Ib klient indywidualnyPobieranie 3,77 Mb.
Strona9/24
Data06.11.2017
Rozmiar3,77 Mb.
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   24

Przelew podatkowy – do innych organów podatkowych


Wprowadzenie przelewu do innego organu podatkowego możliwe jest w oknie Przelew podatkowy – krok 1/2, w którym w obszarze Typ przelewu podatkowego wybierz opcję: Do innych organów podatkowych.

 • W obszarze Z rachunku: znajdują się informacje: Numer rachunku - numer rachunku, z którego ma być dokonany przelew do organu podatkowego oraz Dane Nadawcy – program wyświetla dane właściciela rachunku. Możesz wpisać inne dane (np. osoby niezwiązanej z Twoim rachunkiem) jednak należność zostanie dokonana z Twojego wybranego rachunku.

 • W obszarze Na rachunek wprowadź numer rachunku i dane instytucji podatkowej (pole wymagane). Program automatycznie wypełni pola, jeśli instytucja podatkowa zostanie wskazana z listy kontrahenów (jeśli uprzednio została tam wprowadzona), która jest dostępna poprzez kliknięcie na ikonkę , widoczną obok pola Numer rachunku. Otworzy się wówczas nowe okno o nazwie Kontrahenci, w którym musisz wskazać żądaną instytucję.

 • Wprowadź wszystkie dane w obszarze Szczegóły operacji.

 • Wybierz z listy, rozwijając listę przyciskiem , typ identyfikatora spośród dostępnych (PESEL, REGON, Dowód osobisty, paszport) i podaj numer identyfikatora płatnika w polu poniżej (pole wymagane);

 • Wskaż odpowiedni Okres rozliczenia. Wybierz z listy rok, którego dotyczy zobowiązanie (domyślnie program podpowiada bieżący rok). Wybierz z listy typ okresu rozliczenia: rok, półrocze (wybierz 01 lub 02), miesiąc (wskaż numer od 01 do 12), kwartał (wskaż numer od 01 do 04), dekada (wskaż numer od 0101 do 1203), dzień (wpisz dzień i miesiąc), ciągłą linię ------ jeśli formularz nie wymaga podania okresu rozliczenia.
 • Symbol formularza lub płatności zostanie automatycznie zamieniony na INNE

 • Wprowadzić Identyfikację zobowiązania.

 • W polu Kwota wpisz kwotę przelewu.

 • Jeżeli chcesz żeby przelew został wykonany za kilka dni podaj właściwą przyszłą datę operacji (program domyślnie podaje aktualną datę), posługując się listą wyboru roku, miesiąca i dnia lub korzystając z kalendarza poprzez kliknięcie na ikonkę . Musisz jednak pamiętać, by w dniu realizacji na rachunku były dostępne środki niezbędne do wykonania przelewu. Jeśli nie będzie wolnych środków przelew zostanie odrzucony chyba, że w Banku ustalono inną opcję.

 • Parametr Dodaj do koszyka płatności domyślnie ustawiony na nie taki przelew wymaga zatwierdzenia przez podanie hasła jednorazowego i trafia na listę przelewów oczekujących, skąd zostanie zrealizowany w odpowiednim czasie. Jeśli zaznaczysz na tak, wówczas przelew nie wymaga podania hasła jednorazowego i trafia na listę operacji w Koszyku płatności (patrz zakładka Koszyk płatności). Przelewy w Koszyku płatności możesz, zaznaczać/odznaczać w dowolnej konfiguracji, aby je grupowo usuwać lub akceptować za pomocą jednego hasła jednorazowego. Pozwoli to zaoszczędzić kody jednorazowe lub SMS-y z kodami.

 • Po wypełnieniu pól formularza, wybierz jedno z poleceń dostępnych w postaci przycisków:

  • Wyczyśćusunięcie wprowadzonych danych;

  • Dalej >> - sprawdzenie przez program poprawności wprowadzonych danych.

 • W przypadku jakichkolwiek błędów, wyświetlony zostanie komunikat o błędzie, a następnie powrót do edycji danych przelewu,

 • Jeżeli formularz został wypełniony prawidłowo, nastąpi przejście do okna Przelew podatkowy – krok 2/2, w którym akceptujesz dane przelewu, wpisujesz odpowiednie hasło z listy haseł jednorazowych, klikasz przycisk Wykonaj, aby zrealizować przelew lub Anuluj, aby powrócić do edycji przelewu.

 • Prawidłowe zakończenie operacji wprowadzania przelewu powinno zakończyć się wyświetleniem komunikatu: „Dyspozycja została przyjęta”. Od tej chwili, wprowadzony przelew pojawi się na liście przelewów oczekujących i zostanie zrealizowany w wyznaczonym dniu w polu Data operacji w oknie Przelew podatkowy – krok 1/2.

   • Jeśli przelew został skierowany do Koszyka płatności to czeka tam na akceptację (pojedynczą lub grupową) za pomocą hasła jednorazowego. System prosi o podanie hasła z listy haseł jednorazowych podają jego numer i numer listy Przelewy zaakceptowane z koszyka płatności zostają przeniesione na listę przelewów oczekujący skąd następnie są realizowane.

Przelew dewizowy


Wprowadzenie przelewu dewizowego w Systemie możliwe jest w oknie Przelew dewizowy – krok 1/2. Program domyślnie wybiera typ dyspozycji: Dyspozycja polecenia wypłaty w obrocie dewizowym, przy czym w zależności od potrzeb klient może wybrać opcję Zlecenie pokrycia inkasa. Przelew dewizowy klient może wykonać zarówno do banków krajowych jak i zagranicznych. Przelewy dewizowe są liczone według aktualnego (na dany dzień) kursu kupna i sprzedaży dewiz.

Aby wykonać przelew dewizowy: • Z menu wybierz zakładkę Rachunki. Wyświetli się Lista rachunków. Wybierz rachunek, z którego chcesz wykonać przelew.

 • Zostanie wyświetlona informacja o wybranym rachunku. Z rozwiniętego menu (po lewej stronie) wybierz Przelewy jednorazowe, a następnie wybierz opcję Przelew dewizowy. Wyświetli się okno Przelew dewizowy – krok 1/2. Program sam uzupełnia numer rachunku i dane nadawcy, czyli właściciela rachunku.

 • W obszarze Na rachunek:

   • w polu Kod banku odbiorcy: SWIFT/BIC wpisz międzynarodowy numer banku SWIFT/BIC;

   • Nazwa banku

   • w polu Kraj odbiorcy wybierz z rozwiniętej listy kraj odbiorcy;

   • w polu Numer rachunku odbiorcy wpisz międzynarodowy bankowy numer konta w standardzie IBAN;

   • w polu Nazwa i adres odbiorcy należy podać dane odbiorcy.

 • W obszarze Szczegóły operacji należy:

   • w polu Tytuł wpisz nazwę dokonanego przelewu.

   • w polu Kwota podaj kwotę przelewu.

   • w polu Waluta wybierz rodzaj waluty.

   • w kalendarzu podaj datę realizacji przelewu, można podać datę przyszłą.

   • wybierz rodzaj płatności: Normalna (SPOT) lub Przyśpieszona (jutro), Ekspresowa (dziś), dokładne informacje patrz link na dole okna „Warunki” obsługi rozliczeń dewizowych.

   • wybierz osobę, która pokrywa prowizję i opłatę za dokonany przelew: Odbiorca (BEN), Zleceniodawca (OUR), Odbiorca i zleceniodawca (SHA).

   • Zaznaczenie kwadratu rozszerza opcję Dodaj odbiorcę do bazy kontrahentów i pozwala podczas wykonywania przelewu dodać nowego kontrahenta do listy kontrahentów krajowych. Należy wybrać grupę kontrahentów z rozwijalnej listy, do której chcesz go przydzielić, a następnie dodać krótki opis kontrahenta w celu szybkiej jego identyfikacji.

 • Należy zapoznać się z wrunkami obsługi rozliczeń dewizowych w danym Banku przez kliknięcie na link „Warunki”, który przekieruje do odpowiedniej internetowej strony banku z informacjami o przelewach zagranicznych.

 • Parametr Dodaj do koszyka płatności domyślnie ustawiony na nie taki przelew wymaga zatwierdzenia przez podanie hasła jednorazowego z aktywnej listy haseł i trafia na listę przelewów oczekujących, skąd zostanie zrealizowany w odpowiednim czasie. Jeśli zaznaczysz na tak, wówczas przelew nie wymaga podania hasła jednorazowego i trafia na listę operacji w Koszyku płatności (patrz zakładka Koszyk płatności). Przelewy w Koszyku płatności możesz, zaznaczać/odznaczać w dowolnej konfiguracji, aby je grupowo usuwać lub akceptować za pomocą jednego hasła jednorazowego. Pozwoli to zaoszczędzić kody jednorazowe lub SMS-y z kodami.

 • Po wypełnieniu pól formularza, wybierz jedno z poleceń dostępnych w postaci przycisków:

  • Wyczyśćusunięcie wprowadzonych danych;

  • Dalej >> - program sprawdza poprawność wprowadzonych danych i otwiera następną stronę Przelew dewizowy – krok 2/2. • Jeżeli formularz został wypełniony prawidłowo, nastąpi przejście do okna Przelew dewizowy – krok 2/2, w którym akceptujesz dane przelewu, wpisujesz odpowiednie hasło z listy haseł jednorazowych, klikasz przycisk Wykonaj, aby zrealizować przelew lub Anuluj, aby powrócić do edycji przelewu.

 • Prawidłowe zakończenie operacji wprowadzania przelewu powinno zakończyć się wyświetleniem komunikatu: „Dyspozycja została przyjęta”. Zatwierdź przyciskiem OK. Od tej chwili, wprowadzony przelew pojawi się na liście przelewów oczekujących.

   • Jeśli przelew został skierowany do Koszyka płatności to czeka tam na akceptację (pojedynczą lub grupową) za pomocą hasła jednorazowego. Przelewy zaakceptowane z koszyka płatności zostają przeniesione na listę przelewów oczekujący skąd następnie są realizowane.


Przelew na rachunek własny


Jeżeli w Banku przydzielono Ci do obsługi przez Internet Banking więcej niż jeden rachunek to System umożliwia wykonanie przelewu z wybranego rachunku na inny rachunek własny (bieżący).

Aby zrealizować przelew na rachunek własny:
 • Z menu wybierz opcję Rachunki. Wyświetli się Lista rachunków. Wybierz rachunek (tj. lewym przyciskiem myszy kliknij na wybranym rachunku), z którego chcesz wykonać przelew.

 • Zostanie wyświetlona informacja o wybranym rachunku. Z rozwiniętego menu wybierz Przelewy jednorazowe, a następnie wybierz opcję Przelew na rachunek własny. Wyświetli się okno Przelew na rachunek własny – krok 1/2. Program sam uzupełnia numer rachunku i dane nadawcy, czyli właściciela rachunku.

 • W obszarze Na rachunek wybierz, rozwijając listę odpowiedni rachunek własny, na który chcesz wykonać przelew.

 • Podaj tytuł przelewu w obszarze Szczegóły operacji w polu Tytuł.

 • Wpisz kwotę przelewu w polu Kwota.

Podaj datę wykonania operacji. Domyślnie System podpowiada aktualną datę, lecz możesz dokonać jej zmiany (wyłącznie na datę przyszłą), posługując się listą wyboru roku, miesiąca i dnia lub korzystając z kalendarza poprzez kliknięcie na ikonkę .

 • metr Dodaj do koszyka płatności domyślnie ustawiony na nie taki przelew wymaga zatwierdzenia przez podanie hasła jednorazowego i trafia na listę przelewów ocParazekujących, skąd zostanie zrealizowany w odpowiednim czasie. Jeśli zaznaczysz na tak, wówczas przelew nie wymaga podania hasła jednorazowego i trafia na listę operacji w Koszyku płatności (patrz zakładka Koszyk płatności). Przelewy w Koszyku płatności możesz, zaznaczać/odznaczać w dowolnej konfiguracji, aby je grupowo usuwać lub akceptować za pomocą jednego hasła jednorazowego. Pozwoli to zaoszczędzić kody jednorazowe lub SMS-y z kodami.

 • Po wypełnieniu pól formularza, wybierz jedno z poleceń dostępnych w postaci przycisków:

  • Wyczyśćusunięcie wprowadzonych danych;

  • Dalej >> - sprawdzenie przez program poprawności wprowadzonych danych.

 • Jeżeli formularz został wypełniony prawidłowo, nastąpi przejście do okna Przelew na rachunek własny – krok 2/2, w którym akceptujesz dane przelewu, wpisujesz odpowiednie hasło z listy haseł jednorazowych, klikasz przycisk Wykonaj, aby zrealizować przelew lub Anuluj, aby powrócić do edycji przelewu.

 • Prawidłowe zakończenie operacji wprowadzania przelewu powinno zakończyć się wyświetleniem komunikatu: „Dyspozycja została przyjęta”. Zatwierdź przyciskiem [OK]. Od tej chwili, wprowadzony przelew pojawi się na liście przelewów oczekujących.

   • Jeśli przelew został skierowany do Koszyka płatności to czeka tam na akceptację (pojedynczą lub grupową) za pomocą hasła jednorazowego. Przelewy zaakceptowane z koszyka płatności zostają przeniesione na listę przelewów oczekujący skąd następnie są realizowane.1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   24


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna