IdentyfikatorPobieranie 25,86 Kb.
Data24.02.2019
Rozmiar25,86 Kb.

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 814 z 2018 r. Rektora PB

Białystok, dnia .........................................................(pieczęć)RO-155.0165..............20......

identyfikator.1.........................

Upoważnienie


W oparciu o rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/79 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 85/46/WE upoważniam Panią/Pana:
………………………………………………………………………………………………………………………………………..

(imię i nazwisko)
………………………………………………………………………………………………………………………………………..

(jednostka organizacyjna)
do przetwarzania danych w zbiorze:
(należy wybrać nazwę zbioru lub zbiorów)
w ramach wykonywania czynności:

(należy wybrać nazwę czynności)
do wykonywania następujących operacji danych osobowych:

(należy zaznaczyć rodzaje wykonywanych operacji)

Miejscem przetwarzania danych będzie:


(adres, numer pomieszczenia lub pomieszczeń)

Upoważnienie obowiązuje:


(do dnia… lub cofnięcia, do czasu ustania stosunku pracy lub cofnięcia, przez okres trwania stosunku cywilno-prawnego lub do cofnięcia)

Niniejsze upoważnienie wygasa z dniem zmiany zatrudnienia w zakresie zmiany jednostki organizacyjnej, w której osoba upoważniona jest zatrudniona.

Upoważniam w ww. zakresie do przetwarzania danych osobowych:

...............................................................................(data, podpis i pieczęć Rektora)

2

Oświadczenie osoby upoważnianej i potwierdzenia czynności w ramach nadawania upoważnienia
Oświadczenie osoby upoważnianej:
Oświadczam, że zapoznałam/em się z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych określonymi w ogólnym rozporządzeniu ochrony danych osobowych (RODO) oraz z zasadami postępowania obowiązującymi w Politechnice Białostockiej przy przetwarzaniu danych osobowych. Zobowiązuję się zachować w tajemnicy te dane oraz sposoby ich zabezpieczenia.

Białystok, ....................................................... ..........................................................................................(czytelny podpis osoby upoważnianej)


Wypełnia Inspektor Ochrony Danych:
Osoba upoważniona została przeszkolona w zakresie ochrony danych osobowych w zakresie wymaganym do pracy w ramach podanego w upoważnieniu zakresu.

Białystok, ....................................................... ..................................................................................(podpis i pieczęć IOD)


Wypełnia Dział Spraw Personalnych / Jednostka rejestrująca umowy cywilno-prawne
Sprawdzono zgodność danych i uprawnień z umową o pracę lub mianowanie/umową zlecenia/umową o dzieło/zakresem obowiązków osoby upoważnianej do przetwarzania danych osobowych.

Wprowadzono / Uaktualniono*

Białystok, ....................................................... ..................................................................................

(podpis i pieczęć kierownika DSP
/ jednostki rejestrującej umowy cywilno-prawne)


* dotyczy wyłącznie USOS

Wypełnia Administrator Systemu Informatycznego lub osoba wyznaczona do nadawania uprawnień w systemie informatycznym


  1. Nazwa systemu: .............................................................................................................................................................................................................................

  2. Nadano identyfikator użytkownika do konta: .............................................................................................................................................................

  3. Określono właściwy poziom uprawnień wynikający z zakresu upoważnienia.

  4. Uprawnienia nadano od dnia: ................................................................................................................................................................................................

Białystok, .................................................. ………………......................................................................

(czytelny podpis Administratora Systemu Informatycznego

lub osoby wyznaczonej do nadawania uprawnień)

Otrzymują:  1. Osoba upoważniona

  2. Dział Spraw Personalnych / Jednostka rejestrująca umowy cywilno-prawne2

©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna