HjujhgjhgjhgjhgjhgjPobieranie 0,69 Mb.
Strona8/8
Data15.02.2018
Rozmiar0,69 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8
§ 1

Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji organizację i przeprowadzenie szkolenia nt. „…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………".§ 2


 • Strony ustaliły, że w szkoleniu udział wezmą pracownicy Zamawiającego w ilości 245 osób.

 • Przewidywany czas szkolenia na jednego uczestnika wynosi 7 godzin.


§ 3


 1. Szkolenie zostanie przeprowadzone do ………………………. r., według zatwierdzonego przez Zamawiającego szczegółowego programu szkolenia oraz zgodnie z jego harmonogramem, stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszej umowy.

 2. W uzasadnionych przypadkach harmonogram szkoleń może ulec zmianie. Zmianie nie może ulec czas wykonania umowy określony w ust. 1.


§ 4


 1. Szkolenia będą odbywać się w siedzibie Zamawiającego.

 2. Na potrzeby szkolenia Zamawiający udostępni nieodpłatnie salę z podłączeniem do sieci komputerowej.

 3. Zamawiający deklaruje, a Wykonawca uznaje to i oświadcza za wystarczające do wykonania umowy, prędkość łącza na ………… na stanowisko.

 4. Sprzęt i wyposażenie niezbędne do realizacji przedmiotu umowy, zapewnia we własnym zakresie Wykonawca.


§ 5
Do obowiązków Wykonawcy należy:

 1. opracowanie i przekazanie materiałów oraz innych pomocy szkoleniowych dla każdego uczestnika,

 2. przeprowadzenie z należytą starannością szkolenia, zgodnie z programem i harmonogramem zajęć,

 3. prowadzenie dokumentacji szkoleniowej wymaganej przez Zamawiającego, a także przepisy regulujące finansowanie szkoleń z Krajowego Funduszu Szkoleń,

 4. wystawienie zaświadczeń dla uczestników szkolenia, co nastąpi w dniu jego zakończenia.


§ 6
W trakcie wykonywania przez Wykonawcę realizacji zamówienia, Zamawiający zobowiązany jest do:

 1. zapewnienia dyspozycyjności osób wyznaczonych przez Zamawiającego do merytorycznej i technicznej współpracy z Wykonawcą,

 2. powiadomienia osób wyznaczonych do odbycia szkoleń zgodnie z przygotowanym harmonogramem.


§ 7


 1. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za jakość i terminowość przeprowadzanych szkoleń.

 2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wizytacji podczas szkoleń i kontroli realizacji niniejszej umowy oraz do przeprowadzenia ankiety ewaluacyjnej.


§ 8

 1. Strony ustaliły, że:

a. koszt szkolenia jednego uczestnika wynoszą kwotę brutto ……………… zł (słownie:

…………………………………………………….. zł)

b. całkowite, łączne wynagrodzenie Wykonawcy nie może przekroczyć kwoty …………………. zł brutto (słownie: …………………………………... zł),


 1. Wykonawca zobowiązany jest po zakończeniu szkolenia wystawić fakturę w ciągu 7 dni po jego zakończeniu.

 2. Płatność za szkolenie zostanie dokonana na wskazany rachunek bankowy Wykonawcy na podstawie faktury VAT wystawionej zgodnie z obowiązującymi przepisami, w terminie 30 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego, z zastrzeżeniem:

 1. faktura została prawidłowo wystawiona,

 2. zostały wykonane wszystkie wymagania wskazane w § 5,

 3. nie zostały naruszone inne postanowienia umowne.

  1. Zamawiający oświadcza, a Wykonawca to akceptuje, że płatność faktury w części realizowanej z Krajowego Funduszu Szkoleń, może nastąpić z przekroczeniem terminu, co może wynikać z opóźnień w refundacji. W takim przypadku strony postanawiają, że płatność zostanie dokonana bezzwłocznie po otrzymaniu środków, nie później jednak niż w terminie 120 dni od otrzymania przez Zamawiającego faktury. W związku z tym, Wykonawca oświadcza, że zrzeka się prawa naliczania w tym zakresie należnych odsetek.

  2. Zamawiający oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT i upoważnia Wykonawcę do wystawiania faktur bez składania podpisu osoby uprawnionej ze strony Zamawiającego.
   • 9
 1. Zamawiający zastrzega sobie prawo naliczania kar umownych:

a. w przypadku odstąpienia od umowy lub jej nie wykonania z przyczyn od niego niezależnych w wysokości 10 % (słownie: dziesięciu procent) wartości umowy,

b. powierzenia jej wykonania osobie trzeciej bez zgody Zamawiającego, z wyłączeniem wyjątków wymienionych w § 10 ust. 1 w wysokości 3000 zł (słownie: trzy tysiące zł) za każde zdarzenie,

c. w przypadku opóźnienia w realizacji umowy powyżej terminów w niej określonych w wysokości 1

% (słownie: jeden procent) wartości umowy za każdy rozpoczęty dzień zwłoki. 1. W przypadku szkody przewyższającej ww. kary umowne Zamawiający uprawniony jest do żądania naprawienia szkody na zasadach ogólnych wynikających z Kodeksu cywilnego.  • 10
 1. Wykonawca nie może powierzyć wykonania umowy osobie trzeciej, bez zgody Zamawiającego. Strony ustalają, że ograniczenie, o którym mowa w zdaniu wcześniejszym, nie dotyczy usług wykonywanych przez instruktorów i trenerów, wynajmu sprzętu i wyposażenia oraz usług cateringu.

 2. W przypadku naruszenia postanowień niniejszej umowy Zamawiający może od umowy odstąpić ze skutkiem natychmiastowym.
  • 11

W celu prawidłowego wykonania przez Wykonawcę obowiązków wynikających z niniejszej Umowy i wyłącznie w zakresie niezbędnym dla wykonania przez Wykonawcę takich obowiązków, Zamawiający zawrze umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych.

  • 12
 1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnego aneksu pod rygorem ich nieważności.

 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy regulującej zasady refundacji kształcenia ustawicznego z Krajowego Funduszu Szkoleń.

 3. Spory mogące wyniknąć w związku z realizacją postanowień niniejszej umowy strony zobowiązują się rozstrzygać na drodze wzajemnych negocjacji, a dopiero w przypadku ich niepowodzenia przed sądem powszechnym właściwym dla siedziby Zamawiającego.

4.Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwóch dla Zamawiającego, jednym dla Wykonawcy.


Wykonawca Zamawiający

Załącznik nr 11Wykonawca:

……………………………

……………………………

……………………………

(pełna nazwa/firma, adres)

(wzór)

Oświadczenie wykonawcy

DOTYCZĄCE WYKAZU USŁUG

LP.

Przedmiot zamówienia

Wartość

Data wykonania zamówienia

Miejsce wykonaniaPodmiot na rzecz którego wykonano zamówienie

1

Usługa obejmującą szkolenie dla min. 200 osób, z zakresu obsługi procesów gromadzenia danych w narzędziu informatycznym w obszarze lecznictwa zamkniętego (Izba Przyjęć, Odział Szpitalny), lecznictwa otwartego (Przychodnia – Rejestracja, Gabinet Lekarski) oraz Rozliczeń z NFZ o wartości co najmniej 120.000 zł brutto.…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.

…………………………………………

(podpis)

Załącznik nr 12Wykonawca:

……………………………

……………………………

……………………………

(pełna nazwa/firma, adres)

(wzór)

Oświadczenie wykonawcy

DOTYCZĄCE WYKAZU OSÓB SKIEROWANYCH PRZEZ

WYKONAWCĘ DO REALIZACJI ZAMÓWIENIA


LP.

Określenie funkcji


imię i nazwisko

osoby (osób) wykazanych


kwalifikacje zawodowe


doświadczenie zawodowepodstawa prawna do dysponowania wykazanymi osobami

1

Wykładowca z min. 3 letnim doświadczeniem w świadczeniu usług obejmujących szkolenia z zakresu obsługi procesów gromadzenia danych w narzędziu informatycznym w obszarze lecznictwa zamkniętego (Izba Przyjęć Odział Szpitalny, Apteka Szpitalna, Apteczka Oddziałowa).

(W kolumnie doświadczenie zawodowe należy podać doświadczenie szkoleniowe wykładowcy w/w zakresie w latach)
2


Wykładowca z min. 3 letnim doświadczeniem w świadczeniu usług obejmujących szkolenia z zakresu obsługi procesów gromadzenia danych w narzędziu informatycznym w obszarze lecznictwa otwartego (Przychodnia – Rejestracja, Gabinet Lekarski) oraz Rozliczenia z NFZ.

(W kolumnie doświadczenie zawodowe należy podać doświadczenie szkoleniowe wykładowcy w/w zakresie w latach)3

Kierownik projektu posiadający certyfikat z metodyki zarządzania projektami IPMA-D (IPMA Level D: Certified Project Management Associate) lub CAPM (Certified Associate in Project Management) lub Prince2 Foundation

oraz zarządzał min. jednym projektem obejmującym usługę szkoleniową w ciągu ostatnich 3 lat.

(W kolumnie doświadczenie zawodowe należy podać TAK lub NIE)


4

Kierownik projektu posiadający certyfikat z metodyki zarządzania projektami IPMA-C (IPMA Level C: Certified Project Manager) lub PMP (Project Management Professional) lub Prince2 Practitioner

oraz zarządzał min. jednym projektem obejmującym usługę szkoleniową w ciągu ostatnich 3 lat.

(W kolumnie doświadczenie zawodowe należy podać TAK lub NIE)


…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.


…………………………………………(podpis)

1   2   3   4   5   6   7   8


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna