I struktura organizacyjnaPobieranie 68,5 Kb.
Data30.06.2018
Rozmiar68,5 Kb.
REGULAMIN ORGANIZACYJNY
Oleśnickiej Biblioteki Publicznej im. Mikołaja Reja


I Struktura organizacyjna
§ 1


 1. Na czele Biblioteki stoi dyrektor, który zarządza całokształtem instytucji i jest za nią odpowiedzialny.

§ 2

Oleśnicka Biblioteka Publiczna im. M. Reja posiada następujące

komórki organizacyjne :


 1. Dział Gromadzenia i Opracowania Zbiorów

2. Dział Udostępniania w Bibliotece Centralnej :

1) Wypożyczalnia Dla Dorosłych ;

2) Biblioteka dla Dzieci i Młodzieży „Pod Sową” wraz z Akademią Malucha

3. Czytelnia Gówna (prasy, książek , bezpłatna czytelnia komputerowa)

4. Fila biblioteki : Biblioteka „Pod Pegazem” – ul. Kleeberga 4 wraz z Akademią Malucha

5. Oleśnicki Dom Spotkań z Historią wraz z Sekcją Regionalną - ul. Bociania 11 - dalej

ODSzH


 1. Księgowość

1) główna księgowa

2) księgowa

6. Dział administracyjno – gospodarczy.

1) kierownik administracyjny wraz z obsługą sekretariatu 1. pracownicy gospodarczy

7. Samodzielne stanowisko ds. inwestycji

§ 3
Dyrektor Biblioteki może powołać stałe lub doraźne komisje do opracowywania okresowego zagadnienia, np. komisja zakupu nowości książkowych, reklasyfikacji i selekcji zbiorów, komisja inwentaryzacyjna, komisja przetargowa, komisja nagród itp.
§ 4

Przy Bibliotece mogą działać :

Kolegia , koła oraz rady programowe .


II. Uprawnienia , odpowiedzialność, obowiązki
§ 5

Dyrektor Biblioteki

1. Uprawnienia :

1) dysponuje majątkiem biblioteki w granicach ustalonych w przepisach prawnych,

2) ustala zadania biblioteki

3) ustala obowiązki , uprawnienia i odpowiedzialność pracowników, zgodnie z obowiązującymi przepisami,

4) przyjmuje, zwalnia, awansuje i nagradza pracowników oraz stosuje określone przepisami kary,

5) ustala wynagrodzenie pracowników zgodnie z obowiązującymi przepisami,

6) deleguje uprawnienia

7) wydaje zarządzenia i polecenia pracownikom w związku z realizacją zadań biblioteki,

8) występuje z wnioskami do władz samorządowych, w sprawach istotnych dla działalności biblioteki ;


2. Odpowiedzialność :

Dyrektor Biblioteki odpowiada za : 1. całość gospodarki finansowej , w tym za wykonanie obowiązków w zakresie kontroli finansowej. Dyrektor Biblioteki może powierzyć obowiązki w zakresie kontroli finansowej głównemu księgowemu.

 2. prawidłowe sporządzanie okresowych planów i sprawozdań z działalności biblioteki,

 3. realizację ustalonych w planach zadań,

 4. wykonywanie zarządzeń i poleceń władz zwierzchnich,

 5. celowe wydatkowanie środków finansowych i wykorzystanie majątku Biblioteki.

 6. trafność doboru , przyjmowania i zwalniania pracowników zgodnie z obowiązującymi przepisami,

 7. właściwe wynagradzanie pracowników za ich pracę oraz wyciągnięcie konsekwencji wobec osób naruszających przepisy i nienależycie wykonujących przydzielone im obowiązki,

 8. zapewnienie kontroli nad majątkiem Biblioteki.,

 9. prawidłową ewidencję stanu składników majątkowych,

 10. prawidłowość danych statystycznych składanych władzom zwierzchnim i odpowiednim organom,

 11. zgodność wydawanych decyzji z obowiązującymi przepisami i wytycznymi władz zwierzchnich
 1. Obowiązki

1) ustala założenia do planów działalności biblioteki i filii zgodnie z obowiązującymi

zasadami i wytycznymi,

2) kontroluje wykonywanie zadań oraz własnych zaleceń i zarządzeń,

3) rozstrzyga spory i wątpliwości powstałe w trakcie realizacji zadań

4) załatwia sprawy personalne oraz skargi i zażalenia,

5) kontroluje i koordynuje działalność komórek organizacyjnych,

6) składa sprawozdania z pracy biblioteki,

7) współpracuje z instytucjami i organizacjami działającymi na terenie miasta, powiatu i innych, 1. reprezentuje bibliotekę,

 2. występuje w sprawach biblioteki do władz zwierzchnich,

 3. monitoruje obecność spraw biblioteki w środkach społecznego przekazu,

 4. prowadzi całokształt spraw związanych z zadaniami powiatowymi.§ 6
Kierownik Działu Gromadzenia i Opracowywania Zbiorów podlega bezpośrednio dyrektorowi Biblioteki
1. Uprawnienia

 1. ustala zadania Działu,

 2. dysponuje środkami finansowymi Biblioteki w części dotyczącej zakupu księgozbiorów , multimediów , książek elektronicznych, zbiorów specjalnych

 3. wydaje niezbędne polecenia i zarządzenia pracownikom w związku z realizacją zadań oraz przepisów i zarządzeń władz zwierzchnich,

 4. kontroluje pracę pracowników Działu,

 5. wnioskuje do dyrektora Biblioteki o wyróżnienia i nagrody podległych pracowników,

 6. pełni nadzór nad komputerowym system bibliotecznym

 7. w czasie nieobecności dyrektora Biblioteki pełni funkcję jego zastępcy.

2. Odpowiedzialność

Kierownik Działu odpowiada za:


  1. realizację ustalonych w planie pracy zadań,

  2. właściwą politykę gromadzenia księgozbioru biblioteki zgodną z potrzebami czytelniczymi mieszkańców miasta i powiatu,

  3. terminowe zakupy nowości wydawniczych, opracowywanie i dostarczanie do podległych placówek bibliotecznych,

  4. pozyskiwanie zbiorów specjalnych

  5. sporządzanie okresowych planów pracy i sprawozdań.

  6. prawidłowe funkcjonowanie systemu komputerowego
 1. Obowiązki:

  1. realizuje założenia polityki gromadzenia księgozbioru,

  2. ustala zadania i obowiązki dla podległych pracowników,

  3. współpracuje z instytucjami i organizacjami w zakresie dokonywania zakupów

zbiorów bibliotecznych,

  1. wykonuje prace związane z dobrem i zakupem zbiorów oraz ich opracowaniem,

  2. kontroluje pracę placówek bibliotecznych w zakresie prawidłowości prowadzenia dokumentacji nabytków i selekcji księgozbiorów,

  3. sprawuje nadzór nad inwentaryzacją zbiorów bibliotecznych

  4. wykonuje polecenia dyrektora Biblioteki,

§ 7

Kierownicy pozostałych działów tzn. : działu administracyjnego , udostępnienia w bibliotece centralnej, czytelni, filii i ODSzH , podlegają bezpośrednio dyrektorowi.


Z racji sprawowania funkcji kierowniczej na wszystkich kierownikach ciążą określone uprawnienia i obowiązki:

 1. realizacja ustalonych dla danej placówki zadań,

 2. zabezpieczenie majątku przed pożarem i kradzieżą,

 3. przestrzeganie zasad BHP i przepisów Ppoż.,

 4. podział pracy i kontrolowanie jej wykonania przez podległych pracowników,

 5. prowadzenie ewidencji czasu pracy podległych pracowników,

 6. odpowiedzialność za stan księgozbiorów i sprzętu bibliotecznego,

 7. zakupy niezbędnych do realizacji zadań materiałów

 8. dbałość o estetykę lokali i funkcjonalność urządzeń bibliotecznych,

 9. sporządzanie planów i sprawozdań dla dyrektora biblioteki,

 10. systematyczne podnoszenie swoich kwalifikacji poprzez samokształcenie, uczestniczenie w szkoleniach ,

 11. przestrzeganie zakładowego regulaminu pracy,

 12. przestrzeganie regulaminu zamówień publicznych

13 ) przestrzeganie ustawy o ochronie danych osobowych oraz innych tajemnic ustawowo chronionych.

14 ) przestrzeganie zasad współżycia społecznego,
§ 8


Główny Księgowy

1.Uprawnienia : 1. zatwierdza wszystkie operacje finansowe i majątkowe,

 2. opracowuje preliminarze budżetowe,

 3. występuje z wnioskami w sprawach budżetowych i majątkowych,

 4. kontroluje prawidłowości gospodarki materiałowej i majątkowej prowadzonej przez poszczególne komórki organizacyjne.

 5. dokonuje podziału pracy i kontroluje jej wykonanie przez podległych pracowników

2. Odpowiedzialność : 1. prawidłowe wykorzystanie budżetu Biblioteki,

 2. terminowe sporządzanie planów i sprawozdań finansowych,

 3. celowe wydatkowanie środków finansowych,

 4. prawidłowe gospodarowanie majątkiem Biblioteki.

 5. realizacja ustalonych zadań w dziale księgowości

3 .Obowiązki: 1. prowadzi rachunkowość Biblioteki,

 2. wykonuje dyspozycje środkami pieniężnymi,

 3. dokonuje wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym,

 4. dokonuje wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych,

 5. ustala podział dochodów i wydatków,

 6. zatwierdza wydatki budżetowe,

 7. dokonuje analiz wydatków budżetowych,

 8. zgłasza wnioski wspólnie z dyrektorem biblioteki w sprawach budżetowych do

władz zwierzchnich,

10) kontroluje gospodarkę materiałową i majątkową.

11) nadzoruje prace pozostałych pracowników działu księgowości
4 .Główny księgowy jest zwierzchnikiem pracowników działu księgowości.
5.Główny księgowy który prowadzi całokształt prac związanych z finansami Biblioteki i podlega dyrektorowi Biblioteki.

§ 9

Kierownik Administracyjny podlega bezpośrednio dyrektorowi Biblioteki
1. Uprawnienia

1) ustala zadania Działu,

2) realizuje część gospodarczą budżetu

3) kontroluje pracę pracowników gospodarczych

4) nadzoruje całością spraw administracyjnych i majątkowo – administracyjnych w bibliotece

5) kieruje pracą sekretariatu

6))administruje lokalami biblioteki oraz urządzeniami i wyposażeniem bibliotecznym

2. Odpowiedzialność

Kierownik Działu odpowiada za:

1) obsługą i prawidłowe funkcjonowaniem sekretariatu

2) kontrolę merytoryczną faktur dot. usług i zakupów administracyjno-gospodarczych

3) prawidłowe funkcjonowanie archiwum zakładowego

4) czystość i porządek w bibliotece

5) właściwą ochronę mienia biblioteki

6) najem lokali w tym sal konferencyjnych


 1. Obowiązki:

  1. sprawuje nadzór nad inwentaryzacją wyposażenia biblioteki

  2. prowadzi sekretariat

  3. prowadzi archiwum zakładowe

  4. zaopatruje bibliotekę w sprzęt i materiały

  5. prowadzi sprawy ubezpieczeń rzeczowych w bibliotece

  6. wykonuje polecenia dyrektora


III. Organizacja i zadania komórek organizacyjnych
§ 10

Wszyscy pracownicy Biblioteki działalności podstawowej wykonują zadania ustalone dla nich w zakresie czynności.


§ 11
Do zadań Działu Gromadzenia i Opracowania Zbiorów oraz

Sekcji Regionalnej należy :


 1. prowadzenie ogółu spraw związanych z zakupem zbiorów tzn : zbieranie dezyderatów, ofert, kontakty z hurtowniami i innymi dostawcami

 2. komputerowe inwentaryzowanie i opracowywanie książek,

 3. prowadzenie dokumentów wpływów i ubytków,

 4. przygotowanie i udział w inwentaryzacjach księgozbioru,

 5. prowadzenie komputerowego inwentarza i katalogu książek,

 6. nadzór nad prawidłowym selekcjonowaniem i ubytkowaniem zbiorów

 7. prowadzenie właściwej (zgodnej z zapotrzebowaniem czytelniczym ) polityki gromadzenia zbiorów,

 8. pozyskiwanie i opracowanie zbiorów specjalnych Biblioteki

 9. opieka merytoryczna z zakresu gromadzenia i opracowania zbiorów nad bibliotekami gminnymi w powiecie.

 10. nadzór nad komputerowym systemem bibliotecznym

§ 12
Do zadań Działu Udostępniania Zbiorów (wypożyczalnie, czytelnie , filia, fonoteka ) należy:

1) prowadzenie w wyznaczonych godzinach udostępniania na miejscu i wypożyczeń

na zewnątrz,

2) prowadzenie komputerowej kartoteki wypożyczeń i kartoteki zobowiązań ( codzienna rejestracja, zapisywanie czytelników, aktualizacja kart zobowiązań), 1. systematyczne prowadzenie rejestru działań promujących czytelnictwo,

 2. czuwanie nad terminami zwrotów książek, wysyłanie upomnień do czytelników,

 3. prowadzenie wypożyczeń międzybibliotecznych,

 4. dbałość o porządek i estetykę książek na półce,

 5. popularyzacja książki i czytelnictwa na terenie miasta i powiatu,

 6. przekazywanie do Działu Gromadzenia i Opracowania Zbiorów informacji nt. zapotrzebowania czytelniczego,

 7. udzielanie informacji w oparciu o warsztat informacyjny ,

 8. przygotowanie i prowadzenie form przysposobienia czytelniczego dzieci i młodzieży,

 9. udostępnianie stanowisk komputerowych, internetowych,

 10. prowadzenie statystyki dziennej i miesięcznej,

 11. prenumerata i akcesja czasopism

 12. systematyczna selekcja księgozbioru,

15) przygotowywanie protokołów ubytków,

16) zaspokajanie szeroko pojmowanych potrzeb informacyjnych naszych mieszkańców

17 ) przygotowywanie wystaw w pomieszczeniach bibliotecznych oraz witrynach

18) opracowanie graficzne i edytorskie wszystkich wydawnictw bibliotecznych

19) redakcja strony internetowej

20) kontakty z mediami (przygotowywanie materiałów )

21) prowadzenie zajęć z dziećmi w ramach Akademii Malucha

§ 13

Do zadań Oleśnickiego Domu Spotkań z Historią oraz Sekcji Regionalnej

należy :

1. gromadzenie, opracowywanie i udostępnianie eksponatów związanych z historią Oleśnicy

2. pozyskiwanie i opracowanie zbiorów regionalnych

3. prowadzenie działalności społeczno – oświatowej w zakresie popularyzacji historii Oleśnicy

4. organizowanie wystaw stałych i czasowych związanych z historią i kulturą Oleśnicy oraz regionu

5. popularyzacja wiedzy o regionie poprzez pozyskiwanie, opracowanie, konserwację i popularyzowanie dokumentów  oraz innych obiektów utrwalających historię i życie współczesne miasta i powiatu
§ 14


1.Do zadań stanowiska kancelaryjno –administracyjno -gospodarczego oraz sekretariatu należy :


 1. zaopatrywanie biblioteki w materiały biurowe i środki czystości,

 2. udzielanie podstawowych informacji nt biblioteki

 3. prowadzenie archiwum biblioteki

 4. prowadzenie rejestru delegacji służbowych,

 5. przepisywanie pism na komputerze,

 6. prowadzenie spraw związanych z udzielaniem zamówień publicznych w bibliotece,

 7. ewidencjonowanie pism wychodzących i przychodzących,

 8. skanowanie i kopiowanie pism

 9. prowadzenie rejestru przesyłek specjalnych,

 10. prowadzenie niektórych spraw kadrowych,

 11. obsługa organizacyjna szkoleń i innych spotkań bibliotekarzy z terenu powiatu

 12. kierowanie pracowników na badania wstępne , okresowe , kontrolne

 13. ewidencjonowanie i rozliczanie znaczków pocztowych

 14. organizowanie transportu w bibliotece

 15. prowadzenie spraw ubezpieczeń rzeczowych

 16. organizacja ochrony mienia

§ 15
1. Do zadań pracownika działu księgowości należy :
1) Wstępna kontrola dokumentów finansowych .

2) Przygotowanie dokumentów finansowych do księgowania i do transakcji finansowych.

3) Sporządzanie umów i faktur dla kontrahentów zewnętrznych.

4) Przygotowywanie dokumentacji finansowej do archiwum.

5) Prowadzenie ksiąg inwentarzowych wyposażenia.

6) Sporządzanie zestawień ilościowo- wartościowych.

7) Prowadzenie kasy biblioteki

§ 16

Do zadań specjalisty ds. inwestycji należy :

1) prowadzenie wszystkich czynności związanych z pracami remontowo – budowlanymi w bibliotece

2) przewodniczenie komisjom przetargowym powoływanym do przeprowadzenia zamówień publicznych dot. Robót budowlanych lub samodzielne prowadzenie postępowań zgodnie z upoważnieniem dyrektora Biblioteki

3) prowadzenie dokumentacji dotyczącej stanu technicznego lokali Biblioteki4) nadzorowanie nad pracami zleceniobiorców

5) sporządzanie planów i preliminarzy wszelkich prac o charakterze remontowo - budowlanym
©operacji.org 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna