I. Kuczałek Podręcznik do gimnazjumPobieranie 238,43 Kb.
Strona1/2
Data18.04.2018
Rozmiar238,43 Kb.
  1   2

I. Kuczałek, M. Urban: Wiedza o społeczeństwie.

Plan wynikowy z WOS – oprac. I. Kuczałek
Podręcznik do gimnazjum, cz. 1Podstawa programowa

Nr lekcji

Temat lekcji

Wymagania i oceny

Dopuszczająca

Dostateczna

wymagania jak na ocenę dopuszczającą, a ponadto:Dobra

wymagania jak na ocenę dostateczną, a ponadto:Bardzo dobra

wymagania jak na ocenę dobrą, a ponadto:-1-

-2-

-3-

-4-

-5-

-6-

-7-

Życie społeczne

1

Społeczeństwo i jego struktura

Uczeń:

- Wyjaśnia znaczenie terminów: „zbiorowość ludzka”, „społeczeństwo”, „grupa społeczna”

- wymienia podstawowe grupy społeczne

- rozumie, że społeczeństwo składa się z różnych grup

- rozumie wpływ rodziny na rozwój jednostki i określa relacje między członkami rodziny

- wymienia prawa i obowiązki ucznia (na podstawie statutu szkoły)- rozumie i dostrzega różnice między zbiorowością społeczną a grupą społeczną, potrafi podać przykłady

- potrafi określić swoją przynależność do grup formalnych i nieformalnych

- wskazuje grupy, które mają pozytywny wpływ na rozwój jednostki

- przedstawia strukturę władzy w szkole i omawia jej kompetencje- omawia hierarchię potrzeb człowieka i wskazuje sposoby ich zaspakajania

- omawia funkcje jakie jednostka może pełnić w grupie

- przedstawia współzależność różnych grup społecznych w funkcjonowaniu społeczeństwa

- charakteryzuje więzi społeczne

- wyjaśnia znaczenie pojęć „matriarchat”, „patriarchat” oraz wpływ modelu rodziny na kształtowanie postaw młodych ludzi

- zna problemy swojej klasy, szkoły i uczestniczy w ich rozwiązywaniu

- zna swoje prawa i obowiązki, potrafi obiektywnie oceniać ich realizację


- omawia powstawanie grup nieformalnych w ramach grup formalnych

- wskazuje relację między normami prawnymi a normami obyczajowymi

- charakteryzuje rodzinę dysfunkcyjną

- dostrzega różne problemy w społeczności szkolnej i opracowuje projekt rozwiązania dowolnie wybranego problemu

- ocenia wpływ samorządu szkolnego na aktywność uczniów

2

Różnice społeczne
i kulturowe

- problemy nietolerancjiUczeń:

- wyjaśnia pojęcia: „tolerancja” i „nietolerancja”

- wskazuje różnice społeczne i kulturowe w lokalnym środowisku


- omawia różnice społeczne
i kulturowe w lokalnym środowisku, wskazuje ich przyczyny i możliwości porozumiewania się

- wyjaśnia, jak tworzą się podziały w grupie i społeczeństwie (np. na „swoich”, „obcych”) oraz przedstawia sposoby przeciwdziałania postawom nietolerancji

- podaje przykłady nietolerancji we współczesnym świecie
i omawia jej skutki

- podaje przykłady współistnienia różnych kultur w PolsceŻycie w grupie

3

Zasady komunikowania się w grupie

Uczeń:

- wyjaśnia pojęcia: „asertywność”, „negocjacje”, „mediacje”

- wymienia zasady dobrego komunikowania i aktywnego słuchania


- omawia zasady dobrego komunikowania i aktywnego słuchania

- rozumie cele grupy, do której należy, i uczestniczy


w ich realizacji

- omawia proces komunikacji i rodzaje znaków, które mogą służyć do komunikacji

- wyjaśnia, na czym polega kodowanie i dekodowanie informacji

- potrafi stosować
w praktyce zasady dobrego komunikowania się, współpracować w grupie, przygotować wystąpienie na zebranie i poprowadzić je

- rozumie, na czym polega mediacja i negocjacja

- omawia na wybranych przykładach typy przywództwa w grupie

- wyjaśnia różnice między uległością i asertywnością- podaje przykłady stosowania komunikacji niewerbalnej i wymienia różne jej formy

- opisuje sytuacje,


w których komunikacja niewerbalna służy do manipulowania, zmylenia rozmówcy

- trafnie argumentuje wyrażane opinie

- potrafi zastosować
w praktyce zasady mediacji i negocjacji, np. w czasie dyskusji na lekcji, przy rozwiązywaniu problemów w klasie

- podaje przykłady występowania konfliktów we współczesnym świecie oraz w jaki sposób


są rozwiązywane

Współczesne społeczeństwo polskie

4

Struktura społeczna i jej ewolucja

- wymienia warstwy społeczne i grupy zawodowe polskiego społeczeństwa

- wyjaśnia pojęcia: „warstwa społeczna”, „prestiż społeczny”- wskazuje różnice w stylu życia wybranych grup
i warstw społecznych

- rozróżnia i stosuje


w praktyce pojęcia: „klasa społeczna”, „warstwa społeczna”

- wyjaśnia jak w okresie transformacji ustrojowej zmieniła się struktura społeczeństwa polskiego- definiuje, rozróżnia
i stosuje pojęcia: „prestiż”, „stratyfikacja społeczna”

- charakteryzuje strukturę społeczeństwa polskiego, przedstawiając różnice pomiędzy poszczególnymi grupami społecznymi- omawia ewolucję struktury społecznej
w Polsce

- dostrzega wpływ przemian polityczno-ekonomicznych


na zmianę struktury społecznej
5

Trudne problemy polskiego społeczeństwa

- dostrzega problemy ludzi młodych w środowisku lokalnym i potrafi je omówić

- wyjaśnia określenie „bezrobocie strukturalne” – podaje jego przyczyny
i skutki

- wskazuje problemy występujące w środowisku lokalnym spowodowane przemianami ustrojowymi w Polsce

- omawia dowolnie wybrany problem


i wskazuje sposoby jego rozwiązania

- diagnozuje problemy społeczne występujące

w środowisku lokalnym, ustala ich przyczyny


i sposoby ich rozwiązywania, wykorzystuje przy tym dane statystyczne jako ilustracje omawianych problemów

Udział obywateli
w życiu publicznym

6

Główne podmioty życia publicznego

- wymienia główne podmioty życia publicznego i wskazuje te, które działają
w środowisku lokalnym

- przygotowuje informację o dowolnie wybranej organizacji charytatywnej działającej w środowisku lokalnym i potrafi wykorzystać ją na lekcji

- wymienia główne centrale związków zawodowych

- wyjaśnia pojęcia: „petycja”, „skarga”- definiuje pojęcia „partii politycznej”, „związku zawodowego”

- charakteryzuje główne podmioty życia publicznego

- przedstawia podstawowe zadania związków zawodowych w państwie demokratycznym
i gospodarce rynkowej

- wymienia funkcje partii- wyjaśnia różnice między stowarzyszeniem a fundacją i podaje przykłady ich działalności w Polsce

- uzasadnia, że stowarzyszenia i fundacje mają wpływ na budowanie społeczeństwa obywatelskiego

- omawia zadania Komisji Trójstronnej


- przedstawia argumenty na temat:

czy organizacje związkowe i organizacje pracodawców mogą wspólnie rozwiązywać problemy socjalne i inne w zakładzie pracy

- ocenia skuteczność działań partii politycznych i fundacji
w rozwiązywaniu problemów społecznych w gminie, regionie, kraju

- do wójta/ burmistrza przygotowuje petycję dotyczącą określonego problemu szkoły lub społeczności lokalnej


7

Społeczeństwo obywatelskie

- wymienia cechy społeczeństwa obywatelskiego

- proponuje różne formy pracy uczniowskiej na rzecz klasy, szkoły, środowiska lokalnego

- opracowuje projekt rozwiązania jednego
z problemów społeczności lokalnej i przedstawia
go na forum klasy

- ocenia aktywność społeczeństwa polskiego – czy jest to społeczeństwo obywatelskie- uzasadnia, że aktywność obywateli ma istotny wpływ na rozwiązywanie problemów lokalnych
i krajowych

- podaje przykładyByć obywatelem

8

Sposoby nabywania obywatelstwa

- wyjaśnia pojęcia: „obywatelstwo” i „prawo azylu”

- wymienia sposoby nabywania obywatelstwa


w Polsce

- omawia sposoby nabywania obywatelstwa
w Polsce

- wie, jakich funkcji nie może pełnić w Polsce osoba z podwójnym obywatelstwem- wyjaśnia różnicę między „zasadą krwi” a „zasadą ziemi”

- wskazuje organ władzy, który nadaje obywatelstwo w Polsce- przedstawia korzyści dla obywateli polskich wynikające
z obywatelstwa Unii Europejskiej

- sporządza katalog praw obywatelskich, które jego zdaniem są najistotniejsze


9

Obywatel w społeczeństwie obywatelskim

- wyjaśnia pojęcie „cnoty obywatelskie”

- podają zalety i wady odwagi cywilnej jako cnoty obywatelskiej- przedstawia cnoty obywatelskie, które jego zdaniem są najbardziej przydatne społecznie

- omawia cnotę obywatelską -„uspołecznienie” i ocenia jej funkcjonowanie
w najbliższym środowisku

- ocenia, czy cnoty obywatelskie wg Marii Ossowskiej przejawiają się w postawach ludzi pełniących funkcję
w rządzie, w sejmie,
w urzędach gminy i in., omawia na wybranych przykładach


Środki masowego przekazu

10

Charakterystyka różnych mass mediów i ich charakterystyka

- wymienia środki masowego przekazu

- omawia wybrany rodzaj komunikacji masowej- omawia funkcje mediów
w państwie demokratycznym

- charakteryzuje prasę, telewizję, radio, internet jako środki masowej komunikacji i omawia wybrany tytuł, stację lub portal ze względu na specyfikę przekazu
i odbiorców

- odróżnia informację od komentarza, fakt od opinii

- uzasadnia słuszność stwierdzenia: media to czwarta władza


11

Opinia publiczna.

Reklama


- definiuje pojęcia „opinia publiczna”, „reklama”, „sondaż”

- wskazuje wpływ środków masowego przekazu
na kształtowanie opinii publicznej

- wymienia instytucje badające opinię publiczną- wskazuje wpływ sondaży na kształtowanie opinii publicznej, np.: na decyzje wyborcze obywateli

- analizuje wyniki sondaży- analizuje wyniki wybranego sondażu opinii publicznej przedstawionego w prasie lub internecie i formułuje wnioski

- analizuje wybrany przekaz reklamowyNaród i mniejszości narodowe

12

Naród – czynniki mające wpływ na jego kształtowanie
i trwanie. Symbole narodowe

- definiuje pojęcia: „ojczyzna”, „naród”, „świadomość narodowa”
i potrafi się nimi posługiwać w określonych sytuacjach

- wymienia symbole narodowe i omawia okoliczności, w których powstały


Zna na pamięć treść hymnu narodowego i potrafi go zaśpiewać


- wyjaśnia jaki wpływ na kształtowanie narodu polskiego ma wspólna przeszłość historyczna, tradycja, język i kultura

- wskazuje wpływ symboli narodowych na kształtowanie świadomości narodowej


Wyjaśnia, co to znaczy być Polakiem we współczesnej Europie
Zna na pamięć treść hymnu narodowego i potrafi go zaśpiewać

- ocenia, który z czynników narodowotwórczych miał znaczący wpływ na przetrwanie narodu polskiego w okresie niewoli

- rozróżnia pojęcia „obywatelstwo” i „narodowość”

- podkreśla różnice
Wyjaśnia, co to znaczy być Polakiem we współczesnej Europie
Zna na pamięć treść hymnu narodowego i potrafi go zaśpiewać


- ocenia dorobek własnego narodu na wybranych przykładach

- wyjaśnia dlaczego godło Polski ulegało wielokrotnym zmianom


Wyjaśnia, co to znaczy być Polakiem we współczesnej Europie
Zna na pamięć treść hymnu narodowego
i potrafi go zaśpiewać
13

Mniejszości narodowe
i etniczne. Polonia i jej więź z ojczyzną

- wyjaśnia pojęcia:

„mniejszość narodowa”, „mniejszość etniczna”, „Polonia”, „tolerancja”

- wymienia mniejszości narodowe i etniczne
w Polsce i określa rejony, w których występują

- wymienia największe skupiska polonijne na świecie- omawia prawa mniejszości narodowych i etnicznych
w Polsce

- omawia formy łączności


i współpracy władz polskich z Polonią

- wyjaśnia określenie: „państwo jednonarodowe”


i „państwo wielonarodowe”, podaje przykłady tych państw

- charakteryzuje dorobek kulturalny, obyczaje wybranej mniejszości narodowej lub etnicznej

- omawia przyczyny emigracji Polaków


w przeszłości historycznej
i współcześnie

- rozumie, że Polacy


na emigracji stanowią też mniejszość narodową

- wykazuje postawę tolerancji wobec mniejszości narodowych
i etnicznych oraz docenia ich osiągnięcia w różnych dziedzinach życia społecznego

- nawiązuje współpracę


z wybraną mniejszością narodową lub etniczną

- porównuje sytuację mniejszości narodowych w innych państwach europejskich, wykorzystując informacje z internetu i innych źródełPatriotyzm – ojczyzna

14

Postawy patriotyczne
w przeszłości
i dziś

- wyjaśnia pojęcia „patriotyzm”, „nacjonalizm”, „kosmopolityzm” i podaje przykłady takich postaw

- omawia związki człowieka z ojczyzną lokalną
i narodową na własnym przykładzie

- wykorzystuje utwory literackie do ilustracji związków emocjonalnych jednostki z ojczyzną- podaje przykłady postaw patriotycznych z przeszłości historycznej i dnia dzisiejszego

- rozumie, że można być Polakiem – patriotą i czuć się też obywatelem Europy, otwartym na świat- wskazuje, że stereotypy, uprzedzenia i brak wiedzy mają wpływ na powstawanie konfliktów między narodami

- wyjaśnia pojęcie „Holocaust” i podaje przykłady zbrodni


we współczesnym świecie

Państwo
i władza demokratyczna

15

Państwo i jego podstawowe funkcje

- wymienia podstawowe cechy państwa oraz jego funkcje

- rozumie pojęcie „suwerenność państwa”- definiuje pojęcie państwa, omawia podstawowe jego cechy

- rozróżnia suwerenność zewnętrzną i wewnętrzną państwa

- wymienia funkcje państwa


- potrafi przedstawić zagrożenia dla suwerenności wewnętrznej
i zewnętrznej państwa, ilustrując wypowiedź przykładami

- omawia funkcje państwa


i ocenia ich realizację
w państwie polskim ( na wybranych przykładach)

- wyjaśnia określenie „władza państwowa”- omawia genezę państwa, - uzasadnia, dlaczego każdy naród dąży do posiadania własnego państwa

- wskazuje różnię między władzą państwową a władzą innych organizacji działających w państwie


16

Państwo demokratyczne

- wymienia zasady demokratycznego państwa

- omawia podstawowe prawa obywatela


w państwie demokratycznym

- wyjaśnia zasady, które charakteryzują państwo demokratyczne

- przedstawia najważniejsze tradycje demokracji

- rozumie i potrafi wyjaśnić pojęcia „inicjatywa ludowa”, „weto ludowe”

- omawia demokrację bezpośrednią


i przedstawicielską

- wskazuje różnice między demokracją bezpośrednią
a przedstawicielską oraz większościową
a konstytucyjną (liberalną)

- uzasadnia znaczenie społeczeństwa obywatelskiego dla rozwoju i umocnienia demokratycznego państwa- potrafi wskazać różnice między demokracją ateńską a demokracją współczesną (polską lub amerykańską)

- wskazuje wady i zalety demokracji

- rozumie współzależność między sposobem sprawowania władzy
a sytuacją obywatela
w państwie

17

Sytuacja obywatela
w państwie totalitarnym
i autorytarnym

- przedstawia sytuację obywatela w państwie totalitarnym i podaje przykłady praw, których obywatel jest pozbawiony

- omawia różnice między sytuacją obywatela
w państwie totalitarnym
i autorytarnym

- rozróżnia zasady państwa totalitarnego i autorytarnego i wskazuje podstawowe różnice

- na wybranych przykładach ocenia sytuację obywatela
w państwie demokratycznym, totalitarnym
i autorytarnym


Prawa człowieka

18

Prawa człowieka i ich rodzaje

- wymienia trzy generacje praw człowieka i podaje przykłady

- wyjaśnia różnice między prawami obywatelskimi


a prawami człowieka

- omawia prawa ekonomiczne i socjalne, wskazuje te, z których korzysta sam i jego rodzina

- przedstawia podstawowe dokumenty, które określają prawa człowieka- omawia prawa trzeciej generacji i na wybranych przykładach ocenia ich realizację w Polsce

- wyjaśnia współzależność praw człowieka- wykorzystuje informacje z mediów i omawia prawa, które są najczęściej łamane we współczesnym świecie – wskazuje przyczyny

- omawia organizacje międzynarodowe, które zajmują się ochroną praw człowieka – ocenia ich skutecznośćRzeczypospolita Polska jako demokracja konstytucyjna

19

Konstytucja RP – jej treść
i podstawowe zasady ustroju współczesnej Polski

- wyjaśnia pojęcie „konstytucja” i omawia tryb jej uchwalania;

- wymienia podstawowe zasady ustroju Polski- omawia podstawowe zasady ustroju Polski

- wymienia i omawia podstawowe prawa


i wolności obywateli

- uzasadnia, że konstytucja jest podstawowym aktem prawnym państwa – odwołując się do odpowiednich artykułów Konstytucji RP

- wskazuje różnice między konstytucją a ustawą zwykłą- omawia zasady:

pluralizmu i podziału władz, na wybranych przykładach ocenia, jak są realizowane w państwie polskim;

- rozumie, jakie są granice wolności, wyjaśnia, że obywatel oprócz praw ma też powinności wobec państwa i środowiska lokalnego


System wyborczy
i partyjny
w Polsce

20

System partyjny

- wymienia systemy partyjne, podaje przykłady państw, w których występują

- wymienia partie polityczne występujące


w Sejmie i w Senacie

- omawia różnice między systemem wielopartyjnym
a dwupartyjnym – ilustruje wypowiedź przykładami

- wyjaśnia pojęcia: „ideologia”, „program partii”- charakteryzuje system partyjny w Polsce - ocenia relacje między poszczególnymi partiami

- ocenia działanie partii opozycyjnych


w parlamencie
na wybranych przykładach

- omawia partie występujące w Sejmie
i w Senacie
i na podstawie ich programów określa typ partii, wskazuje jakie partie sprawują obecnie władzę w Polsce (konserwatywne, liberalne, lewicowe)
21

System wyborczy

- wymienia zasady prawa wyborczego

- wyjaśnia określenie „ordynacja wyborcza”- omawia zasady prawa wyborczego, wskazuje różnice między biernym
a czynnym prawem wyborczym

- wyjaśnia różnice w prawie wyborczym do Sejmu i Senatu

- rozumie, że prawo wyborcze umożliwia obywatelom wpływ na wybór władzy w Polsce- rozróżnia wybory większościowe od proporcjonalnych – wskazuje różnice

- uzasadnia wpływ prawa wyborczego na aktywność polityczną obywateli


22

Wybory
i wyborcy

- uczeń wyjaśnia, kiedy on będzie miał czynne i bierne prawo wyborcze do Sejmu, Senatu i na Prezydenta

- współpracuje w grupie organizującej wybory do samorządu szkolnego, np. wykonuje plakaty- przedstawia rolę partii politycznych w kampanii wyborczej – podaje przykłady działania

- wykorzystuje znajomość prawa wyborczego do przeprowadzenia wyborów w szkole, np. opracowuje zasady przeprowadzenia wyborów, organizuje kampanię wyborczą do samorządu szkolnego – ustala rodzaje i formy reklamy wyborczej- przygotowuje dyskusję nt. dlaczego warto brać udział w wyborach?

- uzasadnia, że każdy głos wyborczy jest ważny

- wnioski z dyskusji opracowuje w formie artykułu do gazetki szkolnej lub lokalnej


- analizuje i ocenia programy wybranych partii i przeprowadza
w szkole symulacje wyborów do Sejmu i Senatu

- opracowuje hasła, spoty i ulotki wyborcze reklamujące programy wyborcze partii

- wyjaśnia przyczyny niskiej frekwencji
w wyborach do Sejmu
i Senatu (na podstawie informacji z mediów)


Władza ustawodawcza

23

Sejm i Senat podstawowe funkcje

- wymienia podstawowe funkcje Sejmu oraz Senatu

- wyjaśnia pojęcia: „kadencja” sejmu, „mandat poselski”, „interpelacja”

- wie, w jaki sposób wyłaniany jest Sejm i Senat


- omawia zasady prawa wyborczego

- odróżnia interpelacje poselskie od zapytań – wskazuje te różnice- przedstawia, w jakich okolicznościach Sejm
i Senat łączą się
w Zgromadzenie Narodowe – omawia te okoliczności

- potrafi wyjaśnić, w jakich okolicznościach może być skrócona kadencja Sejmu


i Senatu

- sporządza notatkę prasową o przebiegu wybranych obrad Sejmu lub Senatu i przygotowuje wystąpienie na forum klasy

- wyjaśnia rolę partii opozycyjnych w Sejmie


i w Senacie
24

Jak powstaje ustawa?

- wyjaśnia, komu przysługuje inicjatywa ustawodawcza

- charakteryzuje dokument, który określa proces tworzenia ustawy- omawia rolę Senatu
w procesie tworzenia ustawy - ilustruje wypowiedź odpowiednimi artykułami Konstytucji RP

- omawia rolę prezydenta
w procesie tworzenia ustawy, ilustruje wypowiedź odpowiednimi art. Konstytucji RP

- wyszukuje w mediach informacje o pracy Sejmu nad określonym projektem ustawy i potrafi wykorzystać ją na lekcji- przedstawia tryb uchwalania ustawy, wskazując na każdym etapie rolę Sejmu, Senatu, Prezydenta

- przeprowadza w klasie symulację obrad Sejmu nad projektem ustawyWładza wykonawcza

25

Prezydent i jego kompetencje

- wymienia uprawnienia Prezydenta wobec Sejmu
i Senatu

- wie, w jaki sposób Prezydent jest powoływany

- zna nazwisko aktualnie urzędującego Prezydenta


- omawia uprawnienia Prezydenta wobec Rady Ministrów (rządu)

- wyjaśnia zasady prawa wyborczego, według których wybierany jest Prezydent
- wyjaśnia procedury skracania kadencji Prezydenta – ilustruje wypowiedź odpowiednimi art. Konstytucji RP

- wyjaśnia określenie „odpowiedzialność konstytucyjna” Prezydenta

- charakteryzuje uprawnienia prezydenta jako głowy państwa, odwołując się do odpowiednich art. Konstytucji

- na podstawie mediów przygotowuje informacje o problemie, którym aktualnie zajmuje się urzędujący Prezydent


26

Rada Ministrów i jej kompetencje

- wie, jak jest powoływana Rada Ministrów (rząd)
i zna nazwisko aktualnie urzędującego Prezesa Rady Ministrów (premiera)

- potrafi wymienić podstawowe funkcje rządu- wyjaśnia sposób powoływania rządu

- rozumie pojęcie „desygnuje”

- potrafi omówić podstawowe funkcje rządu: wykonawczą i zarządzającą


- omawia procedurę powołania i odwołania rządu

- przedstawia kompetencje premiera i dowolnie wybranego ministra

- omawia zadania administracji rządowej
i podaje przykłady jej działania, wykorzystując informacje z mediów

- wyjaśnia określenie „służba cywilna” oraz omawia zasady, jakimi powinien kierować się urzędnik państwowy- wyjaśnia rolę Prezydenta w powołaniu rządu, interpretując art. 155 Konstytucji RP

- wskazuje różnice między uprawnieniami prezydenta i premiera-jako ośrodkami władzy wykonawczej

- na podst. informacji
w mediach przygotuje ocenę wybranego problemu, którym aktualnie zajmuje się rząd


Władza sądownicza

27

Struktura sądownictwa
w Polsce – podstawowe zasady działania sądów

- omawia strukturę sądów

- wymienia podstawowe zasady działania sądów

- podaje przykłady spraw, którymi zajmują się sądy


- omawia zasady funkcjonowania sądów

- omawia działalność sądów administracyjnych

- wyjaśnia określenie: „prawo oskarżonego do obrony”


- charakteryzuje strukturę sądownictwa - podaje przykłady spraw rozpatrywanych przez poszczególne sądy

- wyjaśnia zasadę „domniemanie niewinności”

- przedstawia w sądzie rolę sędziego, prokuratora
i obrońcy


- charakteryzuje pozycję Sądu Najwyższego
w strukturze sądownictwa – podaje przykłady jego działalności

- omawia zadania Prokuratury Krajowej

- wyjaśnia pojęcie „prawo” i przedstawia funkcje w państwie
i społeczeństwie

28

Kompetencje Trybunału Konstytucyjnego i Trybunału Stanu

- wyjaśnia sposób powoływania Trybunału Konstytucyjnego i Stanu

- omawia skład osobowy obu Trybunałów i kompetencje Trybunału Stanu

- omawia kompetencje Trybunału Konstytucyjnego i podaje przykłady aktualnie rozpatrywanych spraw

- wskazuje rolę Trybunału Konstytucyjnego
w umacnianiu państwa prawnego

- wyjaśnia, że orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego są ostateczne i powszechnie obowiązujące

- wykorzystuje informacje z mediów do oceny działalności przedstawionych instytucji i swoje uwagi prezentuje na lekcji


Gmina jako wspólnota mieszkańców

29

Władza
w gminie
i jej podstawowe uprawnienia

- omawia strukturę organów władzy w gminie
i wymienia ich podstawowe zadania

- wyjaśnia: „statut gminy”

- wyjaśnia jak jest powoływana Rada gminy


- wyjaśnia zadania Rady gminy – podaje przykłady

- omawia sposób powołania wójta

- rozumie, w jakiej sprawie i w jakich warunkach może być przeprowadzone referendum gminne

- potrafi wypełnić prosty druk w urzędzie- przedstawia uprawnienia wójta

- omawia zadania własne gminy

- na podstawie informacji z mediów i własnych obserwacji ocenia, jak te zadania są realizowane
w jego gminie – podaje przykłady


- wskazuje różnice między kompetencjami wójta a Rady gminy

- rozpoznaje problemy środowiska lokalnego


i przygotowuje projekt wybranego problemu

- przygotowuje petycję


w ważnej sprawie lokalnej i przedstawia ją wójtowi

Samorząd powiatowy
i wojewódzki

30

Władza
w powiecie
i województwie – sposób powołania, struktura
i kompetencje

- wymienia organy samorządu powiatowego
i wojewódzkiego – wie, jak są powoływane

- zna nazwisko urzędującego starosty


i marszałka województwa

- podaje przykłady spraw, które można załatwić


w powiecie
i w województwie

- wyjaśnia pojęcia: „dotacja”, „subwencja”- omawia strukturę organów władzy samorządowej
i sposób ich tworzenia
w powiecie i województwie

- zna podstawowe zadania samorządu powiatowego


i wojewódzkiego, podaje przykłady

- wie, że na terenie województwa występują dwa rodzaje administracji publicznej: rządowa


i samorządowa – potrafi podać przykłady wykonywanych zadań

- rozumie różnice występujące
w kompetencjach samorządu powiatowego
i wojewódzkiego, potrafi zilustrować je przykładami

- porównuje na wybranych przykładach zakres działań samorządu powiatowego


z zakresem kompetencji wojewody

- podaje przykłady innych samorządów działających


w społeczności lokalnej – określa ich działalność

- przygotowuje reklamę swojego województwa – fotograficzną, plakatową lub w formie dowcipnego tekstu- omawia strukturę budżetu własnego powiatu – proponuje wraz z grupą jego podział

- wyjaśnia zasadę pomocniczości i podaje przykłady jej realizacji


w gminie, powiecie

- rozumie różnice występujące


w kompetencjach różnych szczebli samorządu
i potrafi podać przykłady

- zna problemy swojego województwa, np. problem bezrobocia

- współpracując w grupie, potrafi przygotować projekt dotyczący rozwiązania wybranego problemu.

Uwaga:


Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który spełnia wymagania na ocenę b. dobrą a ponadto:

  • interesuje się problemami społecznymi, wiedzę zdobytą na lekcji potrafi wykorzystać do oceny zjawisk i problemów społeczno-politycznych, samodzielnie formułuje wnioski, używa poprawnej terminologii, wiedzę zdobytą z innych źródeł potrafi wykorzystać na lekcji.  1   2


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna