I. Rozpatrywanie skarg indywidualnych z zakresu ubezpieczeń gospodarczychPobieranie 0,88 Mb.
Strona5/6
Data08.11.2017
Rozmiar0,88 Mb.
1   2   3   4   5   6

II. Rozpatrywanie skarg dotyczących problematyki zabezpieczenia emerytalnego
W okresie III kwartałów 2013 roku do Biura Rzecznika Ubezpieczonych wpłynęło ogółem 113 pisemnych wystąpień z zakresu zabezpieczenia emerytalnego.
W przedstawionym okresie sprawozdawczym najliczniejsza grupa spraw, które wpłynęły do Rzecznik Ubezpieczonych, odnosiła się do działalności Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (łącznie 74 spraw, tj. 65,5% spraw ogółem z zakresu zabezpieczenia emerytalnego - tabela nr 9, wykres nr 9). Zdecydowana większość z nich dotyczyła działalności ZUS nie związanej z funkcjonowaniem II i III filaru emerytalnego. W takich sprawach Rzecznik Ubezpieczonych odmawiała podjęcia interwencji wyjaśniając jednocześnie przyczyny odmowy lub przekazywała do rozpatrzenia zgodnie z właściwością do właściwej instytucji (70 spraw). W wystąpieniach wchodzących w zakres kompetencji Rzecznika Ubezpieczonych (4 sprawy) poruszano problem nieprzekazywania składek na rachunek osoby ubezpieczonej w OFE a także nieuwzględnienia środków zgromadzonych w OFE w wysokości przyznanego świadczenia emerytalnego (3 sprawy).

Kolejna grupa spraw odnosiła się do funkcjonowania otwartych funduszy emerytalnych (23 sprawy, tj. 20,4% spraw ogółem z zakresu zabezpieczenia emerytalnego - tabela nr 9, wykres nr 9). W pisemnych wystąpieniach uczestników systemu w zakresie otwartych funduszy emerytalnych pytano o zasady gromadzenia środków na poczet przyszłej wypłaty świadczenia emerytalnego oraz możliwości wcześniejszej wypłaty zgromadzonych środków. Zgłaszano również zastrzeżenia co do nieprawidłowości w wypłacie po śmierci członka OFE oraz skargi na czynności akwizycyjne pośredników działających na rzecz OFE.

Analizując sprawy w ujęciu podmiotowym (tabela nr 10) do Biura Rzecznika Ubezpieczonych wpłynęły cztery wystąpienia na działalność AXA OFE, trzy na OFE PZU „Złota Jesień” i PKO BP Bankowy OFE, po dwa na AMPLICO OFE, Aviva OFE Aviva BZ WBK, Generali OFE, NORDEA OFE, oraz OFE Pocztylion. Pojedyncze sprawy dotyczyły działalności AEGON OFE oraz OFE WARTA. W jednym wystąpieniu osoba skarżąca nie wskazała nazwy konkretnego Funduszu Emerytalnego.
W omawianym okresie sprawozdawczym Rzecznik Ubezpieczonych otrzymała cztery wystąpienia uczestników PPE dotyczące zapytań o możliwości i procedury wypłaty oraz transferu środków z pracowniczego programu emerytalnego. Do BRU wpłynęły także cztery sprawy dotyczące problematyki związanej z prowadzeniem IKE oraz jedna związana z prowadzeniem IKZE. Wystąpienia te dotyczyły problemów związanych z czynnościami pośrednictwa ubezpieczeniowego prowadzonego przez przedstawicieli tych podmiotów oraz kwestii obliczania zobowiązania podatkowego wynikającego z rozwiązania umowy.

Po przeanalizowaniu 113 wystąpień, jakie wpłynęły do Rzecznik Ubezpieczonych


w okresie sprawozdawczym, podjęto czynności interwencyjne w 17 sprawach, co stanowiło 15% wszystkich skarg z zakresu zabezpieczenia emerytalnego (tabela nr 12, wykres nr 12). Pięć spraw zakończyło się pozytywnie dla osób skarżących, trzy odmownie a 9 nie zostało jeszcze zakończonych.

W 96 sprawach (co stanowiło 85% wszystkich skarg z zakresu zabezpieczenia emerytalnego), Rzecznik Ubezpieczonych nie podjął interwencji.Niepodjęcie interwencji zazwyczaj spowodowane było brakiem właściwości Rzecznika, wcześniejszym rozpatrywaniem sprawy przez sądy ubezpieczeń społecznych, wskazaniem skarżącemu innego podmiotu właściwego do rozpatrzenia danej sprawy, brakiem stosownego wniosku ze strony osoby kierującej wystąpienie, w którym zawarta była jedynie prośba
o wyjaśnienie przepisów prawnych dotyczących działalności OFE. Interwencje nie były również podejmowane w sprawach kierowanych do Rzecznika Ubezpieczonych jako do kolejnego adresata („do wiadomości”), gdyż ich nadawcy wyraźnie zaznaczali, że chodzi im jedynie o zapoznanie instytucji Rzecznika z daną sprawą.
Rzecznik Ubezpieczonych uznawał sprawę za zakończoną, gdy:

  • PTE uznawało zasadność interwencji i zmieniało swoje wcześniejsze stanowisko;

  • w świetle kolejnych wyjaśnień i po wnikliwej analizie sprawy Rzecznik ocenił,
    że prawo bądź interesy członków OFE nie zostały naruszone lub wyczerpał wszystkie możliwości działania, jednak PTE nie zmieniło stanowiska w sprawie – wówczas Rzecznik informował skarżących o przysługującym im prawie wystąpienia na drogę sądową.


Tabela nr 9

Zestawienie skarg z zakresu zabezpieczenia emerytalnego

wpływających do Rzecznika Ubezpieczonych w okresie III kwartałów 2013 r.

z podziałem na poszczególne podmioty


Lp.

Podmiot

Liczba skarg

%

1.

ZUS*

74

65,5

2.

OFE

23

20,4

3.

PPE

4

3,5

4.

IKE

4

3,5

5.

IKZE

1

0,9

6.

INNE

7

6,2

7.

Ogółem

113

100

*4 skargi w sprawie ZUS (5,4 %) dot. zabezpieczenia emerytalnego, a 70 skarg ( 94,6%) to zła właściwość

Tabela nr 10

Liczba skarg na poszczególne podmioty z zakresu zabezpieczenia emerytalnego kierowanych do Rzecznika Ubezpieczonych w okresie III kwartałów 2013r.Lp.


Podmioty


Liczba członków

OFE 1


Liczba skarg


Procent ogólnej liczby skarg

1.

AEGON OFE.

941 975

1

0,9

2.

Allianz Polska OFE

593 008

-

-

3.

Amplico OFE

1 537 468

2

1,8

4.

Aviva OFE Aviva BZ WBK

2 677 494

2

1,8

5.

AXA OFE S.A.

1 164 101

4

3,5

6.

Generali OFE S.A.

1 010 932

2

1,8

7.

ING OFE S.A.

3 059 692

-

-

8.

NORDEA OFE S.A.

925 755

2

1,8

9.

PKO BP Bankowy OFE

957 612

3

2,7

10.

OFE Pocztylion

595 042

2

1,8

11.

OFE PZU „Złota Jesień”

2 230 230

3

2,7

12.

OFE Warta

346 502

1

0,9

13.

OFE (brak nazwy podmiotu)

-

1

0,9

14.

IKE

-

4

3,5

15.

IKZE

-

1

0,9

16.

PPE

-

4

3,5

17.

ZUS 2

-

4

3,5


Tabela nr 11

Przedmiot skarg z zakresu zabezpieczenia emerytalnego

wpływających do Rzecznika Ubezpieczonych w okresie III kwartałów 2013 r.Lp.

Przedmiot

Liczba skarg

%

1.

Nieprawidłowości w czynnościach akwizycyjnych

1

0,9

2.

Nieprzekazywanie składek do OFE

3

2,7

3.

Interpretacja przepisów

7

6,2

4.

Inne

11

9,7

5.

Nieprawidłowości w wypłacie po śmierci członka OFE

14

12,4

6.

Brak właściwości RU

77

68,1

7.

Ogółem

113

100
1   2   3   4   5   6


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna