I cele I zadania psoPobieranie 52,69 Kb.
Data03.12.2017
Rozmiar52,69 Kb.

Przedmiotowy System Oceniania z języka polskiego w klasach

I-III gimnazjum.

Rok szkolny 2015/2016
I Cele i zadania PSO

1. PSO ma na celu czytelne przedstawienie wymagań i kryteriów oceny umiejętności

i wiedzy ucznia gimnazjum z zakresu kształcenia literackiego i językowego.

2. Wymagania edukacyjne są zgodne z najnowszą podstawą programową z języka

Polskiego.

3. PSO z języka polskiego jest zgodny z Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania

Zespołu Szkół w Nowym Folwarku.

4. Wszystkie oceny i kryteria oceniania są jawne; uczeń i jego rodzice mają prawo do informacji zwrotnej dotyczącej samej oceny oraz kryteriów, wg których została ona postawiona. Prace pisemne (testy, prace klasowe, dyktanda, karty pracy itp.) są do wglądu u nauczyciela; rodzice mogą się z nimi zapoznać w czasie wyznaczonym do kontaktów nauczyciele – rodzice (wywiadówki, dyżury nauczycielskie, inne umówione wizyty)


II Formy i sposoby oceniania

1. W semestrze przewiduje się:

 co najmniej jedną ocenę z czytania ze zrozumieniem tekstu popularnonaukowego i

literackiego (forma testu)

 co najmniej 1 sprawdzian ze znajomość treści omawianych lektur

 co najmniej 3 dłuższe wypowiedzi pisemne (wypracowania),

 co najmniej 1 sprawdzian gramatyczny

 co najmniej 2 sprawdziany ortograficzne (np.dyktanda),

 co najmniej 1 tekst do opanowania pamięciowego,

 ocenę zeszytu (zeszyt kontrolowany jest na bieżąco przy okazji

sprawdzania prac pisemnych),

 co najmniej 1 ocenę za wypowiedź ustną.

2. Warunki poprawiania uzyskanych wyników:

 Uczeń ma prawo do poprawienia (w sytuacjach szczególnych) cząstkowej oceny niedostatecznej. Poprawa taka odbywa się w czasie wyznaczonym przez nauczyciela.

 Uczeń ma prawo wnioskować do nauczyciela o podwyższenie przewidywanej

Oceny semestralnej lub rocznej z języka polskiego, jeśli średnia ocen uzyskanych z prac klasowych i sprawdzianów wskazuje na podwyższenie takiej oceny. Taki wniosek uczeń

powinien złożyć nie później niż 5 dni przed posiedzeniem klasyfikacyjny Rady

Pedagogicznej.

3. Ocena semestralna i roczna nie jest średnią arytmetyczną zdobytych ocen

cząstkowych. Wpływ na ocenę semestralną i roczną będą miały:

a. Prace klasowe, badania umiejętności, egzaminy próbne, sprawdziany

gramatyczne → w 50%

b. Prace pisemne (dyktanda, sprawdziany z lektur, wypracowania itp.) →

w 30%


c. Odpowiedzi ustne, aktywność, recytacja → w 20%

4. Prace klasowe, sprawdziany, dyktanda są zapowiadane z tygodniowym

wyprzedzeniem, o kartkówkach (materiał z trzech ostatnich lekcji) nauczyciel

nie musi uprzedzać uczniów.

5. Uczeń ma prawo raz w semestrze zgłosić nieprzygotowanie do lekcji bez

żadnych sankcji).

6. W pierwszym dniu po dłuższej ( co najmniej tygodniowej) nieobecności

usprawiedliwionej wobec ucznia nie są stosowane żadne sankcje z tytułu

nieprzygotowania do lekcji.
III Obszary podlegające ocenianiu:

1. W zakresie mówienia:

- wypowiadanie się na temat otaczającej rzeczywistości, tekstów literackich

i innych tekstów kultury,

- wygłaszając teksty z pamięci, mówi płynnie, z poprawną i wyraźną artykulacją oraz

dykcją, akcentowaniem intonacją, pauzowaniem i tempem.

2. W zakresie czytania:

- czytanie dłuższych tekstów literackich (lektury) – sprawdzian ze znajomości

treści

- ciche i głośnie czytanie ze zrozumieniem różnego rodzaju tekstów z uwzględnieniem celu(informacja, przeżycie, perswazja…).

3. W zakresie pisania:

- redagowanie wypowiedzi pisemnych w formach określonych w programie nauczania:

- pisze z troską o kompozycję, sprawność stylistyczną oraz poprawność gramatyczną,

interpunkcyjną i ortograficzną, a także estetykę zapisu.

4. W zakresie odbioru dzieła literackiego i innych tekstów kultury:

- znajomość terminów literackich w zakresie odpowiadającym danej klasie,

- analiza i interpretacja utworów literackich i innych tekstów kultury.

5. W zakresie umiejętności gramatycznych i ortograficznych:

- znajomość i umiejętność stosowania pojęć z zakresu nauki o języku,

- znajomość i umiejętność stosowania zasad ortograficznych

i interpunkcyjnych.


IV Kryteria oceny semestralnej i rocznej

OCENĘ CELUJĄCĄ otrzymuje uczeń, który w zakresie kompetencji

polonistycznych spełnia poniższe wymagania.

1. Słuchanie i mówienie:

• Buduje logiczne, spójne i bezbłędne merytorycznie wypowiedzi na określony temat; często odwołując się do treści nadprogramowych.

Dyskutuje, polemizuje, przytacza trafne argumenty na uzasadnienie własnego stanowiska.

Dostrzega problem, zgłasza propozycję rozwiązania, wyciąga wnioski, stawia hipotezy, samodzielnie zdobywa informacje bez wskazówek nauczyciela.

• Wykazuje bardzo dobra znajomość wszystkich lektur programowych; czyta lektury uzupełniające.

• Wygłasza z pamięci fragmenty prozy lub poezji, dokonuje głosowej interpretacji poprzez

odpowiednią barwę głosu i intonację; stara się wprowadzać elementy kultury żywego słowa.

• Samodzielnie i krytycznie analizuje i interpretuje teksty, posługując się terminologią z

zakresu teorii literatury.

• Sprawnie posługuje się wymaganymi programowo formami wypowiedzi: opis,

opowiadanie, streszczenie, sprawozdanie, itd.

• Wygłasza przemówienia, stosując figury retoryczne.

• Stosownie do sytuacji buduje wypowiedzenia mające charakter perswazji, parafrazy,

komentarza.

2. Czytanie tekstów literackich i innych tekstów kultury:

• Płynnie i bezbłędnie czyta , interpretując tekst poprzez właściwą intonację.

• Zna środki wyrazu typowe dla różnych dziedzin sztuki i umie odczytać ich funkcje.

• Potrafi krytycznie odczytać treść przekazów medialnych, w tym reklam.

• Sprawnie odczytuje informacje zawarte w aktach normatywnych, mapach, tabelkach,

Wykresach; tworzy samodzielnie takowe.

3. Tworzenie własnego tekstu:

• Sprawnie redaguje pisemne formy wypowiedzi: notatka , opis , opis przeżyć wewnętrznych,

charakterystyka, opowiadanie, opowiadanie z dialogiem, list, dziennik, pamiętnik,

streszczenie, rozprawka, wywiad. Podejmuje próby pisania form nie ujętych w podstawie programowej, np. esej.

• Wprowadza cytaty i poprawnie je zapisuje.

• Tworzy wzorcowe teksty użytkowe: ogłoszenia, instrukcje zawiadomienia, regulaminy, CV,

list motywacyjny.

• Tworzy przypisy i bibliografię.

• Dokonuje oryginalnego przekładu intersemiotycznego dzieła literackiego, plastycznego i

malarskiego. Dostrzega związki między poszczególnymi formami ekspresji twórczej

• Sprawnie dokonuje różnorodnej operacji na tekście: streszcza, rozwija, dokonuje adaptacji,

stylizacji, parafrazy.

4. Praktyczne posługiwanie się wiedzą z nauki o języku :

• Uczeń, tworząc teksty pisane i mówione, sprawnie i funkcjonalnie wykorzystuje wiedzę z

zakresu

• fleksji (części mowy odmienne i nieodmienne, osobliwości w odmianie, funkcje częścimowy),

• składni (zdania, równoważniki, zdania pojedyncze, złożone, wielokrotnie złożone).

• słowotwórstwa ( budowa słowotwórcza wyrazu, złożenia, zestawienia, zrosty, wulgaryzmy,

neologizmy, zapożyczenia); zna mechanizmy językowe zachodzące we współczesnej polszczyznie

• frazeologii (rozumie znaczenie związków frazeologicznych, stosuje je w różnych formach

wypowiedzi); zna pochodzenie frazeologizmów.

• fonetyki.

• Swą sprawność językowa dokumentuje udziałem w konkursach z zakresu literatury.

5.Poprawność ortograficzna i interpunkcyjna :

• Uczeń zna zasady ortograficzne i interpunkcyjne i potwierdza to bezbłędnym zapisem.


OCENĘ BARDZO DOBRĄ otrzymuje uczeń, który w zakresie kompetencji

polonistycznych spełnia poniższe wymagania.

1. Słuchanie i mówienie:

• Buduje logiczne, spójne i poprawne merytorycznie wypowiedzi na określony temat.

• Dyskutuje, polemizuje, przytacza trafne argumenty na uzasadnienie własnego stanowiska.

• Dostrzega problem, zgłasza propozycję rozwiązania, wyciąga wnioski.

• Wykazuje bardzo dobra znajomość wszystkich lektur programowych.

• Wygłasza z pamięci fragmenty prozy lub poezji, dokonuje głosowej interpretacji poprzez

odpowiednią barwę głosu i intonację.

• Samodzielnie i krytycznie analizuje i interpretuje teksty, posługując się terminologią z

zakresu teorii literatury.

• Sprawnie posługuje się wymaganymi programowo formami wypowiedzi: opis,

opowiadanie, streszczenie, sprawozdanie , itd.

• Wygłasza przemówienia, stosując figury retoryczne.

• Stosownie do sytuacji buduje wypowiedzenia mające charakter perswazji, parafrazy,

komentarza.

2. Czytanie tekstów literackich i innych tekstów kultury:

• Płynnie i bezbłędnie czyta , interpretując tekst poprzez właściwą intonację.

• Zna środki wyrazu typowe dla różnych dziedzin sztuki i umie odczytać ich funkcje.

• Potrafi krytycznie odczytać treść przekazów medialnych, w tym reklam.

• Sprawnie odczytuje informacje zawarte w aktach normatywnych, mapach, tabelkach,

wykresach.

3. Tworzenie własnego tekstu:

• Sprawnie redaguje pisemne formy wypowiedzi: notatka , opis , opis przeżyć wewnętrznych,

charakterystyka, opowiadanie, opowiadanie z dialogiem, list, dziennik, pamiętnik,

streszczenie, rozprawka, wywiad.

• Wprowadza cytaty i poprawnie je zapisuje.

• Tworzy wzorcowe teksty użytkowe: ogłoszenia, instrukcje zawiadomienia, regulaminy, CV,

list motywacyjny.

• Tworzy przypisy i bibliografię.

• Dokonuje oryginalnego przekładu intersemiotycznego dzieła literackiego, plastycznego i

malarskiego.

• Sprawnie dokonuje różnorodnej operacji na tekście: streszcza, rozwija, dokonuje adaptacji,

stylizacji, parafrazy.

4. Praktyczne posługiwanie się wiedzą z nauki o języku :

• Uczeń, tworząc teksty pisane i mówione, sprawnie i funkcjonalnie wykorzystuje wiedzę z

zakresu

• fleksji ( części mowy odmienne i nieodmienne, osobliwości w odmianie, funkcje częścimowy),

• składni ( zdania, równoważniki, zdania pojedyncze, złożone, wielokrotnie złożone).

• słowotwórstwa ( budowa słowotwórcza wyrazu, złożenia, zestawienia, zrosty, wulgaryzmy,

neologizmy, zapożyczenia),

• frazeologii ( rozumie znaczenie związków frazeologicznych, stosuje je w różnych formach

wypowiedzi),

• fonetyki.

• Swą sprawność językowa dokumentuje udziałem w konkursach z zakresu literatury.

5.Poprawność ortograficzna i interpunkcyjna :

• Uczeń zna zasady ortograficzne i interpunkcyjne i potwierdza to bezbłędnym zapisem.


OCENĘ DOBRĄ otrzymuje uczeń, który w zakresie kompetencji polonistycznych spełnia

poniższe wymagania.

1. Słuchanie i mówienie :

• Słucha uważnie wypowiedzi i potrafi dokonać selekcji przekazywanych informacji.

• Tworzy poprawne składniowo i merytorycznie wypowiedzi wielozdaniowe.

• Bierze udział w dyskusji, popierając swoje zdanie trafnie dobranymi argumentami.

• Poprawnie posługuje się wymaganymi programowo formami wypowiedzi.

• Dobrze zna treść lektur, wykorzystuje konteksty niezbędne do ich interpretacji.

• Bezbłędnie wygłasza z pamięci wiersze i fragmenty prozy.

2. Czytanie tekstów literackich i innych tekstów kultury:

• Uczeń czyta płynnie i bezbłędnie, ze zrozumieniem.

• Zna środki wyrazu literatury, teatru, filmu, mediów i umie odczytać ich funkcje.

• Czyta teksty kultury na poziomie dosłownym, symbolicznym i przenośnym.

• Dostrzega kontekst niezbędny do interpretacji tekstów kultury.

• Dostrzega wartości wpisane w teksty kultury.

3. Tworzenie własnego tekstu:

• Poprawnie redaguje pisemne formy wypowiedzi: opis, opowiadanie, streszczenie,

rozprawka, sprawozdanie, charakterystyka, pamiętnik, wywiad.

• Tworzy teksty użytkowe- regulamin, list motywacyjny, list otwarty.

• Umiejętnie dokonuje operacji przekształcania tekstu- streszcza, rozwija, dokonuje adaptacji

i stylizacji.

• Dokonuje przekładu intersemiotycznego dzieła literackiego, plastycznego i muzycznego.

• Świadomie i sprawnie posługuje się groteską, absurdem, komizmem, patosem, tworząc

własne teksty.

4. Praktyczne posługiwanie się wiedzą z nauki o języku:

• Uczeń ,tworząc własne tekst, sprawnie posługuje się wiedzą z zakresu

• fleksji ( zna odmienne i nieodmienne części mowy i ich funkcje w zdaniu),

• składni (stosuje różne rodzaje wypowiedzeń i umie je nazywać),

• słowotwórstwa ( złożenia, zrosty, zestawienia, neologizmy, zapożyczenia),

• frazeologii( zna znaczenie powszechnie przyjętych frazeologizmów i poprawnie je stosuje w

wypowiedziach ustnych i pisemnych).

5.Poprawność ortograficzna i interpunkcyjna :

• Zna reguły ortograficzne i interpunkcyjne- robi nieliczne błędy.

• Zna mechanizm procesów fonetycznych ( upodobnienia, uproszczenia, utrata dźwięczności

w wygłosie wyrazu ) i dokumentuje to bezbłędnym zapisem.
OCENĘ DOSTATECZNĄ otrzymuje uczeń, który w zakresie kompetencji polonistycznych

spełnia poniższe wymagania.

1. Słuchanie i mówienie :

• Słucha uważnie wypowiedzi i dokumentuje to , wskazując główną myśl i odpowiadając na

pytania.

• Zna treść lektur, umie odtworzyć najważniejsze wydarzenia.

• Buduje krótkie, logiczne wypowiedzi na temat lektury, filmu, różnych problemów

codziennego życia, posługując się pojęciami literackimi i kulturowymi.

• Potrafi określić swoje stanowisko i uzasadnić je.

• Wygłasza z pamięci fragmenty prozy i poezji.

• Umie zadawać pytania, znając wartość pytań otwartych i zamkniętych.

• Odróżnia fakty od opinii.

• Mówi w sposób zgodny z ogólnopolską normą wymowy.

2.Czytanie tekstów literackich i innych tekstów kultury.

• Potrafi odczytać znaczenie dosłowne i przenośne związków i wyrażeń wpisanych w teksty

kultury.


• Czyta płynnie, ze zrozumieniem.

• Zauważa i prawidłowo odczytuje intencje nadawcy ( manipulację, perswazję).

• Dostrzega konteksty- biograficzny, historyczny, aksjologiczny i potrafi je wykorzystać do

interpretacji tekstów kultury.

• Zna środki wyrazu właściwe różnym tekstom kultury i umie je nazywać.

• Odczytuje bliskie mu wartości wpisane w tekst.

3. Tworzenie własnego tekstu ;

• Redaguje krótkie teksty w formach wypowiedzi określonych w podstawie programowej.

• Przestrzega zasad organizacji tekstu ( wstęp, rozwinięcie, zakończenie, akapity).

• Potrafi przekształcać tekst streszczając, rozwijając lub zapisując go w formie planu.

• Tworzy teksty użytkowe- instrukcję, zawiadomienie, ogłoszenie o pracę, ogłoszenie drobne,

podanie, telegram, CV, list prywatny, tekst życzeń.

• Podejmuje próbę przekładu intersemiotycznego dzieł literackich, malarskich, muzycznych.

4. Praktyczne posługiwanie się wiedzą z nauki o języku:

• Uczeń, tworząc różne formy wypowiedzi, posługuje się wiedzą z zakresu

• fleksji( części odmienne i nieodmienne ),

• składni ( zdania pytające, oznajmujące, rozkazujące, złożone, równoważniki zdań,

wypowiedzenia wielokrotnie złożone),

• słowotwórstwa ( wyrazy podstawowe, pochodne, budowa słowotwórcza wyrazu,

zapożyczenia, wulgaryzmy, synonimy, antonimy, homonimy),

• frazeologii( zna znaczenie popularnych mitologizmów, wyrażeń i zwrotów zaczerpniętych z

Biblii i świadomie stosuje je w swoich wypowiedziach).

5.Poprawność ortograficzna i interpunkcyjna:

• Zna zasady ortograficzne i interpunkcyjne i stosuje je w swoich pracach ( dopuszczalne

nieliczne błędy).

• Poprawnie przenosi wyrazy.


OCENĘ DOPUSZCZAJĄCĄ otrzymuje uczeń, który w zakresie kompetencji

polonistycznych spełnia poniższe wymagania.

1. Słuchanie i mówienie :

• Słucha uważnie krótkiej wypowiedzi i dokumentuje to odpowiedzią na pytanie.

• Rozumie mowę ciał ( język niewerbalny).

• Samodzielnie buduje jedno lub dwuzdaniowe wypowiedzi na temat lektur, zjawisk

kulturowych, zainteresowań.

• Wygłasza z pamięci krótkie teksty poetyckie i fragmenty prozy.

• Zna problematykę lektur i dokumentuje to odpowiadając na pytania.

• Przy pomocy nauczyciela tworzy wypowiedzi wielozdaniowe.

2. Czytanie tekstów literackich i innych tekstów kultury.

• Czyta płynnie, aczkolwiek zdarzają się nieliczne błędy.

• Potrafi odczytać znaczenie dosłowne i symboliczne niektórych wyrażeń i zwrotów.

• Odczytuje treść przekazów medialnych i innych tekstów kultury.

3. Tworzenie własnego tekstu :

• Podejmuje próby redagowania tekstów w formach wypowiedzi określonych w podstawie

programowej.

• Zna zasady organizacji tekstu pisanego i stara się je stosować.

• Potrafi zredagować niektóre teksty użytkowe.

4. Praktyczne posługiwanie się wiedzą z nauki o języku:

• Uczeń, tworząc własne teksty, posługuje się wiedzą z zakresu

• fleksji ( stosuje poprawne formy wyrazu, rozwija tekst, dodając do rzeczowników i

czasowników właściwe określenia),

• składni ( przekształca tekst, tworząc ze zdań pojedynczych- złożone, z równoważników zdania,

z konstrukcji czynnych- bierne),

• słowotwórstwa( stosuje synonimy, wyrazy nacechowane emocjonalnie).

5. Poprawność ortograficzna i interpunkcyjna:

• Zna zasady ortograficzne i interpunkcyjne, ale ma problemy z ich stosowaniem w praktyce popełnia

liczne błędy.
OCENĘ NIEDOSTATECZNĄ otrzymuje uczeń, który w zakresie kompetencji

polonistycznych nie spełnia wymagań na ocenę dopuszczającą.


V Kryteria ocen cząstkowych:

Wartość oceny cząstkowej (za czytanie, ćwiczenie gramatyczne, dyktanda, recytację,

napisanie zaproszenia, zredagowania notki prasowej, przedstawienie prezentacji, analizę i

interpretację dzieła poetyckiego, znajomość lektury itp.) nauczyciel ustala w oparciu o

wymagania zawarte w podstawie programowej. Nauczyciel jest zobowiązany je przedstawić

(wymagania i kryteria, którymi się kierował) na każde żądanie ucznia lub jego opiekuna.

Przykładowo

- w dłuższej wypowiedzi pisemnej ocenie (w postaci odpowiedniej ilości punktów) podlega:

zgodność z tematem,

 kompozycja i forma wypowiedzi,

 poprawność językowa, styl,

 poprawność ortograficzna i interpunkcyjna,

 graficzny zapis tekstu.

Natomiast w dyktandach obowiązują następujące kryteria oceniania

 0 błędów ortograficznych i interpunkcyjnych – stopień celujący,

 1 błąd ortograficzny – stopień bardzo dobry,

 2 błędy ortograficzne – stopień dobry,

 3 – 4 błędów ortograficznych – stopień dostateczny,

 5- 6 błędów ortograficznych – stopień dopuszczający,

Stałe kryteria obowiązują w przypadkach testów i sprawdzianów

100% - ocena celująca

91 % - 99 % - ocena bardzo dobra

75 % - 90 % - ocena dobra

51 % - 74 % - ocena dostateczna

40 % - 50 % - ocena dopuszczająca

0 % - 39 % - ocena niedostatecznaVI DOSTOSOWANIE PSO Z JĘZYKA POLSKIEGO DO MOŻLIWOŚCI UCZNIÓW

ZE SPECJALNYMI WYMAGANIAMI EDUKACYJNYMI


  1. Uczniowie posiadający opinię PPP o specyficznych trudnościach w uczeniu się oraz uczniowie posiadający orzeczenie o potrzebie nauczania indywidualnego są oceniani z uwzględnieniem zaleceń poradni. Kryteria oceniania wobec takich uczniów są zmienne i ustalane w porozumieniu z pedagogiem, psychologiem oraz rodzicami.

  1. Nauczyciel dostosowuje wymagania edukacyjne do indywidualnych potrzeb psychofizycznych

i edukacyjnych ucznia posiadającego opinie PPP o specyficznych trudnościach w uczeniu się.

  1. W stosunku do wszystkich uczniów posiadających dysfunkcję zastosowane zostaną zasady

wzmacniania poczucia własnej wartości, bezpieczeństwa, motywowania do pracy i doceniania

małych sukcesów.Opr. Magdalena Szambelan, Przemysław Nowak
©operacji.org 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna