Ib klient indywidualnyPobieranie 3,77 Mb.
Strona5/24
Data06.11.2017
Rozmiar3,77 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   24

Menu główne programu


Menu główne programu nie zależy od wyboru rachunku, zawiera komendy odnoszące się do wszystkich Twoich rachunków dostępnych do obsługi w Internecie.

Menu główne systemu Internet Banking zbudowane jest z „zakładek”, w których zgrupowane są produkty lub usługi bankowe dostępne przez Internet Banking, np. Rachunki, Lokaty, Kredyty itp. Interesującą Cię zakładkę wybierasz, klikając na jej nazwę.

Każda zakładka umieszczona z lewej strony ekranu ma własne menu główne ułatwiające nawigację.


 • RACHUNKI Lista rachunków – wyświetla listę Twoich rachunków dostępnych do obsługi przez Internet. Kliknięcie przycisku Pokaż podsumowanie powoduje wyświetlenie dodatkowej tabeli, która zawiera informacje o liczbie Twoich rachunków bieżących, z łącznym saldem i wolnymi środkami. W momencie wyboru rachunku, menu programu rozszerzy się o następujące opcje umożliwiające pełną obsługę wybranego rachunku:

 • Przelewy jednorazowe

  • Przelew dowolny

  • Przelew do ZUS

  • Przelew podatkowy

  • Przelew dewizowy, (jeśli Twój Bank prowadzi przelewy w obcych walutach)

  • Przelew na rachunek własny

 • Przelewy zdefiniowane

  • Lista przelewów zdefiniowanych

  • Dodaj przelew dowolny

  • Dodaj przelew do ZUS

  • Dodaj przelew podatkowy

 • Przelewy oczekujące

 • Zlecenia

 • Historia

  • Operacje wykonane

  • Blokady środków

  • Wyciągi

  • Lista przelewów dewizowych

 • Kontrahenci

 • Invoobill

 • Doładowania

 • Koszyk płatności

Opis ww. opcji znajdziesz w dalszej części instrukcji.
 • LOKATY Lista lokat – wyświetla listę Twoich lokat (numer i nazwa lokaty) dostępnych do obsługi przez internet wraz z bieżącym saldem, walutą lokaty i datą zapadania (czyli datą, w której lokata będzie przedłużona lub zamknięta). Klikniecie przycisku Pokaż podsumowanie spowoduje wyświetlenie dodatkowej tabeli z informacją o liczbie, łącznym saldzie i walucie aktualnych lokat. Wybór lokaty (kliknięcie na numerze lokaty) spowoduje przejście do szczegółowych danych lokaty – okno Informacje o lokacie, umożliwi jej ewentualne zamknięcie  Zamknij lokatę oraz zmianę jej bankowej nazwy na własną  Zmień nazwę. Zawsze możesz powrócić do nazwy nadanej przez Bank za pomocą przycisku Przywróć domyślną, dostępnego w oknie Zmiana nazwy rachunku.

W momencie wyboru lokaty, menu programu rozszerzy się o następujące opcje umożliwiające pełną obsługę wybranego rachunku:

 • Otwórz lokatę

 • Historia, opis w p. Historia
   • KREDYTY Lista kredytów – wyświetla listę Twoich kredytów (numer i nazwa kredytu) dostępnych do obsługi przez Internet wraz z bieżącym saldem i walutą kredytu. Przycisk Pokaż podsumowanie wyświetli dodatkową tabelę z informacją o liczbie, łącznym saldzie i walucie aktualnych kredytów. Wybór kredytu (kliknięcie na numerze kredytu) spowoduje przejście do szczegółowych danych kredytu i udostępni obsługę zapisów historycznych danego kredytu za pomocą menu:

 • Historia, opis w p. Historia

Ponadto w oknie Informacje o kredycie możesz obejrzeć harmonogram spłat rat i odsetek kredytu używając przycisku Harmonogram, wydrukować szczegóły danego kredytu Drukuj oraz zmienić jego bankową nazwę na własną Zmień nazwę. Zawsze możesz powrócić do nazwy nadanej przez Bank za pomocą przycisku Przywróć domyślną, dostępnego w oknie Zmiana nazwy rachunku.   • KARTY – po wybraniu zakładki wyświetla się okno z listą Twoich kart wydanych do wszystkich Twoich rachunków. Aby karta była widoczna na liście musi być: wydana, aktywna, tj. musi mieć aktualna datę ważności, w banku w danych osobowych musi mieć wypełniony numer PESEL. Na liście kart widoczne są karty z dostępnymi operacjami:

  • Karty Lokalne – wówczas możesz: zastrzec kartę, zmienić limit, zmienić PIN

  • Karty Visa i Maestro obsługiwane On-Line - możesz zastrzec kartę, zmienić limit

  • Pozostałe Karty Visa i Maestro – możesz tylko oglądać
   • USTAWIENIA – w momencie wyboru opcji Ustawienia menu programu rozszerzy się o następujące opcje:

    • Zmiana hasła – umożliwia zmianę Twojego hasła dostępu do programu Internet Banking. W celu zmiany hasła musisz podać swoje stare hasło, nowe hasło i potwierdzić, powtarzając nowe hasło. Następnie kliknąć na poleceniu Wykonaj.
    • Hasła jednorazowe – polecenie umożliwia obsługę list haseł jednorazowych; szczegółowy opis znajdziesz w dalszej części instrukcji.
    • Adresy e-mailowe dla wyciągów – polecenie umożliwia podanie adresu e-mail dla wyciągów,  na który Bank będzie wysyłał wyciągi z wybranych Twoich rachunków.
    • Parametry – umożliwia podanie adresu IP karty sieciowej komputera, zmianę sposobu autoryzacji operacji wykonanych przez Internet Banking; wybór rachunku głównego spośród dostępnych; wybranie odpowiedniej akcji (okna) po wykonaniu, wysłaniu lub zaakceptowaniu przelewu jednorazowego; wybór odpowiedniej strony kodowej spośród zaproponowanych przez System.
   • INNE - W momencie wyboru opcji Inne menu programu rozszerzy się o następujące opcje:

 • Komunikaty – wyświetla listę komunikatów informacyjnych, które Bank wysłał do Ciebie w formacie: data ważności komunikatu, jego treść i informacja czy przeczytany. Nieprzeczytane komunikaty pojawiają się w pierwszym oknie bezpośrednio po zalogowaniu. Komunikat otwarty (przez kliknięcie na danym komunikacie) zmienia swój status na przeczytany. Komunikat przeczytany możesz usunąć - Usuń w oknie danego komunikatu.
 • Log zdarzeń – wyświetla historię pracy z systemem. W tym miejscu możesz zobaczyć, jakie operacje były wykonywane w systemie Internet Banking, z jakiego komputera i kiedy (data i godzina).
 • Kursy walut – wyświetla tabelę kursów walut na zadany dzień i godzinę (kursy: średni, kupna i sprzedaży pieniądza, kupna i sprzedaży dewiz).
 • Otwórz rachunek – umożliwia otwarcie nowego rachunku typu oszczędnościowego, powiązanego ze wskazanym rachunkiem podstawowym.
   • WYLOGUJ – widoczne w każdym oknie programu na końcu listy menu (umieszczonej z lewej strony okna) oraz u góry ekranu - nad paskiem tytułu. Chcąc zakończyć internetową obsługę swoich rachunków powinnaś/nieneś zawsze używać tego polecenia w celu zamknięcia aktywnej sesji z Twoim Bankiem.RACHUNKI


Lista rachunków – wyświetla listę Twoich rachunków dostępnych do obsługi przez Internet. Dla każdego rachunku, oprócz numeru i nazwy, pokazuje bieżące saldo, wolne środki (bieżące saldo + aktualny limit w rachunku – blokady nieoprocentowane) i walutę, w której prowadzony jest rachunek. Po kliknięciu przycisku Pokaż podsumowanie zostanie wyświetlona tabela zawierająca informacje: o liczbie Twoich rachunków bieżących, z łącznym saldem i wolnymi środkami. Obsługa rachunku oraz uzyskanie szczegółowych danych rachunku następują po kliknięciu numeru (nazwy) wybranego rachunku. W oknie Informacje o rachunku możesz wydrukować szczegóły danego rachunku Drukuj oraz zmienić jego bankową nazwę na własną Zmień nazwę. Zawsze możesz powrócić do nazwy nadanej przez Bank za pomocą przycisku Przywróć domyślną, dostępnego w oknie Zmiana nazwy rachunku.

Po wybraniu rachunku menu główne (po lewej stronie ekranu) rozszerzy się o szczegółowe menu wybranej zakładki Rachunki: • Przelewy jednorazowe

 • Przelewy zdefiniowane

 • Przelewy oczekujące

 • Zlecenia

 • Historia

 • Kontrahenci

 • Invoobill

 • Doładowania

 • Koszyk płatności


Przelewy jednorazowe


Przelew jednorazowy to taki, który nie jest Twoim stałym zobowiązaniem. Zamierzasz go wykonywać rzadko lub wykonujesz płatność do tego odbiorcy jednorazowo.

Wprowadzenie jednorazowych przelewów możesz wykonać przez wybranie z menu po lewej stronie ekranu opcji RACHUNKI. Wyświetli się Lista rachunków. Jeżeli posiadasz więcej niż jeden rachunek to wybierz rachunek (tj. lewym przyciskiem myszy kliknij na wybranym rachunku), z którego mają zostać przesłane środki. Następnie wybierz opcję Przelewy jednorazowe i przejdź do wybranej zakładki:  • Przelew dowolny

  • Przelew do ZUS

  • Przelew podatkowy

  • Przelew dewizowy

  • Przelew na rachunek własny

W przypadku rachunku walutowego (prowadzonego w dewizach: np. euro, dolar, itd.) niedostępne są w menu pozycje: Przelew do ZUS, Urzędu Skarbowego i Przelewy predefiniowane. Z rachunku dewizowego możliwy jest do wykonania tylko Przelew dewizowy i Przelew na rachunek własny.

Przelew dowolny


Wprowadzenie nowego przelewu z wybranego rachunku własnego na rachunek dowolnego odbiorcy umożliwia menu Przelewy jednorazowePrzelew dowolny, którego wybranie otwiera okno o nazwie Przelew dowolny – krok 1/2
Aby wykonać dowolny przelew:


   • Zostanie wyświetlona informacja o wybranym rachunku. Z rozwiniętego po lewej stronie menu wybierz Przelewy jednorazowe. Domyślnie system wyświetla okno Przelew dowolny – krok 1/2, z którego możesz wykonać dowolny przelew na dowolny rachunek. Program sam uzupełnia numer rachunku i dane nadawcy, czyli właściciela rachunku.
   • W zależności od ustawień w Twoim Banku masz do wyboru Typ przelewu:
  • Standardowy (ELIXIR)

lub

  • Standardowy (ELIXIR) i Przyśpieszony (SORBNET)
   • Bezbłędnie należy wypełnić wszystkie wymagane dane przelewu. Wpisz numer odbiorcy rachunku (pole wymagane); dane odbiorcy (pole wymagane). Numer wpisujesz bez spacji.
   • Program automatycznie wypełni pola Numer rachunku i Dane odbiorcy, jeśli odbiorca przelewu zostanie wskazany z listy zarejestrowanych kontrahentów, która jest dostępna poprzez kliknięcie na ikonkę widoczną obok pola Numer rachunku.
   • W obszarze Szczegóły operacji wpisz tytuł przelewu (pierwsza linia pola nie może być pusta – pole wymagane); wprowadź kwotę przelewu (pole wymagane)
   • Wpisz kwotę przelewu (przelew w PLN), możliwa maksymalna kwota (9 999 999 999,99)
   • Podaj datę wykonania operacji. Domyślnie System podpowiada aktualną datę, lecz użytkownik może dokonać jej zmiany (wyłącznie na datę przyszłą), posługując się listą wyboru roku, miesiąca i dnia lub korzystając z kalendarza poprzez kliknięcie na ikonkę . Musisz jednak pamiętać, by w dniu realizacji na rachunku były dostępne środki niezbędne do wykonania przelewu. Jeśli nie będzie wolnych środków przelew zostanie odrzucony chyba, że w Banku ustalono inną opcję.
   • Zaznaczenie kwadratu Dodaj odbiorcę do bazy kontrahentów rozszerza opcję i pozwala podczas wykonywania przelewu dodać nowego kontrahenta do listy kontrahentów krajowych. Należy wybrać grupę kontrahentów z rozwijalnej listy, do której chcesz go przydzielić, a następnie dodać krótki opis kontrahenta w celu szybkiej jego identyfikacji.
   • Parametr Dodaj do koszyka płatności domyślnie ustawiony na nie taki przelew wymaga zatwierdzenia przez podanie hasła jednorazowego i trafia na listę przelewów oczekujących, skąd zostanie zrealizowany w odpowiednim czasie. Jeśli zaznaczysz na tak, wówczas przelew nie wymaga podania hasła jednorazowego i trafia na listę operacji w Koszyku płatności (patrz zakładka Koszyk płatności). Przelewy w Koszyku płatności możesz, zaznaczać/odznaczać w dowolnej konfiguracji, aby je grupowo usuwać lub akceptować za pomocą jednego hasła jednorazowego. Pozwoli to zaoszczędzić kody jednorazowe lub SMS-y z kodami.
   • Po wypełnieniu pól formularza, wybierz jedno z poleceń dostępnych w postaci przycisków:

  • Wyczyśćusunięcie wprowadzonych danych;

  • Dalej >> - sprawdzenie przez program poprawności wprowadzonych danych.

   • W przypadku jakichkolwiek błędów, wyświetlony zostanie komunikat o błędzie, a następnie powrót do edycji danych przelewu.   • Jeżeli formularz został wypełniony prawidłowo, nastąpi przejście do okna Przelew dowolny – krok 2/2, w którym akceptujesz przelew wprowadzając odpowiednie hasło z aktywnej listy haseł jednorazowych lub hasło przesłane sms-em (w zależności od ustaleń z Bankiem). Decyzję realizacji przelewu zatwierdzasz komendą Wykonaj lub możesz powrócić do edycji przelewu poprzez kliknięcie na przycisk Anuluj.   • Prawidłowe zakończenie operacji wprowadzenia przelewu powinno zakończyć się wyświetleniem komunikatu: Dyspozycja została przyjęta. Od tej chwili, wprowadzony przelew pojawi się na liście przelewów oczekujących. Zostanie zrealizowany w wyznaczonym dniu w polu Data operacji w oknie Przelew dowolny – krok 1/2.
   • Jeśli przelew został skierowany do Koszyka płatności to czeka tam na akceptację (pojedynczą lub grupową) za pomocą hasła jednorazowego. Przelewy zaakceptowane z koszyka płatności zostają przeniesione na listę przelewów oczekujący skąd następnie są realizowane.

W przelewach do Urzędu Skarbowego, ZUS, postępuj analogicznie jak w przypadku przelewu zwykłego, pamiętając o zasadach wypełniania takich przelewów.
Ważne

Wypełniając przelew musisz podać poprawny numer rachunku odbiorcy i wypełnić przynajmniej pierwsze linijki pól Nazwa odbiorcy i Tytułu.

Przelew dowolny z rachunku walutowego można wykonać wyłącznie na rachunek wewnętrzny Banku. Aby wykonać przelew zewnętrzny należy skorzystać z menu „Przelew dewizowy”. Program również nie pozwala wykonać z rachunku walutowego przelewu podatkowego i do ZUS.1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   24


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna