I opis zawoduPobieranie 61,02 Kb.
Data05.07.2018
Rozmiar61,02 Kb.

Załącznik nr 4
PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE KRAWIEC

SYMBOL CYFROWY 743[01]

I. OPIS ZAWODU

1. W wyniku kształcenia w zawodzie absolwent powinien umieć: 1. odczytywać rysunek modelowy;

 2. posługiwać się dokumentacją techniczno-technologiczną w procesie wytwarzania wyrobów odzieżowych;

 3. wykonywać rysunek modelowy wyrobu odzieżowego na sylwetce podstawowej;

 4. wykonywać formy i szablony elementów odzieży i rysunki ich układu na materiale odzieżowym;

 5. wykonywać modelowanie konstrukcyjne i wtórne podstawowych wyrobów odzieżowych zgodnie z projektem plastycznym i aktualną linią mody;

 6. dobierać materiały odzieżowe i dodatki krawieckie do podstawowych wyrobów odzieżowych z uwzględnieniem ich funkcji użytkowych oraz zasad konserwacji;

 7. obliczać zużycie materiałów odzieżowych i dodatków krawieckich dla jednostkowych sztuk wyrobów odzieżowych;

 8. wykonywać kolejne etapy procesu wytwarzania podstawowych wyrobów odzieżowych;

 9. stosować zasady kontroli zapewniające wysoką jakość wyrobów odzieżowych;

 10. wyjaśniać zasady organizowania procesu produkcyjnego w przedsiębiorstwie odzieżowym i w zakładzie usługowym;

 11. przestrzegać przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska;

 12. organizować stanowisko pracy zgodnie z wymaganiami ergonomii;

 13. komunikować się z uczestnikami procesu pracy;

 14. stosować przepisy Kodeksu pracy dotyczące praw i obowiązków pracownika i pracodawcy oraz warunków pracy;

 15. stosować przepisy prawa dotyczące wykonywanych zadań zawodowych;

 16. korzystać z różnych źródeł informacji;

 17. udzielać pierwszej pomocy poszkodowanym w wypadkach przy pracy;

 18. planować prowadzenie działalności gospodarczej.

Kształtowanie postaw przedsiębiorczych oraz przygotowanie do wejścia na rynek pracy powinno przebiegać zarówno w trakcie procesu kształcenia zawodowego, jak i podczas realizacji zajęć edukacyjnych „Podstawy przedsiębiorczości”.
2. Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie krawiec powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 1. konstruowania i modelowania podstawowych wyrobów odzieżowych;

 2. wykonywania rysunków układów form i szablonów na powierzchni materiałów podstawowych i pomocniczych;

 3. układania w warstwy materiałów metrażowych;

 4. wykrawania elementów wyrobów odzieżowych;

 5. szycia indywidualnie i w zespole produkcyjnym wyrobów odzieżowych;

 6. dokonywania obróbki termicznej elementów odzieży oraz odzieży gotowej z różnych materiałów.


II. BLOKI PROGRAMOWE

Zakres umiejętności i treści kształcenia, wynikający z opisu kwalifikacji absolwenta, zawierają następujące bloki programowe: 1. surowcowo-projektowy;

 2. techniczno-technologiczny;

 3. podstawy działalności zawodowej.

BLOK: SUROWCOWO – PROJEKTOWY
1. Cele kształcenia

Uczeń (słuchacz) w wyniku kształcenia powinien umieć: 1. stosować metody identyfikacji włókien;

 2. rozpoznawać włókna naturalne, włókna chemiczne i mieszanki włókiennicze i ich właściwości;

 3. wyjaśniać wpływ właściwości nitek na właściwości materiałów odzieżowych;

 4. stosować metody identyfikacji materiałów odzieżowych;

 5. identyfikować tkaninę na podstawie budowy;

 6. wykazywać wpływ budowy tkaniny i sposobu wykończenia na jej właściwości użytkowe;

 7. identyfikować dzianinę na podstawie budowy;

 8. wykazywać wpływ budowy dzianiny i sposobu wykończenia na jej właściwości użytkowe;

 9. identyfikować wyroby plecione;

 10. identyfikować materiały odzieżowe wytwarzane różnymi technikami;

 11. określać właściwości higieniczne, estetyczne, wytrzymałościowe i konfekcyjne materiałów odzieżowych;

 12. dobierać materiał do wybranego asortymentu wyrobów odzieżowych;

 13. określać zasady konfekcjonowania materiałów odzieżowych;

 14. dobierać nici szwalnicze do materiałów odzieżowych;

 15. dobierać zapięcia i podszewkę do wyrobu odzieżowego;

 16. dobierać materiały usztywniające, konstrukcyjno-nośne, termoizolacyjne do materiałów i elementów odzieżowych;

 17. określać zastosowanie dodatków zdobniczych;

 18. określać zasady konserwacji materiałów i wyrobów odzieżowych;

 19. odczytywać rysunek techniczny wyrobu odzieżowego;

 20. interpretować rysunek żurnalowy;

 21. wykonywać rysunek modelowy wyrobu odzieżowego na sylwetkę podstawową;

 22. zestawiać kolorystycznie odzież;

 23. stosować elementy strojów historycznych lub regionalnych w projektach ubiorów współczesnych.


2. Treści kształcenia (działy programowe)

Treści kształcenia są ujęte w następujących działach programowych: 1. metody badań włókien i materiałów odzieżowych;

 2. rodzaje i właściwości włókien;

 3. nitki odzieżowe;

 4. budowa tkaniny;

 5. sposoby wykończania tkanin;

 6. budowa dzianiny;

 7. sposoby wykończania dzianin;

 8. wyroby plecione;

 9. materiały odzieżowe wytwarzane różnymi technikami;

 10. właściwości użytkowe materiałów odzieżowych;

 11. dodatki krawieckie;

 12. dobór materiałów i dodatków krawieckich do asortymentu odzieży;

 13. zasady konfekcjonowania i konserwacji materiałów i wyrobów odzieżowych;

 14. rysunek techniczny w projektowaniu wyrobów odzieżowych;

 15. rysunek żurnalowy i modelowy wyrobów odzieżowych;

 16. podstawy kolorystyki;

 17. inspiracja strojami historycznymi i regionalnymi w projektowaniu ubiorów współczesnych.


BLOK: TECHNICZNO – TECHNOLOGICZNY
1. Cele kształcenia

Uczeń (słuchacz) w wyniku kształcenia powinien umieć: 1. organizować stanowisko pracy zgodnie z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej, ochrony środowiska oraz z wymaganiami ergonomii;

 2. posługiwać się pojęciami z zakresu konstrukcji i modelowania form odzieży;

 3. wykonywać pomiary antropometryczne;

 4. stosować zasady obliczania odcinków konstrukcyjnych;

 5. stosować zasady ustalania dodatku konstrukcyjnego;

 6. stosować zasady wyprowadzania linii modelowych;

 7. rysować siatki konstrukcyjne podstawowych elementów wyrobów odzieżowych;

 8. ustalać wielkość dodatku na szwy i podwinięcia;

 9. rysować kształty elementów wyrobów odzieżowych;

 10. stosować zasady modelowania wtórnego;

 11. wykonywać modelowanie form wybranych wyrobów odzieżowych;

 12. opracowywać dokumentację techniczno-technologiczną;

 13. wykonywać szablony podstawowych elementów wyrobów odzieżowych;

 14. wykonywać układ szablonów na materiale odzieżowym;

 15. wykrawać elementy wyrobu odzieżowego;

 16. dobierać odpowiednie maszyny i urządzenia do wytwarzania wyrobów odzieżowych;

 17. obsługiwać maszyny szwalnicze;

 18. stosować odpowiednie parametry obróbki termicznej;

 19. stosować właściwe łączenia elementów wyrobu odzieżowego;

 20. wykonywać wyroby odzieżowe zgodnie z procesem technologicznym;

 21. obliczać zużycie materiałów odzieżowych i dodatków krawieckich w produkcji usługowej;

 22. przeprowadzać kontrolę jakości w kolejnych fazach procesu technologicznego;

 23. przeprowadzać kontrolę jakości gotowego wyrobu odzieżowego;

 24. stosować zasady składowania i przechowywania materiałów i wyrobów gotowych;

 25. wykonywać operacje technologiczne zgodnie z normami czasu pracy;

 26. posługiwać się dokumentacją techniczno-technologiczną, PN – ISO, czasopismami i literaturą techniczną;

 27. przestrzegać przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska podczas realizacji procesów technologicznych.


2. Treści kształcenia (działy programowe)

Treści kształcenia są ujęte w następujących działach programowych: 1. organizacja stanowiska pracy;

 2. zasady konstrukcji i modelowania form odzieży;

 3. pomiary antropometryczne i krawieckie;

 4. budowa płaskiej siatki konstrukcyjnej;

 5. dodatki konstrukcyjne;

 6. dodatki na szwy i podwinięcia;

 7. modelowanie form wyrobów odzieżowych;

 8. dokumentacja techniczno-technologiczna;

 9. rysunek techniczny odzieży;

 10. zasady wykonywania szablonów podstawowych wyrobów odzieżowych;

 11. układy form i szablonów na materiale odzieżowym;

 12. wykrawanie elementów odzieży;

 13. maszyny i urządzenia do produkcji wyrobów odzieżowych;

 14. obróbka termiczna;

 15. łączenie elementów odzieży;

 16. proces technologiczny wytwarzania odzieży;

 17. normowanie surowca w produkcji usługowej;

 18. kontrola jakości;

 19. przechowywanie materiałów i wyrobów odzieżowych;

 20. normy czasu pracy;

 21. przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska.


BLOK: PODSTAWY DZIAŁALNOŚCI ZAWODOWEJ
1. Cele kształcenia

Uczeń (słuchacz) w wyniku kształcenia powinien umieć: 1. przestrzegać przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska;

 2. dobierać środki ochrony indywidualnej do rodzaju wykonywanej pracy;

 3. organizować stanowisko pracy zgodnie z wymaganiami ergonomii;

 4. stosować przepisy Kodeksu pracy dotyczące praw i obowiązków pracownika i pracodawcy oraz warunków pracy;

 5. interpretować podstawowe pojęcia gospodarki rynkowej;

 6. podejmować działania związane z poszukiwaniem pracy;

 7. sporządzać dokumenty dotyczące zatrudnienia oraz działalności gospodarczej;

 8. komunikować się i współpracować w zespole;

 9. rozwiązywać problemy;

 10. podejmować decyzje;

 11. przestrzegać zasad etyki;

 12. udzielać pierwszej pomocy poszkodowanym w wypadkach przy pracy;

 13. doskonalić umiejętności zawodowe.


2. Treści kształcenia (działy programowe)

Treści kształcenia są ujęte w następujących działach programowych: 1. bezpieczeństwo i higiena pracy;

 2. ochrona przeciwpożarowa i ochrona środowiska;

 3. elementy ergonomii;

 4. wybrane przepisy prawa pracy;

 5. zasady i metody komunikowania się;

 6. podstawowe pojęcia gospodarki rynkowej;

 7. podejmowanie działalności gospodarczej;

 8. metody poszukiwania pracy;

 9. elementy socjologii i psychologii pracy;

 10. etyka;

 11. zasady udzielania pierwszej pomocy;

 12. formy doskonalenia zawodowego.

III. PODZIAŁ GODZIN NA BLOKI PROGRAMOWE


Nazwa bloku programowego

Minimalna liczba godzin w okresie kształcenia w %*

Podbudowa programowa: gimnazjum, liceum ogólnokształcące, liceum profilowane, technikum, liceum uzupełniające, technikum uzupełniające

Surowcowo – projektowy

16

Techniczno – technologiczny

58

Podstawy działalności zawodowej

6

Razem

80**

* Przydział godzin na bloki programowe dotyczy kształcenia w szkołach dla młodzieży i w szkołach dla dorosłych (w formie stacjonarnej i zaocznej).

** Pozostałe 20% godzin jest przeznaczone do rozdysponowania przez autorów programów nauczania na dostosowanie kształcenia do potrzeb rynku pracy.
IV. ZALECANE WARUNKI REALIZACJI TREŚCI KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE

Do realizacji treści kształcenia, ujętych w blokach programowych, odpowiednie są następujące pomieszczenia dydaktyczne: 1. pracownia projektowania i modelowania odzieży;

 2. pracownia materiałoznawstwa;

 3. pracownia ćwiczeń praktycznych.

Pracownia projektowania i modelowania odzieży powinna być wyposażona w:

 1. stanowiska do pracy indywidualnej wyposażone w odpowiednie oświetlenie;

 2. eksponaty odzieży we fragmentach i w całości;

 3. kolekcję materiałów włókienniczych;

 4. zestaw dodatków konfekcyjnych i zdobniczych;

 5. stelaże do eksponowania prac uczniowskich;

 6. manekiny;

 7. formy i szablony podstawowych wyrobów odzieżowych;

 8. tabele pomiarów antropometrycznych;

 9. siatki konstrukcyjne podstawowych asortymentów odzieży;

 10. konstrukcje podstawowych asortymentów odzieży;

 11. rysunki modelowe wyrobów;

 12. żurnale i albumy.

Pracownia materiałoznawstwa odzieżowego powinna być wyposażona w:

 1. mikroskopy z oprzyrządowaniem do identyfikacji włókien (1 na 4 uczniów);

 2. zestawy odczynników chemicznych do identyfikacji włókien;

 3. lupy (1 sztuka dla 2 uczniów);

 4. PN – ISO, ISO dotyczące rozpoznawania włókien i wyrobów włókienniczych;

 5. kolekcję wyrobów włókienniczych (tkanin, dzianin, plecionek, włóknin, przędzin, materiałów powlekanych, folii, laminatów, skór, koronek, haftów);

 6. kolekcję włókien naturalnych i chemicznych;

 7. kolekcję tkanin i dzianin z różnych surowców, o różnych splotach i wykończeniu;

 8. kolekcję dodatków krawieckich (nici, zapięć, materiałów konstrukcyjno-nośnych, materiałów termoizolacyjnych, pasmanterii, dodatków zdobniczych);

 9. katalogi nici i nitek szwalniczych.

Pracownia ćwiczeń praktycznych powinna być wyposażona w:

 1. maszyny szwalnicze: stębnówki płaskie i owerloki (1 maszyna dla dwóch uczniów);

 2. przybory do szycia;

 3. urządzenia do prasowania:

  1. żelazko z wytwornicą pary (1 sztuka),

  2. żelazka elektryczne,

  3. rękawnik,

  4. poduszka,

  5. deska igłowa;

 4. urządzenia do krojenia:

  1. noże krojcze pionowe,

  2. noże tarczowe,

  3. nożyczki;

 5. manekiny;

 6. eksponaty odzieży we fragmentach i w całości;

 7. komplet dokumentacji techniczno – technologicznej;

 8. PN – ISO, ISO dotyczące konfekcjonowania wyrobów;

 9. wzory ściegów ręcznych i maszynowych.

Pracownie powinny składać się z sali lekcyjnej i zaplecza magazynowo-socjalnego. W sali lekcyjnej należy zapewnić stanowisko pracy dla nauczyciela i odpowiednią liczbę stanowisk pracy dla uczniów.W pracowni ćwiczeń praktycznych powinno być wydzielone stanowisko do instruktażu.
Praktyczna nauka zawodu może odbywać się w pracowniach szkolnych, centrach kształcenia praktycznego i centrach kształcenia ustawicznego, przedsiębiorstwach przemysłu odzieżowego oraz przedsiębiorstwach miarowo – usługowych.


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna