Ib klient indywidualnyPobieranie 3,77 Mb.
Strona24/24
Data06.11.2017
Rozmiar3,77 Mb.
1   ...   16   17   18   19   20   21   22   23   24

USTAWIENIA


W momencie wyboru opcji Ustawienia menu programu rozszerzy się o następujące opcje:

 • Zmiana hasła

 • Hasła jednorazowe

 • Adresy e-mail dla wyciągów

 • ParametryZmiana hasła


Opcja umożliwia zmianę Twojego hasła dostępu do programu Internet Banking. W celu zmiany hasła musisz podać swoje stare hasło, nowe hasło i potwierdzić nowe hasło. Następnie kliknąć na polecenie Wykonaj.

Adresy e-mailowe dla wyciągów


Opcja umożliwia podanie adresu e-maila, na który Bank będzie wysyłał wyciągi z wybranych Twoich rachunków. Jest to jednoznaczne z rezygnacją z przesłania wyciągów papierowych dla wybranych rachunków.

 • W oknie Adresy e-mail dla wyciągów wybierz rachunek, z którego chcesz otrzymywać wyciągi;

 • Przyciskiem Dodaj e-mail w następnym oknie podajesz adres e-mail i akceptujesz przyciskiem Zapisz. System rozpoznaje niewłaściwy format adresu e-maila.

 • Jeśli to zaakceptujesz, otrzymasz możliwość wpisania nowego adresu e-mail, przy czym, aby możliwe było zakończenie sprawy pozytywnie, należy zaakceptować oświadczenie, o rezygnacji z wyciągów w formie papierowej i zgodzie na przesyłanie wyciągów w formie elektronicznej na podany adres e-mail.

 • Wszystkie operacje zmiany, dodawania czy usuwania adresu e-mail'owego do wysyłki wyciągów wykonywane w serwisie IB są odzwierciedlane poprzez odpowiedni zapis w Logu zdarzeń (w zakładce Inne)Hasła jednorazowe


Opcja umożliwia obsługę list haseł jednorazowych. Lista haseł jednorazowych jest listą losowo wybranych i odpowiednio ponumerowanych liczb sześciocyfrowych. Hasła jednorazowe są niezbędne do autoryzacji wszystkich ważnych operacji na Twoich internetowych rachunkach: wykonywanie przelewów jednorazowych (niezdefiniowanych - opcją Przelew dowolny lub z poziomu kontrahenta w opcji Kontrahenci), definiowanie przelewów (w opcji Przelewy zdefiniowane), definiowanie zleceń (w opcji Zlecenia), ewentualne usuwanie przelewów oczekujących na realizację (w opcji Przelewy oczekujące).

Pierwszą listę haseł otrzymasz od pracownika Banku w chwili uruchomienia usługi. Każdą następną musisz zamówić i aktywować samodzielnie po odebraniu jej z banku. Aktywna może być tylko jedna lista. Użytkownik może jednak zamówić więcej list.Po wybraniu opcji Hasła jednorazowe na ekranie zobaczysz informacje o swoich listach haseł jednorazowych.


   • Chcąc zamówić nową listę wybierz polecenie Zamów nową listę. W tym momencie do banku zostanie wysłane zapotrzebowanie na nową listę haseł jednorazowych, a na ekranie pojawi się informacja o zamówieniu nowej listy haseł jednorazowych.
   • Po odebraniu nowej listy z banku należy ją uaktywnić poleceniem Aktywuj; możesz mieć kilka list, ale tylko jedna z nich może być w danej chwili aktywna.
   • Ostatnie hasło z listy służy do aktywacji kolejnej nieaktywnej listy. Jeżeli nie będziesz miał hasła, nową listę uaktywnić będzie mógł jedynie pracownik Banku.Ważne

 • Jeżeli zgubiłeś lub skradziono Ci aktywną listę haseł powinieneś niezwłocznie ją zamknąć korzystając z polecenia [Zamknij] znajdującego się przy aktywnej liście. Jednak w tym wypadku, aby uaktywnić kolejną listę haseł musisz udać się do banku

 • Pamiętaj o wcześniejszym zamówieniu i odebraniu nowej listy haseł

 • Ostatnim hasłem z listy nie można podpisać przelewu

 • Ostatnie hasło z listy służy do aktywacji kolejnej nieaktywnej listy

 • System pyta tylko raz o hasło jednorazowe. W przypadku pomyłki hasło przepada, a system prosi o następne


Parametry


Opcja umożliwia podanie adresu IP karty sieciowej komputera, zmianę sposobu autoryzacji operacji wykonanych przez Internet Banking, wybór rachunku głównego spośród dostępnych, wybranie odpowiedniej akcji (okna) po dokonaniu przelewu jednorazowego, wybór odpowiedniej strony kodowej spośród zaproponowanych przez System.


 1. Dozwolone adresy IP - tu możesz podać, używając polecenia Dodaj z tabeli, adres IP, z którego masz dostęp do Internetu. Wówczas obsługa twojego internetowego konta bankowego będzie możliwa tylko i wyłącznie z tego komputera/ów o podanym adresie/adresach. Adres ten można sprawdzić na stronie: http://ip.naszbank.pl.

Uwaga: adres musi być adresem stałym; w przypadku większości usług domowego dostępu do Internetu jest on zmienny (Neostrada, Netia)!

 1. Numer telefonu komórkowego – zostanie wyświetlony w tabeli, jeżeli został podany w siedzibie banku. Na ten numer telefony będą przysłane SMS informujące lub jednorazowe hasła SMS

 2. Sposoby autoryzacji operacji – tu możesz zdecydować o sposobie autoryzacji. Operacje wykonane przez Internet Banking możesz autoryzować hasłem z listy haseł jednorazowych lub hasłem przesłanym sms z banku pod warunkiem, że w siedzibie banku podałeś numer telefonu komórkowego. Zmianę musisz autoryzować przez podanie hasła jednorazowego.

 3. Rachunek główny – jeżeli posiadasz do obsługi przez Internet Banking więcej niż jeden rachunek rozliczeniowy, wówczas za pomocą polecenia Modyfikuj w tabeli możesz ustalić, który z nich będzie Twoim rachunkiem głównym.

 4. Rodzaj hasła w oknie logowania – możesz modyfikować sposób logowania się do serwisu Internet Banking. Masz do wyboru w zależności od ustaleń z Bankiem:

  • hasło maskowalne – w pierwszym oknie podajesz swój - numer klienta, akceptujesz przyciskiem Dalej i przechodzisz do następnego okna, w którym podajesz tylko niektóre znaki swojego hasła dostępu losowo wygenerowane przez system (może być zmienna ilość znaków)

  • lub pełne hasło - podajesz numer klienta i wszystkie znaki swojego hasła dostępu.

Zatwierdzasz przyciskiem Zaloguj.

Po poprawnym zalogowaniu na ekranie pojawi się okno główne programu.Z chwilą udostępnienia funkcjonalności przez Bank logujesz się do serwisu Internet Bankingu według wersji z pełnym hasłem. 1. Liczba drukowanych potwierdzeń na stronie A4 – umożliwia drukowanie jednego lub dwa potwierdzenia (domyślnie ustawiony dwa) na stronie A4.

 2. Format importowanego/eksportowanego pliku do przelewówDodaj - masz możliwość zdefiniowania struktury pliku do importu/eksportu przelewów z innego programu księgowego. W tym celu musisz określić, jaki znak będzie separatorem głównym, jaki znak będzie separator podpól w polach 4x35 znaków, których zawarte są dane odbiorcy i nadawcy; podać format kwoty i daty, określić separator daty. Następnie w dolnej części okna znajduje się tabela podzielona na dwie części. W części po lewej stronie znajdują się etykiety pól, które możesz przenieść za pomocą przycisku Dodaj>> na stronę prawą. Dostępne etykiety to: Rachunek Nadawcy, Rachunek Odbiorcy, Dane Nadawcy (4x35), Dane Odbiorcy (4x35), Tytuł Operacji (4x35), Kwota, Data operacji, Kod Operacji (to identyfikacja typu dokumentu np.: wartość komunikatu „51” - przelew zwykły lub składka ZUS, „71” – płatność podatkowa), Typ Operacji (przykładowe typy: 110, 210), DOWOLNA WARTOŚĆ.

Prawa strona tabeli przedstawia strukturę pliku przez Ciebie tworzonego. Istotnym polem, szczególnie przy eksporcie danych, jest DOWOLNA WARTOŚĆ, którą można umieszczać w dowolnym miejscu tworzonego pliku. Po podświetleniu/ wybraniu etykiety DOWOLNA WARTOŚĆ nad przyciskiem Dodaj pojawia się ramka z poleceniem: wprowadź wartość. W ramce możesz wpisać do 20 znaków alfanumerycznych (cyfry, litery). Jeżeli nic nie wpiszesz w ramce, wówczas pole DOWOLNA WARTOŚĆ w twoim pliku ma wartość domyślną X. Przy pliku eksportowanym będzie to pusta wartość, zaś przy imporcie pojawi się w tym miejscu wartość z odpowiedniego pola pliku importowanego.

Etykiety pól możesz przenosić w dowolnej kolejności. Sekwencję wybranych etykiet pól dodatkowo możesz zmieniać za pomocą przycisków W górę, W dół znajdujących się po prawej stronie tabeli. Za pomocą przycisku Usuń możesz usunąć niechcianą etykietę pola z prawej strony tabeli. W dole okna pod tabelą znajduje się podgląd tworzonego przez Ciebie pliku. Po wprowadzeniu zmian za każdym razem należy odnowić widok podglądu przyciskiem Odśwież.Możesz ustawić sobie tylko jeden format importowanego/eksportowanego pliku przelewów, który możesz modyfikować. W formacie nie wszystkie pola musisz wypełnić, ale niezbędne jest wypełnienie pól takich jak: Separator, Rachunek nadawcy, Rachunek odbiorcy, Kwota, itp.... System nie pozwoli zapisać formatu bez któregoś z wymaganych pól.


 1. Domyślna akcja po wykonaniu przelewu jednorazowego – za pomocą polecenia z tabeli Modyfikuj decydujesz, które okno z zaproponowanych będzie pojawiało się na ekranie po wykonaniu przelewu jednorazowego.

 • Przejdź na stronę z listą przelewów oczekujących

 • Pozostań na stronie edycji przelewu

 1. Powiadamianie SMS po poprawnym zalogowaniu – możesz zdecydować czy po każdym poprawnym zalogowaniu się do serwisu masz otrzymywać SMS. W przychodzącym SMS-e zawarte są następujące informacje: Twój numer w serwisie Internet Banking, poprawne logowanie dokładny czas i dat, liczba prób logowania, numer IP komputera z którego dokonano logowania i rodzaj użytej przeglądarki internetowej. Usługa dostępna jeżeli w banku zgłosiłeś swój numer telefonu komórkowego, który wówczas widoczny jest w Parametrach (patrz powyżej parametr -> Numer telefonu komórkowego)

 2. Strona kodowa eksportowanych plików – w zależności od potrzeb (aby w przeglądarce internetowej móc odczytywać wszystkie zastosowane znaki diakrytyczne, np. polskie ą, ę itd.) możesz wybrać stronę kodową plików z zaproponowanych. Program domyślnie wybiera stronę „Środkowoeuropejski (Windows - 1250). 1. Format wyciągów - daje możliwość wyboru formatu wydruku wyciągów: Typ1 lub Typ2. Przykładowe wydruki typu 1 i 2 możesz zobaczyć w Error: Reference source not found

 2. Kolumna „Adnotacje” na wyciągach – daje możliwość dodania lub usunięcia kolumny Adnotacje na wydruku. Patrz przykład w Error: Reference source not found

 3. Kolumna „Saldo” na wyciągach – daje możliwość dodania lub usunięcia kolumny Saldo na wydruku. Patrz przykład Error: Reference source not found

 4. Pola typu 4x35 znaków (Nadawca, Odbiorca, Tytuł) w plikach eksportowanych w formacie XLS, CSV – do wyboru masz dwie wartości:

 • Pozostaw rozdzielone – oznacza, że Nadawca (czyli nazwa i dane adresowe) będą rozbite na 4 kolumny a każda z nich będzie mogła zawierać po 35 znaków. Odpowiednio ma to zastosowanie do Odbiorcy (nazwa i dane adresowe) oraz Tytułu operacji.

 • Scalaj do pojedynczej kolumny – oznacza, że Nadawca /Odbiorca/Tytuł każde z nich będzie umieszczone w jednej kolumnie.


INNE


System udostępnia przez wybór zakładki Inne następujące dodatkowe usługi:

Komunikaty


Okno zawiera komunikaty przysłane przez Bank.

Log zdarzeń


Okno zawiera dziennik zdarzeń zawierający zapis wykonanych przez Ciebie operacji przez Internet Banking. Wszystkie operacje, zmiany, dodawania czy usuwania adresu e-mail'owego o wysyłki wyciągów wykonywane w serwisie Internet Bankingu są teraz odzwierciedlane poprzez odpowiedni zapis w Logu zdarzeń (w zakładce Inne)

Kursy walut


Okno zawiera Tabelę kursów walut na zadany rok,miesiąc, dzień i godzinę.

Otwórz rachunek


Opcja umożliwia Ci otworzyć z wybranego dowolnego rachunku rozliczeniowego, na własne potrzeby, nowy rachunek typu oszcządnościowego. Nowozałożony rachunek zostanie umieszczony na liście Twoich rachunków z zerowym saldem. Aby umieścić / ulokować środki na tym rachunku musisz :

  • Z listy rachunków wybierz rachunek z nim powiązany.

  • Wybierz opcję Przelew jednorazowy Przelew na rachunek własny, jeśli przelew środków na założony rachunek wykonujesz rzadko lub jednorazowo.

  • W obszarze Na rachunek w polu „Numer rachunku rozwiń dostępną listę rachunków i wskaż odpowiedni rachunek (założony przez Ciebie rachunek oszczędnościowy). Dalej postępujesz jak w opisie patrz Przelew jednorazowy Przelew na rachunek własny.

  • Jeśli często będziesz dokonywał przelewu środków na założony rachunek oszczędnościowy, wówczas wpłatę środków możesz wykonać przez opcję Przelew zdefiniowanyDodaj przelew dowolny. Dalej postępujesz jak w opisie patrz Przelewy zdefiniowane.

Z założonego rachunku nie możesz wykonywać operacji typu przelewy jednorazowy lub zdefiniowany. Jedyną operację którą możesz wykonać jest przelew środków na rachunek podstawowy z nim powiązany.


Przewodnik klienta -instrukcja użytkownika | strona


1   ...   16   17   18   19   20   21   22   23   24


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna