HjujhgjhgjhgjhgjhgjPobieranie 0,69 Mb.
Strona7/8
Data15.02.2018
Rozmiar0,69 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8

Kolejki oczekujących
Definicja kolejek oczekujących zgodnie z wymaganiami płatnika
Kolejki oczekujących do komórek organizacyjnych
Kolejki oczekujących do procedur medycznych lub świadczeń wysokospecjalistycznych zdefiniowanych przez płatnika
Prowadzenie kolejek oczekujących
Wykaz osób oczekujących w kolejce
Możliwość planowania daty z dokładnością do dnia lub tygodnia (w przypadku odległego terminu realizacji świadczenia)
Przyporządkowanie oczekujących do jednej z kategorii medycznych (przypadki pilne/przypadki stabilne)
Rejestrowanie przypadków zmian terminu udzielenia świadczenia wraz z przyczyną zmiany
Możliwość przywrócenia do kolejki oczekujących pacjenta wykreślonego
Zablokowanie możliwości zmiany danych w kolejce oczekujących dla pacjentów zrealizowanych, po zakończeniu okresu rozliczeniowego tj. po 10 dniu każdego miesiąca za miesiąc rozliczeniowy (poprzedni)
Możliwość zbiorczego przenoszenia oczekujących pomiędzy kolejkami
Możliwość zbiorczego przeliczania pierwszych wolnych terminów dla wszystkich kolejek oczekujących
- Wszystkich aktywnych pozycji
- Wybranych oczekujących
Wskazanie tych definicji kolejek oczekujących, które po wczytaniu aneksu do umowy posiadają nieaktualne informacje o kodzie komórki wg NFZ wraz z możliwością aktualizacji kodu komórki wg NFZ na podstawie aktualnych zapisów w umowie z NFZ
Generowanie statystyk kolejek z podziałem na przypadki pilne i stabilne
- Liczba oczekujących
- Szacunkowy czas oczekiwania w kolejce
- Średni rzeczywisty czas oczekiwania w kolejce (zgodnie z algorytmem opublikowanym w rozporządzeniu)
Komunikacja z NFZ
Generowanie i eksport komunikatów XML w aktualnie obowiązujących wersjach z zakresu sprawozdawczości związanej z kolejkami oczekujących
Komunikat LIOCZ – komunikat szczegółowy o kolejkach oczekujących
Komunikat KOL – komunikat o kolejkach oczekujących do świadczeń wysokospecjalistycznych
Import komunikatu „potwierdzeń odbioru” danych o kolejkach oczekujących
Wydruki i raporty dotyczące kolejek oczekujących
Wydruk listy oczekujących
Integracja z AP-KOLCE
Obsługa komunikacji z systemem AP-KOLCE
Potwierdzanie odbioru komunikatu, dla komunikatów tego wymagających, bezpośrednio w aplikacji
prowadzenie kolejek onkologicznych i kolejek na procedurę
rejestracja dla kolejki onkologicznej powinna odbywać się bez podziału na przypadki pilne i stabilne
Weryfikacja w eWUŚ
Weryfikacja uprawnień pacjenta do świadczeń refundowanych przez NFZ podczas
rejestracji na Izbie Przyjęć
rejestracji/planowania wizyty w przychodni lub pracowni, weryfikowany jest stan na dzień rejestracji
Tworzenie harmonogramów weryfikacji grupowej
Weryfikacja uprawnień w oparciu o harmonogramy obejmująca pacjentów
- przebywających na oddziale,
- przebywających na obserwacji na izbie przyjęć
- w trakcie wizyt
- wypisywanych ze szpitala ale o niezautoryzowanym wypisie i nie rozliczonych
- dla których zarejestrowano zgon, ale zapis nie został autoryzowany a pobyt rozliczony
Oznaczanie ikoną i kolorem statusu weryfikacji pacjenta
- na liście pacjentów
- w widocznym miejscu przy danych pacjenta
Deklaracje POZ
Import umów w rodzaju POZ
Ewidencja deklaracji POZ/KAOS
Ewidencja porad POZ
Generowanie i eksport komunikatów XML w aktualnie obowiązujących wersjach z zakresu sprawozdawczości związanej z deklaracjami POZ/KAOS
Komunikat DEKL – komunikat szczegółowy deklaracji POZ/KAOS
Komunikat ZBPOZ – komunikat szczegółowy danych zbiorczych o świadczeniach udzielonych w ramach POZ
Import komunikatów zwrotnych XML w obowiązujących wersjach
Import komunikatu „potwierdzeń odbioru” danych przesłanych komunikatami DEKL i ZBPOZ
Import komunikatu potwierdzeń do deklaracji POZ/KAOS (komunikat P_DEK)
Import komunikatu zwrotnego z weryfikacji deklaracji POZ/KAOS (komunikat P_WDP)
Import komunikatu zwrotnego rozliczenia deklaracji POZ/KAOS (komunikat Z_RDP)
Przegląd potwierdzeń deklaracji POZ/KAOS
Przegląd weryfikacji deklaracji POZ/KAOS z możliwością zbiorczego wycofania deklaracji, które nie zostały zaliczone przez NFZ
Generowanie rachunków deklaracji POZ
Generowanie i wydruk załączników i sprawozdań POZ zgodnie z wytycznymi płatnika
Załącznik nr 4 do umowy POZ
Załącznik nr 5 do umowy POZ w zakresie: nocna i świąteczna opieka lekarska i pielęgniarska w POZ
Załącznik nr 6 do umowy POZ w zakresie: transport sanitarny w POZ
Półroczne sprawozdanie z wykonanych badań diagnostycznych
Zlecenia:
Zlecanie leków:
System musi umożliwiać planowanie i zlecanie leków w powiązaniu z modułem Apteczki Oddziałowej
System musi umożliwiać kopiowanie zleceń leków z poprzednich pobytów lub hospitalizacji
System musi pozwalać na zlecanie leków wg nazwy handlowej i międzynarodowej
System musi umożliwiać zlecanie podań leków o określonych porach oraz co określony czas, od pierwszego podania co X godzin i Y minut
System musi pozwalać na wyróżnianie kolorem zleceń leków zlecanych z innych magazynów
Podczas zlecenia leków system powinien umożliwiać:
- podgląd karty leków
Podczas zlecania antybiotyku system powinien wymagać określenie rodzaju antybiotykoterapii: celowana, empiryczna, profilaktyka, WRZ
System powinien umożliwiać prezentację i wydruk indywidualnej karty zleceń podań leków
Musi istnieć możliwość zlecania leków:
- recepturowych
- chemioterapii
- zlecenie chemioterapii z wykorzystaniem schematów leczenia
- pomp infuzyjnych
- możliwość określenia drogi podania leków
Musi istnieć możliwość wydruku tacy leków z podaniem nazwiska osoby drukującej i czasu wydruku
Na tacy leków musi być drukowana informacja, dla każdego pacjenta, zleconym o leku, godzinie podania, dawce i drodze podania
Podczas realizacji zlecenia leku system powinien umożliwiać zastosowanie zamienników do zleconego leku
Podczas odnotowania podania leku system powinien umożliwiać wybór serii leku
System powinien umożliwiać realizację podań leków z wykorzystaniem kodów kreskowych
System powinien umożliwić grupowanie zleceń podania leków wg drogi podania
Leki, podawane z wykorzystaniem systemu Unit-Dose powinny być jednoznacznie oznaczone
Zlecanie badań
Dla pobytów oznaczonych „zagrożenie życia lub zdrowia” wszystkie zlecenia powinny być opatrzone statusem PILNE
System musi umożliwić planowanie i zlecanie badań diagnostycznych i laboratoryjnych, zabiegów, konsultacji przekazywanych z jednostek Zamawiającego, w tym:
- z Oddziału do: Pracowni Patomorfologicznej, Pracowni Diagnostycznej, Przychodni, Bloku operacyjnego, innego Oddziału, Gabinetu lekarskiego, Laboratorium
System powinien umożliwiać zlecanie wielu różnych badań w jednym miejscu, opatrzony wspólnym nagłówkiem i komentarzem
System powinien podpowiadać, na zleceniu, rozpoznania zasadniczego a w przypadku jego braku rozpoznania wstępnego
Możliwość utworzenia zlecenia laboratoryjnego z wykorzystaniem predefiniowanej karty kodów kreskowych
Dla zleceń laboratoryjnych musi istnieć możliwość możliwość odnotowania informacji o pobranym materiale dla pojedynczego badania lub zestawu badań
Dla zleceń laboratoryjnych musi istnieć możliwość określenia planowanej godziny wykonania badania. System powinien podpowiadać domyślne godziny pobrań materiałów
Dla zleceń do pracowni histopatologii powinny być widoczny numer SIMP, o ile badanie dotyczy cytologii ginekologicznej
System musi umożliwiać planowanie i zlecanie badań i konsultacji w ramach zleceń zewnętrznych (z innych podmiotów)
System musi zapewnić możliwość definiowania zleceń złożonych:
- kompleksowych,
- panelowych,
- cyklicznych.
System powinien umożliwiać zapisanie zleconych badań jako panelu zleceń do wykorzystania w późniejszym terminie
Powinna istnieć możliwość przepisania opisu zlecenia z poprzedniego zlecenia
Powinna istnieć możliwość dwuetapowego wprowadzania zlecenia (wpisanie oraz potwierdzenia),
System musi umożliwiać powtarzanie zleceń co określony interwał czasu
System musi umożliwiać przegląd zleceń
Po wystawieniu zlecenia powinna istnieć możliwość zmiany jednostki, która zostanie obciążona kosztami realizacji zleconego badania.
System musi umożliwiać wydruki zleceń
Musi istnieć możliwość wydruku wszystkich wyników pacjenta z bieżącej hospitalizacji lub ze wszystkich pobytów w szpitalu,
System musi umożliwiać przegląd wszystkich zleceń z jednostki zlecającej z możliwością wydruku wyniku wykonanego badania,
Musi istnieć możliwość definiowania szablonów dokumentów skojarzonych z wprowadzanym zleceniem.
System musi zapewnić możliwość wyświetlania wyników w układzie tabelarycznym z możliwością śledzenia zmian wyników i zmiany kolejności porównywanych parametrów (np. w wyniku morfologii)
System musi zapewnić możliwość przeglądania wyników liczbowych w postaci graficznej (badanie trendu)
System musi umożliwić graficzną prezentację wyników badań z uwzględnieniem, na osi czasu, podanych leków i wykonanych procedur
Podczas przeglądania wyników badan powinno być widoczne informacje o osobach realizujących badanie
Przychodnia - Rejestracja
System musi umożliwić rejestrację umowy indywidualnej na świadczenie usług medycznych
System musi umożliwiać określanie definiowanie dostępności usług placówki medycznej
Definiowanie grafików pracy
System musi umożliwiać określanie dostępności zasobów w placówce (grafiki) dla gabinetów:
System musi umożliwiać definiowanie szablonu pracy lekarza:
System musi umożliwiać definiowanie przedziału wieku pacjentów obsługiwanych przez zasób
System musi umożliwiać generowanie grafików dla lekarzy w powiązaniu z gabinetami w zadanym okresie czasu,
System musi umożliwiać ustawienie blokady w grafiku z podaniem przyczyny tj. urlop, remont
Obsługa skorowidza pacjentów
System musi umożliwiać przypisanie pacjentowi uprawnień do obsługi poza kolejnością
Informacja o posiadanych uprawnieniach do obsługi poza kolejnością musi być prezentowana na listach pacjentów
System musi umożliwiać wyszukiwanie pacjentów,
Planowanie i rezerwacja wizyty pacjenta
System musi umożliwiać wyszukiwanie wolnych terminów jednoczesnej dostępności wymaganych zasobów:
- rezerwacja wybranego terminu lub „pierwszy wolny”.
- wyszukiwanie zasobów spełniających kryterium wieku pacjenta
- prezentowanie preferowanych terminów wykonania usługi dla zgłoszeń internetowych na zasadzie określenia godzin przeznaczonych do planowania zgłoszeń internetowych np. od 10 do 12
- automatyczna rezerwacja terminów dla zgłoszeń internetowych wg preferencji pacjenta
-  w przypadku braku wolnych terminów w preferowanych godzinach możliwość rezerwacji pierwszy wolny lub ręczny wybór terminu
- rezerwacja terminów dla pacjentów przebywających na oddziale
- wstawianie terminu pomiędzy już istniejące wpisy w grafiku w przypadkach nagłych (dopuszczenie planowania wielu wizyt w tym samym terminie) z możliwością wpisania komentarza do tak zaplanowanej wizyty
- przegląd liczby zaplanowanych wizyt z podziałem na pierwszorazowe i kontynuacje leczenia
- przegląd terminarza zaplanowanych wizy
- nadanie numeru rezerwacji w ramach rejestracji i jednostki wykonującej (gabinetu)
System musi umożliwiać obsługa kolejek oczekujących zgodnie z obowiązującymi przepisami
Podczas planowania wizyty, system powinien sugerować dokonanie wpisu do kolejki oczekujących jeśli istnieje kolejka dla planowanej usługi lub gabinetu
Rejestracja na wizytę (usługę)
System musi umożliwić rejestrację pacjenta na wizytę (zaplanowaną w terminarzu i niezaplanowaną)
System musi pozwalać na wyliczanie kosztów porady u pacjenta nieubezpieczonego
System musi pozwalać na określenie miejsca wykonania usługi (wybór gabinetu) dla usług nie podlegających planowaniu i rezerwacji.
System musi umożliwiać zlecenie wykonania usługi pacjentowi we wskazanym (lub wynikającym z rezerwacji) miejscu wykonania,
System musi umożliwić rejestracje wielu badan w oparciu o jedno skierowanie.
Obsługa wyników:
- odnotowanie wydania wyniku,
- wpisywanie wyników zewnętrznych.
Wydruk recept i kuponów
raporty i wykazy Rejestracji.
Przychodnia – Gabinet lekarski
Obsługa wizyty
Podczas przyjęcia pacjenta skierowanego z innej jednostki np. oddział, jeśli nie został wskazany inny płatnik lub cennik, system powinien podpowiadać płatnika NFZ
System musi umożliwiać dostęp do listy pacjentów zarejestrowanych do gabinetu
System musi informować o uprawnieniach pacjenta do obsługi poza kolejnością
System powinien prezentować liczbę punktów zrealizowanych, w bieżącym dniu i miesiącu, przez zalogowanego lekarza z podziałem na umowy
System powinien umożliwiać rejestrację faktu rozpoczęcia obsługi wizyty pacjenta w gabinecie (przyjęcie)
System musi umożliwić przegląd danych pacjenta,
Obsługa wizyty powinna obejmować przegląd, modyfikację i rejestrację danych w następujących kategoriach:
- obsługa wizyt receptowych. Dla wizyt receptowych system powinien sprawdzać ile czasu upłynęło od ostatniej wizyty tego typu
- wywiad (na formularzu zdefiniowanym dla wizyty),
- opis badania (na formularzu zdefiniowanym dla wizyty),
- informacje ze skierowania,
- kontrola daty ważności skierowania
- możliwość przepisania skierowania już zarejestrowanego
- skierowania, z możliwością skopiowania danych z innego pobytu w tej lub innej jednostce
- zlecanie badań diagnostycznych i laboratoryjnych , konsultacji, zabiegów,
- możliwość wykorzystania szablonów zleceń złożonych, paneli badań do zlecania
- usługi, świadczenia w ramach wizyty,
- rozpoznanie (główne, dodatkowe),
- kopiowanie wyników badania i danych wypisowych z zleconych podczas poprzednich wizyt
- zalecenia z wizyty (w tym zwolnienia lekarskie),
- wystawienie recept, skierowań, zapotrzebowań na zaopatrzenie ortopedyczne i okulary
System powinien umożliwiać zmianę usługi głównej wizyty
System powinien informować o zleceniach wykonanych po zakończeniu poprzedniej wizyty i umożliwić rozliczenie ich w wizycie aktualnej
System musi umożliwić obsługę pobytów wielodniowych
System musi umożliwić obsługę domowego leczenia żywieniowego
System musi umożliwić obsługę tlenoterapii w warunkach domowych
Wystawianie recept
System powinien wspierać wystawianie recept,
Musi istnieć możliwość importu recept w formacie XMZ
Musi istnieć możliwość wystawiania recept trans granicznych
W przypadku wystawienia pacjentowi wielu recept, system musi umożliwić ich jednoczesny wydruk
Dokumentacja wizyty
System musi umożliwiać wystawienie skierowania,
Skierowanie do jednostki zewnętrznej, dla pacjenta niepełnoletniego, powinno zawierać imię i nazwisko oraz adres opiekuna
- leki podane podczas wizyty (współpraca z apteczką oddziałową),
- ewidencja szczepień:
- możliwość oznaczenia podania leku jako szczepienia,
- możliwość wpisania przy podaniu leku danych charakteryzujących szczepienie,
- automatyczny wpis do karty szczepień po oznaczeniu podania leku jako szczepienia.
- wykonane podczas wizyty dodatkowych usług i badania
- inne dokumenty (zaświadczenia, druki, na formularzach zdefiniowanych dla wizyty).
możliwość stosowania słownika tekstów standardowych do opis danych wizyt
możliwość wykorzystania definiowalnych formularzy do opisu danych wizyty
Możliwość stosowania „pozycji preferowanych” dla użytkowników, jednostek organizacyjnych (wyróżnienie najczęściej wykorzystywanych pozycji słowników).
możliwość ewidencji wykonania usług rozliczanych komercyjnie:
obsługa zakończenia wizyty:
- autoryzacja medyczna wizyty,
- automatyczne tworzenie karty wizyty.
- możliwość bezpośredniego skierowania na IP
Kwalifikacja rozliczeniowa usług i świadczeń.
- wiązanie rozliczanych badań do kolejnej zaplanowanej wizyty
wgląd w rozliczenia NFZ z tytułu zrealizowanych w trakcie wizyty usług
automatyczna aktualizacja i przegląd Księgi Głównej Przychodni
Obsługa pakietu onkologicznego
System musi umożliwiać rejestrację kart diagnostyki i leczenia onkologicznego (KDILO) w zakresie:
- numer karty
- etap obsługi
- informacja, czy karta znajduje się w jednostce, czy poza nią
System musi rejestrować historię zmian karty DILO
System musi umożliwić powiązanie pozycji rozliczeniowych z numerem KDILO
Konfiguracja pracy gabinetu
System musi pozwalać na dostosowanie modułu do specyfiki gabinetu lekarskiego co najmniej w zakresie:
- możliwości zdefiniowania wzorców dokumentacji dedykowanej dla gabinetu
- możliwości zdefiniowania elementów menu (zakładek) w zależności od potrzeb i rodzaju usługi
- możliwość wykorzystania, zdefiniowanych wcześniej, wzorów dokumentów
System musi umożliwiać tworzenie raportów i wykazów pracy gabinetu
Przychodnia - Statystyka
System powinien umożliwiać obsługę statystyki rozliczeniowej i medycznej
Obsługa rejestru pacjentów
System musi umożliwić obsługę skorowidza pacjentów z możliwością integracji z innymi systemami medycznymi (Przychodnia, Pracownia Diagnostyczna)
System musi umożliwić wyszukiwanie pacjentów w skorowidzu wg różnych parametrów,
System musi umożliwić wyszukiwanie pacjenta o nieznanej tożsamości (NN)
Musi istnieć możliwość modyfikacji i rejestracji danych pacjentów,
Musi istnieć możliwość przeglądu danych archiwalnych pacjenta
System musi umożliwiać potwierdzenie wypisu pacjenta pod kątem kompletności i poprawności dokumentacji,
System musi umożliwić obsługę ksiąg:
- Księgi Przychodni
- Księga Oczekujących,
- Księga Badań
Prowadzenie rejestru Kart Diagnostyki Leczenia Onkologicznego
System musi umożliwiać tworzenie i modyfikację kart DILO
Podczas zmiany danych karty tj. etap, lokalizacja, status system powinien zmieniać datę wersji na datę bieżącą
Podczas tworzenia karty system powinien umożliwiać edycję daty ważności
Raporty i wykazy statystyki
System powinien umożliwiać tworzenie reportów i wykazów statystyki, w szczególności:


Załącznik nr 4

…………………………………..………………PIECZĘĆ ADRESOWA WYKONAWCY

(WZÓR)


OFERTA ASORTYMENTOWO-CENOWA

W odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na usługę: Szkolenie personelu szpitalnego, znak sprawy SZPiGM 3820/30/2017 przedstawiamy następującą ofertę:L.p.

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

ILOŚĆ

(SZT))


CENA JEDNOSTKOWA NETTO

(PLN)


STAWKA PODATKU VAT

( w % )


WARTOŚĆ NETTO

( PLN)


WARTOŚĆ BRUTTO

(PLN)


Usługa szkoleniowa mająca na celu podniesienie kompetencji personelu medycznego przy wykorzystaniu narzędzi informatycznych w obsłudze procesów zachodzących w jednostkach ochrony zdrowia w kontekście kluczowych priorytetów projektów e-zdrowie przyjętych w strategii „Sprawne Państwo 2020” w szczególności w zakresie poprawy systemu gromadzenia i zarządzania informacją


A

B

C

D=AxBE=D+C
1

Usługa szkoleniowa mająca na celu podniesienie kompetencji personelu medycznego przy wykorzystaniu narzędzi informatycznych w obsłudze procesów zachodzących w jednostkach ochrony zdrowia w kontekście kluczowych priorytetów projektów e-zdrowie przyjętych w strategii „Sprawne Państwo 2020” w szczególności w zakresie poprawy systemu gromadzenia i zarządzania informacją1

RAZEM:
Wartość netto oferty: .................................... zł.

słownie: ...........................................................................................................................................................................

Wartość brutto oferty: .................................... zł.

słownie: .....................................................…………………………………………………………………………………………………………………

Równocześnie oświadczamy, że znane są nam warunki udziału w postępowaniu, treść proponowanej umowy oraz treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia i nie wnosimy do nich jakichkolwiek zastrzeżeń. Zobowiązujemy się również, w przypadku uznania naszej oferty za najkorzystniejszą do podpisania umowy w miejscu i czasie wskazanym przez zamawiającego. Oświadczamy również, że jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.

………………………………………………………………………

podpisy osób upoważnionych

do reprezentowania wykonawcy


Załącznik nr 5

Wykonawca:

……………………………

……………………………

……………………………

(pełna nazwa/firma, adres)
Oświadczenie wykonawcy
składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamówień publicznych,
DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego


Sygn. SZSPOO.SZPiGM.3820/30/2017, oświadczam, że:


   1. Nie podlegam wykluczeniu z postępowania. *
   1. Podlegam wykluczeniu z postepowania. *

* niepotrzebne skreślić.


…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.
…………………………………………

(podpis)
Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. …………. ustawy Prawo zamówień publicznych.

Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze:

…………………………………………………………………………………………..…………………...........………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.


…………………………………………(podpis)

Załącznik nr 6Wykonawca:

……………………………

……………………………

……………………………

(pełna nazwa/firma, adres)


Oświadczenie wykonawcy
składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamówień publicznych,

DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego


Sygn. SZSPOO.SZPiGM.3820/30/2017, oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu tj. jestem uprawniony do prowadzenia działalności objętej przedmiotem zamówienia.

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

…………………………………………

(podpis)
Załącznik nr 7

Wykonawca:

……………………………

……………………………

……………………………

(pełna nazwa/firma, adres)

Oświadczenie wykonawcy

składane na podstawie art. 24 ust. 11 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamówień publicznych

DOTYCZĄCE PRZYNALEŻNOŚCI DO GRUPY KAPITAŁOWEJ

Składając ofertę w postępowaniu o udzielnie zamówienia publicznego, Sygn. SZSPOO.SZPiGM.3820/30/2017, oświadczamy, że: • nie należymy do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Prawo zamówień publicznych *,

 • należymy do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Prawo zamówień publicznych*.

W przypadku przynależności Wykonawcy do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Prawo zamówień publicznych, Wykonawca składa wraz z oświadczeniem listę podmiotów należących do grupy kapitałowej.

* niepotrzebne skreślić.

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.


…………………………………………(podpis)
Załącznik nr 8

Wykonawca:

……………………………

……………………………

……………………………(pełna nazwa/firma, adres)

Oświadczenie wykonawcy

składane na podstawie art. 36b ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamówień publicznych,

DOTYCZĄCE PODWYKONAWSTWA

Składając ofertę w postępowaniu o udzielnie zamówienia publicznego, Sygn. SZSPOO.SZPiGM. 3820/30/2017, oświadczamy, że: • nie zamierzamy zlecić podmiotom trzecim podwykonawstwo*,

 • zamierzamy zlecić podmiotom trzecim podwykonawstwo*,

W przypadku zlecenia podmiotom trzecim podwykonawstwo należy wraz z oświadczeniem wskazać części zamówienia, których wykonanie wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom wraz z podaniem firm podwykonawców oraz wartość lub procentową część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcom.

* niepotrzebne skreślić.

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.
…………………………………………

(podpis)

Załącznik nr 9Wykonawca:

……………………………

……………………………

……………………………

(pełna nazwa/firma, adres)

Oświadczenie wykonawcy

DOTYCZĄCE WIELKOSCI PRZEDSIĘBIORSTWA

Składając ofertę w postępowaniu o udzielnie zamówienia publicznego, Sygn. SZSPOO.SZPiGM. 3820/30/2017, oświadczamy, że: • jesteśmy małym/średnim przedsiębiorcą,*

 • nie jesteśmy małym/średnim przedsiębiorcą,*

* niepotrzebne skreślić.

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.

…………………………………………

(podpis)

załącznik nr 10UMOWA
o przeprowadzenie szkolenia

Zawarta w ………., dnia ……………………….. r., pomiędzy:


……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………, w imieniu którego działa:
……………………………………………………………………zwanym dalej Zamawiającym,
a

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

w imieniu której działa:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

zwaną dalej Wykonawcą.


1   2   3   4   5   6   7   8


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna
centralnej ewidencji
dnia zamieszczenia
niniejszym postępowaniu