I klinika chorób dzieciPobieranie 262,38 Kb.
Data22.02.2019
Rozmiar262,38 Kb.Tematy ćwiczeń w Katedrze Pediatrii, Hematologii i Onkologii Dziecięcej PUM obowiązujące studentów III roku Wydz. Lekarsko-Stomatologicznego PUM w roku akademickim 2018 / 2019

______________________________________________________________________________________ĆWICZENIE 1 – ROZWÓJ I BADANIE PRZEDMIOTOWE DZIECKA. ŻYWIENIE DZIECKA.

ZABURZENIA ODŻYWIANIA.


ĆWICZENIE 2- BADANIE PRZEDMIOTOWE DZIECKA: NAJCZĘSTSZE OBJAWY CHOROBOWE U DZIECI.
ĆWICZENIE 3- ZABURZENIA GOSPODARKI WAPNIOWO- FOSFORANOWEJ ( czynniki regulujące

gospodarkę wapniowo- fosforanową, krzywica, tężyczka, niedoczynność oraz nadczynność

przytarczyc ). WPŁYW ZABURZEŃ NA ROZWÓJ UZĘBIENIA.
ĆWICZENIE 4– ZABURZENIA ODPORNOŚCI. WSKAZANIA DO ANTYBIOTYKOTERAPII PO

ZABIEGACH STOMATOLOGICZNYCH. ZAKAŻENIA GRZYBICZE U DZIECI.


ĆWICZENIE 5 – POSTĘPOWANIE W STANACH ZAGRAŻAJĄCYCH ŻYCIU DZIECKA.
ĆWICZENIE 6 – ZAKAŻENIA DRÓG ODDECHOWYCH. ROZPOZNAWANIE NIEWYDOLNOŚCI

ODDECHOWEJ – postępowanie lecznicze.


ĆWICZENIE 7 – CHOROBY ALERGICZNE.

WSTRZĄS ANAFILAKTYCZNY - PRZYCZYNY,ROZPOZNANIE I POSTĘPOWANIE

LECZNICZE.
ĆWICZENIE 8 – CHOROBY PRZEWODU POKARMOWEGO.
ĆWICZENIE 9 - CHOROBY UKŁADU MOCZOWEGO ( zakażenia dróg moczowych, zespół nerczycowy,

niewydolność nerek, nadciśnienie tętnicze ).


ĆWICZENIE 10 – DRGAWKI U DZIECI – PRZYCZYNY, POSTĘPOWANIE.
ĆWICZENIE 11 – CHOROBY KRWI I UKŁADU KRWIOTWÓRCZEGO ZE SZCZEGÓLNYM

UWZGLĘDNIENIEM WRODZONYCH I NABYTYCH SKAZ KRWOTOCZNYCH.


ĆWICZENIE 12- CHOROBY NOWOTWOROWE U DZIECI.
ĆWICZENIE 13 – STANY CHOROBOWE U DZIECI PRZEBIEGAJĄCE Z POWIĘKSZENIEM WĘZŁÓW

CHŁONNYCH OKOLICY SZYI, ŻUCHWY.


ĆWICZENIE 14 – JEDNOSTKI CHOROBOWE WYMAGAJĄCE SZCZEGÓLNEGO POSTĘPOWANIA

STOMATOLOGICZNEGO U DZIECI ( skazy krwotoczne, choroby nowotworowe w czasie

i po chemioterapii , zaburzenia odporności, wady serca, padaczka, upośledzenie rozwoju

psycho- ruchowego ).


ĆWICZENIE 15 – ZALICZENIE ZAJĘĆ

1. Zdrowe dwuletnie dziecko:

a. ma stężenie hemoglobiny 15 g/dl

b. w rozmazie krwi obwodowej ma więcej granulocytów niż limfocytów

c. ma 20% hemoglobiny F

d. ma liczbę płytek krwi 120 tys./ul

e. ma bezwzględną liczbę granulocytów powyżej 1x109/ l

1. Wymioty nie są objawem klinicznym:

a. hipoglikemii

b. hiponatremii

c. kwasicy ketonowej

d. hiperamonemii

e. mocznicy
1. Razburykaza jest lekiem stosowanym w leczeniu:

a. hiperbilirubinemii

b. hiperurykemii

c. hiperglikemii

d. hipernatremii

e. hiperchloremii

1. Które z poniższych charakteryzują się zwiększoną skłonnością do zakażeń bakteryjnych:

1. hipogammaglobulinemia

2. niedokrwistość sierpowatokrwinkowa

3. stan po operacyjnym usunięciu śledziony

4. bezwzględna liczba granulocytów poniżej 0,5 x 109 /l

5. przewlekła choroba ziarniniakowa

Odpowiedzi prawidłowe to:

a. 1


b. 1, 3, 4, 5

c. 1, 3, 4

d. 1, 2, 3, 4

e. wszystkie powyższe
1. Bóle głowy, wymioty poranne i bradykardia to objawy, które w pierwszym rzędzie nasuwają podejrzenie:

a. padaczki

b. choroby wrzodowej żołądka

c. guza ośrodkowego układu nerwowego

d. cukrzycy typu I

e. alkalozy metabolicznej


1. Zaparcia u dzieci występują w przebiegu:

1. choroby Hirschprunga

2. niedoczynności tarczycy

3. zespołu Downa

4. hiperkalcemii

5. zatrucia ołowiem

Odpowiedzi prawidłowe to:

a. 1, 2, 3

b. 2, 3, 4, 5

c. 3, 5

d. 2, 4, 5e. wszystkie powyższe
1. Które z niżej wymienionych białek odzwierciedla zapasy żelaza w ustroju dziecka:

a. transferynab. ferrytyna

c. haptoglobina

d. ceruloplazmina

e. fruktozamina


1. Co jest najczęstszą wrodzoną skazą krwotoczną u dzieci:

a. hemofilia A

b. hemofilia B

c. choroba von Willebranda

d. immunologiczna plamica małopłytkowa

e. rozsiane wykrzepianie wewnątrznaczyniowe


1. Którego z niżej wymienionych leków nie należy podawać chłopcu 12-letniemu z małopłytkowością:

a. rutinoscorbinu

b. witaminy C

c. aspiryny

d. amoksycyliny

e. cefakloru


1. Który z niżej wymienionych leków najszybciej podniesie liczbę płytek/µl u 10-letniego chłopca z autoimmunologiczną plamicą małopłytkową:

a. prednison podany doustnie

b. rutinoscorbin podany doustnie

c. immunoglobuliny podane dożylnie

d. albuminy podane dożylnie

e. kwas epsilon-aminokapronowy podany doustnie
1. W przypadku krwawienia u dziecka z łagodną postacią choroby von Willebrandta postępowaniem z wyboru jest:

a. podawanie argininowej pochodnej wazopresyny

b. podawanie osocza świeżo mrożonego

c. podawanie wysokich dawek immunoglobulin

d. stosowanie plazmaferezy

e. podawanie interferonu alfa


1. Postępowaniem, które najlepiej zabezpiecza dzieci z hemofilią przed rozwojem artropatii jest:

a. leczenie „na żądanie"

b. synowektomia

c. wczesna rehabilitacja

d. profilaktyka pierwotna

e. leczenie ludzkimi rekombinowanymi czynnikami krzepnięcia


1. Markerem genetycznym przewlekłej białaczki szpikowej jest

a. t(4,11)

b. t(8, 14)

c. t(2, 5)

d. 7q-

e. t(9,22)
1. Zwiększone stężenie amin katecholowych w moczu u małego dziecka z guzem jamy brzusznej przekraczającym linię środkową ciała przemawia za rozpoznaniem:

a. neuroblastoma

b. nephroblastoma

c. germinoma

d. medulloblastoma

e. lymphoma
1. Postępowaniem z wyboru w chorobie Kostmanna u dzieci jest:

a. przetaczanie immunoglobulin

b. stosowanie profilaktycznej antybiotykoterapii

c. stosowanie czynników wzrostu granulocytów

d. stosowanie globuliny antytymocytarnej

e. autologiczny przeszczep hematopoetycznych komórek pnia


1. Który z niżej wymienionych jest najcięższym wrodzonym niedoborem odporności:

a. agammaglobulinemia Brutona

b. zespół Wiscott-Aldrich

c. ciężki złożony niedobór odporności (SCID)

d. zespół DiGeorge'a

e. przewlekła choroba ziarniniakowa


1. Co to jest talasemia:

a. wrodzone zaburzenie ilościowe syntezy łańcuchów globinowych hemoglobiny

b. choroba pasożytnicza występująca w krajach śródziemnomorskich

c. wrodzona skaza krwotoczna osoczowa

d. choroba z niedożywienia

e. niedokrwistość sierpowatokrwinkowa


1. Imatinib (Gleevec) jest lekiem z wyboru w leczeniu:

a. neuroblastoma

b. przewlekłej białaczki limfatycznej

c. guza Wilmsa

d. choroby Hodgkina

e. przewlekłej białaczki szpikowej


1. Bakterią wywołującą stan zapalny błony śluzowej żołądka jest:

a. Yersinia enterocolitica

b. Staphylococcus aureus

c. Helicobacter pylori

d. Moraxella catarrhalis

e. Pneumocystis carinii


1. Żółtaczka noworodka przebiegająca ze wzrostem bilirubiny związanej sugeruje:

a. zakażenie wewnątrzmaciczne

b. chorobę metaboliczną

c. mukowiscydozę

d. niedrożność dróg żółciowych

e. niedoczynność tarczycy

1. Postępowaniem z wyboru u wcześniaka z zespołem zaburzeń oddychania jest:

a. utrzymanie drożności przewodu tętniczego Botalla przez podanie prostaglandyny E

b. podanie syntetycznego surfaktantu do dróg oddechowych noworodka

c. wlew dożylny immunoglobulin

d. dożylny wlew acetylocysteiny w wysokich dawkach

e. podanie pentamidyny


1. Przyczyną zespołu Downa jest najczęściej:

a. trisomia 21

b. delecja 21

c. zespół 47XXY

d. mutacja genu WT1

e. mutacja genu delta F508

1. Podwyższona zawartość chlorków w pocie sugeruje rozpoznanie:

a. galaktozemii

b. nadczynności tarczycy

c. zwyrodnienia torbielowatego trzustki

d. cukrzycy typu I

e. mukopolisacharydozy


1. 4-letnia dziewczynka gorączkuje od 7 dni, wygląda na chorą, ma obustronne zapalenie spojówek, spękane usta, obustronne powiększenie węzłów chłonnych szyjnych i grudkowo-plamistą wysypkę na skórze całego ciała. Co jest najbardziej prawdopodobnym rozpoznaniem:

a. odra


b. rumień zakaźny

c. choroba Kawasaki

d. choroba Rittera

e. ospa wietrzna

1. Co jest leczeniem z wyboru w opisanym powyżej przypadku:

a. szerokospektralna antybiotykoterapia

b. glikokortykoidy

c. immunoglobuliny i aspiryna

d. acyklowir

e. postępowanie objawowe

1. Jakie badanie należy wykonać, aby ustalić dalsze postępowanie u opisanej powyżej pacjentki:

a. morfologia krwi obwodowej

b. wymaz z gardła

c. ASO


d. echokardiografię

e. rtg klatki piersiowej


1. 10-letnia dziewczynka od rana gorączkowała do 39,00C i skarżyła się na ból głowy, 2 razy zwymiotowała. Wczesnym popołudniem wystąpiły zaburzenia świadomości. Rodzice natychmiast przywieźli ją do szpitala. W izbie przyjęć w stanie ciężkim, bez kontaktu, z zaznaczoną sztywnością karku. Na skórze kończyn dolnych widać pojedyncze wybroczyny. Co jest w tym przypadku najlepszym postępowaniem:

a. natychmiast wykonać tomografię komputerową mózgu

b. podać bolus soli fizjologicznej 20 ml/kg masy ciała

c. podać bolus 10% glukozy 3 ml/kg masy ciała

d. zabezpieczyć dostęp dożylny, pobrać krew na posiew i rozpocząć szerokospektralną antybiotykoterapię

e. podać dożylnie wit. K


1. Podczas rutynowego badania noworodka stwierdzono grube rysy twarzy, wypukłe ciemiączko i hipotonię. W 3-cim tygodniu życia ma nadal zażółcone powłoki. Które z badań przesądzi o rozpoznaniu:

a. hormon wzrostu

b. kariotyp

c. badanie płynu mózgowo-rdzeniowego

d. badanie czynności tarczycy

e. aktywność kinazy kreatyninowej

15-letnia dziewczyna zgłosiła się do poradni endokrynologicznej z powodu opóźnionego dojrzewania płciowego. Jest niska (wzrost poniżej 3 centyla), ma szeroko rozstawione sutki i wyraźny szmer skurczowy nad sercem. Poziom gonadotropin jest podwyższony. Co jest najbardziej prawdopodobnym rozpoznaniem:

a. zespół Turnera

b. zespół Klinefeltera

c. zespół McCune-Albrighta

d. niedoczynność tarczycy

e. zespół Silver-Russella


1. 7-letnia dziewczynka została przywieziona do Izby Przyjęć z zaburzeniami świadomości. Przez ostatnie 3 dni miała ostrą biegunkę i wymiotowała. W badaniu przedmiotowym: nie gorączkuje, tętno 170/min., oddech 20/min., RR skurczowe 70 mmHg. Czas nawrotu kapilarnego 5 sek. Prawie nie reaguje na ból. W badaniach dodatkowych: pH - 6,9 BE - 18 mmol/l, stężenie glukozy we krwi 70 mg/dl. Co jest najbardziej prawdopodobnym rozpoznaniem:

a. wstrząs anafilaktyczny

b. wstrząs septyczny

c. wstrząs kardiogenny

d. wstrząs hipowolemiczny

e. wstrząs neurogenny

1. Do Izby Przyjęć zgłasza się 14-latka, przyznając się do próby samobójczej. Po kłótni z chłopakiem zjadła większą liczbę tabletek paracetamolu. Badanie toksykologiczne potwierdza toksyczne stężenie paracetamolu we krwi. Co jest postępowaniem z wyboru w tym przypadku:

a. podanie desferoksaminy i.v.

b. podanie N-acetylocysteiny i.v.

c. aktywne chłodzenie

d. alkalizacja moczu wodorowęglanem

e. podanie dożołądkowe węgla aktywowanego


1. 15-miesięczna dziewczynka wykazuje cechy globalnego opóźnienia rozwoju. Urodziła się o czasie, siłami natury, z masą ciała3400 g. Po urodzeniu wymagała resuscytacji: w 1 min. miała 3 pkt w skali Apgar, po 5 min. - 4 pkt., zaś po 10 min. - 7 pkt. Przez pierwsze 3 dni po urodzeniu wymagała wspomagania oddechowego. Co jest najbardziej prawdopodobną przyczyną opóźnienia rozwoju:

a. wrodzona niedoczynność tarczycy

b. zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych

c. wrodzone błędy metaboliczne

d. krwawienie śródczaszkowe

e. encefalopatia niedotlenieniowo-niedokrwienna


1. 8-miesięczny chłopiec gorączkował przez 4 dni bez uchwytnej badaniem fizykalnym przyczyny. Markery stanu zapalnego były prawidłowe. W piątej dobie gorączka spadła, a na skórze pojawiła się odropodobna wysypka niknąca pod uciskiem palca. Co jest najbardziej prawdopodobnym rozpoznaniem:

a. odra


b. różyczka

c. rumień nagły

d. płonica

e. ospa wietrzna


1. 4-miesięczny chłopczyk choruje od urodzenia, ma przewlekłą biegunkę i niedobór masy ciała (poniżej 3 centyla), przeszedł 3 epizody zapalenia płuc. Ma pleśniawki. Co jest najbardziej prawdopodobnym rozpoznaniem:

a. przewlekła choroba ziarniniakowa

b. izolowany niedobór IgA

c. ciężki złożony niedobór odporności (SCID)

d. agammaglobulinemia Brutona

e. zespół DiGeorge'a


1. 2-dniowy noworodek ma szmer nad sercem. Jest to chłopiec urodzony o czasie z masą ciała 3500 g, matka ma 38 lat. W badaniu fizykalnym oprócz szmeru skurczowego stwierdza się hipotonię mięśniową, pojedynczą bruzdę dłoniową i zmarszczkę nakątną oka. Najbardziej prawdopodobną wadą serca u tego chłopca jest:

a. ubytek przegrody przedsionkowo-komorowej

b. zwężenie tętnicy płucnej

c. koarktacja aorty

d. ubytek przegrody międzyprzedsionkowej

e. przetrwały przewód tętniczy

1. W skład zespołu TORCH wchodzą wszstkie wymienione czynniki zakaźne za wyjątkiem:

a. toksoplazmozy

b. różyczki

c. cytomegalii

d. wirusa ospy wietrznej i półpaśca

e. wirusa opryszczki


1. Zwapnienia wewnątrzczaszkowe są typowe dla:

a. różyczki wrodzonej

b. toksoplazmozy wrodzonej

c. kiły wrodzonej

d. zakażenia wirusem CMV

e. b i d
1. Leczenie dietetyczne galaktozemii obejmuje stosowanie:

a. mleka kobiecego (podaż mleka krowiego jest przeciwwskazana)

b. mleka krowiego (podaż mleka kobiecego jest przeciwwskazana)

c. mleka koziego

d. preparatów sojowych i hydrolizatów kazeiny

e. c i d


1. Wielowodzie w wywiadzie położniczym, nasilająca się duszność i sinica oraz pienista wydzielina z jamy ustnej noworodka nasuwają podejrzenie:

a. niedrożności nozdrzy tylnych

b. sekwestracji płuca

c. zespołu Pierre'a Robina

d. wrodzonej przepukliny przeponowej

e. atrezji przełyku


1. Czynnikiem etiologicznym rumienia zakaźnego jest:

a. rotawirus

b. wirus Coxsackie grupy A

c. wirus Coxsackie grupy B

d. parwowirus B19

e. wirus HTLV-1


1. Skórną manifestację nietolerancji glutenu określamy mianem:

a. choroby Mallory'ego - Weissa

b. zespołu Dubina - Johnsona

c. zespołu Rotora

d. zespołu Johansona - Blizzarda

e. choroby Duhringa


1. Chłopiec 8-letni od trzech dni gorączkuje powyżej 39 0 C, skarży się na ból głowy i wymiotuje. W badaniu przedmiotowym ma dodatnie objawy Brudzińskiego i Kerniga. W badaniu płynu mózgowo-rdzeniowego stwierdzono cytozę 190/mm3 z przewagą limfocytów, białko 40mg/dl, glukoza 50 mg/dl i chlorki 125 mmol/l. Odczyn Pandy'edo jest ujemny. Który z patogenów jest najprawdopodobniej przyczyną wymienionych powyżej objawów:

a. Candida albicans

b. Neisseria meningitidis

c. Streptococcus pneumoniae

d. enterowirus

e. Actinomyces spp.
1. 10-letni chłopiec od 7 dni gorączkuje, skarży się na ból gardła. W badaniu przedmiotowym stwierdza się powiększenie węzłów chłonnych, wątroby i śledziony, na skórze grudkowo-plamista wysypka. W badaniach dodatkowych: leukocytoza 27000/μl, w rozmazie przewaga atypowych komórek jednojądrowych, AlAT 190 j. Który z wymienionych patogenów odpowiada za ten obraz kliniczny:

a. wirus Coxsackie

b. wirus Herpes simplex

c. wirus Varicella zoster

d. wirus Epstein - Barr

e. wirus cytomegalii


1. U 3-letniej dziewczynki rozpoznano płatowe zapalenie płuc. Co jest najbardziej prawdopodobnym patogenem:

a. Streptococcus pneumoniae

b. Haemophilus influenzae

c. Mycoplasma pneumoniae

d. Chlamydia trachomatis

e. Escherichia coli


1. Która z poniższych cech nie zalicza się do klinicznego opisu zapalenia oskrzelików:

a. tachypnoe

b. bezdech

c. świst


d. rzężenia drobnobańkowe

e. napadowy kaszel


1. Która z wymienionych chorób nie powoduje niedoboru wzrostu:

a. zespół Turnera

b. konstytucjonalne opóźnienie wzrastania

c. celiakia

d. tyreotoksykoza

e. zwyrodnienie torbielowate trzustki


1. 5-letnia dziewczynka pochodzenia afro-karaibskiego skarży się na silny ból brzucha i rąk. Jest blado-żółta, ma powiększoną śledzionę i wątrobę. W badaniu morfologicznym krwi obwodowej: hemoglobina 6,1 g/dl, MCV 79 fl, leukocytoza 6,0 x 109/l, płytki 300 x 109/l. Co jest najbardziej prawdopodobną przyczyną niedokrwistości:

a. niedobór żelaza

b. talasemia

c. niedokrwistość sierpowatokrwinkowa

d. niedobór dehydrogenazy glukozo-6-fosforanowej (G6PD)

e. niedokrwistość w chorobie przewlekłej


1. Chłopiec 4-letni skarży się na ból brzucha i stóp. Nie gorączkuje. Brzuch jest tkliwy, ale bez obrony mięśniowej, objawy otrzewnowe ujemne. Stawy skokowe obrzęknięte, na powierzchni wyprostnej podudzi i na pośladkach polimorficzna wysypka o charakterze krwotocznym. Wyniki rutynowych badań krwi w normie, w moczu obecne erytrocyty. Co jest najbardziej prawdopodobnym rozpoznaniem:

a. immunologiczna plamica małopłytkowa

b. rozsiane wykrzepianie wewnątrznaczyniowe

c. ostra białaczka limfoblastyczna

d. posocznica meningokokowa

e. choroba Schoenlein-Henocha (zapalenie naczyń związane z IgA)

1. 13-letni chłopiec od 3 miesięcy ma bóle brzucha i krwawą biegunkę. w tym czasie stracił na wadze ok. 5 kg. W endoskopii i kolonoskopii lokalne ogniska stanów zapalnych w jelicie krętym i w okrężnicy. Co jest najbardziej prawdopodobnym rozpoznaniem:

a. celiakia

b. choroba Leśniowskiego - Crohna

c. wrzodziejące zapalenie jelita grubego

d. infekcyjne zapalenie jelita grubego

e. wgłobienie jelita


1. 18-miesięczna dziewczynka karmiona wyłącznie piersią nie staje samodzielnie i nie podejmuje prób chodzenia. Ma obrzęknięte nadgarski, niezarośnięte ciemię przednie i niewyrżnięte zęby. Co jest najbardziej prawdopodobnym rozpoznaniem:

a. niedobór witaminy A

b. niedobór witaminy B

c. niedobór witaminy C

d. niedobór witaminy D

e. niedobór witaminy E


1. U noworodka w drugiej dobie życia wystąpiły niewydolność oddechowa i nasilona żółtaczka. Z posiewu krwi wyhodowano E. coli. Badanie okulistyczne wykazało zaćmę. Co jest najbardziej prawdopodobnym rozpoznaniem:

a. choroba von Gierkego

b. fenyloketonuria

c. galaktozemia

d. choroba syropu klonowego

e. niedobór dehydrogenazy acylo-CoA o średniej długości łańcucha


1. 4-tygodniowy chłopczyk ma od 2 dni chlustające wymioty. Stan ogólny dziecka jest dobry, po wymiotach jest głodny, od 3 dni nie oddał stolca. W badaniu palpacyjnym w lewym górnym kwadrancie jamy brzusznej stwierdza się guzowatą masę. Wbadaniu gazometrycznym krwi obwodowej: pH - 7,5; pCO2 - 40 mmHg; NaHCO3 - 30 mmol/l. Jak zinterpretować te wyniki:

a. prawidłowe

b. kwasica metaboliczna

c. zasadowica metaboliczna

d. kwasica oddechowa

e. zasadowica oddechowa

11-letnia dziewczynka z zapaleniem płata środkowego płuca prawego otrzymuje w szpitalu antybiotyki dożylnie. W badaniach dodatkowych: stężenie Na w osoczu-127 mmol/l; czynność nerek prawidłowa, niska osmolarność osocza i podwyższone wydalanie sodu z moczem. Co jest najbardziej prawdopodobnym rozpoznaniem:

a. zespół nieprawidłowego wydzielania hormonu antydiuretycznego (SIADH)

b. zespół Cushinga

c. moczówka prosta

d. wtórna niewydolność nadnerczy

e. przerost kory nadnerczy


1. Które z poniższych są objawami niedoboru wit. D3

1. brak przyrostu masy ciała, niski wzrost

2. małogłowie

3. przedwczesne zarośnięcie szwów czaszkowych

4. opóźnione ząbkowanie

5. poszerzenie przynasad kości długich - szczególnie w nadgarstkach

Odpowiedź prawidłowa to:

a. 2, 3, 5

b. 1, 4, 5

c. 2, 3, 4, 5

d. 1, 2, 4, 5

e. 1, 2, 3, 4, 5


1. Które z poniższych są objawami wrodzonych błędów metabolicznych:

1. cechy dysmorficzne

2. obniżone napięcie mięśniowe

3. odwodnienie, senność, śpiączka

4. w niektórych schorzeniach - charakterystyczny zapach

5. wymioty, biegunka, niechęć do ssania

Odpowiedź prawidłowa to:

a. 1, 2, 3

b. 1, 2, 4

c. 3, 4, 5

d. 2, 3, 4, 5

e. 1, 2, 3, 4, 5


1. Do powikłań świnki należą:

1. zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych i/lub mózgu

2. zapalenie jąder

3. zapalenie trzustki

4. zapalenie jajników

5. zapalenie stawów

Odpowiedzi prawidłowe to:

a. 1, 3


b. 1, 2, 3

c. 1, 2, 3, 5

d. 1, 2, 4, 5

e. 1, 2, 3, 4, 5


1. Które z poniższych jest nieprawidłowe:

1. cechą wiodącą zespołu Turnera jest niskorosłość

2. do objawów zespołu Turnera należą: opóźnienie dojrzewania płciowego, płetwista szyja i koślawość łokci (cubitus valgus)

3. w zespole Turnera mogą występować delecja krótkiego ramienia jednego z chromosomów X lub izochromosom ramion długich chromosomu X

4. najczęstszą wadą serca występująca w zespole Turnera jest koarktacja aorty

5. obrzęk dłoni i stóp u noworodka płci żeńskiej sugeruje zespół Turnera

Odpowiedzi prawidłowe to:

a. 1, 2


b. 1, 2, 5

c. 1, 3, 5

d. 1, 2, 4, 5

e. 1, 2, 3, 4, 5

1. 7-miesięczny chłopiec ma od wczoraj objawy nieżytu górnych dróg oddechowych i suchy kaszel, dziś jego stan wyraźnie się pogorszył. W badaniu przedmiotowym zwracają uwagę szaro-blady kolor skóry i liczba oddechów 60/min. Klatka jest ustawiona w pozycji wdechowej, wątroba wyraźnie powiększona. Co jest najbardziej prawdopodobnym rozpoznaniem:

a. ostre zapalenie nagłośni

b. krup wirusowy

c. wirusowe zapalenie płuc

d. zapalenie oskrzelików

e. zapalenie oskrzeli


1. 12-letni chłopiec został przyjęty do szpitala z powodu bólów brzucha, gorączki do 380C i utraty masy ciała. usg jamy brzusznej uwidoczniło pogrubienie ścian końcowego odcinka jelita krętego i powiększenie węzłów chłonnych w prawym dolnym kwadrancie jamy brzusznej. U chłopca podejrzewa się chorobę Leśniowskiego-Crohna. Co należy uwzględnić w diagnostyce różnicowej:

a. zakażenie Yersinia pseudotuberculosis, chorobę trzewna

b. wrzodziejące zapalenie jelita grubego, zakażenie Yersinia pseudotuberculosis

c. zakażenie Yersinia pseudotuberculosis, chłoniak nieziarniczy

d. zakażenie Clostridium difficile, chłoniak nieziarniczy

e. wszystkie powyższe


1. Które z poniższych twierdzeń dotyczących zwężenia odźwiernika są prawdziwe:

1. dodatni wywiad rodzinny przemawia za rozpoznaniem tej wady

2. wymioty są podbarwione żółcią

3. po nakarmieniu dziecka w prawym górnym kwadrancie jamy brzusznej można wyczuć guz

4. typowym zaburzeniem metabolicznym jest zasadowica hiperchloremiczna

5. postępowaniem doraźnym jest operacja

Prawdziwe jest:

a. 1, 3, 4

b. 1, 3

c. 2, 4, 5

d. 1, 3, 5

e. wszystkie powyższe


1. Noworodek urodzony z punktacją Apgar 8 i 8 jest różowy, kiedy płacze, ale w spokoju pojawiają się sinica i duszność. Co jest najbardziej prawdopodobnym rozpoznaniem:

a. zespół zaburzeń oddychania

b. zespół aspiracji smółki

c .niedrożność nozdrzy tylnych

d. przetrwały przewód tętniczy Botalla

e. krwawienie dokomorowe


1. Która z wymienionych chorób nie zajmuje ośrodkowego układu nerwowego:

a. choroba Niemann-Picka

b. choroba Gauchera

c. stwardnienie guzowate

d. choroba Tay-Sachsa

e. neurofibromatoza typu 2

1. 5-letni chłopiec miał pierwszy w życiu napad uogólnionych drgawek. Na twarzy ma grudkowe zmiany skórne, w okolicy lędźwiowej i na lewym nadgarstku plamiste odbarwienia. Co jest najbardziej prawdopodobnym rozpoznaniem:

a. neurofibromatoza typu I

b. zespół Sturge-Webera

c. stwardnienie guzowate

d. zespół Turette'a

e. choroba Gauchera


1. 3-letnia dziewczynka od dwóch dni ma ostrą biegunkę i wymiotuje. Dziś od rana senna splątana, bardzo słaba, nie chce jeść i pić. Tuż przed chwilą wystąpiły drgawki z zaburzeniami świadomości. Co jest najbardziej prawdopodobnym rozpoznaniem:

a. alkaloza metaboliczna

b. hiperglikemia

c. hiponatremia

d. kwasica ketonowa

e. hiperkaliemia

14. Kurcze mięśniowe, tężyczka, niemiarowość, skurcze dodatkowe i niewydolność krążenia są najprawdopodobniej objawem:

a. hypokalcemii

b. wrodzonej niedoczynności tarczycy

c. hyponatremii

d. kwasicy metabolicznej

e. hyperglikemii

17. Przedłużająca się żółtaczka, zaparcia, ochrypły płacz, duży język i przepuklina pępkowa są najprawdopodobniej objawami:

a. cukrzycy u matki

b. zespołu Downa

c. wrodzonej niedoczynności tarczycy

d. mukowiscydozy

e. zespołu DiGeorge

30. 2 letni chłopiec ma od urodzenia nawracające zakażenia bakteryjne. Bezwzględna liczba granulocytów jest stale poniżej 200/ml, liczba erytrocytów, stężenie hemoglobiny i liczba płytek są prawidłowe. Co jest najbardziej prawdopodobnym rozpoznaniem:

a. choroba Kostmanna

b. niedokrwistość aplastyczna Fanconi'ego

c. zespół Blackfana-Diamonda

d. zespół mielodysplastyczny

e. zespół DiGeorge


31. 14 letnia dziewczynka gorączkuje od 8 dni. W badaniu przedmiotowym stwierdza się cechy zapalenia migdałków, powiększenie węzłów chłonnych, wątroby i śledziony oraz nieswoiste zmiany skórne. Co jest najbardziej prawdopodobnym rozpoznaniem:

a. choroba Kawasaki

b. zakażenie wirusem cytomegalii

c. płonica

d. mononukleoza zakaźna

e. nabyta toksoplazmoza

32. 9 letnią dziewczynkę podrapał pies. W miejscu zadrapania na prawym przedramieniu pojawiła się grudkowa zmiana skóra, a po pewnym czasie powiększenie węzłów chłonnych w prawym dole pachowym. Co jest najbardziej prawdopodobnym rozpoznaniem:

a. choroba kociego pazura

b. borelioza

c. toksoplasmoza

d. choroba Kawasaki

e. zakażenie Herpes Zoster


35. 5 letni chłopiec skarży się od rana na bóle stawów skokowych. W badaniu przedmiotowym stwierdza się obrzęk stawów skokowych i polimorficzne, krwotoczne zmiany skórne na pośladkach oraz wyprostnych powierzchniach podudzi i przedramion. Co jest najbardziej prawdopodobnym rozwiązaniem:

a. hemofilia A

b. choroba von Willebranda

c. choroba Schoenleina-Henocha

d. immunologiczna plamica małopłytkowa

e. zespół Kasabacha-Merrita


36. Co jest najniebezpieczniejszą manifestacją choroby Schoenleina-Henocha u dzieci:

a. zajęcie układu pokarmowego

b. krwawienie śródczaszkowe

c. zajęcie nerek

d. krwawienie dostawowe

e. krwawienie z błon śluzowych


37. Co należy zrobić w przypadku 8 letniego chłopca z ostrą postacią imunologicznej plamicy małopłytkowej (ITP), który wymaga pilnej interwencji chirurgicznej:

a. w trakcie planowanego zabiegu usunąć operacyjnie śledzionę

b. podać glikokortykoidy dożylnie

c. przetoczyć koncentrat krwinek płytkowych

d. wykonać plazmaferezę, usuwając nadmiar przeciwciał przeciwpłytkowych

e. podać dożylnie wysoką dawkę immunoglobulin


38. 3 letnia dziewczynka ma nawracające krwawienia dostawowe i skłonność do krwawień ze śluzówek. Czas krwawienia i APTT są wydłużone. Co jest najbardziej prawdopodobnym rozpoznaniem:

a. hemofilia B

b. immunologiczna plamica małopłytkowa

c. trombastenia Glanzmana

d. choroba von Willebranda

e. wrodzona hipofibrynogenemia


41. 4 letni chłopiec ma niedokrwistość mikrocytową i niedobarwliwą, która nie odpowiada na lewczenie żelazem. Co jest najbardziej prawdopodobnym rozpoznaniem:

a. niedokrwistość sierpowatokrwinkowa

b. talasemia

c. niedobór wit. B12

d. niedobór pirydoksyny

e. niedobór tiaminy

42. 3 letnia dziewczynka z zaburzeniami rozwojowymi kośćca ma małopłytkowość, niedokrwistość i granulocytopenię. Co jest najbardziej prawdopodobnym rozpoznaniem:

a. zespół Blackfana-Diamonda

b. zespół Fanconiego

c. choroba Kostmanna

d. nabyta niedokrwistość aplastyczna

e. zespół mielodysplastyczny

43. 10- letni chłopiec, który mieszka z rodzicami w starym, nieremontowanym od lat budynku ma przewlekłe bóle brzucha, zaparcia i niedokrwistość. W rozmazie krwi obwodowej widoczne są jądrzaste erytrocyty z zasadochłonnymi ziarnistościami w cytoplazmie. Co jest najbardziej prawdopodobnym rozpoznaniem:

a. niedokrwistość sierpowatokrwinkowa

b. zatrucie ołowiem

c. talasemia beta

d. niedobór kwasu foliowego

e. przewlekła niewydolność wątroby


46. Który z poniższych zespołów predysponuje do rozwoju nowotworów u dzieci:

a. zespół Downa

b. zespół Beckwitt-Wiedemanna

c. zespół Li Fraumeni

d. zespół Wiscott-Aldrich

e. wszystkie powyższe


48. Splenomegalia nie występuje w:

a. nadciśnieniu wrotnym

b. ostrej białaczce limfoblastycznej

c. niedokrwistości aplastycznej

d. mononukleozie zakaźnej

e. sferocytozie wrodzonej


53. Asymetryczne powiększenie jednego migdałka u 6 letniego chłopca bez jakichkolwiek innych objawów jest najprawdopodobniej objawem:

a. neuroblastoma

b. choroby Hodgkina

c. nieziarniczego chłoniaka złośliwego

d. raka noso-gardła

e. przewlekłego zapalenia migdałków
56 Zjawisko "pułapki powietrznej " odgrywa rolę w rozwoju:

a. ostrego zapalenia nagłośni

b. ostrego zapalenia ucha środkowego

c. ostrego zapalenia oskrzelików

d. śródmiąższowego zapalenia płuc

e. odmy opłucnowej


57. Ropień płuca z następową odmą opłucnową u małego dziecka to najczęściej powikłanie:

a. mykoplazmatycznego zapalenia płuc

b. gronkowcowego zapalenia płuc

c. wirusowego zapalenia płuc

d. chlamydiowego zapalenia płuc

e. pneumocystozowego zapalenia płuc


59. Który z objawów nie jest typowy dla choroby refluksowej przełyku u niemowląt?

a. brak apetytu, niepokój przy karmieniu

b. nawracające zapalenia uszu

c. wymioty

d. biegunka ze śluzem i krwią

e. zespół Sandifera

Do objawów przedawkowania witaminy D3 należą:

1. polifagia

2. polidypsja

3. poliuria

4. zaparcia

Prawdziwe są:

A 1, 2, 3

B 2, 3, 4

C 1, 2, 3, 4

D 1, 3, 4

E 1, 2, 4

U 4-letniego chłopca po ekstrakcji zęba krwawienie ustało, ale pojawiło się ponownie po kilku godzinach. Z wywiadu wiadomo, że chłopiec miał wcześnie dwa wylewy dostawowe, a brat matki zmarł w wieku 30 lat z powodu wylewu krwi do mózgu. Co jest najbardziej prawdopodobnym rozpoznaniem:

A samoistna plamica małopłytkowa

B hemofilia A

C rozsiane wykrzepianie wewnątrznaczyniowe

D choroba Schoenleina-Henocha

E hemofilia B


Co nie jest typowe dla choroby Schoenleina-Henocha:

A objawy skórne skazy krwotocznej

B bóle stawów

C bóle brzucha

D krwinkomocz

E wybroczyny w jamie ustnej


Zespół lizy guza to:

A ostra niewydolność oddechowa

B zaburzenia spływu krwi żylnej z górnej części ciała

C ostra niewydolność nerek

D ostra martwica tkanek guza

E zespół wykrzepiania wewnątrznaczyniowego


Który z poniższych nie jest typowym objawem wrodzonego niedoboru odporności:

A niedostateczne przybory masy ciała

B 4 lub więcej epizodów zapalenia ucha środkowego w ciągu roku

C pleśniawki w pierwszym roku życia

D głębokie ropnie

E posocznica


U 15-letniego chłopca z utrzymującymi się od 2 tygodni stanami podgorączkowymi i kaszlem na podstawie zdjęcia radiologicznego klatki piersiowej rozpoznano zapalenie płuc. Jest to najprawdopodobniej zakażenie wywołane przez:

A Pneumocystis carinii

B Streptococcus pneumoniae

C Staphylococcus aureus

D Candida albicans

E Mycoplasma pneumoniae

Charakterystycznymi objawami ostrego, obturacyjnego zapalenia oskrzeli u niemowląt są:

1. duszność wdechowa

2. duszność wydechowa

3. świsty

4. stłumienie odgłosu opukowego

5. obecność szmeru oskrzelowego

Prawdziwe są:

A 2, 3, 4

B 2, 4, 5

C 2, 3

D 1, 3


E 1, 2, 3, 4, 5
Najbardziej prawdopodobnym rozpoznaniem u 12-letniego chłopca z objawami zespołu żyły głównej górnej jest:

A neuroblastoma

B rak tarczycy

C nieziarniczy chłoniak złośliwy

D mięsak poprzecznie prążkowany

E przewlekła białaczka szpikowa


Najczęstszą lokalizacją nieziarniczych chłoniaków złośliwych u dzieci jest:

A jama brzuszna

B śródpiersie

C głowa i szyja

D obwodowe węzły chłonne

E lokalizacja pozawęzłowe: skóra lub kości


Żywoczerwona, zlewna wysypka, malinowy język i linijne przebarwienia skóry w zgięciach łokciowych to objawy sugerujące:

A płonicę

B odrę

C mononukleozę zakaźnąD rumień zakaźny

E różę


Małogłowie ze zwapnieniami śródczaszkowymi, zapalenie naczyniówki i siatkówki oraz małopłytkowość u noworodka są najprawdopodobniej objawami przebytego w ciąży zakażenia:

A wirusem cytomegalii

B krętkiem bladym

C wirusem różyczki

D Toxoplazma gondii

E Listeria monocytogenes

Plamki Koplika są objawem prodromalnym:

A odry

B różyczki

C płonicy

D mononukleozy zakaźnej

E cytomegalii

Obydwoje rodzice są nosicielami genu mukowiscydozy. Jakie jest prawdopodobieństwo, że ich dziecko nie zachoruje na zwyrodnienie torbielowate trzustki:

A 0%


B 25%

C 50%


D 75%

E 100%
2-letni chłopiec ma gorączkę, kaszel i duszność. Zdjęcie rtg klatki piersiowej uwidoczniło zacienienie prawego górnego płata. Co jest najbardziej prawdopodobnym rozpoznaniem:

a. ciało obce w oskrzelu prawym

b. pneumokokowe zapalenie płuc

c. prawostronna odma opłucnowa

d. mykoplazmatyczne zapalenie płuc

e. inwazyjna grzybica płuc
U dzieci powyżej 5 roku życia głównymi patogenami zapaleń płuc są:

1. wirusy RSV

2. Streptococcus pneumoniae

3. Mycoplazma pneumoniae

4. Chlamydia pneumoniae

5. Haemophilus influenzae

Odpowiedzi prawidłowe to:

a. 1, 2, 5

b. 2, 3, 4

c. 3, 4, 5

d. 1, 2, 4, 5

e. 1, 2, 3, 4, 5


Najczęściej występującą w populacji kaukaskiej wrodzoną chorobą dziedziczoną genetycznie jest:

a. fenyloketonuria

b. hemofilia A

c. zwyrodnienie torbielowate trzustki

d. galaktozemia

e. sferocytoza wrodzona


Badania laboratoryjne krwi dziecka z krzywicą wykażą:

a. stężenie wapnia prawidłowe lub obniżone, stężenie fosforanów obniżone, aktywność fosfatazy alkalicznej znacznie podwyższona, aktywność parathormonu podwyższona

b. stężenie wapnia prawidłowe lub obniżone, stężenie fosforanów podwyższone, aktywność fosfatazy alkalicznej znacznie podwyższona, aktywność parathormonu podwyższona

c. stężenie wapnia obniżone, stężenie fosforanów obniżone, aktywność fosfatazy alkalicznej obniżona, aktywność parathormonu podwyższona

d. stężenie wapnia prawidłowe lub obniżone, stężenie fosforanów obniżone, aktywność fosfatazy alkalicznej znacznie obniżona, aktywność parathormonu podwyższona

e. stężenie wapnia prawidłowe, stężenie fosforanów obniżone, aktywność fosfatazy alkalicznej prawidłowa, aktywność parathormonu obniżona Badania laboratoryjne krwi dziecka z krzywicą wykażą:


Napadowe bóle brzucha z wymiotami, stolce przypominające galaretkę porzeczkową i wyczuwalny w obrębie brzucha guz w kształcie kiełbaski to objawy sugerujące:

a. zapalenie wyrostka robaczkowego

b. wgłobienie

c. zwężenie odźwiernika

d. zapalenie węzłów chłonnych krezkowych

e. uchyłek Meckela


Zmiany na śluzówkach jamy ustnej, zapalenie błony naczyniowej oka, bóle stawowe i rumień guzowaty u 12-letniego chłopca z bólami brzucha, przewlekłą biegunką i utratą masy ciała przemawiają za rozpoznaniem:

a. wrzodziejącego zapalenia jelita grubego

b. choroby Leśniowskiego-Crohna

c. choroby Hirschprunga

d. celiakii

e. nietolerancji laktozy


Zakażenie Parwowirusem B19 u dzieci przebiega najczęściej jako:

a. rumień zakaźny

b. odra

c. różyczkad. mononukleoza zakaźna

e. świnka


Wadą rozwojową, która często występuje u noworodków z wrodzoną niedoczynnością tarczycy jest:

a. wodogłowie

b. przetoka oskrzelowo-tchawicza

c. przepuklina rozworu przełykowego

d. przepuklina pępkowa

e. ubytek w przegrodzie międzyprzedsionkowej


Przyjmowanie kwasu foliowego przez kobiety w ciąży zmniejsza ryzyko wystąpienia:

a. wad cewy nerwowej

b. wad układu moczowego

c. wad układu krążenia

d. atrezji przełyku

e. wad narządu wzroku


Drgawki gorączkowe:

a. dotyczą 3% dzieci; są związane z predyspozycją genetyczną

b. występują między 6 miesiącem a 6 rokiem życia

c. są zazwyczaj krótkotrwałe, mają charakter uogólniony kloniczno-toniczny, występują w razie nagłego wzrostu temperatury ciała

d. odpowiedzi prawidłowe to a, b, c

e. odpowiedzi prawidłowe to b, c


8-miesięczny chłopiec z krwotoczną biegunką rozwinął ostrą niewydolność nerek, niedokrwistość hemolityczną i małopłytkowość. Co jest najbardziej prawdopodobnym rozpoznaniem:

a. zespół hemolityczno-mocznicowy

b. ostre kłębuszkowe zapalenie nerek

c. zespół Moschkowitza

d. nefropatia IgA

e. zespół Alporta

17-letnia pacjentka z objawami niedrożności mechanicznej przyjęta została do Oddziału Chirurgii Dziecięcej. W trakcie zabiegu operacyjnego stwierdzono, że przyczyną niedrożności był guz w okolicy krętniczo-kątniczej. Co jest najbardziej prawdopodobnym rozpoznaniem:

a. neuroblastoma

b. nieziarniczy chłoniak B komórkowy

c. nieziarniczy chłoniak T komórkowy

d. guz Wilmsa

e. rhabdomyosarcoma


Małopłytkowość, wyprysk i nawracające zakażenia wskazują na rozpoznanie:

A. trombastenii Glanzmanna

B. zespołu Wiskott-Aldrich

C. zespołu TAR (ang. Thrombocytopenia Absent Radius)

D. zespołu Kasabach-Merritta

E. zespołu DiGeorge'a


U 4-letniego chłopca, który po raz pierwszy w życiu zjadł bób wystąpiły osłabienie i bladość z żółtawym zabarwieniem skóry. W badaniu przedmiotowym oprócz bladości i zażółcenia powłok stwierdzono powiększenie śledziony. W badaniach dodatkowych: hematokryt 27%, stężenie hemoglobiny 8,5 g%, liczba erytrocytów 2800000/μl, retikulocyty 100‰, poziom bilirubiny 5,8 mg%, z przewagą bilirubiny wolnej, transaminazy asparaginowa 18 U/l., alaninowa 22 U/l. Co jest najbardziej prawdopodobnym rozpoznaniem:

A. wirusowe zapalenie wątroby typu C

B. niedobór dehydrogenazy glukozo-6-fosforanowej

C. niedobór kwasu foliowego

D. talasemia

E. zatrucie ołowiem


Niedokrwistość z niedoboru kwasu foliowego to niedokrwistość:

A. megaloblastyczna, nadbarwliwa

B. normocytowa, niedobarwliwa

C. mikrocytowa, normobarwliwa

D. mikrocytowa, niedobarwliwa

E. normocytowa, normobarwliwa

W chorobie Schoenlein-Henocha wyniki badań układu hemostatycznego są prawidłowe, ponieważ choroba Schoenlein-Henocha jest skazą krwotoczną o charakterze naczyniowym

A. oba twierdzenia są prawdziwe, ale nie ma między nimi związku przyczynowego

B. oba twierdzenia są prawdziwe i jest między nimi związek przyczynowy

C. oba twierdzenia są fałszywe

D. pierwsze twierdzenie jest prawdziwe, drugie fałszywe

E. pierwsze twierdzenie jest fałszywe, drugie prawdziwe


12-letni chłopiec z dużym guzem przedniego śródpiersia będzie miał najprawdopodobniej podwyższone stężenie:

A. katecholamin w moczu

B. β HCG (ludzkiej choriongonadotropiny kosmówkowej) w osoczu

C. LDH (dehydrogenazy mleczanowej) w osoczu

D. α-fetoproteiny w osoczu

E. β HCG (ludzkiej choriongonadotropiny kosmówkowej) w moczu


15-letnia dziewczyna zatruta paracetamolem będzie miała najprawdopodobniej podwyższone stężenie:

A. katecholamin w moczu

B. amoniaku we krwi

C. mocznika i kreatyniny we krwi

D. α-fetoproteiny w osoczu

E. porfobilinogenu w moczu


1. W krajach rozwiniętych najczęstszą przyczyną zapalenia śluzówki żołądka i jelit jest zakażenie:

A. Salmonella

B. Rotavirusem

C. Campylobacter jejuni

D. E. coli

E. Shigella


Wskaż zdanie fałszywe:

A. objawy choroby Hirshprunga pojawiają się zazwyczaj w drugim roku życia

B. zaparcia są objawem przedawkowania wit. D3

C. zaparcia są objawem niepożądanym stosowania kodeiny

D. zaparcia są objawem niedoczynności tarczycy

E. zaparcia są objawem hipokaliemii


W którym z wymienionych schorzeń stosuje się desmopresynę:

1. łagodna postać choroby von Willebranda

2. łagodna postać hemofilii A

3. łagodna postać hemofilii B

4. łagodna postać immunologicznej plamicy małopłytkowej

5. łagodna postać wrodzonej hipofibrynogenemii

Prawdziwe są:

A. 1


B. 1, 2

C. 1, 2, 3

D. 1, 2, 3, 4

E. wszystkie powyższe


Które z wymienionych schorzeń predysponuje do rozwoju nieziarniczego chłoniaka złośliwego:

A. zespół Downa

B. zespół WAGR

C. zespół Wiskott-Aldrich

D. zespół Beckwitt-Wiedemanna

E. zespół mielodysplastyczny

Jakie zmiany stwierdza się na zdjęciu rtg dziecka z mykoplazmatycznym zapaleniem płuc:

A. niejednolitej gęstości ogniska naciekowe w całych płucach

B. masywny naciek całego płata z obecnością płynu w szczelinie międzypłatowej

C. pneumatocele

D. ropień płuca

E. obustronny wysięk opłucnowy


Które z poniższych potwierdzi rozpoznanie moczówki prostej u dziecka:

A. hipernatremia, zwiększona osmolarność osocza, zmniejszona osmolarność moczu

B. hiperglikemia, zmniejszona osmolarność osocza, zwiększona osmolarność moczu

C. hiponatremia, zmniejszona osmolarność osocza, zwiększona osmolarność moczu

D. kwasica metaboliczna, hipochloremia, hiperkalcemia

E. zasadowica metaboliczna, hiperkaliemia, zwiększona osmolarność moczu


Która z niżej wymienionych chorób zakaźnych może u dziecka z wrodzoną niedokrwistością hemolityczną kojarzyć się z tzw. przełomem:

a. odra


b. ospa

c. różyczka

d. gorączka trzydniowa

e. rumień zakaźny


Zwiewna grudkowo-plamista wysypka i powiększenie węzłów chłonnych potylicznych u dziecka z gorączką to objawy sugerujące rozpoznanie:

a. świnki

b. różyczki

c. ospy wietrznej

d. mononukleozy zakaźnej

e. płonicy

10-cio letni chłopiec z rozpoznaną przed rokiem ostrą białaczką limfoblastyczną T-komórkową od tygodnia skarży się na bóle głowy, jest apatyczny, codziennie rano wymoituje. Nie gorączkuje. Morfologia krwi obwodowej jest prawidłowa, CRP 3,0 mg/l. Co jest najbardziej prawdopodobnym rozpoznaniem:

A krwawienie do ośrodkowego układu nerwowego

B zapalenie opon mózgowo- rdzeniowych

C zapalenie mózgu

D wznowa ostrej białaczki w ośrodkowym układzie nerwowoym

E guz mózgu jako druga choroba nowotworowa


8-letnia dziewczynka od kilku tygodni skarży się na bóle brzcha. W badaniu przedmiotowym stwierdzono znaczne powiększenie śledziony (koniuszek narządu 3cm poniżej pępka), a w wykonanej morfologii rwi obwodowej: poziom hemoglobiny 110 g/l, liczba krwinek białych 340tys/ul, liczba płytek krwi 680 tys/ul. Która z niżej wymienionych nieprawidłowości genetycznych występuje najprawdopodobniej u pacjentki:

A hiodiploidia

B trisomia 21

C t(9;22)

D t(4;11)

E ampifikacja n-myc
Niemowlę 2 miesięczne urodzone w 35 tygodniu ciąży, karmione piersią oddaje luźne, "strzelające" stolce o kwaśnym pH. Ponadto cierpi na uporczywe kolki, często płacze. Najbardziej prawdopodobne rozpoznanie to:

A celiakia

B wrzodziejące zapalenie jelita grubego

C przejściowa nietolerancja laktozy

D przewlekła niespecyficzna biegunka

E zespół jelita drażliwego
Niedokrwistość Blackfana-Diamonda to:

A niedokrwistość typu hemolitycznego

B efekt niedoboru syntetazy kwasu delta amino-lewulinowego

C niedokrwistość, która może wystąpić w pierwszych tygodniach życia

D efekt niedboru kwasu foliowego

E niedokrwistość normocytowa zwykle o łagodnym przebiegu


5 letni chłopiec z rozpoznaną ostrą małopłytkowością autoimmunologiczną zagorączkował do 39C. Którego z leków przeciw gorączkowych nie zastosujesz u niego:

A pyralginy

B paracetamolu

C aspiryny

D ibuprofenu

E wszystie z wymienionych mogą być bezpiecznie zastosowane u wymienionego pacjenta


Immunoglobuliny znajdują zastosowanie w leczeniu poniżej wymienionych chorób za wyjątkiem:

A choroby Kawasaki

B zespołu Guillain Barre

C niedoboru IgA

D choroby Brutona

E ostrej samoistnej plamicy małopłytkowej


15 miesięczna dziewczynka karmiona wyłącznie mlekiem matki wykazje cechy niedokrwistości oraz zaburzenia rozwoju psychoruchowego. Najbardziej prawdopodobne rozpoznanie to:

A talasemia

B niedokrwistość z niedoboru witaminy B12

C niedokrwistość syderoblastyczna

D niedokrwistość typu Fanconiego

E akantocytoza


Wskazaniem do splenectomii nie jest:

A przewlekła małopłytkowość autoimmunologiczna

B zespół Kostmana

C sferocytoza wrodzona o ciężkim przebiegu

D wszystkie powyżej są prawdziwe

E prawdziwe są A i C

U 3 letniego chłopca w badaniu przedmiotowym stwierdzono wieżowatą czaszkę, niedokrwistość, zażółcenie powłok ciała, powiększenie śledziony. Najbardziej prawdopodobnym rozpoznaniem jest:

A. niedokrwistość typu Fanconiego

B. talasemia beta

C. sferocytoza wrodzona

D. fawizm

E. zespół Gilberta


4-miesięczne niemowlę jest przygotowywane do operacyjnego leczenie stulejki. Badania laboratoryjne wykazały: APTT 68", PT 12", liczba płytek 230 G/l, fibrynogen: 250 mg/dl. W wywiadzie stwierdzono opóźnienie odpadnięcia kikuta pępowiny oraz przedłużone krwawienie z pięty po pobraniu krwi do badań skriningowych. Wykonanie których z poniższych badań jest najbardziej prawidłowym postępowaniem?

A oznaczenie aktywności czynników VIII i IX

B oznaczenie stężenia witaminy K

C oznaczenie aktywności czynników V i VII

D oznaczenie aktywności czynnika X

E oznaczenie aktywności enzymów wątrobowych

Nagła żółtaczka oraz bladość powłok skórnych z powiększeniem śledziony u dotychczas nie chorującego 6 letniego chłopca sugerują rozpoznanie:

A zespołu hemolityczno-mocznicowego

B niedokrwistości autoimmunohemolitycznej

C niewydolności wątroby

D niedokrwistości Blackfana-Diamonda

E ostrej białaczki

U 5-letniej dziewczynki w ostatnich 4 tygodniach wystąpiły 2 epizody gorączki o nieustalonej etiologii, pojawiła się bladość powłok ciała oraz rozsiana wysypka wybroczynowa. Badaniem fizykalnym nie stwierdzono powiększenia węzłów chłonnych, wątroby i śledziony. Poza osłabieniem bez innych dolegliwości. W morfologii krwi wykazano: stężenie hemoglobiny 5 g/dl, leukocytozę 0,5 G/l, liczbę płytek 22 G /l. ; w mielogramie stwierdzono znacznie obniżoną komórkowość szpiku. Co jest w tym przypadku najbardziej prawdopodobnym rozpoznaniem:

A ostra białaczka limfoblastyczna

B ostra białaczka bifenotypowa

C zakażenie EBV

D zakażenie parwowirusem B19

E niedokrwistość aplastyczna


U 12 miesięcznego niemowlęcia z powiększoną wątrobą i śledzioną oraz cechami niedokrwistości nadbarwliwej stwierdzono obniżoną liczbę retikulocytów, leukopenię z neutropenią i hipersegmentację jąder w neutrofilach:

Najbardziej prawdopodobnym rozpoznaniem jest:

A zespół Blackfana-Diamonda

B niedokrwistość syderoblastyczna

C wrodzona aplazja szpiku

D niedokrwistość z niedoboru kwasu foliowego

E posocznica
Nawracające zakażenia o ciężkim przebiegu, wada serca i epizody tężyczki od okresu noworodkowego przemawiają za rozpoznaniem:

A zespołu MAS

B zespołu DiGeorge'a

C zespołu ataksja-teleangiektazja

D zespołu Wiscott-Aldrich

E zespołu Kasabach-Meritta

Noworodek w 2 dobie życia oddaje krwiste stolce, wymiotuje świeżą krwią. W badaniach dodatkowych czas APTT wynosi 60 sekund. Najbardziej prawdopodobnym rozpoznaniem jest:

A choroba hemolityczna noworodków

B hemofilia

C choroba krwotoczna noworodków

D małopłytkowość

E zespół hemolityczno-mocznicowy


Przyczyną niedokrwistości syderoblastycznej jest:

A zaburzenie syntezy łańcuchów globinowych

B zaburzenie syntezy hemu

C niedobór dehydrogenazy glukozo- 6 fosforanowejD zaburzenie budowy ściany komórkowej erytrocytów

E wybiórczy brak prekursorów układu czerwonokrwinkowego w szpiku kostnym©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna