I interpelacjePobieranie 0,74 Mb.
Strona1/3
Data07.12.2017
Rozmiar0,74 Mb.
  1   2   3

- -


Druk nr 2238SEJM
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
VI kadencja

Informacja Marszałka Sejmu

o wpływie interpelacji i  zapytań poselskich

oraz odpowiedzi na interpelacje i  zapytania

I INTERPELACJE

Informuję, że wpłynęły następujące interpelacje:

 1. posła Romualda Ajchlera w  sprawie barier stawianych w  zakresie przyłączenia elektrowni wiatrowych do sieci elektroenergetycznej ‑  do prezesa Rady Ministrów ‑  ponowna (9226),

 2. posła Józefa Piotra Klima w  sprawie likwidacji Wojskowego Biura Emerytalnego w  Białymstoku ‑  do ministra obrony narodowej ‑  ponowna (9600),

 3. poseł Gabrieli Masłowskiej oraz grupy posłów w  sprawie nieuprawnionej w  świetle obowiązującego porządku prawnego sprzedaży w  imieniu własnym przez Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe drewna pozyskiwanego w  lasach będących własnością Skarbu Państwa ‑  do prezesa Rady Ministrów ‑  ponowna (9748),

 4. posła Jacka Boguckiego w  sprawie niekorzystnych dla gmin zmian w  zakresie kwalifikowalności podatku VAT w  ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich ‑  do ministra rolnictwa i  rozwoju wsi ‑  ponowna (9758),

 5. posła Jacka Boguckiego w  sprawie obowiązku szkolenia osób odpowiedzialnych za utrzymanie porządku podczas przemarszu procesji, pielgrzymki lub konduktu pogrzebowego ‑  do ministra spraw wewnętrznych i  administracji ‑  ponowna (9759),

 6. posła Pawła Suskiego oraz grupy posłów w  sprawie wydania wytycznych dla prokuratury określających tryb postępowania w  sprawach o  znęcanie się nad zwierzętami ‑  do ministra sprawiedliwości ‑  ponowna (9819),

 7. posła Karola Karskiego w  sprawie stosunków traktatowych Polski ze Stolicą Apostolską oraz stosowania przepisów konwencji wiedeńskiej o  prawie traktatów do umów międzynarodowych zawartych z  tym suwerennym podmiotem prawa międzynarodowego ‑  do prezesa Rady Ministrów ‑  ponowna (10478),

 8. posła Jana Widackiego w  sprawie nieskuteczności działań polskich służb dyplomatycznych dotyczących badania polskich grobów w  Bykowni k. Kijowa oraz braku upamiętnienia tego miejsca martyrologii Polaków ‑  do ministra spraw zagranicznych (10481),

 9. poseł Bożeny Sławiak w  sprawie równego traktowania polskich uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych oraz studentów podejmujących naukę za granicą ‑  do ministra infrastruktury (10482),

 10. posła Roberta Tyszkiewicza w  sprawie rozszerzenia katalogu osób objętych ustawą o  Karcie Polaka o  Tatarów polskich ‑  do ministra spraw zagranicznych (10483),

 11. posła Jarosława Matwiejuka w  sprawie ustalenia właściwości miejscowej gminy według miejsca zamieszkania osoby ubiegającej się o  umieszczenie w  domu pomocy społecznej oraz meldowania na pobyt stały pensjonariuszy w  domach pomocy ‑  do ministra pracy i  polityki społecznej (10484),

 12. posła Jarosława Matwiejuka w  sprawie zwrotu mienia ofiar holokaustu, które nie pozostawiły spadkobierców ‑  do prezesa Rady Ministrów (10485),

 13. posła Jarosława Matwiejuka w  sprawie kolejnych cięć w  budżecie Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego ‑  do prezesa Rady Ministrów (10486),

 14. posła Jarosława Matwiejuka w  sprawie kosztów prądu z  elektrowni atomowych ‑  do prezesa Rady Ministrów (10487),

 15. posła Jarosława Matwiejuka w  sprawie raportu NIK dotyczącego stanu dróg w  Polsce ‑  do prezesa Rady Ministrów (10488),

 16. posła Jarosława Matwiejuka w  sprawie opóźnień w  przekazywaniu pieniędzy dla organizacji pożytku publicznego z  tytułu 1% podatku ‑  do ministra finansów (10489),

 17. posła Jarosława Matwiejuka w  sprawie kształtowania najwyższych standardów odpowiedzialnego zarządzania w  spółkach publicznych ‑  do prezesa Rady Ministrów (10490),

 18. posła Jarosława Matwiejuka w  sprawie braku postępów w  kwestii podpisania umowy o  małym ruchu granicznym z  Republiką Białorusi ‑  do prezesa Rady Ministrów (10491),

 19. posła Wiesława Andrzeja Szczepańskiego w  sprawie polityki transportowej w  Polsce ‑  do ministra infrastruktury (10492),

 20. posła Wojciecha Szaramy w  sprawie planów zmiany modelu finansowania miejskich komend Policji ‑  do ministra spraw wewnętrznych i  administracji (10493),

 21. posła Wojciecha Szaramy w  sprawie trudnej sytuacji dzieci ofiar eksperymentów medycznych dokonywanych na więźniach niemieckich obozów koncentracyjnych w  czasie II wojny światowej ‑  do ministra pracy i  polityki społecznej (10494),

 22. poseł Joanny Muchy w  sprawie modernizacji nawierzchni drogi S19 na odcinku Lublin ‑  Kraśnik oraz drogi krajowej nr 74 na odcinku Olbięcin ‑  Gościeradów oraz Gościeradów ‑  Annopol ‑  do ministra infrastruktury (10495),

 23. poseł Joanny Muchy oraz grupy posłów w  sprawie obecności polskiej delegacji na spotkaniach Międzynarodowej Komisji Wielorybniczej (IWC) ‑  do ministra środowiska (10496),

 24. poseł Joanny Muchy oraz grupy posłów w  sprawie Krajowej Komisji Etycznej do Spraw Doświadczeń na Zwierzętach ‑  do ministra nauki i  szkolnictwa wyższego (10497),

 25. posła Romualda Ajchlera w  sprawie obowiązku wystawiania świadectw zdrowia i  związanych z  tym opłat przy zwalczaniu choroby Aujeszkyego ‑  do ministra rolnictwa i  rozwoju wsi (10498),

 26. posła Grzegorza Roszaka w  sprawie powiatowych inspektoratów nadzoru budowlanego ‑  do ministra infrastruktury (10499),

 27. posła Grzegorza Roszaka w  sprawie udzielania wsparcia finansowego przez gminy na remonty kamienic zarządzanych przez wspólnoty mieszkaniowe na podstawie ustawy o  organizowaniu i  prowadzeniu działalności kulturalnej ‑  do ministra kultury i  dziedzictwa narodowego (10500),

 28. posła Mieczysława Marcina Łuczaka w  sprawie poprawy bezpieczeństwa zbiorów muzealnych ‑  do ministra kultury i  dziedzictwa narodowego (10501),

 29. posła Mieczysława Marcina Łuczaka w  sprawie stałych opłat w  szkolnictwie wyższym ‑  do ministra nauki i  szkolnictwa wyższego (10502),

 30. posła Mieczysława Marcina Łuczaka w  sprawie problemu bezrobocia w  Polsce ‑  do ministra pracy i  polityki społecznej (10503),

 31. posła Mieczysława Marcina Łuczaka w  sprawie procedur medycznych stosowanych w  przypadku osób głuchoniemych ‑  do ministra zdrowia (10504),

 32. posła Sławomira Rybickiego w  sprawie Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich ‑  do ministra pracy i  polityki społecznej (10505),

 33. poseł Gabrieli Masłowskiej w  sprawie przepisów prawa pozwalających na wyłączenie z  ubezpieczenia społecznego po zmianie przepisów ‑  do ministra rolnictwa i  rozwoju wsi oraz ministra pracy i  polityki społecznej (10506),

 34. posła Józefa Rojka w  sprawie profilaktycznego leczenia lekarzy i  ratowników medycznych zagrożonych w  czasie pracy zakażeniem HIV ‑  do ministra zdrowia (10507),

 35. posła Józefa Rojka w  sprawie okresu ważności legitymacji studenckich ‑  do ministra nauki i  szkolnictwa wyższego (10508),

 36. posła Jacka Osucha w  sprawie podjęcia pilnych działań zmierzających do jak najszybszego powstania w  Krakowie nowoczesnej bazy dla Lotniczego Pogotowia Ratunkowego oraz stacjonowania nowoczesnego helikoptera typu "Eurocopter EC 135" na terenie Małopolski ‑  do ministra zdrowia (10509),

 37. posła Jacka Osucha w  sprawie wzrostu cen energii elektrycznej, doprowadzających do trudnej sytuacji finansowej wiele polskich zakładów energochłonnych ‑  do ministra gospodarki (10510),

 38. posła Jacka Osucha w  sprawie wprowadzenia w  pociągach pospiesznych‑międzywojewódzkich tzw. przedziału seniora ‑  do ministra infrastruktury (10511),

 39. posła Jacka Osucha w  sprawie przygotowania dworców kolejowych do przyjęcia dużej liczby podróżnych podczas odbywających się w  Polsce Mistrzostw Europy w  Piłce Nożnej UEFA Euro 2012, poprzez m.in. wprowadzenie biletomatów ‑  do ministra infrastruktury (10512),

 40. posła Edwarda Siarki w  sprawie problemów z  finansowaniem podstawowej opieki pielęgniarskiej w  domach pomocy społecznej, wynikających z  różnego interpretowania przepisów ustawy o  pomocy społecznej ‑  do prezesa Rady Ministrów (10513),

 41. posła Edwarda Siarki w  sprawie niekorzystnych zmian w  ustawie o  pomocy społecznej ‑  do ministra pracy i  polityki społecznej (10514),

 42. posła Edwarda Siarki w  sprawie restrykcyjnych przepisów dotyczących rent socjalnych ‑  do ministra pracy i  polityki społecznej (10515),

 43. posła Zbigniewa Chmielowca w  sprawie sytuacji w  ZUS ‑  do ministra pracy i  polityki społecznej (10516),

 44. posła Zbigniewa Chmielowca w  sprawie zamiaru likwidacji środków w  budżecie państwa na realizację Programu Integracji Społecznej w  ramach Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich w  gminach Dzikowiec, Raniżów i  Bojanów ‑  do prezesa Rady Ministrów (10517),

 45. posła Andrzeja Bętkowskiego w  sprawie proponowanych zmian w  kwestii nowych specjalnych obszarów ochrony siedlisk Natura 2000, na terenie gminy Nowa Słupia ‑  do ministra środowiska (10518),

 46. posła Krzysztofa Tchórzewskiego w  sprawie planowanej likwidacji 80 mln zł rezerwy celowej na Poakcesyjny Program Wsparcia Obszarów Wiejskich ‑  do ministra pracy i  polityki społecznej (10519),

 47. posła Wojciecha Kossakowskiego w  sprawie ubezpieczeń w  KRUS ‑  do ministra rolnictwa i  rozwoju wsi (10520),

 48. posła Wojciecha Kossakowskiego w  sprawie likwidacji Garnizonu Olsztyn i  innych garnizonów w  woj. warmińsko‑mazurskim ‑  do ministra obrony narodowej (10521),

 49. poseł Agnieszki Hanajczyk w  sprawie wprowadzenia podatku ekologicznego ‑  do ministra finansów (10522),

 50. poseł Agnieszki Hanajczyk w  sprawie projektu ustawy z  dnia 3 czerwca 2009 r. o  zmianie ustawy o  pomocy społecznej oraz o  zmianie niektórych innych ustaw ‑  do ministra pracy i  polityki społecznej (10523),

 51. poseł Haliny Rozpondek w  sprawie funkcjonowania komisariatów Policji w  Częstochowie i  powiecie częstochowskim ‑  do ministra spraw wewnętrznych i  administracji (10524),

 52. posła Jarosława Stolarczyka w  sprawie nowej treści art. 4 ustawy o  odpadach, opublikowanego w  projekcie ustawy o  odpadach oraz o  zmianie innych ustaw, z  dnia 12 czerwca 2009 r. ‑  do ministra środowiska (10525),

 53. posła Adama Wykręta w  sprawie rządowego niefinansowego wsparcia polskich projektów instalacji czystego spalania węgla ‑  do ministra gospodarki (10526),

 54. poseł Izabelli Sierakowskiej w  sprawie pakietu socjalnego i  inwestycyjnego w  procedurze prywatyzacyjnej WSK ‑  Świdnik SA ‑  do ministra skarbu państwa (10527),

 55. posła Karola Karskiego w  sprawie stanu prac nad ustanowieniem morskiej strefy przyległej RP ‑  do prezesa Rady Ministrów (10528),

 56. posła Józefa Rackiego w  sprawie likwidacji rezerwy celowej na Poakcesyjny Program Wsparcia Obszarów Wiejskich ‑  do ministra pracy i  polityki społecznej (10529),

 57. posła Józefa Rackiego w  sprawie zaliczenia podatku VAT do kosztów kwalifikowanych w  przypadku realizacji projektów inwestycyjnych przez samorządy w  ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007‑2013 ‑  do ministra rolnictwa i  rozwoju wsi (10530),

 58. poseł Marii Zuby w  sprawie odstąpienia od likwidacji rezerwy celowej w  wysokości ok. 72 mln zł na Poakcesyjny Program Wsparcia Obszarów Wiejskich ‑  do ministra finansów (10531),

 59. posła Jarosława Rusieckiego w  sprawie nowelizacji ustawy o  finansach publicznych ‑  do ministra finansów (10532),

 60. posła Stanisława Lamczyka w  sprawie zamiaru zlikwidowania 80 mln zł rezerwy celowej na Poakcesyjny Program Wsparcia Obszarów Wiejskich ‑  do ministra finansów (10533),

 61. posła Stanisława Lamczyka w  sprawie przepisów ustawy o  spółdzielniach mieszkaniowych, na podstawie których można wystąpić o  ustanowienie odrębnej własności lokalu ‑  do ministra sprawiedliwości (10534),

 62. posła Zbigniewa Wassermanna w  sprawie działań członków Rady Ministrów dotyczących przyznania licencji na grę w  piłkarskiej Ekstraklasie Łódzkiemu Klubowi Sportowemu ‑  ŁKS Łódź, w  postaci prób wywierania presji na właściwe organy PZPN i  nakłaniania do podejmowania działań sprzecznych z  decyzjami Sądu Administracyjnego ‑  do prezesa Rady Ministrów (10535),

 63. posła Grzegorza Roszaka w  sprawie refundacji analogów insulinowych na przykładzie Inowrocławia ‑  do ministra zdrowia (10536),

 64. poseł Anny Sobeckiej w  sprawie wytwarzania paliwa z  dwutlenku węgla ‑  do ministra gospodarki (10537),

 65. poseł Anny Sobeckiej w  sprawie przekazywania 1% podatku organizacjom pożytku publicznego ‑  do ministra finansów (10538),

 66. poseł Anny Sobeckiej w  sprawie budowy elektrowni atomowej w  Polsce ‑  do ministra gospodarki (10539),

 67. poseł Anny Sobeckiej w  sprawie planów podwyższenia składki zdrowotnej ‑  do ministra zdrowia (10540),

 68. poseł Anny Sobeckiej w  sprawie budowy sieci dróg na Euro 2012 ‑  do ministra infrastruktury (10541),

 69. poseł Anny Sobeckiej w  sprawie pomocy społecznej ‑  do ministra pracy i  polityki społecznej (10542),

 70. posła Witolda Pahla w  sprawie bezpieczeństwa energetycznego woj. lubuskiego ‑  do ministra gospodarki (10543),

 71. posła Witolda Pahla w  sprawie oznakowania fotoradarów stacjonarnych ‑  do ministra infrastruktury (10544),

 72. posła Witolda Pahla w  sprawie ustawy o  funduszach promocji produktów rolno‑spożywczych ‑  do ministra rolnictwa i  rozwoju wsi (10545),

 73. posła Janusza Mikulicza w  sprawie zmiany ustawy o  Państwowym Ratownictwie Medycznym w  zakresie ubezpieczeń ratowników medycznych ‑  do ministra zdrowia (10546),

 74. posła Stanisława Rydzonia w  sprawie interpretacji przepisów ustawy o  podatku od towarów i  usług w  zakresie miejsca świadczenia usług prawniczych ‑  do ministra finansów (10547),

 75. posła Tadeusza Wity w  sprawie obecności hormonalnych środków antykoncepcyjnych w  wykazie substancji rakotwórczych występujących w  środowisku pracy ‑  do ministra zdrowia (10548),

 76. posła Marka Polaka w  sprawie zmian przepisów dotyczących kwalifikacji wymaganych od nauczycieli ‑  do ministra edukacji narodowej (10549),

 77. posła Kazimierza Moskala w  sprawie działań podjętych przez Ministerstwo Gospodarki na rzecz przedsiębiorców poszkodowanych wskutek powodzi ‑  do ministra gospodarki (10550),

 78. posła Kazimierza Moskala w  sprawie sytuacji placówek kultury i  obiektów zabytkowych dotkniętych powodzią oraz działań podjętych przez Ministerstwo Kultury i  Dziedzictwa Narodowego na rzecz poszkodowanych ‑  do ministra kultury i  dziedzictwa narodowego (10551),

 79. posła Kazimierza Moskala w  sprawie działań podjętych przez Ministerstwo Rolnictwa i  Rozwoju Wsi na rzecz rolników poszkodowanych wskutek powodzi ‑  do ministra rolnictwa i  rozwoju wsi (10552),

 80. posła Kazimierza Moskala w  sprawie oceny akcji powodziowej na południu Polski oraz działań podjętych przez Radę Ministrów na rzecz poszkodowanych wskutek powodzi ‑  do prezesa Rady Ministrów (10553),

 81. posła Kazimierza Moskala w  sprawie ochrony przeciwpowodziowej kraju oraz działań podjętych przez Ministerstwo Środowiska na rzecz poszkodowanych ‑  do ministra środowiska (10554),

 82. posła Kazimierza Moskala w  sprawie działań w  zakresie edukacji podjętych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej na rzecz poszkodowanych wskutek powodzi ‑  do ministra edukacji narodowej (10555),

 83. posła Kazimierza Moskala w  sprawie działań podjętych przez Ministerstwo Sportu i  Turystyki na rzecz poszkodowanych wskutek powodzi ‑  do ministra sportu i  turystyki (10556),

 84. posła Kazimierza Moskala w  sprawie działań w  zakresie ochrony zdrowia podjętych przez Ministerstwo Zdrowia na rzecz poszkodowanych wskutek powodzi ‑  do ministra zdrowia (10557),

 85. posła Kazimierza Moskala w  sprawie działań w  ramach kompetencji Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i  Administracji podjętych przez ministerstwo na rzecz poszkodowanych wskutek powodzi ‑  do ministra spraw wewnętrznych i  administracji (10558),

 86. posła Kazimierza Moskala w  sprawie działań podjętych przez Ministerstwo Pracy i  Polityki Społecznej na rzecz poszkodowanych wskutek powodzi ‑  do ministra pracy i  polityki społecznej (10559),

 87. posła Kazimierza Moskala w  sprawie plagi dzikich wysypisk śmieci w  polskich lasach ‑  do ministra środowiska (10560),

 88. posła Kazimierza Moskala w  sprawie planów likwidacji rezerwy celowej na Poakcesyjny Program Wsparcia Obszarów Wiejskich ‑  do ministra pracy i  polityki społecznej (10561),

 89. posła Kazimierza Moskala w  sprawie planowanego przez rząd zmniejszenia środków pieniężnych na program "Szklanka mleka" w  nowym roku szkolnym 2009/2010 ‑  do ministra rolnictwa i  rozwoju wsi (10562),

 90. posła Kazimierza Moskala w  sprawie przyszłości systemu emerytalnego w  kraju ‑  do ministra pracy i  polityki społecznej (10563),

 91. posła Kazimierza Moskala w  sprawie sytuacji pracowników PKP Cargo SA z  Podkarpacia ‑  do ministra infrastruktury (10564),

 92. posła Kazimierza Moskala w  sprawie dramatycznej sytuacji szpitali na Podkarpaciu ‑  do ministra zdrowia (10565),

 93. posła Kazimierza Moskala w  sprawie pomocy Polski dla uchodźców klimatycznych ‑  do ministra spraw wewnętrznych i  administracji (10566),

 94. posła Kazimierza Moskala w  sprawie koncepcji powiększenia obszaru miasta Rzeszowa o  sołectwa gminy Tyczyn ‑  do ministra spraw wewnętrznych i  administracji (10567),

 95. poseł Małgorzaty Sadurskiej w  sprawie informacji o  zakończeniu programu społecznego skierowanego do 500 najbiedniejszych gmin ‑  do prezesa Rady Ministrów (10568),

 96. poseł Małgorzaty Sadurskiej w  sprawie wyeliminowania Lublina z  grupy miast, w  których organizowane będą spotkania międzynarodowe w  ramach polskiej prezydencji ‑  do prezesa Rady Ministrów (10569),

 97. poseł Małgorzaty Sadurskiej w  sprawie obowiązków nakładanych na organizacje pozarządowe, posiadające status organizacji pożytku publicznego ‑  do ministra pracy i  polityki społecznej (10570),

 98. poseł Małgorzaty Sadurskiej w  sprawie zmiany algorytmu podziału środków finansowych, które otrzymują oddziały wojewódzkie NFZ na finansowanie świadczeń opieki zdrowotnej ‑  do ministra zdrowia (10571),

 99. poseł Małgorzaty Sadurskiej w  sprawie budowy drogi ekspresowej S17 na odcinku Garwolin ‑  Piaski ze środków Programu Operacyjnego "Infrastruktura i  środowisko" ‑  do ministra rozwoju regionalnego oraz ministra infrastruktury (10572),

 100. poseł Małgorzaty Sadurskiej w  sprawie utrzymania finansowania z  budżetu państwa inwestycji ‑  budowa sądu i  prokuratury rejonowej w  Świdniku ‑  do ministra sprawiedliwości (10573),

 101. poseł Małgorzaty Sadurskiej w  sprawie prywatyzacji Wytwórni Sprzętu Komunikacyjnego PZL‑Świdnik SA bez uwzględnienia pakietu inwestycyjnego oraz pakietu gwarancji pracowniczych ‑  do ministra skarbu państwa (10574),

 102. posła Piotra Cybulskiego w  sprawie nieprawidłowości regulacji prawnych w  ustawie Prawo farmaceutyczne oraz ustawie Kodeks karny, dotyczących penalizacji nielegalnej dystrybucji produktów leczniczych za pośrednictwem Internetu ‑  do ministra zdrowia oraz ministra sprawiedliwości (10575),

 103. poseł Beaty Mazurek w  sprawie wprowadzenia zmiany od 1 stycznia 2010 r. algorytmu podziału środków na koszty świadczeń opieki zdrowotnej pomiędzy oddziały wojewódzkie NFZ ‑  do prezesa Rady Ministrów (10576),

 104. poseł Beaty Mazurek w  sprawie rozliczenia wszystkich świadczeń ponadumownych wykonanych przez wszystkich świadczeniodawców z  woj. lubelskiego w  2008 r. oraz w  I połowie 2009 r. ‑  do ministra zdrowia (10577),

 105. posła Czesława Hoca w  sprawie pilnej kontroli i  nadzoru specjalistycznego z  natychmiastowym wdrożeniem standardów opieki nad kobietą w  czasie porodu i  opieki nad noworodkiem w  oddziałach ginekologiczno‑położniczym i  neonatologicznym Szpitala Miejskiego Św. Trójcy w  Płocku, w  związku z  dramatycznymi okolicznościami porodu jednej z  pacjentek tego szpitala ‑  do ministra zdrowia (10578),

 106. posła Waldemara Andzela w  sprawie wstrzymania waloryzacji rent i  emerytur ‑  do ministra pracy i  polityki społecznej (10579),

 107. posła Waldemara Andzela w  sprawie wzrostu cen za energię elektryczną dla odbiorców przemysłowych ‑  do ministra gospodarki (10580),

 108. posła Marka Kuchcińskiego w  sprawie modernizacji linii kolejowej E30 na odcinku Rzeszów ‑  Medyka ‑  do ministra infrastruktury (10581),

 109. posła Kazimierza Gwiazdowskiego w  sprawie Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich ‑  do prezesa Rady Ministrów (10582),

 110. posła Kazimierza Gwiazdowskiego w  sprawie pomocy rolnikom poszkodowanym w  wyniku obfitych opadów deszczu ‑  do prezesa Rady Ministrów (10583),

 111. posła Kazimierza Gwiazdowskiego w  sprawie melioracji rzeki Brzozówka ‑  do ministra środowiska (10584),

 112. posła Zbigniewa Babalskiego w  sprawie braku płatności ze strony NFZ za wykonane świadczenia przez ZOZ MSWiA z  Warmińsko‑Mazurskiego Centrum Onkologii w  Olsztynie ‑  do ministra zdrowia (10585),

 113. posła Lecha Kołakowskiego w  sprawie zapobiegania i  skutecznego zmniejszenia wzrastającej liczby przestępstw narkotykowych w  Polsce ‑  do ministra spraw wewnętrznych i  administracji (10586),

 114. posła Lecha Kołakowskiego w  sprawie zamiaru zlikwidowania 80 mln zł rezerwy celowej na Poakcesyjny Program Wsparcia Obszarów Wiejskich ‑  do ministra finansów, ministra rozwoju regionalnego oraz ministra pracy i  polityki społecznej (10587),

 115. posła Jarosława Stawiarskiego w  sprawie nieuregulowania przez NFZ SPZOZ w  Kraśniku należności z  tytułu nadwykonań za 2008 r. ‑  do ministra zdrowia (10588),

 116. posła Jarosława Stawiarskiego w  sprawie zamiaru likwidacji 80 mln zł rezerwy celowej na Poakcesyjny Program Wsparcia Obszarów Wiejskich ‑  do prezesa Rady Ministrów (10589),

 117. posła Jarosława Stawiarskiego w  sprawie wstrzymania zabiegów wszczepienia endoprotezy osobom chorym na hemofilię ‑  do ministra zdrowia (10590),

 118. posła Jarosława Stawiarskiego w  sprawie nowelizacji ustawy o  wychowaniu w  trzeźwości i  przeciwdziałaniu alkoholizmowi ‑  do ministra zdrowia (10591),

 119. posła Jarosława Stawiarskiego w  sprawie realizacji działań związanych z  utrzymaniem finansowania z  budżetu państwa inwestycji Sądu Okręgowego w  Lublinie, w  postaci budowy sądu i  prokuratury rejonowej w  Świdniku ‑  do ministra sprawiedliwości (10592),

 120. posła Jarosława Stawiarskiego w  sprawie stanu przygotowań oraz źródeł finansowania reformy obniżenia wieku szkolnego ‑  do ministra edukacji narodowej (10593),

 121. posła Jarosława Stawiarskiego w  sprawie wyczerpania się środków finansowych na zabiegi operacyjne w  Instytucie Fizjologii i  Patologii Słuchu Międzynarodowego Centrum Słuchu i  Mowy w  Kajetanach ‑  do ministra zdrowia (10594),

 122. posła Andrzeja Pałysa w  sprawie braku dostatecznych uregulowań prawnych w  ustawie Prawo farmaceutyczne ‑  do ministra zdrowia (10595),

 123. posła Andrzeja Pałysa w  sprawie problemów osób niepełnosprawnych ‑  do ministra pracy i  polityki społecznej (10596),

 124. posła Mieczysława Kasprzaka w  sprawie funkcjonowania domów pomocy społecznej oraz standardów w  zakresie świadczenia przez nie usług ‑  do ministra pracy i  polityki społecznej (10597),

 125. posła Henryka Gołębiewskiego w  sprawie regulacji prawnych dotyczących wydawania świadectw pracy oraz zaświadczeń o  zarobkach dla byłych pracowników zakładów pracy, które uległy prywatyzacji ‑  do ministra pracy i  polityki społecznej (10598),

 126. posła Stanisława Wziątka w  sprawie działań Agencji Rozwoju Przemysłu SA, które przysporzyły Skarbowi Państwa oraz mniejszościowym udziałowcom i  pracownikom Spółki IN‑TEL w  Czaplinku znaczących strat ‑  do ministra skarbu państwa (10599),

 127. posła Ryszarda Kalisza w  sprawie nadania statusu obozu koncentracyjnego obozowi w  Pruszkowie ‑  Dulag 121 ‑  do prezesa Rady Ministrów (10600),

 128. poseł Jadwigi Zakrzewskiej w  sprawie przestrzegania praw dziecka w  środowisku szkolnym i  pozaszkolnym ‑  do ministra edukacji narodowej (10601),

 129. posła Tomasza Tomczykiewicza w  sprawie utrzymania statusu uzdrowiska przez gminę Goczałkowice‑Zdrój ‑  do ministra infrastruktury (10602),

 130. poseł Izabeli Jarugi‑Nowackiej w  sprawie groźby epidemii gruźlicy ‑  do ministra zdrowia (10603),

 131. posłów Tadeusza Arkita i  Witolda Kochana w  sprawie innowacyjnych technologii pozyskiwania energii ‑  do ministra gospodarki (10604),

 132. posła Marka Cebuli w  sprawie rejestracji wspólników spółek cywilnych do ZUS jako odrębnych płatników ‑  do ministra pracy i  polityki społecznej (10605),

 133. posła Tadeusza Tomaszewskiego w  sprawie braku miejsc na oddziałach intensywnej opieki medycznej ‑  do ministra zdrowia (10606),

 134. posła Tomasza Kamińskiego w  sprawie likwidacji Wojskowego Biura Emerytalnego w  Rzeszowie ‑  do ministra obrony narodowej (10607),

 135. poseł Zdzisławy Janowskiej w  sprawie prawnego uregulowania zasad kształtowania cen w  obrocie farmaceutykami ‑  do ministra zdrowia (10608),

 136. posła Andrzeja Szlachty w  sprawie oszczędności finansowych w  Policji ‑  do ministra spraw wewnętrznych i  administracji (10609),

 137. posła Waldy Dzikowskiego w  sprawie programu aktywizacji osób starszych ‑  do ministra pracy i  polityki społecznej (10610),

 138. posła Waldy Dzikowskiego w  sprawie wywiadów środowiskowych prowadzonych przez kuratorów sądowych ‑  do ministra sprawiedliwości (10611),

 139. posła Waldy Dzikowskiego w  sprawie rozwoju cyfrowych bibliotek ‑  do ministra kultury i  dziedzictwa narodowego (10612),

 140. posła Waldy Dzikowskiego w  sprawie nowego systemu certyfikowania produktów dla sektora kolejowego ‑  do ministra infrastruktury (10613),

 141. posła Henryka Siedlaczka w  sprawie projektu ustawy o  kierujących pojazdami ‑  do ministra infrastruktury (10614),

 142. posła Henryka Siedlaczka w  sprawie propozycji wprowadzenia przepisu umożliwiającego dopuszczenie do realizacji projektów inwestycyjnych, po uprzednim ich obligatoryjnym skonsultowaniu i  uzyskaniu pozytywnej opinii specjalisty z  zakresu ochrony środowiska ‑  do ministra infrastruktury (10615),

 143. posła Henryka Siedlaczka w  sprawie odebrania dodatku do renty i  emerytury z  tytułu nadanych orderów ‑  do ministra pracy i  polityki społecznej (10616),

 144. posła Henryka Siedlaczka w  sprawie bezskuteczności egzekucji komorniczych ‑  do ministra sprawiedliwości (10617),

 145. posła Henryka Siedlaczka w  sprawie uregulowania zobowiązań Skarbu Państwa wobec obywateli RP z  tytułu przedwojennych obligacji i  papierów wartościowych, gwarantowanych lub emitowanych przez Skarb Państwa ‑  do ministra finansów (10618),

 146. posła Henryka Siedlaczka w  sprawie wsparcia działań antykryzysowych podjętych w  Koksowni Przyjaźń sp. z  o.o. w  Dąbrowie Górniczej ‑  do ministra gospodarki (10619),

 147. posła Henryka Siedlaczka w  sprawie zmiany w  systemie świadczeń na rzecz dzieci niepełnosprawnych ‑  do ministra pracy i  polityki społecznej (10620),

 148. posła Henryka Siedlaczka w  sprawie restrukturyzacji Śląskiego Oddziału Straży Granicznej (ŚOSG) ‑  do ministra spraw wewnętrznych i  administracji (10621),

 149. posła Henryka Siedlaczka w  sprawie opinii do projektu ustawy o  ekwiwalencie pieniężnym z  tytułu prawa do bezpłatnego węgla dla osób uprawnionych z  przedsiębiorstw robót górniczych, ze szczególnym uwzględnieniem kwestii wypłaty deputatów węglowych dla emerytów i  rencistów tych przedsiębiorstw ‑  do ministra pracy i  polityki społecznej (10622),

 150. posła Stanisława Wziątka w  sprawie zamiaru zlikwidowania 80 mln zł rezerwy celowej przeznaczonej na finansowanie Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich ‑  do ministra pracy i  polityki społecznej (10623),

 151. posła Zbigniewa Konwińskiego w  sprawie wymogów sanitarnych na sprowadzaną do kraju odzież używaną ‑  do ministra zdrowia (10624),

 152. posła Tadeusza Tomaszewskiego w  sprawie komunikatu dotyczącego możliwości wstrzymania środków finansowych na realizację PPWOW, w  tym na Program Integracji Społecznej ‑  do prezesa Rady Ministrów (10625),

 153. posła Tadeusza Tomaszewskiego w  sprawie niezgodności z  Konstytucją RP ustawy z  dnia 23 stycznia 2009 r. o  zmianie ustawy o  zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin oraz ustawy o  zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i  Służby Więziennej oraz ich rodzin ‑  do ministra obrony narodowej (10626),

 154. posła Adama Krzyśków w  sprawie funkcjonowania systemu ratownictwa medycznego ‑  do ministra zdrowia (10627),

 155. posła Krzysztofa Borkowskiego w  sprawie czasu pracy służb fitosanitarnych ‑  do ministra rolnictwa i  rozwoju wsi (10628),

 156. posła Krzysztofa Borkowskiego w  sprawie zmian w  rozporządzeniach ministra rolnictwa i  rozwoju wsi z  dnia 17 października 2007 r. dotyczących szczegółowych warunków i  trybu przyznawania pomocy finansowej w  tym dania szansy beneficjentom do usunięcia usterek pisarskich i  wprowadzenia uzupełnień w  ramach działań PROW ‑  do ministra rolnictwa i  rozwoju wsi (10629),

 157. posła Krzysztofa Putry w  sprawie emerytur i  rent w  2008 r. ‑  do ministra pracy i  polityki społecznej (10630),

 158. posła Krzysztofa Putry w  sprawie wyjaśnienia kwestii prawnej związanej z  właściwością gminy w  zakresie miejsca zamieszkania osoby ubiegającej się o  umieszczenie w  domu pomocy społecznej oraz meldowania na pobyt stały pensjonariuszy w  domach pomocy ‑  do ministra pracy i  polityki społecznej (10631),

 159. posła Andrzeja Ćwierza w  sprawie przepisów uprawniających do otrzymywania zasiłku rodzinnego ‑  do ministra pracy i  polityki społecznej (10632),

 160. posła Krzysztofa Lipca w  sprawie spadku produkcji rolnej i  jej opłacalności zarówno roślinnej, jak i  zwierzęcej, przy jednoczesnym wzroście cen na środki do produkcji rolnej, na przykładzie woj. świętokrzyskiego ‑  do ministra rolnictwa i  rozwoju wsi (10633),

 161. poseł Marii Zuby w  sprawie odstąpienia od likwidacji rezerwy celowej w  wysokości 72,5 mln zł na Poakcesyjny Program Wsparcia Obszarów Wiejskich ‑  do ministra pracy i  polityki społecznej (10634),

 162. posła Artura Górskiego w  sprawie problemów finansowych mediów publicznych, a  szczególnie Programu 2 Polskiego Radia ‑  do prezesa Rady Ministrów (10635),

 163. posła Jacka Tomczaka w  sprawie problemów finansowych Polskiego Radia ‑  do ministra kultury i  dziedzictwa narodowego oraz ministra skarbu państwa (10636),

 164. posła Jana Filipa Libickiego w  sprawie osób chorych na hemofilię ‑  do ministra zdrowia (10637),

 165. posła Tadeusza Sławeckiego w  sprawie takiej zmiany przepisów księgi IV Kodeksu cywilnego, aby były w  niej zawarte regulacje dotyczące możliwości wystąpienia z  wnioskiem o  stwierdzenie praw do spadku po osobie, która nadal figuruje w  ewidencji gruntów prowadzonej przez starostów ‑  do ministra sprawiedliwości (10638),

 166. posła Jerzego Polaczka w  sprawie polityki rodzinnej rządu ‑  do prezesa Rady Ministrów (10639),

 167. posłów Renaty Butryn i  Piotra Tomańskiego w  sprawie zmiany programowej i  organizacyjnej szkolnictwa zawodowego ‑  do ministra edukacji narodowej (10640),

 168. posła Wojciecha Saługi w  sprawie kompetencji dotyczących stwierdzania zgonu pacjenta ‑  do ministra zdrowia (10641),

 169. poseł Barbary Bartuś w  sprawie zbyt niskiej kwoty świadczenia pielęgnacyjnego przyznawanego rodzicowi na utrzymanie niepełnosprawnych dzieci ‑  do ministra pracy i  polityki społecznej (10642),

 170. posła Lecha Kołakowskiego w  sprawie ustalenia właściwości miejscowej gminy według miejsca zamieszkania osoby ubiegającej się o  umieszczenie w  domu pomocy społecznej ‑  do ministra pracy i  polityki społecznej (10643),

 171. posła Lecha Kołakowskiego w  sprawie skreślenia z  listy projektów współfinansowanych przez UE zbiornika wodnego Kąty ‑  Myscowa w  Beskidzie Niskim ‑  do ministra rozwoju regionalnego (10644),

 172. posła Krzysztofa Putry w  sprawie dochodów NFZ ‑  do ministra zdrowia (10645),

 173. posła Arkadego Fiedlera w  sprawie podjęcia działań zmierzających do zmiany rozwiązań w  zakresie szkolnictwa zawodowego w  kierunku zwiększenia okresu praktycznej nauki zawodu do 3 lat, czyli do całego okresu w  trzyletniej szkole zawodowej ‑  do ministra edukacji narodowej (10646),

 174. posła Marka Wojtkowskiego w  sprawie zabezpieczenia stopnia wodnego we Włocławku, zwiększenia bezpieczeństwa powodziowego i  przeciwdziałania erozji na Wiśle od Nieszawy do Torunia ‑  do ministra środowiska (10647),

 175. posłów Witolda Kochana i  Tadeusza Arkita w  sprawie utraty statusu bezrobotnego ‑  do ministra pracy i  polityki społecznej (10648),

 176. posłów Witolda Kochana i  Tadeusza Arkita w  sprawie standardów udostępniania informacji w  formie elektronicznej przez instytucje państwowe ‑  do ministra spraw wewnętrznych i  administracji (10649),

 177. posła Łukasza Zbonikowskiego w  sprawie planowanej likwidacji rezerwy celowej na Poakcesyjny Program Wsparcia Obszarów Wiejskich ‑  do ministra finansów oraz ministra pracy i  polityki społecznej (10650),

 178. posła Jerzego Rębka oraz grupy posłów w  sprawie uproszczenia procedury zgłaszania do ARiMR faktu wystąpienia nadzwyczajnych okoliczności, które spowodowały zniszczenie upraw rolnych lub uniemożliwiają dopełnienie warunków utrzymania w  dobrej kulturze gruntów rolnych, zadeklarowanych we wniosku o  przyznanie płatności bezpośrednich ‑  do ministra rolnictwa i  rozwoju wsi (10651),

 179. posła Piotra Stanke w  sprawie zamiaru likwidacji 80 mln zł rezerwy celowej na Poakcesyjny Program Wsparcia Obszarów Wiejskich ‑  do ministra pracy i  polityki społecznej (10652),

 180. posła Zbigniewa Chmielowca oraz grupy posłów w  sprawie wysokości kar za nielegalną wycinkę drzew i  krzewów ‑  do ministra środowiska (10653),

 181. posła Piotra Babinetza w  sprawie sytuacji finansowej PKP Cargo SA, a  w  szczególności przyszłości PKP Cargo Przemyśl ‑  do ministra infrastruktury (10654),

 182. posła Piotra Babinetza w  sprawie zmiany przepisów określających standardy obowiązujące w  domach pomocy społecznej oraz zasad odpłatności za pobyt mieszkańców ‑  do ministra pracy i  polityki społecznej (10655),

 183. posła Artura Górskiego w  sprawie ograniczeń praw wyborczych polskiej mniejszości na Litwie ‑  do ministra spraw zagranicznych (10656),

 184. posła Roberta Węgrzyna w  sprawie art. 82 ustawy o  emeryturach i  rentach z  Funduszu Ubezpieczeń Społecznych ‑  do prezesa Rady Ministrów (10657),

 185. posła Jacka Osucha w  sprawie rozszerzenia kręgu osób uprawnionych do rekompensaty za przymusowe zatrudnianie w  kopalniach węgla, kamieniołomach, zakładach uranu i  batalionach budowlanych ‑  do ministra pracy i  polityki społecznej (10658),

 186. posła Czesława Hoca w  sprawie katastrofalnej decyzji likwidacji rezerwy celowej na Poakcesyjny Program Wsparcia Obszarów Wiejskich (PPWOW) wobec już zawartych umów na realizację usług społecznych dla najbardziej potrzebujących 13 gmin w  woj. zachodniopomorskim (w większości ‑  gmin popegeerowskich) ‑  do ministra pracy i  polityki społecznej (10659),

 187. poseł Izabelli Sierakowskiej w  sprawie włączenia projektu rozbudowy Portu Lotniczego Lublin SA do transeuropejskiej sieci transportowej TEN‑T ‑  do ministra infrastruktury (10660),

 188. posła Sławomira Rybickiego w  sprawie ustawy o  ochronie osób i  mienia ‑  do ministra sprawiedliwości (10661),

 189. posła Marka Krząkały w  sprawie podjęcia działań mających na celu wsparcie polskiego przemysłu motoryzacyjnego ‑  do ministra gospodarki (10662),

 190. posła Marka Krząkały w  sprawie aktualnego stanu i  perspektyw rozwoju ustroju samorządu terytorialnego ‑  do ministra spraw wewnętrznych i  administracji (10663),

 191. posła Marka Krząkały w  sprawie zmiany przepisów dotyczących stosowania osadów ściekowych w  rolnictwie ‑  do ministra środowiska (10664),

 192. posła Marka Krząkały w  sprawie trybu powoływania powiatowych komisji lekarskich i  wynagradzania członków komisji ‑  do ministra spraw wewnętrznych i  administracji (10665),

 193. posła Marka Krząkały w  sprawie trybu uchylania immunitetu sędziowskiego i  odpowiedzialności karnej sędziów ‑  do ministra sprawiedliwości (10666),

 194. poseł Moniki Wielichowskiej w  sprawie przewidywanej restrukturyzacji prokuratur i  sądów ‑  podstawowego szczebla w  hierarchii wymiaru sprawiedliwości, na przykładzie Prokuratury Rejonowej w  Bystrzycy Kłodzkiej ‑  do ministra sprawiedliwości (10667),

 195. poseł Moniki Wielichowskiej w  sprawie złożonego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w  Kłodzku wniosku "Romowie ‑  sąsiedzi" do Programu Operacyjnego "Kapitał ludzki", priorytet: Zatrudnienie i  integracja, działanie 1.3 Ogólnopolskie programy integracji i  aktywizacji zawodowej ‑  do ministra spraw wewnętrznych i  administracji (10668),

 196. poseł Moniki Wielichowskiej w  sprawie leków refundowanych w  leczeniu fenyloketonurii ‑  do ministra zdrowia (10669),

 197. poseł Moniki Wielichowskiej w  sprawie przyszłości Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich ‑  do prezesa Rady Ministrów (10670),

 198. poseł Moniki Wielichowskiej w  sprawie umorzenia postępowania upadłościowego byłej Fabryki Mebli w  Bystrzycy Kłodzkiej ‑  do ministra skarbu państwa (10671),

 199. poseł Moniki Wielichowskiej w  sprawie podziału etatów orzeczniczych w  prokuraturach okręgu świdnickiego ‑  do ministra sprawiedliwości (10672),

 200. posła Marka Opioły w  sprawie zabezpieczenia logistycznego zagranicznych misji wojskowych ‑  do ministra obrony narodowej (10673),

 201. posła Marka Opioły w  sprawie konsekwencji wprowadzenia reform w  polskiej armii ‑  do ministra obrony narodowej (10674),

 202. posła Marka Opioły w  sprawie stanu śmigłowców wojskowych w  polskiej armii ‑  do ministra obrony narodowej (10675),

 203. posła Marka Opioły w  sprawie reformy systemu emerytur wojskowych ‑  do ministra obrony narodowej (10676),

 204. posła Marka Opioły w  sprawie likwidacji służby zastępczej w  Policji i  bezpieczeństwa na ulicach polskich miast ‑  do ministra spraw wewnętrznych i  administracji (10677),

 205. poseł Magdaleny Gąsior‑Marek oraz grupy posłów w  sprawie przekazania przyznanej dotacji na budowę i  wyposażenie hali sportowej i  pływalni w  Akademii Rolniczej w  Lublinie (zadanie nr 651) ‑  do ministra nauki i  szkolnictwa wyższego (10678),

 206. posłanek Elżbiety Witek i  Anny Zalewskiej w  sprawie niepokojących informacji dotyczących finansowania szkół rolniczych prowadzonych przez ministra rolnictwa i  rozwoju wsi ‑  do ministra rolnictwa i  rozwoju wsi (10679),

 207. posłanek Elżbiety Witek i  Anny Zalewskiej w  sprawie programu "Radosna szkoła" ‑  do ministra edukacji narodowej (10680),

 208. posłanek Elżbiety Witek i  Anny Zalewskiej w  sprawie ograniczenia rezerwy celowej na realizację Narodowego Programu Stypendialnego ‑  do ministra edukacji narodowej (10681),

 209. posła Waldemara Andzela w  sprawie przeniesienia 13. Pułku Przeciwlotniczego z  Elbląga do Gołdapi ‑  do ministra obrony narodowej (10682),

 210. posła Kazimierza Gwiazdowskiego w  sprawie gminnych składowisk odpadów komunalnych ‑  do ministra środowiska (10683),

 211. posła Ryszarda Terleckiego w  sprawie egzaminu maturalnego z  języka polskiego ‑  do ministra edukacji narodowej (10684),

 212. posła Bogusława Kowalskiego w  sprawie nieuwzględniania byłych studentów, którzy zostali relegowani ze studiów za swoje zaangażowanie w  walkę o  niepodległą Polskę w  latach 1945‑1989 w  uprawnieniach emerytalnych ‑  do ministra pracy i  polityki społecznej (10685),

 213. posła Bogusława Kowalskiego w  sprawie wdrażania do polskich przepisów prawnych normy PN‑EN 15227 ‑  do ministra infrastruktury (10686),

 214. posła Lecha Kołakowskiego w  sprawie znacznego wzrostu bezrobocia wśród młodzieży ‑  do ministra edukacji narodowej oraz ministra pracy i  polityki społecznej (10687),

 215. poseł Barbary Bartuś w  sprawie wzrostu cen paliw ‑  do ministra gospodarki (10688),

 216. poseł Barbary Bartuś w  sprawie wysokości kosztów ponoszonych przez opiekunów dzieci niepełnosprawnych podczas turnusów rehabilitacyjnych ‑  do ministra pracy i  polityki społecznej (10689),

 217. posła Krzysztofa Putry w  sprawie projektu uchwały Rady Ministrów z  dnia 6 lipca 2009 r. zmieniającego uchwałę w  sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą "Narodowy program przebudowy dróg lokalnych 2008‑2011" ‑  do prezesa Rady Ministrów (10690),

 218. posła Krzysztofa Putry w  sprawie sytuacji finansowej spółek Skarbu Państwa na koniec 2008 r. ‑  do ministra skarbu państwa (10691),

 219. poseł Beaty Szydło oraz grupy posłów w  sprawie wprowadzenia regulacji prawnych umożliwiających korzystanie z  ulg i  zniżek studenckich dla absolwentów studiów I stopnia ‑  do ministra nauki i  szkolnictwa wyższego (10692),

 220. poseł Elżbiety Streker‑Dembińskiej w  sprawie zwiększenia skuteczności zapobiegania chorobom zakaźnym i  zakażeniom ‑  do ministra zdrowia (10693),

 221. poseł Elżbiety Streker‑Dembińskiej w  sprawie zasad wypłacania dodatku do zasiłku tzw. becikowego i  jednorazowej zapomogi z  tytułu urodzenia dziecka oraz uzależnienia jej od pozostawania ciężarnej pod regularną opieką medyczną ‑  do ministra zdrowia (10694),

 222. poseł Elżbiety Streker‑Dembińskiej w  sprawie zwiększenia dostępności terapii substytucyjnej w  leczeniu uzależnień ‑  do ministra zdrowia (10695),

 223. poseł Elżbiety Streker‑Dembińskiej w  sprawie leczenia dzieci chorych na astmę ‑  do ministra zdrowia (10696),

 224. poseł Elżbiety Streker‑Dembińskiej w  sprawie dostosowania naszego kraju do wymogów UE w  zakresie badania mięsa na obecność włośni ‑  do ministra rolnictwa i  rozwoju wsi (10697),

 225. poseł Elżbiety Streker‑Dembińskiej w  sprawie poprawy jakości życia na rzecz osób z  chorobą Parkinsona ‑  do ministra zdrowia (10698),

 226. poseł Elżbiety Streker‑Dembińskiej w  sprawie problemu profilaktyki czerniaka ‑  do ministra zdrowia (10699),

 227. poseł Elżbiety Streker‑Dembińskiej w  sprawie rezerwy celowej na Poakcesyjny Program Wsparcia Obszarów Wiejskich ‑  do ministra finansów (10700),

 228. poseł Elżbiety Streker‑Dembińskiej w  sprawie nowelizacji ustawy o  finansach publicznych ‑  do ministra finansów oraz ministra rolnictwa i  rozwoju wsi (10701),

 229. posła Sławomira Kopycińskiego w  sprawie zlikwidowania przez Radę Ministrów rezerwy celowej na Poakcesyjny Program Wsparcia Obszarów Wiejskich ‑  do prezesa Rady Ministrów (10702),

 230. posła Adama Krupy w  sprawie uzyskania 20% wskaźnika udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych w  energetycznym bilansie finalnym do 2020 r. ‑  do ministra gospodarki (10703),

 231. posłanek Danuty Pietraszewskiej i  Elżbiety Pierzchały w  sprawie sprawiedliwego budżetu dla śląskiej kasy NFZ na 2010 r. ‑  do ministra zdrowia (10704),

 232. posła Grzegorza Roszaka w  sprawie ustawy o  promocji zatrudnienia i  instytucjach rynku pracy ‑  do ministra pracy i  polityki społecznej (10705),

 233. posła Jana Kamińskiego w  sprawie reformy Służby Celnej ‑  do ministra finansów (10706),

 234. posła Jana Kamińskiego w  sprawie bezpłatnych podręczników dla uczniów niesłyszących i  niewidomych ‑  do ministra edukacji narodowej (10707),

 235. posła Jana Kamińskiego w  sprawie braku wolnych miejsc na oddziałach intensywnej opieki medycznej ‑  do ministra zdrowia (10708),

 236. posła Jana Kamińskiego w  sprawie przyszłości wojska w  Gołdapi ‑  do ministra obrony narodowej (10709),

 237. posła Grzegorza Pisalskiego w  sprawie nieopłacania przez urzędy pracy składki na powszechne ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne ‑  do ministra finansów (10710),

 238. posła Jana Musiała w  sprawie zmiany decyzji dyrektorów oddziałów wojewódzkich NFZ, narzucającej świadczeniodawcom dzielenie umów na rok 2009 w  zakresie ambulatoryjnej opieki specjalistycznej na dwa okresy rozliczeniowe ‑  do ministra zdrowia (10711),

 239. poseł Agnieszki Kozłowskiej‑Rajewicz oraz grupy posłów w  sprawie problemu uzyskiwania zaświadczeń o  pracy w  szczególnie uciążliwych warunkach przez osoby wykonujące swoje obowiązki w  ramach delegacji ‑  do ministra pracy i  polityki społecznej (10712),

 240. poseł Danuty Pietraszewskiej w  sprawie zaostrzenia przepisów dotyczących kwalifikacji osób ubiegających się o  uprawnienia wychowawcy kolonijnego ‑  do ministra edukacji narodowej (10713),

 241. posła Wojciecha Szaramy w  sprawie zagwarantowania w  budżecie państwa na rok 2010 środków na inwestycje początkowe w  górnictwie, pozwalające wydłużyć okres eksploatacji złóż krajowych ‑  do ministra gospodarki (10714),

 242. posła Wojciecha Szaramy w  sprawie dramatycznej sytuacji finansowej Programu 2 Polskiego Radia ‑  do prezesa Rady Ministrów (10715),

 243. posła Wojciecha Szaramy w  sprawie stanu zabytków kultury polskiej we Lwowie ‑  do ministra kultury i  dziedzictwa narodowego (10716),

 244. posła Wojciecha Szaramy w  sprawie przestrzegania praw mniejszości polskiej na Litwie ‑  do ministra spraw zagranicznych (10717),

 245. posła Wojciecha Szaramy w  sprawie pomocy polskim organizacjom działającym na dawnych kresach II Rzeczypospolitej i  usprawnienia procedury wydawania Karty Polaka ‑  do ministra spraw zagranicznych (10718),

 246. poseł Teresy Piotrowskiej w  sprawie wprowadzenia do katalogu JGP finansowania kosztów pobytu pacjentów w  hotelu Pozyton, działającego przy Centrum Onkologii w  Bydgoszczy ‑  do ministra zdrowia (10719),

 247. posła Marka Matuszewskiego w  sprawie wzrostu bezrobocia wśród młodzieży ‑  do ministra pracy i  polityki społecznej (10720),

 248. posła Dawida Jackiewicza w  sprawie zakresu oraz przebiegu procesu prywatyzacji spółek Skarbu Państwa ‑  do ministra skarbu państwa (10721),

 249. poseł Elżbiety Jakubiak w  sprawie konieczności informowania o  groźnych powikłaniach wywołanych wirusem opryszczki ‑  do ministra zdrowia (10722),

 250. poseł Jadwigi Wiśniewskiej w  sprawie zmiany sposobu finansowania dróg krajowych znajdujących się w  granicach miast na prawach powiatu ‑  do ministra infrastruktury (10723),

 251. posła Włodzimierza Karpińskiego w  sprawie uczęszczania dzieci do placówek przedszkolnych ‑  do ministra edukacji narodowej (10724),

 252. posła Włodzimierza Karpińskiego w  sprawie dodatkowych środków dla budżetów gmin, w  związku z  wprowadzeniem obowiązku szkolnego dla 6‑latków ‑  do ministra edukacji narodowej (10725),

 253. posła Włodzimierza Karpińskiego w  sprawie cen gazu zużywanego do produkcji przez duże przedsiębiorstwa takie jak np. Zakłady Azotowe Puławy SA ‑  do ministra gospodarki (10726),

 254. posła Włodzimierza Karpińskiego w  sprawie złej sytuacji polskiego rolnictwa ‑  do ministra rolnictwa i  rozwoju wsi (10727),

 255. posła Włodzimierza Karpińskiego w  sprawie minimum egzystencji i  wzrostu świadczeń społecznych ‑  do ministra pracy i  polityki społecznej (10728),

 256. posła Włodzimierza Karpińskiego w  sprawie dochodzenia praw przed sądami przez osoby represjonowane w  stanie wojennym ‑  do ministra sprawiedliwości (10729),

 257. posła Włodzimierza Karpińskiego w  sprawie budowy drogi ekspresowej S17 oraz modernizacji drogi wojewódzkiej nr 801 ‑  do ministra infrastruktury (10730),

 258. posła Sławomira Zawiślaka w  sprawie przeszkód w  uzyskiwaniu przez rolników pomocy na zalesianie w  ramach PROW 2007‑2013, z  uwagi na położenie gruntów na obszarze Natura 2000 ‑  do ministra rolnictwa i  rozwoju wsi (10731),

 259. posła Sławomira Zawiślaka w  sprawie planowanej likwidacji gospodarstw pomocniczych i  zakładów budżetowych w  ramach projektowanej nowelizacji ustawy o  finansach publicznych ‑  do ministra finansów (10732),

 260. posła Sławomira Zawiślaka w  sprawie negatywnych skutków planowanej likwidacji Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich ‑  do prezesa Rady Ministrów (10733),

 261. posła Sławomira Zawiślaka w  sprawie podziału środków finansowych z  NFZ na poszczególne województwa ‑  do ministra zdrowia (10734),

 262. posła Sławomira Zawiślaka w  sprawie prac nad nowym ceremoniałem wojskowym w  zakresie udziału kompanii honorowych Wojska Polskiego w  nabożeństwach religijnych związanych z  uroczystościami patriotycznymi ‑  do ministra obrony narodowej (10735),

 263. poseł Marzenny Drab w  sprawie występujących braków środków finansowych na realizację zadań państwa w  zakresie promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia oraz aktywizacji zawodowej do końca 2009 r., w  dobie kryzysu i  potrzeb lokalnych rynków pracy ‑  do ministra pracy i  polityki społecznej (10736),

 264. poseł Barbary Bartuś w  sprawie decyzji rządu RP dotyczącej zlikwidowania rezerwy celowej na Poakcesyjny Program Wsparcia Obszarów Wiejskich ‑  do ministra finansów (10737),

 265. posła Marka Matuszewskiego w  sprawie wysokich opłat za przejazdy autostradami ‑  do ministra infrastruktury (10738),

 266. posła Jacka Tomczaka w  sprawie pozyskania amerykańskiej technologii w  ramach offsetu dla Zakładów Przemysłu Metalowego im. H. Cegielskiego w  Poznaniu ‑  do ministra gospodarki (10739),

 267. poseł Bożeny Kotkowskiej w  sprawie nowelizacji ustawy budżetowej na rok 2009 w  zakresie zmniejszenia wydatków Ministerstwa Edukacji Narodowej na edukację i  wychowanie ‑  do ministra edukacji narodowej (10740),

 268. poseł Bożeny Kotkowskiej w  sprawie nowelizacji ustawy budżetowej na rok 2009 w  zakresie zmniejszenia wydatków Ministerstwa Pracy i  Polityki Społecznej na pomoc społeczną i  świadczenia rodzinne o  2,3 mld zł ‑  do ministra pracy i  polityki społecznej (10741),

 269. poseł Bożeny Kotkowskiej w  sprawie dotychczasowych i  planowanych działań strony polskiej w  związku z  planowanym przez władze czeskiego woj. śląsko‑morawskiego wybudowaniem spalarni odpadów komunalnych w  Karwinie, tj. 7 km od granicy Polski ‑  do ministra środowiska (10742),

 270. posła Bartosza Arłukowicza w  sprawie wypowiedzianej publicznie przez ministra spraw zagranicznych pochwały stosowania kary śmierci ‑  do ministra spraw zagranicznych (10743),

 271. posła Bartosza Arłukowicza w  sprawie terminu wprowadzenia refundacji kosztów zakupu osprzętu niezbędnego do podawania czynnika krzepnięcia w  ramach programu profilaktycznego "Zapobieganie krwawieniom u dzieci z  hemofilią A i  B" ‑  do ministra zdrowia (10744),

 272. posła Bronisława Dutki w  sprawie stosowania przepisów emerytalnych wobec funkcjonariuszy Policji i  innych służb mundurowych, którzy odeszli na emeryturę (rentę) przed dniem 1 stycznia 1999 r. ‑  do ministra spraw wewnętrznych i  administracji (10745),

 273. posła Bronisława Dutki w  sprawie wydania rozporządzenia Rady Ministrów na podstawie art. 2 ustawy o  szczególnych zasadach odbudowy, remontów i  rozbiórek obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w  wyniku działania żywiołu ‑  do prezesa Rady Ministrów (10746),

 274. posła Tadeusza Iwińskiego w  sprawie transakcji Polski z  państwem Katar ‑  do prezesa Rady Ministrów (10747),

 275. posła Tomasza Lenza w  sprawie nowelizacji ustawy o  doradztwie podatkowym ‑  do ministra finansów (10748),

 276. posła Tomasza Lenza w  sprawie udzielenia gwarancji kredytowych dla drugiego etapu autostrady A1 ‑  do ministra finansów (10749),

 277. posła Sławomira Kłosowskiego w  sprawie różnic programowych w  nauczaniu sześciolatków ‑  do ministra edukacji narodowej (10750),

 278. poseł Anny Paluch oraz grupy posłów w  sprawie niskiego poziomu wykorzystania środków z  Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich przeznaczonych na tworzenie i  rozwój mikroprzedsiębiorstw na wsi ‑  do ministra rolnictwa i  rozwoju wsi (10751),

 279. poseł Barbary Bartuś oraz grupy posłów w  sprawie problemów w  uzyskaniu emerytury pomostowej przez osoby pracujące w  szczególnych warunkach lub szczególnym charakterze ‑  do ministra pracy i  polityki społecznej (10752),

 280. posła Adama Gawędy oraz grupy posłów w  sprawie bardzo trudnej sytuacji w  Jastrzębskiej Spółce Węglowej SA , braku skutecznych działań zmierzających do jej poprawy oraz sporu pomiędzy zarządem JSW a  organizacjami związkowymi ‑  do prezesa Rady Ministrów (10753),

 281. posła Zbigniewa Kozaka w  sprawie wysokości środków finansowych przeznaczonych na rzecz Szpitala Morskiego im. PCK w  Gdyni w  ramach "Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowych, zadanie: Utworzenie w  Polsce systemu radioterapii onkologicznej ‑  Doposażenie i  modernizacja zakładów radioterapii". ‑  do ministra zdrowia (10754),

 282. poseł Marzeny Okła‑Drewnowicz w  sprawie zmian prawnych umożliwiających powoływanie do życia społecznych młodzieżowych rad powiatowych ‑  do ministra spraw wewnętrznych i  administracji (10755),

 283. posłów Marka Zielińskiego i  Ewy Drozd w  sprawie wdrożenia "Narodowego programu leczenia chorych na stwardnienie rozsiane" ‑  do ministra zdrowia (10756),

 284. posła Tadeusza Arkita oraz grupy posłów w  sprawie koniecznych do podjęcia działań legislacyjnych w  gospodarce odpadami ‑  do prezesa Rady Ministrów (10757),

 285. poseł Haliny Rozpondek w  sprawie Izby Skarbowej w  Katowicach Ośrodka Zamiejscowego w  Częstochowie ‑  do ministra finansów (10758),

 286. posła Marka Zielińskiego w  sprawie nierównych zarobków asystentów sądowych ‑  do ministra sprawiedliwości (10759),

 287. poseł Gabrieli Masłowskiej w  sprawie krzywdzącego dla Lubelszczyzny algorytmu podziału środków finansowych z  NFZ ‑  do ministra zdrowia (10760),

 288. poseł Gabrieli Masłowskiej w  sprawie działań polskiego rządu w  kontekście wyroku Niemieckiego Federalnego Trybunału Konstytucyjnego z  dnia 30 czerwca 2009 r. w  sprawie Traktatu z  Lizbony ‑  do prezesa Rady Ministrów (10761),

 289. posła Łukasza Gibały w  sprawie podjęcia działań na rzecz przekazania samorządom wojewódzkim należących do Skarbu Państwa udziałów w  spółkach zarządzających specjalnymi strefami ekonomicznymi ‑  do ministra gospodarki (10762),

 290. posła Przemysława Gosiewskiego w  sprawie reformy szkolnictwa zawodowego w  polskim systemie oświaty do 2012 r. ‑  do ministra edukacji narodowej (10763),

 291. posła Wiesława Wody w  sprawie sposobu rozliczania przez NFZ umów zawartych na 2009 r. w  zakresie ambulatoryjnej opieki specjalistycznej ‑  do ministra zdrowia (10764),

 292. posła Jana Burego s. Józefa w  sprawie projektu nowelizacji ustawy o  szkolnictwie wyższym ‑  do ministra nauki i  szkolnictwa wyższego (10765),

 293. posła Janusza Chwieruta w  sprawie poszerzenia zakresu III Etapu Oświęcimskiego Programu Rządowego realizowanego w  latach 2007‑2011 o  zadanie: dokończenie budowy Pomnika ‑  Hospicjum Miastu Oświęcim ‑  do ministra spraw wewnętrznych i  administracji (10766),

 294. posła Wiesława Janczyka w  sprawie wyjaśnienia wątpliwości związanych ze sprzecznym przepisem NFZ dotyczącym konieczności przeprowadzenia podwójnego zabiegu leczącego porażenia ruchowe ‑  do ministra zdrowia (10767),

 295. poseł Katarzyny Matusik‑Lipiec w  sprawie zwrotu kosztów za badania kliniczne ‑  do ministra zdrowia (10768),

 296. poseł Katarzyny Matusik‑Lipiec w  sprawie regulacji spotkań przedstawicieli medycznych z  lekarzami ‑  do ministra zdrowia (10769),

 297. poseł Joanny Muchy w  sprawie włączenia projektu rozbudowy Portu Lotniczego Lublin SA do Transeuropejskiej Sieci Tramsportowej TEN‑T ‑  do ministra infrastruktury (10770),

 298. poseł Joanny Muchy w  sprawie prac nad projektem założeń do ustawy o  utrzymaniu czystości i  porządku w  gminach ‑  do prezesa Rady Ministrów (10771),

 299. posła Roberta Telusa oraz grupy posłów w  sprawie zmniejszenia rezerwy celowej na Poakcesyjny Program Wsparcia Obszarów Wiejskich ‑  do prezesa Rady Ministrów (10772),

 300. posła Dariusza Seligi w  sprawie aktualnej sytuacji w  polskich Siłach Zbrojnych ‑  do ministra obrony narodowej (10773),

 301. posła Dariusza Seligi w  sprawie aktualnej sytuacji polskiej mniejszości narodowej na Litwie, w  tym przede wszystkim respektowania praw Polaków ‑  do ministra spraw zagranicznych (10774),

 302. posła Dariusza Seligi w  sprawie opłaty za przystąpienie do egzaminu konkursowego na aplikacje prawnicze ‑  do ministra sprawiedliwości (10775),

 303. posła Jana Burego s. Józefa w  sprawie planów likwidacji Prokuratury Rejonowej w  Ropczycach ‑  do ministra sprawiedliwości (10776),

 304. posła Zbigniewa Pacelta w  sprawie uregulowania zobowiązań NFZ wobec ZOZ w  Ostrowcu Świętokrzyskim wynikających z  kontraktu na świadczenie usług medycznych ‑  do ministra zdrowia (10777),

 305. posła Andrzeja Mikołaja Dery w  sprawie konieczności uwzględnienia zmian w  przepisach dotyczących bezpieczeństwa statków rybackich ‑  do ministra rolnictwa i  rozwoju wsi (10778),

 306. posłów Jarosława Sellina i  Kazimierza Michała Ujazdowskiego w  sprawie realizacji zobowiązania do wsparcia dla programów: II Programu Polskiego Radia i  TVP Kultura ‑  do prezesa Rady Ministrów (10779),

 307. posła Andrzeja Adamczyka w  sprawie weryfikacji istniejących obszarów o  niekorzystnych warunkach gospodarowania (ONW) na terenach Małopolski ‑  do ministra rolnictwa i  rozwoju wsi (10780),

 308. posła Andrzeja Adamczyka w  sprawie możliwości opodatkowania gier i  zakładów internetowych ‑  do ministra finansów (10781),

 309. posła Marka Asta w  sprawie skutków błędnej wykładni art. 71 ust. 1 pkt 3 i  art. 72 ust. 1 w  związku z  art. 127 ust. 4 ustawy Prawo o  szkolnictwie wyższym ‑  do prezesa Rady Ministrów (10782),

 310. poseł Grażyny Gęsickiej w  sprawie przyłączania do Rzeszowa sołectwa Budziwój oraz braku uregulowań prawnych dotyczących poszerzania obszaru miast ‑  do ministra spraw wewnętrznych i  administracji (10783),

 311. posła Czesława Hoca w  sprawie krzywd, przywrócenia poczucia elementarnej sprawiedliwości oraz zadośćuczynienia moralnego i  materialnego poszkodowanym przez wymiar sprawiedliwości w  wyniku nierzetelnego i  nieprawidłowego postępowania procesowego, na przykładzie sprawy mieszkańca Koszalina ‑  do ministra sprawiedliwości (10784),

 312. poseł Joanny Muchy w  sprawie opłat skarbowych od udzielonego pełnomocnictwa ‑  do ministra finansów (10785),

 313. poseł Joanny Muchy w  sprawie przeprowadzenia weryfikacji kryteriów dochodowych kwot uprawniających do świadczeń rodzinnych oraz kwot poszczególnych świadczeń ‑  do ministra pracy i  polityki społecznej (10786),

 314. posła Łukasza Gibały w  sprawie wprowadzenia zmian w  sposobie finansowania jednostek samorządu terytorialnego polegających na włączeniu do źródeł ich dochodów udziałów w  podatkach pośrednich ‑  do ministra finansów (10787),

 315. posła Andrzeja Ćwierza w  sprawie sytuacji w  oddziałach regionalnych TVP SA, na przykładzie Oddziału TVP w  Rzeszowie ‑  do ministra skarbu państwa (10788),

 316. posła Henryka Milcarza w  sprawie ograniczenia środków finansowych na zadania gmin realizowane w  ramach Programu Integracji Społecznej ‑  do ministra pracy i  polityki społecznej (10789),

 317. posła Ryszarda Zbrzyznego w  sprawie kryzysowej sytuacji w  Zakładach Chemicznych Police SA ‑  do prezesa Rady Ministrów (10790),

 318. posła Jana Widackiego w  sprawie liczby przestępstw stwierdzonych oraz wykrytych przez ABW ‑  w  roku 2008 oraz w  latach 200‑2007 ‑  do prezesa Rady Ministrów (10791),

 319. posła Henryka Milcarza w  sprawie wprowadzenia możliwości awansów na kolejne stopnie dla policjantów będących w  stanie spoczynku ‑  do ministra spraw wewnętrznych i  administracji (10792),

 320. posła Jacka Pilcha w  sprawie okresów ważności legitymacji studenckich ‑  do ministra nauki i  szkolnictwa wyższego (10793),

 321. posła Jacka Pilcha w  sprawie zapomóg dla uczestników Poznańskiego Czerwca '56 ‑  do ministra pracy i  polityki społecznej (10794),

 322. posła Jacka Pilcha w  sprawie wprowadzenia uprawnień do kierowania motorowerami i  skuterami o  pojemności silnika do 50 centymetrów sześciennych ‑  do ministra infrastruktury (10795),

 323. posła Jacka Pilcha w  sprawie braku dostatecznej liczby karetek w  woj. małopolskim ‑  do ministra zdrowia (10796),

 324. posła Jacka Pilcha w  sprawie realizacji budowy autostrad ‑  do ministra infrastruktury (10797),

 325. posła Jacka Pilcha w  sprawie modernizacji polskich kolei ‑  do ministra infrastruktury (10798),

 326. posła Jacka Pilcha w  sprawie usuwania barier prawnych przy budowie dróg i  autostrad ‑  do prezesa Rady Ministrów (10799),

 327. posła Jacka Pilcha w  sprawie planowanej ustawy przekształcającej państwowe domy dziecka w  rodzinne domy zastępcze ‑  do ministra pracy i  polityki społecznej (10800),

 328. posła Jacka Pilcha w  sprawie rozszerzenia katalogu tzw. ras niebezpiecznych ‑  do ministra spraw wewnętrznych i  administracji (10801),

 329. poseł Bożenny Bukiewicz w  sprawie subwencji oświatowej w  aspekcie funkcjonowania poradni psychologiczno‑pedagogicznych ‑  do ministra edukacji narodowej (10802),

 330. poseł Bożenny Bukiewicz w  sprawie legalizacji samowoli budowlanej ‑  do ministra infrastruktury (10803),

 331. poseł Bożenny Bukiewicz w  sprawie pełnoletnich wychowanków rodzin zastępczych ‑  do ministra pracy i  polityki społecznej (10804),

 332. poseł Hanny Zdanowskiej w  sprawie układów indemnizacyjnych ‑  do ministra finansów (10805),

 333. poseł Hanny Zdanowskiej w  sprawie rodzajów szczególnie niebezpiecznych broni i  amunicji oraz rodzajów broni odpowiadającej celom, w  których może być wydane pozwolenie na broń ‑  do ministra spraw wewnętrznych i  administracji (10806),

 334. poseł Hanny Zdanowskiej w  sprawie założeń do ustawy o  dobrowolnych dodatkowych ubezpieczeniach zdrowotnych ‑  do ministra zdrowia (10807),

 335. posła Jacka Pilcha w  sprawie ochrony środowiska w  Polsce ‑  do ministra środowiska (10808),

 336. posła Krzysztofa Brejzy w  sprawie wysokości środków przeznaczonych na finansowe wsparcie tworzenia lokali socjalnych, mieszkań chronionych, noclegowni i  domów dla bezdomnych ‑  do ministra infrastruktury (10809),

 337. poseł Alicji Olechowskiej w  sprawie zgłaszania i  opłacania przez powiatowe urzędy pracy składki zdrowotnej za bezrobotnych bez prawa do zasiłku ‑  do ministra pracy i  polityki społecznej (10810),

 338. posła Mieczysława Marcina Łuczaka w  sprawie możliwości wstrzymania lub odwołania przetargu na zakup budynku stanowiącego własność Agencji Mienia Wojskowego na przykładzie przedszkola "Skrzaty" w  Olsztynie ‑  do ministra obrony narodowej (10811),

 339. poseł Barbary Marianowskiej w  sprawie braku zabezpieczenia zdrowotnego mieszkańców Ziemi Tarnowskiej w  zakresie systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego ‑  do ministra zdrowia (10812),

 340. posła Wojciecha Żukowskiego w  sprawie zamiaru likwidacji połączeń kolejowych przez PKP InterCity od 1 września 2009 r. ‑  do ministra infrastruktury (10813),

 341. poseł Izabeli Katarzyny Mrzygłockiej w  sprawie osób bezrobotnych odmawiających podjęcia pracy z  powodu braku możliwości dojazdu ‑  do ministra pracy i  polityki społecznej (10814),

 342. poseł Bożeny Szydłowskiej w  sprawie zmiany przepisów ordynacji wyborczych w  zakresie ułatwienia osobom niepełnosprawnym głosowania ‑  do ministra spraw wewnętrznych i  administracji (10815),

 343. posła Stanisława Rydzonia w  sprawie funkcjonowania firm windykacyjnych ‑  do ministra sprawiedliwości (10816),

 344. posła Stanisława Rydzonia w  sprawie potrzeby zmiany art. 56a ustawy o  pomocy społecznej ‑  do ministra pracy i  polityki społecznej (10817),

 345. posła Zdzisława Czuchy w  sprawie budowy wiaduktu w  miejscowości Skowarcz na modernizowanej linii kolejowej E65 Warszawa ‑  Gdynia ‑  do ministra infrastruktury (10818),

 346. poseł Mirosławy Nykiel w  sprawie opłaty pobieranej z  tytułu czynności urzędowej ‑  do ministra finansów (10819),

 347. posła Jana Widackiego w  sprawie planowanego pochówku szczątków ofiar z  Katynia i  Miednoje ‑  do ministra spraw wewnętrznych i  administracji (10820),

 348. posła Jana Widackiego w  sprawie działań przedstawiciela Skarbu Państwa w  procesach o  zwrot należących do dziedzictwa kulturowego nieruchomości (zamków, pałaców, dworów) ‑  do ministra skarbu państwa (10821),

 349. posła Jana Kochanowskiego w  sprawie problemów utrzymania poradni psychologiczno‑pedagogicznych na terenie woj. lubuskiego ‑  do ministra finansów (10822),

 350. poseł Teresy Piotrowskiej w  sprawie wdrożenia "Narodowego programu leczenia chorych na stwardnienie rozsiane" z  uwzględnieniem leków: Tysabir, Fingolimod oraz Alemtuzumab ‑  do ministra zdrowia (10823),

 351. poseł Teresy Piotrowskiej w  sprawie etapu prac nad ustawą o  niektórych zawodach medycznych ‑  do ministra zdrowia (10824),

 352. poseł Anny Bańkowskiej w  sprawie braku środków finansowych na likwidację barier architektonicznych ‑  do ministra pracy i  polityki społecznej (10825),

 353. poseł Beaty Małeckiej‑Libery w  sprawie przeprowadzania cyklicznych badań profilaktycznych ‑  do ministra zdrowia (10826),

 354. poseł Joanny Muchy w  sprawie rynku produktów farmaceutycznych w  Polsce oraz cen leków refundowanych ‑  do ministra zdrowia (10827),

 355. poseł Joanny Muchy w  sprawie listy sprzętu niezbędnego do ubiegania się o  przyznanie kontraktu z  NFZ na wykonanie procedur okulistycznych: operacji zaćmy ‑  do ministra zdrowia (10828),

 356. poseł Beaty Bublewicz w  sprawie składowiska odpadów w  Siedliskach ‑  do ministra środowiska (10829),

 357. posła Mariusza Błaszczaka w  sprawie utworzenia nowej gminy Komorów ‑  do ministra spraw wewnętrznych i  administracji (10830),

 358. posła Mariusza Błaszczaka w  sprawie zmian w  ustawie o  odpadach ‑  do ministra środowiska (10831),

 359. posła Mariusza Błaszczaka w  sprawie opodatkowania zryczałtowanym podatkiem przychodów z  działalności wykonywanej osobiście ‑  do ministra finansów (10832),

 360. posła Włodzimierza Kuli w  sprawie skutków zamiany akcji Grupy BOT na akcje spółki PGE Górnictwo i  Energetyka SA w  procesie konsolidacji ‑  do ministra skarbu państwa (10833),

 361. poseł Bożeny Sławiak w  sprawie szkoleń finansowanych przez starostów z  Funduszu Pracy ‑  do ministra pracy i  polityki społecznej (10834),

 362. posła Marka Kuchcińskiego w  sprawie ochrony małoletnich przed szkodliwymi przekazami rozpowszechnianymi przez kolportera Ruch SA ‑  do ministra skarbu państwa (10835),

 363. posła Łukasza Zbonikowskiego w  sprawie planów likwidacji niektórych prokuratur rejonowych ‑  do ministra sprawiedliwości (10836),

 364. posła Krzysztofa Tchórzewskiego w  sprawie pogarszającej się sytuacji ludzi o  niskich dochodach ‑  do ministra pracy i  polityki społecznej (10837),

 365. posła Piotra Stanke w  sprawie kilkukrotnego pobierania opłaty skarbowej od udzielonego pełnomocnictwa do reprezentacji przed organami podatkowymi ‑  do ministra finansów (10838),

 366. posła Romana Brodniaka w  sprawie uruchomienia przystanku kolejowego w  miejscowości Porajów gm. Bogatynia na tranzytowym odcinku relacji Zittau ‑  Hradek nad Nysą ‑  Liberec oraz w  sprawie zmiany treści umowy między Polską Rzecząpospolitą Ludową a  Czechosłowacką Republiką Socjalistyczną o  czechosłowackiej komunikacji tranzytowej przez terytorium Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej na odcinku linii kolejowej między stacjami Hradek nad Nisou i  Zittau, podpisanej w  Pradze dnia 16 listopada 1962 r. ‑  do ministra infrastruktury (10839),

 367. posła Andrzeja Szlachty w  sprawie oszczędności finansowych wprowadzonych do budżetu woj. śląskiego ‑  do ministra spraw wewnętrznych i  administracji (10840),

 368. posła Andrzeja Szlachty w  sprawie oszczędności finansowych wprowadzonych do budżetu woj. podkarpackiego ‑  do ministra spraw wewnętrznych i  administracji (10841),

 369. posła Andrzeja Szlachty w  sprawie oszczędności finansowych wprowadzonych do budżetu woj. dolnośląskiego ‑  do ministra spraw wewnętrznych i  administracji (10842),

 370. posła Andrzeja Szlachty w  sprawie oszczędności finansowych wprowadzonych do budżetu woj. mazowieckiego ‑  do ministra spraw wewnętrznych i  administracji (10843),

 371. posła Andrzeja Szlachty w  sprawie oszczędności finansowych wprowadzonych do budżetu woj. małopolskiego ‑  do ministra spraw wewnętrznych i  administracji (10844),

 372. posła Andrzeja Szlachty w  sprawie oszczędności finansowych wprowadzonych do budżetu woj. łódzkiego ‑  do ministra spraw wewnętrznych i  administracji (10845),

 373. posła Andrzeja Szlachty w  sprawie oszczędności finansowych wprowadzonych do budżetu woj. wielkopolskiego ‑  do ministra spraw wewnętrznych i  administracji (10846),

 374. posła Andrzeja Szlachty w  sprawie oszczędności finansowych wprowadzonych do budżetu woj. lubuskiego ‑  do ministra spraw wewnętrznych i  administracji (10847),

 375. posła Andrzeja Szlachty w  sprawie oszczędności finansowych wprowadzonych do budżetu woj. świętokrzyskiego ‑  do ministra spraw wewnętrznych i  administracji (10848),

 376. posła Andrzeja Szlachty w  sprawie oszczędności finansowych wprowadzonych do budżetu woj. opolskiego ‑  do ministra spraw wewnętrznych i  administracji (10849),

 377. posła Andrzeja Szlachty w  sprawie oszczędności finansowych wprowadzonych do budżetu woj. warmińsko‑mazurskiego ‑  do ministra spraw wewnętrznych i  administracji (10850),

 378. posła Andrzeja Szlachty w  sprawie oszczędności finansowych wprowadzonych do budżetu woj. podlaskiego ‑  do ministra spraw wewnętrznych i  administracji (10851),

 379. posła Andrzeja Szlachty w  sprawie oszczędności finansowych wprowadzonych do budżetu woj. kujawsko‑pomorskiego ‑  do ministra spraw wewnętrznych i  administracji (10852),

 380. posła Andrzeja Szlachty w  sprawie oszczędności finansowych wprowadzonych do budżetu woj. zachodniopomorskiego ‑  do ministra spraw wewnętrznych i  administracji (10853),

 381. posła Andrzeja Szlachty w  sprawie oszczędności finansowych wprowadzonych do budżetu woj. pomorskiego ‑  do ministra spraw wewnętrznych i  administracji (10854),

 382. posła Andrzeja Szlachty w  sprawie oszczędności finansowych wprowadzonych do budżetu woj. lubelskiego ‑  do ministra spraw wewnętrznych i  administracji (10855),

 383. posła Jacka Pilcha w  sprawie braku środków na usuwanie azbestu ‑  do ministra gospodarki (10856),

 384. posła Jacka Pilcha w  sprawie realizacji założeń zawartych w  "Planie modernizacji Służby Celnej na lata 2009‑2012" ‑  do ministra finansów (10857),

 385. posła Jacka Pilcha w  sprawie modernizacji linii kolejowych ‑  do ministra infrastruktury (10858),

 386. posła Tadeusza Kopcia w  sprawie prywatyzacji sektora uzdrowisk, w  tym Przedsiębiorstwa Uzdrowiskowego Ustroń SA w  Ustroniu ‑  do ministra skarbu państwa (10859),

 387. poseł Hanny Zdanowskiej w  sprawie organizacji przez Łódź spotkań państw członkowskich Unii Europejskiej podczas polskiej prezydencji Unii Europejskiej w  2011 r. ‑  do prezesa Rady Ministrów (10860),

 388. poseł Joanny Muchy w  sprawie udzielenia wsparcia finansowego dla Programu 2‑go Polskiego Radia ‑  do ministra kultury i  dziedzictwa narodowego (10861),

 389. poseł Beaty Małeckiej‑Libery w  sprawie prawa do bezpłatnej opieki medycznej przysługującej cudzoziemcom ‑  do ministra zdrowia (10862),

 390. posła Stanisława Pięty w  sprawie opóźnień w  wypłacaniu dodatków socjalnych dla funkcjonariuszy policji w  woj. śląskim ‑  do ministra spraw wewnętrznych i  administracji (10863),

 391. posła Wojciecha Szaramy w  sprawie trudnej sytuacji finansowej Irakijczyków współpracujących z  Polskim Kontyngentem Wojskowym ‑  do ministra obrony narodowej (10864),

 392. posła Wojciecha Szaramy w  sprawie trudnej sytuacji finansowej Państwowego Muzeum na Majdanku ‑  do ministra kultury i  dziedzictwa narodowego (10865),

 393. poseł Anny Sobeckiej w  sprawie znieważenia polskich obywateli ‑  do ministra spraw zagranicznych (10866),

 394. posła Romualda Ajchlera w  sprawie realizacji rządowego programu "Szklanka mleka" ‑  do ministra rolnictwa i  rozwoju wsi (10867),

 395. posła Romualda Ajchlera w  sprawie finansowania programu budowy dróg krajowych w  latach 2008‑2012 ‑  do ministra infrastruktury (10868),

 396. posła Grzegorza Tobiszowskiego w  sprawie wyroku Trybunału Konstytucyjnego kwestionującego art. 48 ustawy o  spółdzielniach mieszkaniowych ‑  do ministra infrastruktury (10869),

 397. posła Grzegorza Tobiszowskiego w  sprawie wyroku Trybunału Konstytucyjnego dotyczącego byłych mieszkań zakładowych ‑  do ministra infrastruktury (10870),

 398. poseł Barbary Bartuś w  sprawie regulacji prawnych chroniących niepalących przed biernym paleniem tytoniu ‑  do ministra zdrowia (10871),

 399. poseł Barbary Bartuś w  sprawie ograniczenia działalności Instytutu Pamięci Narodowej ‑  do ministra finansów (10872),

 400. poseł Aleksandry Natalli‑Świat w  sprawie systemu poręczeń i  gwarancji udzielanych przez Bank Gospodarstwa Krajowego ‑  do ministra finansów (10873),

 401. poseł Aleksandry Natalli‑Świat w  sprawie realizacji programu budowy dróg ekspresowych ze szczególnym uwzględnieniem drogi S5 na odcinku dolnośląskim ‑  do ministra infrastruktury (10874),

 402. posła Dariusza Lipińskiego w  sprawie stosowania niektórych przepisów prawa spadkowego ‑  do ministra sprawiedliwości (10875),

 403. posła Krzysztofa Lipca w  sprawie wypłaty środków finansowych należnych z  NFZ poszczególnym szpitalom za tzw. nadwykonania i  zniesienia nierówności w  podziale środków finansowych będących w  dyspozycji NFZ na poszczególne województwa ‑  do ministra zdrowia (10876),

 404. posła Tomasza Lenza w  sprawie zasad księgowania różnic kursowych ‑  do ministra finansów (10877),

 405. poseł Krystyny Łybackiej w  sprawie działalności rządowo‑kościelnej Komisji Majątkowej ‑  do ministra spraw wewnętrznych i  administracji (10878),

 406. posła Jarosława Matwiejuka w  sprawie wprowadzenia zmiany algorytmu, na podstawie którego dokonywany jest podział środków na ochronę zdrowia ‑  do ministra zdrowia (10879),

 407. posła Wojciecha Szaramy w  sprawie uregulowania spraw związanych z  uprawnieniami emerytalnymi działaczy opozycji wobec dyktatury komunistycznej ‑  do prezesa Rady Ministrów (10880),

 408. posła Krzysztofa Jurgiela w  sprawie łamania praw pracowniczych oraz naruszeń prawa podczas procesu sprzedaży Cefarmu Białystok SA przez ministra skarbu państwa oraz zamiaru prywatyzacji Polskiego Holdingu Farmaceutycznego ‑  do prezesa Rady Ministrów (10881),

 409. posła Grzegorza Tobiszowskiego w  sprawie uzupełnienia oznakowania drogi ekspresowej S1 na odcinku Cieszyn ‑  Bielsko‑Biała ‑  do ministra infrastruktury (10882),

 410. posła Wojciecha Żukowskiego w  sprawie sprzeczności i  braku regulacji prawnych w  przepisach dotyczących przeprowadzania pomiaru stężenia alkoholu w  wydychanym powietrzu oraz dopuszczających urządzenia służące do dokonywania tych pomiarów do użytku służbowego ‑  do prezesa Rady Ministrów (10883),

 411. posła Piotra Polaka w  sprawie podjęcia interwencji na rynku cen zbóż, proponowanych obecnie przez podmioty kupujące ziarno w  akcji żniwnej 2009 ‑  do ministra rolnictwa i  rozwoju wsi (10884),

 412. posła Marka Polaka w  sprawie przepisów regulujących kwestię zmiany podstawy naliczania emerytury z  tytułu wzrostu stażu pracy ‑  do ministra pracy i  polityki społecznej (10885),

 413. posła Marka Polaka w  sprawie powołania wieloosobowych komisji orzekających w  pierwszej instancji ‑  do ministra pracy i  polityki społecznej (10886),

 414. posła Marka Polaka w  sprawie zmiany przepisów w  zakresie opłat za publiczne odtwarzanie muzyki na rzecz organizacji chroniących prawa twórców, wykonawców i  producentów ‑  do ministra kultury i  dziedzictwa narodowego (10887),

 415. posła Marka Polaka w  sprawie zwiększenia limitów osiąganych przychodów z  pracy zarobkowej, po przekroczeniu których świadczenie rentowe ulegnie ograniczeniu bądź zawieszeniu ‑  do ministra pracy i  polityki społecznej (10888),

 416. poseł Magdaleny Gąsior‑Marek w  sprawie działalności towarzystw budownictwa społecznego na przykładzie Lubelskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z  o.o. ‑  do ministra infrastruktury (10889),

 417. posła Tadeusza Iwińskiego w  sprawie przeciwdziałania rosnącemu zróżnicowaniu regionalnemu w  Polsce, w  warunkach kryzysu ‑  do prezesa Rady Ministrów (10890),

 418. posła Tadeusza Iwińskiego w  sprawie utworzenia Mazurskiego Parku Narodowego ‑  do prezesa Rady Ministrów (10891),

 419. posła Marka Opioły w  sprawie realizacji pakietu antykryzysowego ‑  do prezesa Rady Ministrów (10892),

 420. poseł Barbary Marianowskiej w  sprawie zagwarantowania wystarczających środków finansowych na potrzeby funduszu alimentacyjnego ‑  do ministra finansów (10893),

 421. poseł Barbary Marianowskiej w  sprawie właściwego wykorzystania środków finansowych funduszu alimentacyjnego ‑  do ministra pracy i  polityki społecznej (10894),

 422. posła Stanisława Rydzonia w  sprawie wejścia w  życie ustawy o  wykonywaniu kary pozbawienia wolności poza zakładem karnym w  systemie dozoru elektronicznego ‑  do ministra sprawiedliwości (10895),

 423. poseł Mirosławy Nykiel w  sprawie rządowego projektu ustawy o  zmianie ustawy ‑   Kodeks karny, ustawy ‑  Kodeks karny wykonawczy oraz ustawy ‑  Prawo ochrony środowiska (druk sejmowy nr 1854) ‑  do ministra sprawiedliwości (10896),

 424. poseł Aleksandry Natalli‑Świat w  sprawie sytuacji w  Oddziale Dolnośląskim Ruch SA ‑  do ministra skarbu państwa (10897),

 425. posła Karola Karskiego w  sprawie pozwów składanych przez obywateli polskich do amerykańskich sądów federalnych na podstawie US Alien Tort Claims Act. ‑  do prezesa Rady Ministrów (10898),

 426. poseł Ewy Wolak w  sprawie wyjaśnienia powodów nieudzielenia przez ministra kultury i  dziedzictwa narodowego odpowiedzi Rzecznikowi Praw Dziecka na wystąpienie z  dnia 29 października 2008 r. w  przedmiocie uregulowania zasad emisji filmów kinowych ‑  do ministra kultury i  dziedzictwa narodowego (10899),

 427. poseł Renaty Zaremby w  sprawie możliwości utworzenia całodobowego lądowiska dla helikopterów dla Szpitala Pomorskiej Akademii Medycznej w  Szczecinie ‑  do ministra zdrowia (10900),

 428. poseł Renaty Zaremby w  sprawie możliwości wystąpienia nieprawidłowości w  działaniu Urzędu Morskiego w  Szczecinie ‑  do ministra infrastruktury (10901),

 429. poseł Hanny Zdanowskiej w  sprawie zapewnienia właściwej koordynacji między organami państwa w  sprawach o  alimenty ‑  do ministra sprawiedliwości (10902),

 430. posła Stanisława Pięty w  sprawie rażąco wysokich opłat pobieranych przez Stalexport SA od kierujących jednośladami za wjazd na autostradę A4 ‑  do ministra infrastruktury (10903),

 431. posła Stanisława Pięty w  sprawie błędów i  nieprawidłowości w  kierowaniu MON, co skutkuje, zdaniem posła, brakiem możliwości wypełniania przez Siły Zbrojne RP konstytucyjnych obowiązków, określonych w  art. 26 Konstytucji RP ‑  do ministra obrony narodowej (10904),

 432. posła Marka Zielińskiego w  sprawie profilaktyki dzieci chorych na hemofilię ‑  do ministra zdrowia (10905),

 433. posła Jana Kochanowskiego w  sprawie związanej z  wejściem w  życie ustawy z  dnia 23 stycznia 2009 r. dotyczącej zmian w  organizacji i  podziale zadań administracji publicznej ‑  do ministra spraw wewnętrznych i  administracji (10906),

 434. posła Mariana Filara w  sprawie funkcjonowania systemu prawa podatkowego ‑  do ministra finansów (10907),

 435. posła Marka Kuchcińskiego w  sprawie procederu nielegalnego przejmowania kamienic ‑  do ministra sprawiedliwości oraz ministra spraw wewnętrznych i  administracji (10908),

 436. poseł Marii Nowak w  sprawie wprowadzania przez Ambasadę Federacji Rosyjskiej w  Polsce obowiązku okazania przy składaniu przez obywateli Polski wniosku o  wizę rosyjską finansowego zabezpieczenia w  kwocie 50 euro na każdy planowany dzień pobytu ‑  do ministra spraw zagranicznych (10909),

 437. posła Andrzeja Szlachty w  sprawie zmiany pisowni nazwy miejscowości Woli Zarczyckiej ‑  do ministra spraw wewnętrznych i  administracji (10910),

 438. posła Andrzeja Szlachty w  sprawie współpracy Ministerstwa Edukacji Narodowej w  zakresie realizacji priorytetu 1 Strategii Rozwoju Sportu w  Polsce do roku 2015 ‑  do ministra edukacji narodowej (10911),

 439. posła Andrzeja Szlachty w  sprawie realizacji Strategii Rozwoju Sportu w  Polsce do roku 2015 w  zakresie priorytetu 2: wzrost poziomu wyników sportowych ‑  do ministra sportu i  turystyki (10912),

 440. posła Andrzeja Szlachty w  sprawie realizacji Strategii Rozwoju Sportu w  Polsce do roku 2015 w  zakresie priorytetu 3: rozwój infrastruktury sportowo‑rekreacyjnej ‑  do ministra sportu i  turystyki (10913),

 441. posła Andrzeja Szlachty w  sprawie wdrażania zunifikowanego systemu pamięci masowych w  Kancelarii Prezesa Rady Ministrów ‑  do prezesa Rady Ministrów (10914),

 442. posła Andrzeja Szlachty w  sprawie realizacji Strategii Rozwoju Sportu w  Polsce do roku 2015 w  zakresie priorytetu 1: popularyzacja sportu dla wszystkich ‑  do ministra sportu i  turystyki (10915),

 443. posła Andrzeja Szlachty w  sprawie planów odebrania zniżek na przejazdy studentom o  wysokich dochodach w  rodzinie ‑  do ministra infrastruktury (10916),

 444. posła Andrzeja Szlachty w  sprawie prywatyzacji polskich stoczni ‑  do ministra skarbu państwa (10917),

 445. posła Andrzeja Szlachty w  sprawie działań oszczędnościowych podejmowanych w  Ministerstwie Pracy i  Polityki Społecznej w  2009 r. ‑  do ministra pracy i  polityki społecznej (10918),

 446. posła Andrzeja Szlachty w  sprawie działań oszczędnościowych podejmowanych w  Ministerstwie Rolnictwa i  Rozwoju Wsi w  2009 r. ‑  do ministra rolnictwa i  rozwoju wsi (10919),

 447. posła Andrzeja Szlachty w  sprawie działań oszczędnościowych podejmowanych w  Ministerstwie Spraw Zagranicznych w  2009 r. ‑  do ministra spraw zagranicznych (10920),

 448. posła Andrzeja Szlachty w  sprawie działań oszczędnościowych podejmowanych w  Ministerstwie Rozwoju Regionalnego w  2009 r. ‑  do ministra rozwoju regionalnego (10921),

 449. posła Andrzeja Szlachty w  sprawie działań oszczędnościowych podejmowanych w  Ministerstwie Skarbu Państwa w  2009 r. ‑  do ministra skarbu państwa (10922),

 450. posła Andrzeja Szlachty w  sprawie działań oszczędnościowych podejmowanych w  Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i  Administracji w  2009 r. ‑  do ministra spraw wewnętrznych i  administracji (10923),

 451. posła Andrzeja Szlachty w  sprawie działań oszczędnościowych podejmowanych w  Ministerstwie Sportu i  Turystyki w  2009 r. ‑  do ministra sportu i  turystyki (10924),

 452. posła Andrzeja Szlachty w  sprawie działań oszczędnościowych podejmowanych w  Ministerstwie Sprawiedliwości w  2009 r. ‑  do ministra sprawiedliwości (10925),

 453. posła Andrzeja Szlachty w  sprawie działań oszczędnościowych podejmowanych w  Ministerstwie Środowiska w  2009 r. ‑  do ministra środowiska (10926),

 454. posła Andrzeja Szlachty w  sprawie działań oszczędnościowych podejmowanych w  Ministerstwie Zdrowia w  2009 r. ‑  do ministra zdrowia (10927),

 455. posła Andrzeja Szlachty w  sprawie działań oszczędnościowych podejmowanych w  Ministerstwie Gospodarki w  2009 r. ‑  do ministra gospodarki (10928),

 456. posła Andrzeja Szlachty w  sprawie działań oszczędnościowych podejmowanych w  Ministerstwie Nauki i  Szkolnictwa Wyższego w  2009 r. ‑  do ministra nauki i  szkolnictwa wyższego (10929),

 457. posła Andrzeja Szlachty w  sprawie działań oszczędnościowych podejmowanych w  Ministerstwie Obrony Narodowej w  2009 r. ‑  do ministra obrony narodowej (10930),

 458. posła Andrzeja Szlachty w  sprawie działań oszczędnościowych podejmowanych w  Ministerstwie Finansów w  2009 r. ‑  do ministra finansów (10931),

 459. posła Andrzeja Szlachty w  sprawie działań oszczędnościowych podejmowanych w  Ministerstwie Edukacji Narodowej w  2009 r. ‑  do ministra edukacji narodowej (10932),

 460. posła Andrzeja Szlachty w  sprawie działań oszczędnościowych podejmowanych w  Ministerstwie Infrastruktury w  2009 r. ‑  do ministra infrastruktury (10933),

 461. posła Andrzeja Szlachty w  sprawie działań oszczędnościowych podejmowanych w  Ministerstwie Kultury i  Dziedzictwa Narodowego w  2009 r. ‑  do ministra kultury i  dziedzictwa narodowego (10934),

 462. posła Andrzeja Szlachty w  sprawie działań oszczędnościowych podejmowanych w  Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w  2009 r. ‑  do prezesa Rady Ministrów (10935),

 463. posła Andrzeja Szlachty w  sprawie możliwości prawnych ekstradycji domniemanego zabójcy polskiego inżyniera w  Pakistanie ‑  do ministra sprawiedliwości (10936),

 464. posła Andrzeja Szlachty w  sprawie zmniejszenia nakładów na naukę w  znowelizowanej ustawie budżetowej na 2009 r. ‑  do ministra nauki i  szkolnictwa wyższego (10937),

 465. posła Andrzeja Szlachty w  sprawie realizacji programu rozwoju infrastruktury informatycznej nauki na lata 2007‑2013 ‑  do ministra nauki i  szkolnictwa wyższego (10938),

 466. posła Andrzeja Szlachty w  sprawie niezakwalifikowania wniosku Archidiecezji Warszawskiej do programu: "Rozwój infrastruktury kultury" ‑  do ministra kultury i  dziedzictwa narodowego (10939),

 467. poseł Barbary Bartuś w  sprawie wstrzymania produkcji hydrokortyzonu dla chorych na astmę ‑  do ministra zdrowia (10940),

 468. poseł Barbary Bartuś w  sprawie niekorzystnych kontraktów z  NFZ podpisywanych przez kliniki dziecięce ‑  do ministra zdrowia (10941),

 469. poseł Barbary Bartuś w  sprawie przywrócenia bezpłatnych przejazdów w  transporcie publicznym dla osób niepełnosprawnych oraz kombatantów wojennych ‑  do ministra infrastruktury (10942),

 470. posła Marka Zielińskiego w  sprawie rozporządzenia Rady UE Nr 73/2009 wprowadzającego deregulację obrotu tytoniu w  Polsce ‑  do ministra finansów (10943),

 471. posła Andrzeja Pałysa w  sprawie zwłoki w  odpowiedzi na pismo Nr L.dz. Zw/Zaw./04/2009 z  dnia 27.04.2009 r. dotyczące między innymi problematyki prywatyzacji Kopalni i  Zakładu Wzbogacania Kwarcytu Bukowa Góra SA i  zapewnienia możliwości negocjacji pakietu socjalnego ‑  do ministra skarbu państwa (10944),

 472. poseł Ewy Wolak w  sprawie ciężkich uczniowskich tornistrów ‑  do ministra edukacji narodowej (10945),

 473. posła Grzegorza Janika w  sprawie likwidacji przez PKP Przewozy Regionalne pociągów pośpiesznych Hutnik oraz Szyndzielnia ‑  do ministra infrastruktury (10946),

 474. posła Lucjana Karasiewicza w  sprawie obowiązkowego uiszczania składki OC w  przypadku wyrejestrowania pojazdu bez zmiany właściciela ‑  do ministra finansów oraz ministra infrastruktury (10947),

 475. posła Lucjana Karasiewicza w  sprawie zasad funkcjonowania organów odpowiedzialnych za pełnienie funkcji orzeczniczej oraz oskarżycielskiej w  sprawach o  naruszenie dyscypliny finansów publicznych ‑  do prezesa Rady Ministrów (10948),

 476. posła Lucjana Karasiewicza w  sprawie zagrożenia bezpieczeństwa ekonomicznego funkcjonowania kopalni węgla kamiennego oraz spółek węglowych w  związku z  opcjami walutowymi ‑  do ministra gospodarki (10949),

 477. posła Lucjana Karasiewicza w  sprawie zasad prowadzenia nadzoru właścicielskiego oraz strategii zarządzania majątkiem Skarbu Państwa w  odniesieniu do spółki Huta Stalowa Wola SA ‑  do ministra skarbu państwa (10950),

 478. posła Krzysztofa Putry w  sprawie podatku dochodowego od osób fizycznych za 2008 r. ‑  do ministra finansów (10951),

 479. posła Krzysztofa Putry w  sprawie planów stworzenia strategii Unii Europejskiej na rzecz regionu naddunajskiego ‑  do ministra spraw zagranicznych (10952),

 480. posła Krzysztofa Putry w  sprawie emerytów w  służbach mundurowych ‑  do ministra spraw wewnętrznych i  administracji oraz ministra obrony narodowej (10953),

 481. posła Krzysztofa Putry w  sprawie realizacji planowanych inwestycji drogowych i  kolejowych w  woj. podlaskim ‑  do ministra infrastruktury (10954),

 482. posła Mirosława Koźlakiewicza w  sprawie zmian w  ustawie o  finansowym wsparciu rodzin w  nabywaniu własnego mieszkania w  zakresie rządowego programu "Rodzina na swoim" ‑  do ministra infrastruktury (10955),

 483. posła Damiana Raczkowskiego w  sprawie pozwów grupowych ‑  do ministra finansów (10956),

 484. posła Damiana Raczkowskiego w  sprawie trudności w  faktycznej realizacji rządowego programu "50+" ‑  do ministra pracy i  polityki społecznej (10957),

 485. poseł Moniki Wielichowskiej w  sprawie rozważenia możliwości przekazania na rzecz powiatu kłodzkiego nieruchomości pozostającej w  trwałym zarządzie MON ‑  Rejonowego Zarządu Infrastruktury we Wrocławiu ‑  na której usytuowano WKU, położonej w  Kłodzku, na cele związane z  zapewnieniem siedziby dla Starostwa Powiatowego w  Kłodzku ‑  do ministra obrony narodowej (10958),

 486. poseł Moniki Wielichowskiej w  sprawie wyjaśnienia przyczyny odmowy zapłaty gminie Nowa Ruda przez Spółkę Restrukturyzacji Kopalń SA w  Katowicach wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z  nieruchomości stanowiących własność gminy Nowa Ruda oraz wydania jej tych nieruchomości ‑  do ministra gospodarki (10959),

 487. posła Grzegorza Roszaka w  sprawie zwolnienia od podatku dochodowego osób fizycznych otrzymujących pomoc z  1% przekazywanego przez organizacje pożytku publicznego ‑  do ministra finansów (10960),

 488. posła Grzegorza Roszaka w  sprawie środków na finansowanie kosztów wynagrodzenia i  składek na ubezpieczenie społeczne pracowników urzędów pracy ‑  do ministra pracy i  polityki społecznej (10961),

 489. posła Grzegorza Roszaka w  sprawie sprawdzania przez funkcjonariuszy Policji legalności oprogramowania systemu nawigacji satelitarnej w  pojazdach samochodowych ‑  do ministra spraw wewnętrznych i  administracji (10962),

 490. posła Kazimierza Michała Ujazdowskiego w  sprawie interpretacji ustawy o  szczególnych zasadach przygotowania i  realizacji inwestycji w  zakresie dróg publicznych ‑  do ministra infrastruktury (10963),

 491. poseł Hanny Zdanowskiej w  sprawie refundacji leku na zwyrodnienie plamki żółtej ‑  do ministra zdrowia (10964),

 492. posła Andrzeja Szlachty w  sprawie ograniczeń w  zakresie dostępu do usług turystycznych, na przykładzie Centrum Rehabilitacji Rolników KRUS w  Horyńcu‑Zdroju ‑  do ministra rolnictwa i  rozwoju wsi (10965),

 493. posła Andrzeja Szlachty w  sprawie ograniczeń w  zakresie dostępu do usług turystycznych, na przykładzie Uzdrowiska Horyniec Sp. z  o.o. w  Horyńcu‑Zdroju ‑  do ministra skarbu państwa (10966),

 494. posła Henryka Milcarza w  sprawie poprawy stanu technicznego i  konieczności modernizacji linii kolejowej nr 8 ‑  do ministra infrastruktury (10967).  1   2   3


©operacji.org 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna