I strategia zmniejszenie czasu realizacji zamówień, II strategia zwiększenie produktywności aktywówPobieranie 375,9 Kb.
Strona1/3
Data28.01.2018
Rozmiar375,9 Kb.
  1   2   3

I strategia – zmniejszenie czasu realizacji zamówień,

II strategia – zwiększenie produktywności aktywów,III strategia – tworzenie wartości dochodów.
QR – szybka reakcja – efektywna obsługa klienta.
Współpraca elementów w łańcuchu dostaw


Należy zadbać o infrastrukturę procesów logistycznych.


Infrastruktura procesów logistycznych
Środki techniczne niezbędne do realizacji zadań logistycznych, sposoby ich użycia, a także systemy ich wykorzystania tworzą swego rodzaju INFRASTRUKTURĘ PROCESÓW LOGISTYCZNYCH.
Cel: Sprawnie i ekonomicznie efektywny przebieg wszystkich podstawowych funkcji logistyki.

Kryterium optymalizacji: Minimalizacja kosztów przy zapewnieniu sprawności i niezawodności procesów logistycznych


Biorąc pod uwagę rodzaj procesu logistycznego (patrz infrastruktura procesów logistycznych) ze względu
na podejście systemowe wyróżniamy:

 • Infrastrukturę liniową, punktową

 • Infrastrukturę komunikacyjną – związaną z przepływem informacji pomiędzy tymi węzłami.

TRANSPORT – zespół czynności polegających na przemieszczaniu dóbr materialnych w czasie i przestrzeni przy użyciu odpowiednich środków technicznych.


Cel: Organizowanie i zsynchronizowanie fizycznego przepływu dóbr materialnych od producentów lub hurtowników do ostatecznych konsumentów przez wszystkie fazy procesu produkcyjnego, zgodnie
z zarządzeniem logistycznym.
INFRASTRUKTURA PROCESÓW LOGISTYCZNYCH


 1. INFRASTRUKTURA TRANSPORTOWA

 • Transport kolejowy

  • Środki transportu

- wagony cysterny,

- wagony węglarki,

- wagony kryte.


 • Transport samochodowy

  • Środki transportu

- samochody specjalne,

- samochody o dużej ładowności,

- samochody o małej ładowności.


 • Transport lotniczy

 • Żegluga śródlądowa i morska

 • Transport rurociągowy

 1. INFRASTRUKTURA MAGAZYNOWO – MANIPULACYJNA

 • Budynki i budowle

 • Środki manipulacji i transportowe

  • Dźwignice

  • Przenośniki

  • Wózki jezdne

 • Urządzenia magazynowe

  • Urządzenia do składowania

  • Urządzenia kontrolne i pomiarowe

  • Urządzenia klimatyzacyjno – wentylacyjne

  • Urządzenia przeciwpożarowe

  • urządzenia pomocnicze

  • Urządzenia techniczno – organizacyjne

 1. OPAKOWANIA

 2. INFRASTRUKTURA INFORMATYCZNA

 • Sprzęt informatyczny (HARDWARE)

 • Oprogramowanie (SOFTWARE)

SYSTEM TRANSPORTOWY – uporządkowana całość wszystkich gałęzi transportu, działających na danym obszarze a więc międzygałęziowe powiązania wewnątrz tej całości. Takie powiązania całości systemu transportowego z otoczeniem to POWIĄZANIA SYSTEMOWE.


Podsystemy:

 • Czynny – zbiór środków transportu,

 • Bierny – zbiory szlaków transportowych, punkty transportowe, urządzenia warunkujące, urządzenia pomocnicze, służące bezpośrednio do obsługi dróg i punktów transportowych.

ŚRODEK TRANSPORTU – urządzenie techniczne służące do przemieszczania ładunków, osób i informacji.


PODZIAŁ ŚRODKÓW TRANSPORTU
TRANSPORT SAMOCHODOWY – transport realizowany „od drzwi do drzwi” („door to door”), w granicach kontynentu.

Zalety:szybkość, największa spośród wszystkich gałęzi gęstość i spójność dróg,


Wady: zanieczyszczenie środowiska, zużycie energii na 1 tonę, mała ilość towarów przewożonych, potrzeba dobrych dróg i autostrad
TRANSPORT KOLEJOWY – towar musi być dowieziony do kolei.

Zalety: ekologiczny, mała wypadkowość (1/12), zdolność do przewozów masowych

Wady: czas dostawy towarów,duże niebezpieczeństwo kradzieży
TRANSPORT MORSKI – przewozy masowe za pomocą statków, warunkiem jest dostęp do morza.

Wady: dowóz i odwóz, długi czas realizacji

Zalety: nieograniczona struktura towarowa wymiany handlowej, nieograniczony praktycznie zasięg pływania statków, niebezpieczeństwo dla towarów wrażliwych na wilgoć
Najlepsze rozwiązanie to ŻEGLUGA ŚRÓDLĄDOWA

Zalety ekologiczny – warunkiem jest uregulowana rzeka, zdolność do masowych przewozów ładunków o niskiej wartości, niskie ceny przewozowe, niewielki wpływ na środowisko naturalne,


Wady: ograniczenie w przypadku towarów wrażliwych na wilgoć, wydłużony czas dostaw
TRANSPORT LOTNICZY

Zalety: wykorzystanie do przewozu towarów łatwo psujących się, lekarstw, krótki czas trwania przewozu, duże bezpieczeństwo przewożonych ładunków

Wady: wymagane są odpowiednie warunki (przewóz cargo), niewielka ładowność samolotów
TRANSPORT RUROCIĄGOWY – transport towarów sypkich, cieczy (woda, gaz, gazy skroplone).

Zalety: zdolność do masowych przewozów produktów płynnych i gazowych,niskie koszty przemieszczania, ochrona ładunków przed wpływem warunków atmosferycznych,

Wady: słaba dostępność przestrzenna, wysokie koszty

Co przewozimy? • Koleją,

  • węgiel kamienny,

  • rudy,

  • metale i wyroby z metali,

  • ropa i przetwory,

  • artykuły chemiczne.

 • Żeglugą śródlądową,

  • piaski i żwir (64%),

  • węgiel kamienny (12%),

  • metale i wyroby z metali (11%).

 • Żeglugą morską.

  • drobnica (25%),

  • zboże (27%),

  • węgiel i koks (19%)

Proces transportowy – w obrębie procesu transportowego można wyróżnić trzy grupy czynności:Załadunek

Przewóz

Wyładunek

Proces transportowy można podzielić na: • prosty: przebiega bez powtórzenia faz,

 • złożony: powtórzenie się tych samych faz od miejsca dostawy do miejsca odbioru.

Łańcuch transportowy

Jednoczłonowy łańcuch Wieloczłonowy łańcuch transportowy

transportowy(ze zmianą pojemnika transportowego, często z pośrednim magazynowaniem – ułatwienie załadunku, wyładunku i przeładunku dzięki paletom)


 • Transport kolejowy załadowanych pojazdów samochodowych,

 • Transport w pojemnikach.
Transport przerywany Transport kombinowany

Transport kombinowany – system, w którym użyte środki transportowe są tak dopasowane do siebie,
że przeładunek towaru z jednego środka transportu na drugi środek transportu nie wymaga wielu operacji przeładunkowych.
Podstawowe formy transportu kombinowanego:

 • transport załadunkowych środków transportowych,

 • transport w pojemnikach (pojemniki mogą być duże i małe; jeśli duże to kontenery, jeśli małe to palety).


Cechy transportu kombinowanego:

 1. Przez transport kombinowany próbuje się zastąpić pracę nakładami kapitałowymi,

 2. Dąży się do zmechanizowania przeładunku transportowego towaru z jednego środka transportowego
  na drugi,

 3. Dąży się do łączenia zalet transportu bliskiego (na ogół samochód ciężarowy) z zaletami transportu dalekiego (zwykle kolej, samolot i statek).

 4. Maleje koszt transportu,

 5. Zmniejszenie zanieczyszczenia środowiska,

 6. Zmniejszenie zatłoczenia na drogach, oraz na przejściach granicznych,

 7. Uzyskuje się optymalny czas transportu.

Punkty węzłowe systemu to miejsce przeładunku (terminale). Wyróżnia się dwa rodzaje: • lądowe – przy dużych węzłach kolejowych, ułatwiają za i wyładunek w układzie kolej – transport drogowy (kontenery),

 • morskie terminale kontenerowe (bazy kontenerowe) i przeładunek kontenerów w relacji statek – kolej
  i statek – transport drogowy.

Dokonuje się tu przeładunku

 • w poziomie – „ro-ro” ( Roll on- Roll off)

 • oraz w pionie „lo-lo” ( Lift on- Litf off)


Przewozy multimodalne (intermodalne)

Są to przewozy towarów realizowane za pomocą co najmniej dwóch gałęzi transportu na podstawie jednej umowy o przewóz i przy istnieniu jednego wykonawcy (operatora transportu multimodalnego) odpowiedzialnego za całość transportu.


Elementy warunkujące taki przewóz:

  1. Konieczność wykorzystania środków co najmniej dwóch gałęzi,

  2. Konieczność wystąpienia tylko jednej umowy o przewóz,

  3. Konieczność zaangażowania tylko jednego wykonawcy odpowiedzialnego za przebieg dostawy towarów, posługującego się dokumentem przewozowym obejmującym całą trasę dostawy,

  4. Konieczność „zjednostkowania” ładunku co oznacza, że towar podlega manipulacjom przeładunkowo – składowym w całości wraz z kontenerem lub środkiem transportowym.

Przewozy multimodalne obejmują:  • przewozy kontenerowe,

  • przewozy szynowo – drogowe,

   • przewóz samochodów ciężarowych lub zestawów wagonów,

   • przewóz naczep siodłowych na wagonach.

  • przewozy przy użyciu nadwozi wymiennych (samochodowa skrzynia ładunkowa bez podwozia).

Kontenery zostały objęte standaryzacją w oparciu o normy ISO. Wyróżnia się kontenery ładunkowe lotnicze i nielotnicze.


Infrastruktura magazynowa
Magazynowanie – zatrzymywanie materiałów w celu przechowywania jak i w celu przekazywania materiałów dalej.

Urządzania i obiekty składają się na infrastrukturę magazynową. Infrastrukturę magazynową i manipulacji tworzą: 1. Obiekty magazynowe (gdzie materiał jest magazynowany),

 2. Urządzenia do przemieszczania,

 3. Urządzenia do składowania,

 4. Inne urządzenia pomiarowo – kontrolne, przeciwpożarowe, środki techniki informatycznej.

Ad1 Obiekty magazynowe

Istnieje wiele kryteriów, które umożliwiają dokonanie klasyfikacji magazynów.


 • Według typu przedsiębiorstwa wykorzystującego magazyn,

 • magazyny przemysłowe,

 • magazyny handlowe,

 • magazyny usługowe,

 • magazyny transportowe.
Budowle magazynowe:

 • otwarte:

   • place składowe

   • baseny (materiały w stanie ciekłym)

   • doły

 • półotwarte:

   • wiaty (kable)

 • zamknięte:

   • niskie

   • piętrowe

   • regałowe wysokiego składowania

   • pneumatyczne

 • specjalne:

   • silosy (zboże)

   • cysterny

   • chłodziarki

Regałowe wysokiego składowania – graniczna wysokość regałów min. 7,2 m (bądź 10 m) aż do 45 m.

Pneumatyczne – konstrukcja obciągnięta folią nieprzepuszczalną dla powietrza tzw. balony pneumatyczne.


 • Według funkcji magazynu,

 • magazyn zapasów (zorientowany na produkcję),

 • magazyn przeładunkowy (zorientowany na transport),

 • magazyn dystrybucyjny:

    • dostawczy (zorientowany na zaopatrzenie),

    • wysyłkowy (zorientowany na zbyt).

 • Według użytkownika.

 • magazyny własne,

 • magazyny usługowe,

 • magazyny wspólne,

 • magazyny międzybranżowe,

 • magazyny regionalne,

 • magazyny lokalne.

Ad2 Urządzenia do przemieszczania: • obsługa ręczna,

 • przenośniki (do transportu ciągłego),

 • urządzenia do transportu przerywanego:

Ad3 Urządzenia do składowania: • bez urządzeń do składowania,

 • składowanie (buforowe) na urządzeniach do transportu ciągłego i przerywanego,

 • regały: półkowe, paletowe, wjezdne, wysokiego składowania itd.

Ad4 Urządzenia pomocnicze: • wagi,

 • automaty bieżące,

 • etykieciarki,

 • urządzenia do paletowania i rozładunku palet,

 • urządzenia do opasywania ładunków i pakowania w folię termokurczliwą.


Fazy procesu magazynowania:

 1. przyjęcie towaru,

 2. rozmieszczenie i ułożenie towarów,

 3. składowanie materiałów (i zachowanie jakości),

 4. konfekcjonowanie (przygotowanie towarów stosowanie do złożonych zamówień),

 5. wydanie towarów.

Funkcje magazynów:  1. utrzymanie zapasów,

  2. konsolidacja ładunków,

  3. dekonsolidacja ładunków,

  4. konfekcjonowanie


Konfekcjonowanie- jest to formowanie zamówień z części ładunków pochodzących z ogólnej ilości. Istnieją dwa podejścia do formowania zamówień:

   1. układ statyczny- człowiek do towarów

   2. układ dynamiczny – towary do człowieka

Przy budowaniu magazynu, należy zwrócić uwagę, na: • koszty urządzeń,

 • koszty siły roboczej,

 • przestrzeń,

 • wydajność

  1   2   3


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna