Szpitala Powiatowego im. Marii Skłodowskiej – Curie w Ostrowi Mazowieckiej Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej - nie otwierać przed dniem 22.07.2011r. godz. 10:30”.

 1. Ofertę w zamkniętej nieprzezroczystej kopercie opieczętowanej pieczątką Wykonawcy i przygotowaną zgodnie ze S I W Z należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w Ostrowi Mazowieckiej, ul. Dubois 68, kancelaria administracji pok. Nr 6 do dnia 22.07.2011r. do godz. 10:00.

 1. Otwarcie ofert nastąpi dnia 22.07.2011r. o godz. 10:30 w siedzibie Zamawiającego -
  sala konferencyjna administracji.

 1. Wykonawcy mogą uczestniczyć w publicznej sesji otwarcia ofert. W przypadku nieobecności Wykonawcy na otwarciu ofert, Zamawiający prześle Wykonawcy, na jego pisemny wniosek informację z sesji otwarcia.
 1. Sposób porozumiewania się z Zamawiającym

 1. Oświadczenia, zawiadomienia oraz inne informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie i faksem.

 2. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

 1. Zawiadomienia oraz inne informacje Zamawiający umieści na stronie internetowej, na której została umieszczona Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.

 2. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy - Prawo Zamówień Publicznych - pod warunkiem, że wniosek
  o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa polowa wyznaczonego terminu składania ofert .Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wpłynął po upływie terminu składania wniosków , lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. Zamawiający prześle na piśmie treść wyjaśnień Wykonawcom, którzy zwrócili się pisemnie o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i pobrali w formie pisemnej SIWZ oraz umieści treść wyjaśnień na stronie __www.szpitalostrowmaz.pl_ bez ujawniania źródła zapytania.

 3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach przed upływem terminu składania ofert, Zamawiający może zmodyfikować treść specyfikacji.

5.1. dokonaną modyfikację Zamawiający przekaże niezwłocznie wszystkim Wykonawcom,
którym doręczono SIWZ na piśmie i umieści na stronie internetowej,

5.2. w przypadku, gdy zmiana powodować będzie konieczność modyfikacji ofert,


Zamawiający przedłuży termin składania ofert z uwzględnieniem czasu niezbędnego
do wprowadzenia tych zmian w ofertach.


 1. Termin związania ofertą.

Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 1. Modyfikacja i wycofywanie oferty.

 1. Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełniania do złożonej
  oferty pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu
  zmian, poprawek itp. przed terminem składania ofert.

 2. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone wg takich samych zasad jak
  składanie ofert tj. w zamkniętej kopercie odpowiednio oznakowane z dopiskiem
  „ZMIANA”.

 3. Koperty oznakowane dopiskiem „ZMIANA” zostaną otwarte przy otwieraniu oferty Wykonawcy, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonania zmian, zostaną dołączone do oferty.

 1. Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się
  z postępowania poprzez złożenie pisemnego powiadomienia (wg takich samych zasad
  jak wprowadzenie zmian) z napisem na kopercie „WYCOFANIE” .

 1. Koperty oznakowane w ten sposób będą otwierane w pierwszej kolejności i po
  stwierdzeniu poprawności postępowania Wykonawcy, koperty ofert wycofywanych nie
  będą otwierane.

 1. Oferty, które zostały złożone po upływie terminu składania ofert Zamawiający niezwłocznie zwraca (art. 84. ust. 2 ustawy Pzp.)
 1. Opis sposobu obliczenia ceny oferty.

 1. Cena oferty – Ogólna wartość oferty powinna uwzględniać wszelkie koszty i usługi
  związane z przygotowaniem i realizacją zamówienia, musi być podana cyfrowo i słownie.

 2. Cena oferty winna być wyrażona w złotych polskich (PLN) .

 3. Cena oferty powinna być wyliczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

 4. Cena podana w ofercie wiąże Wykonawcę i nie może być zmieniona za wyjątkiem zmiany
  stawki podatku VAT.
 1. Opis kryterium z podaniem znaczenia i sposobu oceny ofert.

 1. Oferta będzie oceniana pod względem:

a/ spełnienia warunków podanych w specyfikacji,

b/ najkorzystniejszej oferty wg kryterium oceny ofert,

 • Cena - 100%

Kryterium ceny podlegać będzie wyliczane wg wzoru:


cena oferty najkorzystniejszej dla zamawiającego (cena najniższa )

Ilość punktów = ----------------------------------------------------------------------------------- x 100

cena oferty badanej


 1. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w ustawie Prawo zamówień publicznych oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz zostanie oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryterium wyboru ofert.

 2. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana zobowiązany jest do podpisania umowy
  we wskazanym miejscu i terminie.


XIII. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty
w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.


 1. Zamawiający po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty zamieszcza informacje na stronie internetowej __www.szpitalostrowmaz.pl_ oraz w swojej siedzibie w miejscu publicznie dostępnym oraz zawiadamia Wykonawców, którzy złożyli oferty, zgodnie
  z art. 91 ust. 1 i 2 ustawy - Prawo zamówień publicznych.

 2. Zawarcie umowy nastąpi w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia
  o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2 ustawy – Prawo Zamówień Publicznych i umieszczenia na stronie internetowej, na której zamieszczona została SIWZ. Zawarcie umowy może nastąpić przed upływem terminów w przypadku, gdy złożono tylko jedną ofertę.


 3. W przypadku gdy Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą (z najniższą ceną) spośród pozostałych ofert, chyba że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy - Prawo Zamówień Publicznych.
 1. Pouczenie o środkach ochrony prawnej.

Wykonawcom, a także innym osobom, jeżeli ich interes prawny w uzyskaniu zamówienia
doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego
przepisów ustawy – Prawo Zamówień Publicznych , na podstawie art. 180 ust. 2
ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo Zamówień Publicznych ( Dz.U. z 2010r.
Nr 113, poz. 759 ze zm. ) przysługuje odwołanie wyłącznie wobec czynności:

1. wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;

2. odrzucenia oferty odwołującego.


 1. Adres poczty elektronicznej i strony internetowej Zamawiającego.

__spzzozom@wp.pl_

__www.szpitalostrowmaz.pl_

Załączniki do specyfikacji:


 • Wzór oferty przetargowej – Załącznik Nr 1

 • Opis przedmiotu zamówienia i oferta asortymentowo – cena (Pakiety Nr 1 – 31 ) - Załącznik Nr 2

 • Projekt umowy - Załącznik Nr 3

 • Oświadczenie art. 22 ust.1 ustawy – Prawo Zamówień Publicznych - Załącznik Nr 4

 • Oświadczenie, o braku podstaw do wykluczenia z postępowania z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust.1 ustawy – Prawo Zamówień Publicznych-Załącznik Nr 5

Załącznik Nr 1


…………………….. ………………………….., dnia………………..

Pieczątka firmowa
OFERTA PRZETARGOWA 1. DANE WYKONAWCY
 1. Pełna nazwa

.......................................................................................................................................................


.......................................................................................................................................................
Adres Wykonawcy
.......................................................................................................................................................


 1. Reprezentowany przez:

.......................................................................................................................................................

 1. : files -> 565 -> 478c9ac55c8a5
  478c9ac55c8a5 -> Spzzoz. XII. 381. 12-2/2015 Do wszystkich, którzy ubiegają się o udzielenie zamówienia publicznego Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
  478c9ac55c8a5 -> Ostrów Mazowiecka, dnia 09
  478c9ac55c8a5 -> ZamawiająCY
  478c9ac55c8a5 -> Spzzoz. XII. 381. 20/2017 specyfikacja istotnych warunków zamówienia dostawy wyrobów medycznych dla potrzeb Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowi Mazowieckiej
  478c9ac55c8a5 -> W ostrowi mazowieckiej
  478c9ac55c8a5 -> Dotyczy : postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o szacunkowej wartości powyżej 206 000 Euro na dostawy wyrobów medycznych dla potrzeb Szpitala Powiatowego
  478c9ac55c8a5 -> Spzzoz. Zp. Ii/11/2014 specyfikacja istotnych warunków zamówienia dostawy wyrobów medycznych dla potrzeb Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowi Mazowieckiej
  478c9ac55c8a5 -> Spzzoz. XII. 381. 18/2016 specyfikacja istotnych warunków zamówienia dostawy wyrobów medycznych dla potrzeb Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowi Mazowieckiej


  1   2   3


©operacji.org 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna