I. Ocena formalnaPobieranie 20,49 Kb.
Data14.01.2018
Rozmiar20,49 Kb.

I. Ocena formalna

Prowadzona jest przez pracownika jednostki centralnej/regionalnej i odpowiada na pytania czy: 1. Czy wniosek został złożony przez partnera KSOW? Negatywna ocena tego punktu skutkuje odrzuceniem wniosku.

 2. Czy wniosek został złożony w terminie? Negatywna ocena tego punktu skutkuje odrzuceniem wniosku.

 3. Czy wniosek został złożony na właściwym formularzu?

 4. Czy wniosek został podpisany przez upoważnioną osobę?

 5. Czy wniosek został poprawnie wypełniony?

 6. Czy wniosek zawiera wszystkie wymagane oraz deklarowane załączniki?

Negatywna odpowiedź na pytania od 3 do 6 skutkuje skierowaniem do wnioskodawcy wezwania uzupełnienia wniosku lub dokumentów w nieprzekraczalnym 7 dniowym terminie od dnia otrzymania informacji o konieczności uzupełnień.

Nie uzupełnienie wniosku w żądanym zakresie i terminie oraz negatywna odpowiedź na pierwsze i drugie pytanie skutkuje odrzuceniem wniosku i nieprzekazanie go do dalszej oceny.II. Ocena operacji w zakresie zgodności z działaniami KSOW, celami KSOW i priorytetami PROW

Oceny dokonuje 2 pracowników jednostki centralnej/ jednostki regionalnej. Ocena obejmuje następujące pytania: 1. Czy operacja jest zgodna z działaniami KSOW?

Negatywna odpowiedź na pytanie pierwsze skutkuje odrzuceniem wniosku i nie przekazaniem go do dalszej oceny.

 1. Czy cele operacji realizują cele KSOW?

Negatywna odpowiedź na pytanie skutkuje odrzuceniem wniosku i nie przekazaniem go do dalszej oceny.

 1. Czy operacja jest zgodna z priorytetami PROW?

Negatywna odpowiedź na pytanie skutkuje odrzuceniem wniosku i nie przekazaniem go do dalszej oceny.

III. Ocena merytoryczno – finansowa operacji

Oceny dokonuje co najmniej 2 wyznaczonych członków zespołu oceniającego. W ramach oceny merytoryczno – finansowej oceniane są następujące pozycje:A. Uzasadnienie operacji:

 1. W jakim stopniu uzasadniona została potrzeba realizacji operacji według punktacji 0, 2, 4, 6 punktów gdzie:

 • 0 punktów - brak uzasadnienia potrzeby realizacji operacji

 • 2 punkty – znikome uzasadnienie potrzeby realizacji operacji

 • 4 punkty – niewyczerpujące uzasadnienie potrzeby realizacji operacji

 • 6 punktów – wyczerpujące uzasadnienie potrzeby realizacji operacji

 1. W jakim stopniu uzasadniona została grupa docelowa operacji według punktacji 0, 2, 4, 6 punktów gdzie:

 • 0 punktów - brak uzasadnienia wyboru grupy docelowej

 • 2 punkty – znikome uzasadnienie wyboru grupy docelowej

 • 4 punkty – niewyczerpujące uzasadnienie wyboru grupy docelowej

 • 6 punktów – wyczerpujące uzasadnienie wyboru grupy docelowej

W tej pozycji operacja może otrzymać maksymalnie 12 punktów.

B. Realizacja operacji:

 1. W jakim stopniu planowane działania realizują cele operacji według punktacji 0, 2, 4, 6 punktów gdzie:

 • 0 punktów – przy pomocy zaplanowanych działań nie jest możliwe zrealizowanie celów operacji

 • 2 punkty – przy pomocy zaplanowanych działań cele operacji mogą zostać zrealizowane w nieznacznym stopniu

 • 4 punkty – przy pomocy zaplanowanych działań cele operacji zostaną zrealizowane w znacznym stopniu

 • 6 punktów – przy pomocy zaplanowanych działań cele operacji zostaną osiągnięte

 1. W jakim stopniu operacja jest oryginalna lub innowacyjna w skali od 0 do 3

 • 0 punktów – operacja nie jest ani oryginalna ani innowacyjna

 • 1 punkt – operacja jest oryginalna lub innowacyjna w stopniu znikomym

 • 2 punkty – operacja jest oryginalna lub innowacyjna w stopniu znacznym

 • 3 punkty – operacja jest oryginalna lub innowacyjna

 1. W jakim stopniu operacja jest różnorodna w skali od 1 do 2

 • 0 punkt – operacja zakłada jeden typ działań

 • 1 punkt – operacja zakłada więcej niż jeden typ działań

 • 2 punkty – operacja zakłada wiele różnorodnych działań/narzędzi/metod

 1. W jakim stopniu operacja ma integracyjno-aktywizujący charakter w skali od 0 do 1

 • 0 punktów – operacja nie ma charakteru integracyjno-aktywizującego

 • 1 punkt - operacja ma charakter integracyjno-aktywizujący

 1. W jakim stopniu operacja może przynieść efekty długofalowe według punktacji 0 lub 2 punktów gdzie:

 • 0 punktów – operacja nie może przynieść efektów długofalowych

 • 2 punkty – operacja może przynieść efekty długofalowe

 1. Kryterium regionalne:

Operacja wspiera politykę żywności wysokiej jakości oraz krótki łańcuch dystrybucji produktów rolnych i środków spożywczych.

 • 0 punktów – kryterium regionalne nie jest spełnione

 • 1 punkt – kryterium regionalne jest spełnione w części (operacja wspiera politykę żywności wysokiej jakości LUB krótki łańcuch dystrybucji produktów rolnych i środków spożywczych)

 • 2 punkty – kryterium regionalne jest spełnione (operacja wspiera politykę żywności wysokiej jakości ORAZ krótki łańcuch dystrybucji produktów rolnych i środków spożywczych)

W przypadku operacji zgłaszanych do jednostki regionalnej - operacja może otrzymać maksymalnie 16 punktów.

C. Ocena budżetu:

 1. Czy w budżecie zaplanowano wszystkie niezbędne wydatki oraz czy przewidziane wydatki nie są zbędne dla osiągnięcia celów operacji, według punktacji 0, 2, 4 punkty gdzie:

 • 0 punktów - budżet został źle zaplanowany, ujęto koszty zbędne dla osiągnięcia celów operacji

 • 2 punkty – niektóre pozycje ujęte w zestawieniu rzeczowo finansowym nie zostały uwzględnione lub są zbędne dla realizacji operacji

 • 4 punkty – budżet został zaplanowany prawidłowo, uwzględniono wszystkie niezbędne koszty a wszystkie zaplanowane wydatki są niezbędne dla realizacji operacji i osiągnięcia

 1. W jakim stopniu zaplanowane koszty są wygórowane lub niedoszacowane, według punktacji 0 ,2 4 punkty gdzie:

 • 0 punktów – zaplanowane koszty są rażąco wygórowane lub niedoszacowane.

 • 2 punkty – zaplanowane koszty budzą wątpliwości, w niektórych punktach są wygórowane lub niedoszacowane

 • 4 punkty – budżet został zaplanowany prawidłowo, wszystkie zaplanowane koszty są racjonalne i adekwatne do zaplanowanych działań.

W tej pozycji operacja może otrzymać maksymalnie 8 punktów.

IV. Ocena realizacji idei partnerstwa

Ocena dokonywana jest przez pracownika jednostki centralnej/regionalnej W ramach tej oceny można otrzymać maksymalnie 6 punktów za spełnienie następujących kryteriów: 1. Liczba partnerów operacji (bez Wnioskodawcy) zaangażowanych w realizację operacji w skali od 0 do 3 - po 1 pkt za każdego partnera, przy czym nie więcej niż 3 pkt, co oznacza, że przy większej niż trzech partnerów nie są dodawane dodatkowe punkty za partnerstwo,

 2. Status partnera w skali od 0 do 3 za każdego partnera, która ma status partnera KSOW, przy czym nie więcej niż 3 pkt, co oznacza, że przy większej niż trzech partnerów, posiadających status partnera KSOW nie są dodawane dodatkowe punkty za partnerstwo.

Łączna maksymalna liczba punktów możliwych do przyznania za operację wynosi 42

Warunkiem kwalifikacji operacji na listę jest uzyskanie co najmniej 22 punktów w przypadku operacji zgłaszanych do jednostki regionalnej.W przypadku operacji o tej samej liczbie punktów o kolejności kwalifikacji operacji na listę rankingową decyduje większa ilość punktów za kryterium „realizacja operacji”, a w dalszej kolejności (jeśli liczba punktów za kryteriom „realizacji operacji” jest taka sama) większa ilość punktów za kryterium „uzasadnienie operacji”, następnie za kryterium „ocena budżetu”. ©operacji.org 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna