I wydział lekarskiPobieranie 408,67 Kb.
Strona1/3
Data01.03.2018
Rozmiar408,67 Kb.
  1   2   3


AKADEMIA MEDYCZNA W WARSZAWIE
PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY
DLA STUDENTÓW IV ROKU ODDZIAŁU
STOMATOLOGII
I WYDZIAŁU LEKARSKIEGO

85 LATA ISTNIENIA 1920 - 2005


WARSZAWA 2005/2006
I WYDZIAŁ LEKARSKI

ODDZIAŁ STOMATOLOGII
IV ROK

AKADEMII MEDYCZNEJ

W WARSZAWIE

2005/2006

Na okładce przedstawiono Godło Akademii Medycznej w Warszawie.
SPIS TREŚCI 1. Władze Uczelni.......................................................................................................... 4

 2. Farmakologia.............................................................................................................. 5

 3. Choroby wewnętrzne................................................................................................... 7

 4. Stomatologia zachowawcza z endodoncją................................................................. 13

 5. Chirurgia ogólna z onkologią.................................................................................... 16

 6. Pediatria..................................................................................................................... 18

 7. Medycyna sądowa..................................................................................................... 20

 8. Radiologia stomatologiczna...................................................................................... 21

 9. Chirurgia stomatologiczna........................................................................................ 24

 10. Protetyka stomatologiczna......................................................................................... 29

 11. Stomatologia wieku rozwojowego............................................................................ 34

 12. Ortodoncja................................................................................................................ 38

 13. Choroby błony śluzowej........................................................................................... 40

 14. Choroby przyzębia.................................................................................................... 42

 15. Psychiatria................................................................................................................. 45

 16. Okulistyka................................................................................................................. 47

 17. Dermatologia.i wenerologia...................................................................................... 48

 18. Otolaryngologia......................................................................................................... 50

 19. Choroby zakaźne....................................................................................................... 52

 20. Prawo i etyka medyczna............................................................................................ 54

 21. Fizoterapia ogólna.................................................................................................... 56

 22. Informacje socjalno bytowe...................................................................................... 59

 23. Inne informacje......................................................................................................... 59

 24. Samorząd Studencki................................................................................................. 60

WŁADZE UCZELNI i I WYDZIAŁU LEKARSKIEGO

W ROKU AKADEMICKIM 2005/2006

Rektor - prof. Leszek Pączek
Prorektorzy - ds. Klinicznych i Inwestycji prof. Wiesław Gliński

- ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą prof. Ryszarda Chazan

- ds. Kadr prof. Jerzy Stelmachów

- ds. Dydaktyczno-Wychowawczych prof. Piotr ZaborowskiDziekan I Wydziału Lekarskiego - prof. Marek Krawczyk

Prodziekan I Wydziału Lekarskiego ds. Oddziału Stomatologii - prof. Renata Górska

Prodziekan I Wydziału Lekarskiego d/s. I/II r. - prof. Marek Kulus

Prodziekan I Wydziału Lekarskiego d/s. III/IV r. – prof. Kazimierz Wardyn

Prodziekan I Wydziału Lekarskiego d/s. V/VI r. – prof. Ireneusz Krasnodębski

Prodziekan I Wydziału Lekarskiego ds. przewodów doktorskich – prof. Piotr Pruszczyk

Pełnomocnik Rektora ds. nauczania elektrokardiologii – prof. Marek Gołębiowski


Sekretariat Oddziału Stomatologii

Z-ca Kierownika Dziekanatu Jadwiga Szyperek

Urszula Gierałtowska

Magda Zawada


- czynny codziennie w godz. 1030 ÷ 1500

- tel sekretariatu 5720 213, 5720 245

- fax 5720 273
Władze Uczelni urzędują w budynku przy ul. Żwirki i Wigury 61, 02-091 Warszawa

FARMAKOLOGIA

Katedra i Zakład Farmakologii Doświadczalnej i Klinicznej AM

00-927 Warszawa, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, tel / fax 826-21-16Kierownik Katedry: prof. dr hab. med. Andrzej Członkowski

Godziny przyjęć w sprawach studenckich: 1000 ÷ 1400.

Odpowiedzialna za dydaktykę: dr hab. med. Ewa Widy - Tyszkiewicz.

Zajęcia trwają przez dwa semestry (VI i VII) i odbywają się w Gmachu Medycyny, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28.


Wykłady - 2 godziny tygodniowo w VII semestrze

Seminaria i ćwiczenia - 2 godziny tygodniowo w VI i VII semestrze


PROGRAM NAUCZANIA
Celem nauczania farmakologii jest przyswojenie faktów, pojęć i zasad stanowiących podstawy racjonalnej farmakoterapii oraz zrozumienie podstawowych korzyści, niebezpieczeństw i trudności związanych z leczeniem farmakologicznym. Po przejściu rocznego kursu nauczania farmakologii student powinien znać zasady działania leków oraz posiadać wiadomości na temat podstawowych grup leków stosowanych w lecznictwie stomatologicznym. Wiadomości te obejmują mechanizm działania, elementy kinetyki, działania niepożądane, podstawowe wskazania, przeciwwskazania i zasady dawkowania, jak również krytyczną ocenę przydatności leku. Obowiązuje ponadto umiejętność zapisywania recept na leki należące do tych grup.

ORGANIZACJA ZAJĘĆ


Ćwiczenia odbywają się raz w tygodniu wg rozkładu umieszczonego na tablicy ogłoszeń. Obecność na ćwiczeniach i seminariach jest obowiązkowa. Dwie nieusprawiedliwione nieobecności (w czasie dwóch semestrów) powodują niezaliczenie zajęć. Jeśli odrobienie ćwiczeń lub seminariów nie jest możliwe, prowadzący zajęcia może zgodzić się na ustne zaliczenie opuszczonego ćwiczenia lub seminarium.
ZASADY I FORMA OCENY WYNIKÓW NAUCZANIA
Ćwiczenia mają charakter seminaryjny, tzn. obowiązuje przygotowanie się do zajęć z zakresu tematu ćwiczenia.

Kolokwium ustne po VII semestrze obejmuje tematykę ćwiczeń, seminariów i wykładów.

Warunkiem dopuszczenia do kolokwium ustnego jest:

- zaliczenie seminariów i ćwiczeń

- zaliczenie receptury

Warunkiem dopuszczenia do egzaminu ustnego w sesji zimowej jest zaliczenie kolokwium.

PIŚMIENNICTWO
Zalecane:


 1. J. Krupińska, W. Janiec: Farmakodynamika. PZWL 1995

 2. J. Majcherczyk, I. Wiśniewska: Receptura dla studentów medycyny. PZWL 1987;

 3. M. Wielosz: Receptura dla studentów medycyny i stomatologii, Lubelskie Towarzystwo Naukowe, Lublin 1994.

Uzupełniające:
 1. W. Kostowski, P. Kubikowski: Farmakologia. Podstawy farmakoterapii i farmakologii klinicznej. PZWL 1996.

 2. Bertram G. Katzung (red.): Basic and Clinical Pharmacology. Appleton & Lange, Norwalk, San Mateo, Calif., 1995.

CHOROBY WEWNĘTRZNE

Klinika Immunologii, Transplantologii i Chorób Wewnętrznych

Kierownik Kliniki: Prof. dr hab. med. Leszek Pączek
Odpowiedzialna za dydaktykę: dr n. med. Urszula Ołdakowska-Jedynak
Instytut Transplantologii AM

02-006 Warszawa, ul. Nowogrodzka 59,

tel. (+48/22) 502 16 41, fax (+48/22) 502 21 27
Dyrektor: Prof. dr hab. med. Wojciech Rowiński

INFORMACJE OGÓLNE


Zajęcia z chorób wewnętrznych dla IV Kursu Oddziału Stomatologii I Wydział Lekarski odbywają się w Instytucie Transplantologii AM w Warszawie, ul. Nowogrodzka 59 (są to dwa pawilony połączone łącznikiem, oficjalne wejście w centralnej części łącznika - kompleks oznaczony nr 1A).

Przed rozpoczęciem zajęć w szatni w głównym holu należy pozostawić okrycia zewnętrzne i torby, zmienić obuwie i następnie w fartuchu ze słuchawką lekarską udać się na zaplanowane zajęcia.

Praca dla Studentów Stomatologii rozpoczyna się o godz. 730 i kończy o godz. 945.

Wszyscy studenci w różnych terminach (zgodnie z planem zajęć) odrabiają:

- seminaria w godz. 730 – 815 w grupach dziekańskich (16 – 20) w małej Bibliotece Instytutu, która się mieści za obszernym pomieszczeniem zwanym dużą Biblioteką (z szatni na prawo w korytarz a następnie na lewo w korytarz - Portier w szatni udziela informacji.)

- ćwiczenia w godz. 830 – 945 w grupach 3 ÷ 6 osobowych pod opieką nauczycieli akademickich w Klinice Immunologii, Transplantologii i Chorób Wewnętrznych (Oddział B) Instytutu Transplantologii AM.

Kierownik: Prof. dr hab. med. L. Pączek

Członkowie zespołu - nauczyciele akademiccy: prof. dr hab. L. Pączek, prof. nadzw. dr hab. J. Juskowa, dr med. J. Wyzgał, dr med. G. Senatorski, dr med. U. Ołdakowska-Jedynak.

W roku ak. 2001/2002 realizować będziemy w zakresie nauczania chorób wewnętrznych na IV roku Stomatologii (jak dotychczas): 15 godz. dydaktycznych wykładów; 25 godz. seminariów (w tym 2 godz. seminariów prowadzi Zakład Immunologii Klinicznej) oraz 50 godzin ćwiczeń w ciągu całego roku akademickiego, co szczegółowo stanowi 3 godziny zajęć dziennie (w tym 1 godz. seminarium i 2 godz. ćwiczeń, zajęcia rozpoczynają się o godz. 730).
- Wyposażenie Kliniki (pracownie i ośrodki pomocnicze):

- OIOM - sala pooperacyjna wyposażona w sposób typowy (przebywają chorzy po przeszczepie nerki i inni w ciężkim stanie).

- Pracownia EKG (aparat EKG + Holter/RR24h)

- Pracownie naukowe Kliniki posiadają: wirówkę z chłodzeniem (IEC), czytnik do (ELISA-y Organon), czytnik do IMX (Abbott), ultradźwiękowy dezintegrator (Braun)

- Stacja Dializ: Kierownik: dr M. Grzeszczyk (administracyjnie należy do Kliniki Medycyny Transplantacyjnej).

Stacja służy wszystkim chorym będącym pod opieką Instytutu Transplantologii

- w Stacji Dializ (w II semestrze) zajęcia prowadzą: dr med. J. Wyzgał, dr med. G. Senatorski.

- Informacja co do ewentualnej zmiany lokalizacji zajęć wywieszona jest w gablocie studenckiej lub doraźnie w nagłych sytuacjach udziela jej obecna w szatni osoba (pełniąca funkcję opiekuna szatni).

- Szczegółowe tematy seminaryjne i wykładów oraz cały plan zajęć na każdy semestr wywieszane są w gablocie dla studentów (w głównym holu Instytutu Transplantologii co najmniej na 2 tygodnie przed datą rozpoczęcia zajęć).

Studenci zobowiązani są do zaznajomienia się z tematami seminaryjnymi i przygotowania się do każdego seminarium, tak aby mogli prowadzić DIALOG z nauczycielem prowadzącym zajęcia.

- Również z dużym wyprzedzeniem czasowym podane są (w gablocie) tematy wykładów i daty ich realizacji.

- Wykłady w ogólnej liczbie 15 godzin, zwykle 1 godzinę zegarową 1 x w tygodniu (dzień, godzinę i salę ustala Dziekanat Stomatologii), na wykładach obowiązani są być obecni wszyscy studenci IV kursu stomatologii.

- Wykłady w ostatnich latach odbywały się w semestrze letnim.

- Żadnych zajęć (bez istotnego usprawiedliwienia) nie należy opuszczać, w sytuacjach losowych każdy student indywidualnie powinien porozumieć się z opiekunem Grupy Stomatologicznej w zakresie chorób wewnętrznych celem ustalenia formy odrobienia zaległych zajęć.

Opiekun Grupy Studentów IV Kursu Stomatologicznej w Klinice: Prof. nadzw. dr hab. J. Juskowa (pokój nr 16, na parterze). W sprawach dydaktyki można się porozumiewać codziennie w godzinach 815 - 830 i 1000 - 1030 (w razie nieobecności sekretariat udzieli informacji). tel. 621-02-41 wewn. 1299 lub wewn. 1232 (sekretariat), tel. bezpośredni do sekretariatu Kliniki 502-16-41.
INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE
A - tematy seminaryjne


 1. Nadciśnienie tętnicze: podział, patogeneza, elementy leczenia.

 2. Choroba wieńcowa. Patogeneza miażdżycy. Zawał serca. Inwazyjne metody leczenia choroby niedokrwiennej serca (ogólne informacje o zabiegach i wskazaniach do nich)

 3. Zapalenie wsierdzia. Zapalenie mięśnia sercowego (miokardiopatie). Zapalenia osierdzia.

 4. Ostra i przewlekła krążenia niewydolność lewokomorowa, prawokomorowa (etiopatogeneza, klinika i podstawy leczenia)

 5. Elektrokardiografia; podstawowe cechy prawidłowego i patologicznego zapisu EKG.

 6. Ostre stany zagrażające życiu w chorobach wewnętrznych. Zasady postępowania reanimacyjnego.

 7. Badania laboratoryjne (2 seminaria będą poświęcone tej tematyce)

 8. Ultrasonografia, CT, NMR i inne nowoczesne metody diagnostyki obrazowej w medycynie wewnętrznej.

 9. Prezentacja wybranych przypadków klinicznych.

 10. Zapalenie płuc i opłucnej.

 11. Choroba zakrzepowo - zatorowa. Praktyczne aspekty leczenia przeciwzakrzepowego.

 12. Przewlekłe obturacyjne choroby układu oddechowego. Nowotwory układu oddechowego.

 13. Zakażenia bakteryjne w szczególności bakteriami Gram dodatnimi. Posocznica zębopochodna

 14. Dysfagia. Choroba wrzodowa żołądka i dwunastnicy.

 15. Obrzęki i przesieki w jamach ciała. Diagnostyka, różnicowanie i etiopatogenetyczne podstawy leczenie.

 16. Żółtaczki. Diagnostyka różnicowa.

 17. Nowotwory przewodu pokarmowego.

 18. Zaburzenia funkcji i nowotwory tarczycy

 19. Infekcje jamy ustnej. Zmiany śłuzówkowe.

 20. Zaburzenia krzepnięcia

 21. Niedokrwistości.

 22. Nabyte zespoły niedoborów immunologicznych. AIDS

 23. Zaburzenia elektrolitowe, kwasowo-zasadowe. Diagnostyka i zasady leczenia.

 24. Ostra i przewlekła niewydolność nerek..

 25. Cukrzyca i jej powikłania

Prezentacja tematów seminaryjnych z uwzględnieniem specyfiki i problematyki specjalistycznej, stomatologicznej.


Tematy internistyczne z pogranicza chirurgii, np. choroba wrzodowa, kamica dróg żółciowych i inne są przerabiane na zajęciach z chirurgii ogólnej.

Kierownik: Prof. dr hab. med. W. Rowiński.


Tematy internistyczne z pogranicza chorób zakaźnych, jak wirusowe zapalenie wątroby (markery HBV i HCV), infekcje CMV i innymi wirusami, omawiane są w Klinice Chorób Zakaźnych AM (postanowienie na naradzie z udziałem Dziekana prof. dr hab. J. Piekarczyka w czerwcu 1988).
Uwaga!

Wszystkie podane tematy seminaryjne omawiane są w zakresie istotnych informacji z etiopatogenezy, kliniki i postępowania - leczenia, z położeniem akcentu na objawy kliniczne, które mogą wystąpić u chorego na fotelu stomatologicznym a student/lekarz stomatolog powinien umieć zająć właściwe stanowisko.

Celem zwiększenia aktywności Kolegów Studentów w dyskusji na seminariach wprowadzono „ocenę” za aktywność z zakresu podstawowej wiedzy w poszczególnych tematach seminaryjnych. Nauczyciel prowadzący seminarium stawia punkty od 0 - 3 przy nazwisku AKTYWNEGO STUDENTA i np. po 3 tygodniach zajęć w semestrze zimowym najwyższa liczba punktów = 45, a w semestrze letnim = 30 punktów, łącznie 75 punktów w ciągu całego roku "zbiera" Aktywny Student.

Studenci z takimi dowodami systematycznej pracy nad tematyką z zakresu chorób wewnętrznych mogą liczyć na różne formy nagrody.


B - tematyka ćwiczeń - praca przy łóżku chorego

Zajęcia przy łóżku chorego uzależnione są od aktualnego składu chorych - ich głównych dolegliwości np.: związanych z chorobą wieńcową, nadciśnieniem tętniczym czy objawami marskości wątroby (wodobrzuszem).

Nauczyciel akademicki stara się wyczerpująco zbadać chorego wraz ze studentami a następnie przypadek omówić. Student ma okazję do zadawania pytań i uzupełniania indywidualnych wiadomości. W czasie ćwiczeń i obchodów z nauczycielem celem oceny i porównania stanu chorego z dnia na dzień, student ma okazję wyjaśnić wszystkie swoje wątpliwości i „luki” w swojej wiedzy medycznej pytając asystenta o wszystkie indywidualne, niezrozumiale i trudne kwestie. Zachęcam do pytań i wyjaśniania wszystkich wątpliwości w czasie obserwacji codziennej chorego i analizy regresji lub progresji choroby.

Z drugiej strony dążymy, aby temat seminaryjny w danym dniu dyskutowany w godzinach od 730 do 815 następnie w dalszej części dnia pracy, a więc przy łóżku chorego mógł być „demonstrowany” chorym, który ma tę omawianą na seminarium jednostkę chorobową, np. zapalenie odoskrzelowe płuc. Studenci mogą badając chorego potwierdzić uzyskane informacje i w dyskusji z asystentem omówić wyczerpująco tę jednostkę chorobową, uwzględniając własne spostrzeżenia i wyniki własnego badania chorego oraz dokonać konfrontacji z badaniami pomocniczymi np. z obrazem rtg klatki piersiowej, czy składem morfologicznym krwi u danego chorego.


Każdy cykl 3-tygodniowych ćwiczeń w semestrze zimowym

kończy się ustnym sprawdzianem tematów omawianych na seminariach i tematów patologii klinicznej omawianych przy łóżku chorego. Sprawdzian przeprowadza nauczyciel akademicki prowadzący ćwiczenia (w grupach 3 ÷ 6 osobowych).


Zajęcia w semestrze letnim - cykl 2-tygodniowych ćwiczeń

kończą się indywidualnym kolokwium, które jest sprawdzianem wiadomości z całości obowiązujących tematów w zakresie chorób wewnętrznych (omawianych tematów seminaryjnych, tematów ćwiczeń przy łóżku chorego oraz wykładów). Kolokwium jest ustne i przeprowadzane przez nauczyciela akademickiego w grupach 3 ÷ 6 osobowych.


C - tematy wykładów

 1. Nadciśnienie tętnicze.

 2. Miażdżyca - patogeneza. Choroba niedokrwienna mięśnia sercowego.

 3. Utrata przytomności.

 4. Stany gorączkowe; etiologia i elementy diagnostyki.

 5. Zakażenie bakteryjne z uwzględnieniem aktualnej sytuacji epidemiologicznej. Posocznica zębopochodna.

 6. Wybrane zakażenia wirusowe.

 7. Zaburzenia krzepnięcia: skazy osoczowe i skazy naczyniowe.

 8. Niedokrwistość.

 9. Zasady antybiotykoterapii.

 10. Choroby układu oddechowego.

 11. Cukrzyca.

 12. Choroby przewodu pokarmowego.

 13. Choroby wątroby - wybrane zagadnienia

 14. Choroby nerek - wybrane aspekty kliniczne i terapeutyczne.

 15. Zaburzenia gospodarki wapniowo - fosforanowej.

 16. Przeszczepianie jako metoda leczenia schyłkowej niewydolności narządów.

Informacje dotyczące zaliczenia zajęć


- Każdy cykl 3-tygodniowych zajęć w semestrze zimowym kończy się ustnym sprawdzianem z tematów seminaryjnych i tematów patologii klinicznej (omawianych przy łóżku chorego).

- Zajęcia w semestrze letnim 2-tygodniowe kończą się indywidualnym kolokwium, które jest sprawdzianem z tematów seminaryjnych obydwóch semestrów, tematów omawianych na ćwiczeniach przy łóżku chorego i tematów przedstawianych na wykładach.

- Historię choroby każdy student opracowuje w semestrze letnim i zalicza u asystenta przed obowiązującym kolokwium.

- Zajęcia z chorób wewnętrznych w każdym roku akademickim kończą się egzaminem testowym.

- Pytania do egzaminu z chorób wewnętrznych są co roku całkowicie modernizowane, zgodnie z nowymi informacjami naukowo-klinicznymi.
D - egzamin z chorób wewnętrznych


 • Egzamin z zakresu chorób wewnętrznych odbywa się po zakończeniu IV roku Stomatologii.
  Egzamin jest testowy. Forma testu, a następnie jego interpretacja (wykonywane są obliczenia komputerowe) jest ustalona we współpracy z Zakładem Dydaktyki AM w Warszawie.

 • Egzamin obejmuje 100 pytań z tematów: wykładów, seminariów i ćwiczeń, które obowiązują z chorób wewnętrznych na III i IV roku Stomatologii.

 • Test należy do typu łatwych testów, każde pytanie ma 5 odpowiedzi (od A do E) z których tylko jedna jest prawidłowa.

 • Ważnym warunkiem prawidłowej odpowiedzi jest zrozumienie pytania.

 • Egzamin testowy obowiązuje wszystkich studentów. Studenci obcokrajowcy za zgodą Dziekana Stomatologii mogą ubiegać się o egzamin ustny w zakresie chorób wewnętrznych.

 • Miejsce egzaminu, dokładna data i czas jego trwania w formie informacji pisemnej wywieszana jest w gablocie studenckiej w głównym holu Instytutu Transplantologii AM ul. Nowogrodzka 59.

Uwaga ! - w każdy czwartek w godz. 1100 ÷ 1200 w maju i w czerwcu (po zakończeniu zajęć z chorób wewnętrznych) student może uzyskać merytoryczną konsultację na interesujący go temat celem uzupełnienia wiadomości niezbędnych do zaliczenia egzaminu z chorób wewnętrznych (konsultacje prowadzą: dr hab. med. J. Wyzgał i dr med. Urszula Ołdakowska-Jedynak) - należy zgłosić się w sekretariacie Instytutu lub umówić się telefonicznie; telefony sekretariatu: bezp. 502-16-41 lub 621-02-41 wewn. 1232).


PODRĘCZNIKI
1. Nauka o chorobach wewnętrznych, pod redakcją prof. T. Orłowskiego, PZWL 1990 i 1992.

2. Choroby wewnętrzne, A. Wojtczak PZWL 1995.

3. Zarys chorób wewnętrznych dla stomatologów. J. Blicharski PZWL 1991.

4. Można korzystać z każdego innego podręcznika Chorób Wewnętrznych w języku polskim lub obcym wydanym po roku 1990.


KOŁO NAUKOWE
Koło Naukowe w zakresie chorób wewnętrznych może powstać w ramach zainteresowanej grupy Studentów Stomatologii IV Kursu i ewentualnie V Kursu, w zakresie wybranych zagadnień tematyki chorób wewnętrznych np. chorób jamy ustnej i przyzębia, które mogą mieć związek z immunoterapią. Studenci zainteresowani działalnością naukową powinni zgłosić się do opiekuna w zakresie „chorób wewnętrznych” w październiku w roku akademickim 2001/2002 lub wcześniej.

STOMATOLOGIA ZACHOWAWCZA Z ENDODONCJĄ

Zakład Stomatologii Zachowawczej

00-246 Warszawa, ul. Miodowa 18, telefon: 635-17-47, fax. 635-21-05Kierownik Zakładu: dr hab. Elżbieta Jodkowska

Odpowiedzialny za dydaktykę: dr n. med. E. Musur

Godziny przyjęć w sprawach studenckich: 800 ÷ 1100

Wymiar zajęć: wykłady 10 godz., seminaria 10 godz., ćwiczenia 110 godz.

Wykłady odbywają się w gmachu przy ul. Miodowej 18 w sali wykładowej na I piętrze.

Ćwiczenia kliniczne odbywają się w salach klinicznych Zakładu na II piętrze w gmachu przy ul. Miodowej 18


CEL NAUCZANIA I ZAKRES PRZEDMIOTU
Celem nauczania przedmiotu jest zapoznanie studentów z diagnostyką, zapobieganiem i leczeniem chorób zębów i przyzębia wierzchołkowego. Na zajęciach klinicznych z przedmiotu student IV roku doskonali umiejętności diagnozowania i leczenia próchnicy oraz opanowuje umiejętności badania chorego, diagnozowania i leczenia endodontycznego chorób miazgi i tkanek okołowierzchołkowych zęba jak również diagnozowania i leczenia ubytków niepróchnicowego pochodzenia. W zakres wykonywanych przez studentów endodontycznych zabiegów leczniczych wchodzą amputacja i wyłuszczenie miazgi w znieczuleniu, opracowanie i wypełnianie kanałów zębów jedno i wielokorzeniowych oraz wypełnianie ubytków niepróchnicowego pochodzenia.

Stawiając rozpoznanie choroby i ustalając plan leczenia chorego student jest zobowiązany do wykazania się znajomością patologii ogólnej, która może pozostawać w związku etiologicznym z chorobami zęba i przyzębia wierzchołkowego lub wpływać na przebieg leczenia i gojenie tkanek oraz anatomii szczegółowej jam zęba i znajomością alternatywnych metod leczenia możliwych do zastosowania w danym przypadku.


TEMATY WYKŁADÓW


 • Przyczyny niepowodzeń leczenia endodontycznego. Ocena wyników leczenia.

 • Postępowanie w przypadku reinfekcji kanałów korzeniowych.

 • Leczenie chorób miazgi w przebiegu patologii ogólnoustrojowej.

 • Związki między patologią miazgi a przyzębia brzeżnego. Klasyfikacja chorób obejmujących przyzębie brzeżne i wierzchołkowe. Postępowanie lecznicze.

 • Hemisekcja, radektomia, regeneracja przyzębia - wskazania i efekty lecznicze.

 • Etiologia, obraz kliniczny i leczenie ubytków tkanek twardych pochodzenia niepróchnicowego (nadżerki nietypowe szkliwa, ubytki typu abrazyjnego).

 • Problematyka wybielania zębów (przyczyny i rodzaje przebarwień, metody usuwania przebarwień i ich skuteczność).

TEMATY SEMINARIÓW


 • Ergonomia pracy stomatologa. Praca z asystentką na cztery ręce

 • Koferdam i jego zastosowanie

 • Znieczulenia stosowane w leczeniu stomatologicznym – przewodowe, miazgowe, śródwiązadłowe, domiazgowe. Stosowane leki

 • Choroby tkanek okołowierzchołkowych- etiologia, podział, diagnostyka różnicowa. Postępowanie lecznicze ( zachowawcze, zachowawczo-chirurgiczne). Wodorotlenek wapnia jako środek stosowany w leczeniu endodontycznym

 • Problemy leczenia endodontycznego w przypadku zaburzeń anatomicznych zębów. Kanały zakrzywione – metody rozwiązywania tego problemu we współczesnej stomatologii.

METODY I ORGANIZACJA PRACY


Na ćwiczeniach klinicznych studenci przyjmują zgłaszających się chorych, przeprowadzają badanie stomatologiczne oraz prowadzą leczenie zachowawcze chorych. Zapisy studenta w karcie choroby są potwierdzane podpisem asystenta. Część zajęć student odbywa w gabinecie pierwszego kontaktu z chorym. Harmonogram pracy poszczególnych studentów w tym gabinecie wywieszany jest na tablicy ogłoszeń Zakładu. Student jest zobowiązany do przynoszenia na zajęcia własnego fartucha oraz obuwia do zmiany przed wejściem na salę kliniczną.
FORMY KONTROLI I OCENY WYNIKÓW NAUCZANIA
Asystenci nadzorują w czasie ćwiczeń pracę studenta i kontrolują jego przygotowanie teoretyczne w zakresie obowiązującego materiału, zarówno podczas pracy z chorym jak i w czasie seminariów. Student otrzymuje kartę zabiegów, które zobowiązany jest wykonać w całym okresie zajęć z przedmiotu. W karcie tej asystent potwierdza wykonanie określonych zabiegów. Ponadto student odnotowuje w specjalnym zeszycie nazwiska chorych przyjętych w danym dniu, rozpoznanie choroby i wykonane zabiegi. Pod koniec semestru letniego odbywa się pisemny sprawdzian wiadomości.

Zaliczenie zajęć następuje na podstawie obecności na zajęciach, wykazania się postępami w pracy klinicznej z chorymi i opanowaniu wiedzy teoretycznej oraz wykonania określonej liczby zabiegów.Norma zabiegów

20 wypełnień ubytków próchnicowych

6 zębów leczonych endodontycznie

Wiadomości studenta są kontrolowane podczas zajęć klinicznych, na seminariach i w formie sprawdzianu pisemnego.

Koło naukowe prowadzi dr n. med. Sylwia Marta Raczyńska.

ZALECANE PIŚMIENNICTWO
 1. E. Jodkowska: Cementy szklano - jonomerowe w stomatologii zachowawczej. Med Tour Press,1994.

 2. E. Jodkowska: Materiały złożone i cementy glass - jonomerowe w stomatologii zachowawczej. Med Tour Press, 1992.

 3. E. Jodkowska. Materiały złożone i systemy wiążące w odtwarzaniu ubytków w zębach bocznych. Med Tour Press, 1992.

 4. M. Wierzbicka: Periodontologia kliniczna cz. II, Med Tour Press 1994.

 5. Z. Jańczuk: Endodoncja kliniczna. Med Tour Press,1994.

 6. H. H. Alwes - Danowska: Znieczulenia kliniczne w stomatologii. Med Tour Press,1994.

 7. S. Cohen, R. Burns: Pathways of the pulp, Mosby, 1991.

 8. J. Egelberg: Periodontics the scientific way, Munksgaard,1995.

 9. J. Lindhe: Textbook of Clinical periodontology, Munksgaard, 1995.

 10. L. Mitchell, D. A. Mitchell: Oksfordzki podręcznik stomatologii klinicznej, PWN, 1995.

CHIRURGIA OGÓLNA Z ONKOLOGIĄ

Klinika Chirurgii Ogólnej i Transplantacyjnej Instytut Transplantologii - AM

02-006 Warszawa, ul. Nowogrodzka 59 Szpital Kliniczny „Dzieciątka Jezus” CLO,

tel. 502-17-83, fax 502-21-55

Kierownik Kliniki: Prof. dr hab. med. Wojciech Rowiński

godz. przyjęć poniedziałki 1400 ÷ 1500.


Odpowiedzialni za dydaktykę: dr n. med. Beata Łągiewska

dr n. med. Maciej Kosieradzki

godz. przyjęć środy 1000 ÷ 1100.
Roczny wymiar zajęć

wykłady seminaria ćwiczenia

III rok 10 godz. 5 godz. 30 godz.

IV rok - 10 godz. 20 godz.

Zajęcia odbywają się w Klinice Chirurgii Ogólnej i Transplantacyjnej, wykłady w sali im. Gluzińskiego pawilon 12 Szpital Kliniczny Dzieciątka Jezus CLO.
CEL NAUCZANIA I ZAKRES PRZEDMIOTU

Nauczenie umiejętności chirurgicznego badania chorego, diagnostyki chorób chirurgicznych, rozpoznawania schorzeń, kwalifikacji do leczenia oraz podstawowych metod leczenia chirurgicznego.


PROGRAM NAUCZANIA

Wykłady


 1. Chirurgiczne badanie chorego - badanie podmiotowe i przedmiotowe, dokumentacja.

 2. Badania diagnostyczne w chirurgii.

 3. Wstrząs i ostra niewydolność krążenia - patogeneza i leczenie.

 4. Ostre choroby jamy brzusznej.

 5. Postępowanie lecznicze w urazach głowy.

 6. Przepukliny brzuszne

 7. Współczesne poglądy na etiologie nowotworów.

 8. Metody diagnostyczne i terapeutyczne w onkologii. Objawy ogólne i miejscowe specyficzne dla nowotworów złośliwych. Znaczenie badań przesiewowych i wczesnej diagnostyki w walce z rakiem na przykładzie raka sutka, gruczołu krokowego, jelita grubego.

 9. Zasady przeszczepiania narządów.

 10. Zakażenie w chirurgii.

Seminaria III rok

 1. Aseptyka i antyseptyka w chirurgii.

 2. Rodzaje ran - proces gojenia. Terapia. Leczenie oparzeń.

 3. Urazy brzucha i klatki piersiowej.

 4. Ostre schorzenia naczyń krwionośnych.

 5. Leczenie krwią i preparatami krwiopochodnymi. Zaburzenia krzepnięcia.

Seminaria IV rok 1. Urazy układu kostno-szkieletowego

 2. Ostre schorzenia urologiczne

 3. Nienowotworowe choroby przewodu pokarmowego

 4. Rak przełyku. Rak żołądka

 5. Chirurgiczne choroby trzustki. Choroby dróg żółciowych

 6. Choroby sutka

 7. Nienowotworowe choroby jelit i odbytu

 8. Nowotwory jelita grubego. Nienowotworowe choroby odbytu.

 9. Choroby tarczycy

 10. Rak płuca

METODY ORGANIZACJI PRACY


Zajęcia rozpoczynają się 45-minutowym seminarium. Studenci podzieleni na 4-osobowe grupy przydzielone pod opiekę poszczególnych asystentów Kliniki biorą udział w pracy przy chorych, w ambulatorium, sali opatrunkowej, bloku operacyjnym oraz zabiegach endoskopowych.
FORMY KONTROLI I OCENY
Codzienna lista obecności.

Zaliczenie w VI semestrze: przygotowanie historii choroby pacjenta z badaniem przedmiotowym i podmiotowym, wstępnym rozpoznaniem i planem badań diagnostycznych, ustne zaliczenie u asystenta prowadzącego zajęcia.

Zaliczenie po VII semestrze: egzamin testowy.
ZALECANE PIŚMIENNICTWO


 1. Chirurgia. Podręcznik dla studentów. Red. Jan Fibak; Wydawnictwo Lekarskie PZWL 2002

 2. Skrypt: Wybrane zagadnienia z chirurgii ogólnej. Red. Z. Wierzbicki, M. Kosieradzki, W.Rowiński

STUDENCKIE KOŁO NAUKOWE


Opiekun koła: dr n. med. Leszek Adadyński

Spotkania: pon. 1700-1800


Coroczny obóz naukowy w okresie letnim prowadzony przez opiekuna koła.

PEDIATRIA

Katedra i Klinika Pediatrii, Hematologii i Onkologii.

00-576 Warszawa ul. Marszałkowska 24, tel./fax 621-53-62 lub 52-27-437,Kierownik Kliniki: Prof. dr hab. med. Michał Matysiak

Odpowiedzialne za dydaktykę: dr n. med. Barbara Sopyło tel. 52-27-445

dr n. med. Anna Adamowicz - Salach tel. 52-25-419

Zajęcia prowadzone są w semestrze letnim, w 5 blokach 3 tygodniowych. Rozpoczynają się o godzinie 745 seminarium trwającym do godziny 900 (sala wykładowa A, V piętro, wejście od Marszałkowskiej, szatnia obok sali), a następnie bezpośrednio po seminarium prowadzone są zajęcia kliniczne przy łóżku chorego (w Klinice Pediatrii, Hematologii i Onkologii, klatka D, III p., wejście od Marszałowskiej) do godz. 1000.

Wykłady w liczbie ośmiu odbywają się w sali wykładowej B, Marszałkowska 24 (data i godzina wykładów będzie podana na tablicy ogłoszeń.

Tematy i dokładne terminy wykładów zostaną wywieszone na tablicy ogłoszeń (III p., kl. D, w Klinice) oraz w Dziekanacie Stomatologii przed rozpoczęciem zajęć.

Zaliczenie ćwiczeń odbywa się na podstawie obecności i aktywnego uczestnictwa w seminariach i ćwiczeniach klinicznych oraz kolokwium w formie ustnej w ostatnim dniu ćwiczeń.

Egzamin końcowy z pediatrii odbywa się w sesji letniej i ma charakter ustny. Studenci, którzy zaliczyli ćwiczenia z bardzo dobrym wynikiem, będą mieli możliwość zdawania egzaminu wcześniej, tj. po zakończonym cyklu wykładów.

Program nauczania obejmuje tematy dotyczące podstawowych zagadnień z pediatrii.

TEMATY SEMINARIÓW: 1. Wybrane zagadnienia z patofizjologii noworodka i wcześniaka.

 2. Żywienie dzieci zdrowych i chorych.

 3. Opieka ambulatoryjna nad dzieckiem zdrowym i chorym.

 4. Powiększenie węzłów chłonnych - przyczyny, różnicowanie, postępowanie.

 5. Drgawki u dzieci - przyczyny, różnicowanie, postępowanie.

 6. Zapalenia jamy ustnej u dzieci.

 7. Stany zagrożenia życia w pediatrii.

 8. Choroby układu oddechowego.

 9. Choroby zakaźne wieku dziecięcego.

 10. Kalendarz szczepień – szczepienia obowiązkowe, zalecane, przeciwwskazania do szczepień.

 11. Krzywica i zaburzenia gospodarki wapniowo-fosforanowej.

 12. Skazy krwotoczne osoczowe patofizjologia i leczenie. Opieka stomatologiczna dziecka ze skazą osoczową.

 13. Małopłytkowość i skazy naczyniowe – patofizjologia i leczenie. Opieka stomatologiczna dziecka ze skazą małopłytkową.

 14. Najczęstsze wady wrodzone i urazy wymagające interwencji chirurgicznej u dzieci.

TEMATY WYKŁADÓW:
 1. Choroby układu krążenia (ocena układu krążenia, najczęstsze wady wrodzone, opieka nad dzieckiem z wadą układu krążenia). Niewydolność krążenia prawo i lewokomorowa.

 2. Zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych i mózgu u dzieci, diagnostyka i leczenie.

 3. Nowotwory wieku dziecięcego w zakresie głowy i szyi. Opieka stomatologiczna dziecka z chorobą nowotworową.

 4. Gorączka reumatyczna. RZS, kłębkowe zapalenie nerek, nabyte wady serca.

 5. Dziecko nieprzytomne.

 6. Rozwój psychoruchowy dzieci.

 7. Niedokrwistości wieku dziecięcego - objawy, diagnostyka, leczenie,

 8. Gorączka i ból - mechanizm powstawania i leczenie.

PIŚMIENNICTWO:

 1. Kubicka K., Kawalec W. - Pediatria, PZWL

 2. Matysiak M. - Hematologia w praktyce pediatrycznej, PZWL

 3. Rokicka-Milewska R. - Skrypt dla studentów stomatologii

 4. Standardy medyczne 2000/2001/2002/2003 r.

MEDYCYNA SĄDOWA

Katedra i Zakład Medycyny Sądowej

02-007 Warszawa, ul. Oczki 1, tel. 628-89-75

Kier. Zakładu: p.o. dr med. Paweł Krajewski

godziny przyjęć bez ograniczeń

Odpowiedzialna za dydaktykę: lek. med. Sylwia Tarka-Woźniak

godziny przyjęć 1300 ÷ 1330

Roczny wymiar zajęć: 15 godzin (seminaria 7 godz., ćwiczenia 8 godz.)

Zajęcia odbywają się w Zakładzie Medycyny Sądowej


CEL NAUCZANIA I ZAKRES PRZEDMIOTU:

Przystosowanie wiadomości lekarskich dla potrzeb prawa.


TEMATY SEMINARIÓW

Rola i zadania medycyny sądowej, zagadnienia prawne w medycynie sądowej.

Traumatologia i orzecznictwo sądowo-lekarskie ze szczególnym uwzględnieniem urazów części twarzowej czaszki.

Identyfikacja zwłok o nieustalonych personaliach ze szczególnym uwzględnieniem uzębienia oraz inne przykłady wykorzystania uzębienia np. do identyfikacji śladów kryminalistycznych.

Wypadki w pracy podczas wykonywania zawodu lekarza stomatologa.
TEMATY ĆWICZEŃ

Nagłe zgony z przyczyn chorobowych.

Zgony jako następstwo działania różnego rodzaju urazów.

Sekcja zwłok osoby o nieustalonych personaliach.


ORGANIZACJA ĆWICZEŃ

Zajęcia odbywają się w semestrze letnim, w systemie blokowym przez 1 tydzień, początek zajęć godz. 745.

Ćwiczenia odbywają się w sali sekcyjnej.

Seminaria obejmują omówienie tematu, dyskusję i ewentualną demonstrację.


KONTROLA I OCENA WYNIKÓW NAUCZANIA

Zaliczenie po aktywnym odbyciu zajęć.


PIŚMIENNICTWO OBOWIĄZUJĄCE

 1. Medycyna sądowa dla studentów S. Raszeja i wsp., PZWL 1993

 2. Medycyna sądowa podręcznik dla studentów medycyny A. Jakliński i wsp., PZWL 1983

 3. Medycyna sądowa V.J. DiMaio, D. DiMaio, Wyd. Medyczne Urban & Partner 2003

 4. Opiniowanie sądowo-lekarskie i toksykologiczne Z. Marek, M. Kłys, Zakamycze 2001

lub wszystkie inne dostępne podręczniki oraz Kodeks Karny, Kodeks Postępowania Karnego, Kodeks Cywilny.

RADIOLOGIA STOMATOLOGICZNA

Zakład Radiologii Stomatologicznej i Szczękowo - Twarzowej IS AM

02-006 Warszawa, ul. Nowogrodzka 59Kierownik Zakładu: dr hab. n. med. Anatol Dowżenko

Odpowiedzialna za dydaktykę: dr n. med. Krystyna Thun-Szretter

Roczny wymiar godzin: 65
CEL NAUCZANIA
Celem nauczania jest opanowanie technik wykonywania i interpretacji zdjęć rentgenowskich wewnątrzustnych, pantomograficznych i rentgenowskich zdjęć przeglądowych części twarzowej czaszki mających zastosowanie w klinicznej stomatologii.

PROGRAM NAUCZANIA


Program nauczania składa się z 65 godzin wykładów oraz ćwiczeń i seminariów realizo-wanych w semestrze VII w tym 30 wykładów oraz 30 godzin ćwiczeń i 5 godzin seminariów.

Ćwiczenia i seminaria odbywają się codziennie z wyjątkiem sobót i świąt w godzinach


730 - 1015 w Zakładzie Radiologii Stomatologicznej i Szczękowo-Twarzowej IS AM przy ul. Nowogrodzkiej 59 w układzie dwutygodniowym zgodnie z planem zajęć dla studentów IV roku z uwzględnieniem podziału na podgrupy.

Plan ćwiczeń z uwzględnieniem tematyki dla poszczególnych podgrup jest wywieszony w gablocie dydaktycznej Zakładu Radiologii Stomatologicznej przed rozpoczęciem zajęć.TEMATYKA WYKŁADÓW


 1. Metody i techniki stosowane we współczesnej radiologii. Rys historyczny.

 2. Podstawy teoretyczne powstawania obrazów w rentgenodiagnostyce konwencjonalnej. Konwencjonalne badania stosowane w diagnostyce części twarzowej czaszki.

 3. Radiografia cyfrowa w obszarze części twarzowej czaszki.

 4. Podstawy teoretyczne MR. Zastosowanie MR w diagnostyce chorób układu stomatognatycznego.

 5. Podstawy teoretyczne USG.

 6. Zastosowanie USG w diagnostyce w obszarze głowy i szyi.

 7. Filmy i folie wzmacniające. Kasety i kratki przeciwrozszczepialne i ich zastosowanie w diagnostyce radiologicznej głowy i szyi.

 8. Środki cieniujące stosowane w czasie badań obrazowych głowy i szyi.

 9. Podstawowe zasady wykonywania zdjęć wewnątrzustnych.

 10. Podstawowe zasady obrazowania za pomocą pantomografii.

 11. Podstawy ogólnej diagnostyki rentgenowskiej i symptomatologia procesów chorobowych toczących się w kości.

 12. Osteoporoza a badania rentgenowskie stosowane w stomatologii.

 13. Objawy, diagnostyka i algorytm postępowania w złamaniach żuchwy.

 14. Objawy, diagnostyka i algorytm postępowania w złamaniach oczodołu i środkowego piętra części twarzowej czaszki.

 15. Diagnostyka rentgenowska ubytków w tkankach zmineralizowanych zębów.

 16. Diagnostyka radiologiczna urazów zębów.

 17. Symptomatologia ostitis i periodontitis apicalis.

 18. Symptomatologia periodontitis.

 19. Wady rozwojowe zębów – diagnostyka obrazowa.

 20. Wady i zaburzenia rozwojowe części twarzowej i mózgowej czaszki.

 21. Postępowanie aseptyczne w radiologii stomatologicznej.

 22. Diagnostyka radiologiczna nowotworów łagodnych ze szczególnym uwzględnieniem nowotworów zębopochodnych.

 23. Podstawowe dane z radiobiologii. Skutki biologiczne promieniowania jonizującego.

 24. Zasady ochrony radiologicznej stosowane w rentgenowskiej diagnostyce stomatologicznej.

 25. Diagnostyka obrazowa układu stomatognatycznego w chorobach układowych.

 26. Badanie i symptomatologia radiologiczna chorób dużych gruczołów ślinowych.

 27. Diagnostyka obrazowa chorób stawów skroniowo-żuchwowych.

 28. Badania i symptomatologia radiologiczna chorób zatok obocznych nosa ze szczególnym uwzględnieniem zatok szczękowych.

 29. Diagnostyka obrazowa nowotworów głowy i szyi.

 30. Diagnostyka radiologiczna torbieli głowy i szyi.

TEMATYKA ĆWICZEŃ I SEMINARIÓW


 1. Wybrane zagadnienia z metod i technik badań rentgenowskich mających zastosowanie w stomatologii. Skuteczność diagnostyczna tych badań – seminarium.

 2. Zdjęcia rentgenowskie mające zastosowanie w diagnostyce procesów chorobowych czaszki twarzowej i ich anatomia.

 3. Symptomatologia radiologiczna i algorytmy postępowania diagnostycznego w zapaleniach przyzębia brzeżnego.

 4. Badania radiologiczne i diagnostyka różnicowa torbieli.

 5. Zajęcia praktyczne z technik wykonywania zdjęć wewnątrzustnych.

 6. Rentgenodiagnostyka schorzeń układu kostno-stawowego. Diagnostyka radiologiczna klatki piersiowej – seminarium.

 7. Wady rozwojowe zębów. Ocena teleradiogramu.

 8. Diagnostyka radiologiczna urazów.

 9. Symptomatologia radiologiczna i różnicowanie chorób przyzębia okołowierzchołkowego.

 10. Zdjęcia praktyczne z technik wykonywania zdjęć pantomograficznych i przeglądowych zastosowanie w stomatologii. Aparatura, sprzęt i błony rentgenowskie stosowane do wykonywania tych zdjęć.

FORMA ZALICZENIA


Obecność na ćwiczeniach i seminariach obowiązkowa zgodnie z planem zajęć dla studentów IV roku ustalonym przez Oddział Stomatologiczny I Wydziału Lekarskiego AM w Warszawie. Studenci powinni być przygotowani do ćwiczeń.

Opiekunem Studenckiego Koła Naukowego jest: dr n. med. Krystyna Thun-Szretter

PIŚMIENNICTWO DLA STUDENTÓW


 1. Z. Raczew, K. Mlosek: Zarys rentgenodiagnostyki stomatologicznej Warszawa, PZWL, 1980 r.

 2. K. Mlosek: Radiologia stomatologiczna i szczękowo-twarzowa. Meddentpress 1995 r.

 3. E. Whaites: Podstawy radiodiagnostyki stomatologicznej. Sanmedica 1994 r.

 4. S. C. White, M. J. Pharoah: Radiologia stomatologiczna. Wydanie polskie – Czelej 2002 r.

WYBRANE PUBLIKACJE Z CZASOPISM
 1. Czasopismo Stomatologiczne

 2. Polski Przegląd Radiologii i Medycyny Nuklearnej

 3. Stomatologia Współczesna

 4. Nowa Stomatologia

CHIRURGIA STOMATOLOGICZNA

Katedra Chirurgii Szczękowo-Twarzowej IS AM


Kierownik Katedry: Prof. dr hab. Janusz Piekarczyk

Do działalności Katedry Chirurgii Szczękowo - Twarzowej IS AM w Warszawie należy działalność dydaktyczna, naukowo-badawcza i usługowa. Katedra jest jednostką specjalistyczną w zakresie chirurgii szczękowej i stomatologicznej dla m. st. Warszawy i regionu.

W skład Katedry wchodzą następujące jednostki organizacyjne:

1. Zakład Chirurgii Stomatologicznej

02-006 Warszawa, ul. Nowogrodzka 59; pawilon XI, I p. tel. 502-12-42Kierownik: dr hab. n. med. Andrzej Wojtowicz

Kierownik zakładu przyjmuje studentów codziennie w godz. 800 ÷ 1000.

Zakład Chirurgii Stomatologicznej IS AM w Warszawie jest główną bazą dydaktyczną Katedry. W Zakładzie prowadzone są zajęcia dla studentów III, IV i V kursu Oddziału Stomatologii.

Zakład dysponuje 4 salami klinicznymi, w których znajduje się 17 stanowisk pracy (foteli dentystycznych), salą operacyjną z dwoma stanowiskami pracy, salą przedoperacyjną oraz gabinetem konsultacyjnym z jednym stanowiskiem pracy. Sala seminaryjna i biblioteka zakładu wyposażone są w nowoczesny sprzęt audiowizualny: video, telewizję, rzutniki, projektor multimedialny i dwa stanowiska komputerowe z dostępem do internetu również do dyspozycji studentów.


2. I Klinika Chirurgii Szczękowo - Twarzowej

02-006 Warszawa, ul. Nowogrodzka 59, pawilon XI, II p.


Telefon: 502-12-39
Kierownik: Prof. dr hab. med. Hubert Wanyura

Klinika posiada 39 łóżek. Ma nowocześnie wyposażone 2 sale zabiegowe, salę pooperacyjną dla chorych wymagających intensywnej opieki.

Przy Klinice działa Przychodnia Przyszpitalna.
3. II Klinika Chirurgii Szczękowo - Twarzowej

02-005 Warszawa, ul. Lindleya 4, pawilon VIII, tel. 502-17-97Kierownik: Prof. dr hab. med. Janusz Piekarczyk

Klinika posiada 40 łóżek. Ma nowocześnie wyposażone 2 sale operacyjne, sale zabiegowe, salę pooperacyjną dla chorych wymagających intensywnej opieki.

Przy Klinice działa Przychodnia Przyszpitalna.
STUDENCKIE KOŁA NAUKOWE
Przy I i II Klinice Chirurgii Szczękowo - Twarzowej oraz przy Zakładzie Chirurgii Stomatologicznej istnieją trzy niezależne Studenckie Koła Naukowe, zrzeszające studentów Stomatologii lat III , IV i V. Praca w tych kołach pozwala na rozszerzenie wiedzy dotyczącej przedmiotu, umożliwia samodzielne (lub zespołowe) realizowanie projektów badawczych własnych i proponowanych. Dla studentów z Koła Naukowego organizowane są ciekawe wykłady w ramach zebrań naukowych, wakacyjne obozy studenckie. Studenci mają możliwość prezentowania wyników swoich prac na corocznych konferencjach naukowych regionalnych i ogólnopolskich. Udział w pracy kół naukowych daje studentowi priorytet do odbywania stażu podyplomowego w Katedrze. Informacje o pracy kół naukowych są wywieszane na tablicy ogłoszeń w Klinikach i Zakładzie.
REGULAMIN PRACY STUDENTA


 1. Student powinien zapoznać się z planami zajęć obowiązujących w danym roku akademickim. Plan zajęć, wykładów, seminariów wywieszany jest na tablicach ogłoszeń w Zakładzie Chirurgii Stomatologicznej przed rozpoczęciem każdego semestru.

 2. Studenci pracują w grupach dziekańskich. Do każdej grupy przydzielony jest opiekun - nauczyciel akademicki, który prowadzi grupę przez okres co najmniej 2 lat. Na salach klinicznych studenci pracują z pacjentami w grupach 3 osobowych pod opieką asystenta.

 3. Na zajęcia kliniczne student powinien być ubrany schludnie, we własny biały fartuch z identyfikatorem, rękawiczki zabiegowe (niesterylne) oraz obuwie medyczne używane tylko w Zakładzie.

 4. Studenci obowiązani są do prowadzenia poza dokumentacją lekarską zeszytów, do których wpisują wykonywane na ćwiczeniach zabiegi. Wpisy zabiegów muszą być prowadzone na bieżąco. Każdy zabieg podpisuje - zalicza asystent. Zeszyt powinien być podpisany nazwiskiem i imieniem studenta oraz posiadać numerowane strony.

 5. Asystent, opiekun grupy prowadzi indywidualne karty ocen studenta, w których wpisuje obecności na ćwiczeniach, postępy lub braki w nauce oraz uwagi zespołu nauczającego, odnośnie postawy studenta, tj. jego stosunku do chorych, asystentów i kolegów.

 6. Spóźnienia i nieobecności nieusprawiedliwione na zajęciach oraz nie wykonanie minimów zabiegów, będą podstawą do nie zaliczenia przedmiotu.

CEL NAUCZANIA


Celem nauczania chirurgii stomatologicznej i szczękowo - twarzowej jest przygotowanie przyszłych lekarzy stomatologów do pracy w zawodzie. W tym celu prowadzone są wykłady, seminaria, repetytoria oraz zajęcia praktyczne. Aktywne uczestnictwo w zajęciach daje studentowi możliwość opanowania wiedzy teoretycznej z zakresu chirurgii stomatologicznej i elementów chirurgii szczękowo - twarzowej. Pozwala na nabycie umiejętności praktycznych w zbieraniu wywiadów, badaniu chorego, rozpoznawaniu chorób, w ocenie wyników badań podstawowych oraz opanowanie umiejętności wykonywania podstawowych zabiegów w chirurgii stomatologicznej.

Obecność na wykładach jest niezbędna do przyswojenia wiedzy teoretycznej, obecność na seminariach i zajęciach klinicznych jest obowiązkowa, stanowi podstawę do zaliczenia przedmiotu.

IV ROK STUDIÓW
Zajęcia odbywają się w Zakładzie Chirurgii Stomatologicznej w semestrze VII i VIII.

Ogólna liczba godzin zajęć 150:

- 15 godz. wykładów

- 15 godz. seminariów

-120 godz. ćwiczeń, : w tym 115 w Zakładzie Chirurgii Stomatologicznej

5 godzin w I Klinice Chirurgii Szczękowo-Twarzowej


Student obowiązany jest do: 1) uczestnictwa na wykładach i seminariach,

2) udziału i zaliczenia ćwiczeń,

3) wykonania minimum zabiegów,

4) zdaniu planowanych kolokwiów.

5) prowadzenia dokumentacji medycznej w zeszytach
Plan kolokwiów

1 - 15 październik: - wejściowe, obejmuje materiał przerobiony na III roku,

II połowa lutego: - z zakresu zębopochodnych stanów zapalnych,

II połowa maja: - z całości materiału, zaliczające IV rok studiów.


Minimum zabiegów:

 1. zbadanie, zreferowanie i przyjęcie co najmniej 40 pacjentów,

 2. wykonanie co najmniej 15 znieczuleń miejscowych i 5 przewodowych,

 3. wykonanie co najmniej 20 ekstrakcji zębów.

Tematyka wykładów: 1. Etiopatogeneza. Teoria zakażenia, drogi szerzenia się zakażeń. Zakażenia zębopochodne - zapalenie miazgi, ozębnej, okostnej. Ropnie i ropowice. Leczenie zachowawcze i chirurgiczne zapaleń zębopochodnych. Zapobieganie infekcji krzyżowej w gabinecie stomatologicznym.

 2. Zapalenia swoiste i nieswoiste, zapalenie kości.

 3. Zębopochodne zapalenia zatok szczękowych.

 4. Przewlekłe zębopochodne zapalenia, ziarniaki, torbiele. Etiopatogeneza, leczenie, resekcja wierzchołków korzeni.

 5. Chirurgiczne leczenie chorób przyzębia. Chirurgiczne przygotowanie jamy ustnej do protezowania.

 6. Schorzenia stawu skroniowo-żuchwowego. Nerwobóle i neuralgie nn. czaszkowych. Rozpoznanie, różnicowanie, leczenie.

 7. Epidemiologia nowotworów jamy ustnej. Czynniki usposabiające do powstawania nowotworów jamy ustnej. System TNM. Rola wczesnego wykrywania, rokowanie. Zmiany i stany przedrakowe.

 8. Guzy zębopochodne.

Wykłady prowadzone są przez:

- Prof. dr hab. Janusza Piekarczyka

- Prof. dr hab. Huberta Wanyura

- Dr hab. n. med. Andrzeja Wojtowicza


Wykłady odbywają się w semestrze zimowym, w poniedziałki, w godz. 1630 - 1800 w sali wykładowej im. A. Gluzińskiego, ul. Nowogrodzka 59, paw. Xl.

Tematyka seminariów:
 1. Stany zapalne zębopochodne ostre i przewlekłe.
  Drogi szerzenia się procesów zapalnych, objawy, leczenie.

 2. Zapalenia swoiste.

 3. Zakażenia przyranne.

 4. Zapalenie kości.

 5. Operacje torbieli korzeniowych, resekcja wierzchołka korzenia.

 6. Zapalenie zatoki szczękowej, przypadkowe otwarcie zatoki szczękowej podczas ekstrakcji zęba - postępowanie.

 7. Operacyjne usuwanie zębów zatrzymanych - wskazania, postępowanie.

 8. Antybiotykoterapia.

 9. Schorzenia nerwów czaszkowych i ich leczenie.

 10. Schorzenia dużych i małych gruczołów ślinowych; leczenie chirurgiczne.

 11. Schorzenia stawów skroniowo-żuchwowych.

 12. Wczesne wykrywanie nowotworów jamy ustnej; zmiany i stany przedrakowe.

 13. Transplantacja i replantacja zębów.

 14. Przyczyny urazów części twarzowej czaszki; rodzaje unieruchomień.

Wykonanie na modelach gipsowych:

 • wiązania Ivy,

 • wiązania ósemkowego,

 • szyny Sauera,

 • szyny Tigerstedta.

Zajęcia praktyczne - ćwiczenia kliniczne odbywają się na salach klinicznych, gdzie studenci pod opieką asystentów przyjmują pacjentów.

Za dydaktykę na IV roku odpowiedzialna jest dr n. med. Wojciech Popowski

.

Zaliczenie w indeksie podpisuje dr hab. n. med. Andrzej Wojtowicz.


PIŚMIENNICTWO OBOWIĄZKOWE

 1. Chirurgia Szczękowo - Twarzowa. Red. L. Kryst, W-wa, PZWL 1999

 2. Chirurgia Szczękowo - Twarzowa. Red. S. Bartkowski, AM Kraków 1996

PIŚMIENNICTWO UZUPEŁNIAJĄCE 1. Anatomia głowy. W. Łasiński

 2. Zarys chorób wewnętrznych. J. Blicharski

 3. Chemioterapia zakażeń. J. Sanford i wsp.

 4. Atlas zabiegów z chirurgii stomatologicznej Red. L. Kryst

 5. Atlas zabiegów z chirurgii szczękowej. Red. L. Kryst, W-wa, PZWL 1993

 6. Operacyjne leczenie nowotworów jamy ustnej i twarzy. Red. S. Kowalik i A. Kułakowski,
  W-wa, PZWL 1980

 7. Rak płaskonabłonkowy jamy ustnej. Red. L. Kryst, W-wa KBN, 1994

 8. Radiologia Stomatologiczna i Szczękowo - Twarzowa. K. Mlosek

 9. Podstawy radiologii stomatologicznej. E. Whaites.

 10. Urazy szczęk i twarzy. Red. T. Korzon. W-wa, PZWL, 1978

 11. Operacyjne usuwanie zęba mądrości. P. Tefsh i W. Wagner, Sanmedica, W-wa 1994.

 12. Znieczulenie miejscowe w stomatologii. L. Kryst. Ariel W-wa 1992

 13. Chirurgia Stomatologiczna. Red. L. Kryst, W-wa, PZWL 1981

 14. Diagnostyka i terapia w chirurgii stomatologicznej. Red. J. Krajnik, W-wa, PZWL, 1981

 15. Chirurgia głowy i szyi. Red. L. Kryst, PZWL, W-wa 1996

 16. Chirurgia Szczękowo – Twarzowa. Red. S. Bartkowski, AM Kraków 1996

 17. Usuwanie Zębów. K. Wojciechowska, M. Sołtan, W-wa, PZWL 1978

 18. Rak jamy ustnej, B. Juszczyk - Popowska, AM, W-wa 1986.

 19. Znieczulenie w praktyce stomatologicznej. L. Kryst, E. Mayzner Zawadzka, PZWL,
  W-wa, 1997.

Czasopisma: Czasopismo Stomatologiczne, Protetyka Stomatologiczna i in.

Studenci mają możliwość korzystania z dostępu do komputerowej bazy danych medycznych Medline i innych w Bibliotece Zakładu Chirurgii Stomatologicznej.

PROTETYKA STOMATOLOGICZNA

Katedra Protetyki Stomatologicznej

02-006 Warszawa, ul. Nowogrodzka 59, paw. XI A

tel. sekretariatu 502-18-86

Kierownik Katedry:

Prof. nadzw. dr hab. n. med. Elżbieta Mierzwińska-Nastalska

godziny przyjęć - środy 900 ÷ 1000

Odpowiedzialna za dydaktykę:
dr n. med. Małgorzata Niesłuchowska

godziny przyjęć - poniedziałki 1000 ÷ 1100 , tel. 502-11-36


Roczny wymiar zajęć:

wykłady seminaria ćwiczenia

30 godz. - 30 godz.
Zajęcia odbywają się w Katedrze Protetyki Stomatologicznej.

ROK IV SEMESTR VII


Cykl 15 jednogodzinnych wykładów zatytułowany jest „Leczenie pacjentów z częściowymi brakami uzębienia z zastosowaniem ruchomych uzupełnień protetycznych, osiadających i nie osiadających".

Zajęcia odbywają się raz w tygodniu w sali wykładowej im. Gluzińskiego przy ul. Nowogrodzkiej 59.


Tematy wykładów:


 1. Diagnostyka układu stomatognatycznego w aspekcie planowania leczenia protetycznego.

 2. Wskazania do uzupełnienia braków uzębienia z zastosowaniem protez częściowych ruchomych.

 3. Postępowanie kliniczne w toku wykonanych protez częściowych ruchomych.

 4. Wykonanie protez częściowych osiadających. Postępowanie kliniczne (CD).

 5. Protezy szkieletowe - film.

 6. Zasady planowania leczenia z zastosowaniem protez szkieletowych.

 7. Postępowanie kliniczne w toku wykonania protez częściowych ruchomych nie osiadających.

 8. Konstrukcja protez szkieletowych. Projektowanie. Elementy składowe.

 9. Postępowanie kliniczne (cd.).

 10. Protezy szkieletowe w leczeniu pacjentów z periodontopatiami.

 11. Protezy szkieletowe specjalne.

 12. Problemy związane z użytkowaniem protez ruchomych.

 13. Protezy szkieletowe - film video, rozwiązywanie problemów przez studentów.

 14. Na życzenie studentów - planowanie, wykonanie, protezy specjalne.

 15. Dyskusja i zaliczenie.

ROK IV SEMESTR VIII


Cykl 15 jednogodzinnych wykładów zatytułowany: „Leczenie pacjentów za pomocą uzupełnień stałych”.

Zajęcia odbywają się raz w tygodniu w sali wykładowej im. Gluzińskiego przy ul. Nowogrodzkiej 59.


Tematy wykładów:


 1. Zasady leczenia protetycznego protezami stałymi, wskazania, przeciwwskazania, planowanie leczenia. Przygotowanie pacjenta do leczenia protezami stałymi. Rodzaje uzupełnień protetycznych stałych. Materiały stosowane do wykonania protez stałych.

 2. Wkład koronowy. Wskazania i przeciwwskazania. Postępowanie kliniczne i laboratoryjne. Masy wyciskowe stosowane do wycisków precyzyjnych.

 3. Wkład koronowo-korzeniowy - wskazania i przeciwwskazania. Postępowanie kliniczne i laboratoryjne (zasady opracowania zęba, metoda pośrednia i bezpośrednia modelowania wkładu).

 4. Wkład koronowo-korzeniowy, postępowanie kliniczne - film.

 5. Zasady projektowania i wykonania protez stałych w aspekcie ochrony tkanek przyzębia.

 6. Korony - wiadomości wstępne. Podział koron. Korona częściowa - wskazania, przeciwwskazania. Postępowanie kliniczne i laboratoryjne.

 7. Korony osłaniające - rodzaje. Korona jednolita metalowa - wskazania i przeciwwskazania do wykonania. Materiały do wykonania koron jednolicie lanych. Postępowanie kliniczne i laboratoryjne.

 8. Korony złożone - wskazania i przeciwwskazania. Korony złożone licowane tworzywem akrylowym, materiałami kompozycyjnymi, porcelaną. Postępowanie kliniczne i laboratoryjne przy wykonywaniu koron licowanych tworzywem akrylowym i kompozycyjnym.

 9. Tworzywa porcelanowe - własności, porównanie z tworzywem akrylowym. Korona złożona licowana porcelaną.

 10. Postępowanie kliniczne przy wykonywaniu koron lanych licowanych porcelaną -film.

 11. Mosty - wiadomości wstępne (podział mostów, wskazania, przeciwwskazania). Mosty a protezy szkieletowe. Postępowanie kliniczne i laboratoryjne.

 12. Mosty - film.

 13. Korony teleskopowe, amalgamatowe, tymczasowe, naprawy protez stałych.

 14. Mosty adhezyjne - wskazania, przeciwwskazania. Postępowanie kliniczne i laboratoryjne. Mosty specjalne.

 15. Dyskusja i zaliczenie.

ROK IV SEMESTR VIII

Ćwiczenia

Tematem ćwiczeń jest leczenie protetyczne pacjentów bezzębnych, protezami całkowitymi oraz leczenie stomatopatii protetycznych. Zajęcia prowadzone są w 4, 5 osobowych grupach studenckich. Program realizowany jest podczas 10 trzygodzinnych ćwiczeń odbywających się raz w tygodniu w salach klinicznych Katedry Protetyki.
Tematy ćwiczeń:


 1. Wprowadzenie do zajęć klinicznych. Sprawdzian przygotowania teoretycznego.

 2. Wyciski anatomiczne.

 3. Dostosowanie łyżek indywidualnych i wyciski czynnościowe.

 4. Wyciski czynnościowe (c.d.).

 5. Ustalenie centralnego zwarcia.

 6. Leczenie stomatopatii protetycznych.

 7. Kontrola próbnych protez.

 8. Oddanie gotowych protez.

 9. Badanie kontrolne i korekty protez. Naprawy protez.

 10. Zaliczenie ćwiczeń.

PIŚMIENNICTWO OBOWIĄZUJĄCE I ZALECANE
 1. Protetyka stomatologiczna - E. Spiechowicz

 2. Współczesne postępowanie laboratoryjne w protetyce stomatologicznej - E. Spiechowicz

 3. Protezy szkieletowe - A. Budkiewicz

 4. Protezy ruchome - pod redakcją J. Galasińskiej - Landsbergowej

 5. Stomatopatie protetyczne - pod redakcją E. Spiechowicza

 6. Czasopismo Protetyka Stomatologiczna.

Przy Katedrze Protetyki Stomatologicznej IS AM działa Studenckie Koło Naukowe.

Opiekun Koła: dr n. med. Jolanta Nawrocka-Furmanek, tel. 504 792 941.

Zakład Propedeutyki i Profilaktyki Stomatologicznej

02-006 Warszawa, ul. Nowogrodzka 59, pawilon XI.Kierownik Zakładu: dr hab. n. med. Leopold Wagner.

Odpowiedzialna za dydaktykę: dr Ewa Ochocka - Piekacz

Ćwiczenia są prowadzone na IV roku w semestrze VII w wymiarze 37 godzin dydaktycznych  1   2   3


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna