HjujhgjhgjhgjhgjhgjPobieranie 0,69 Mb.
Strona4/8
Data15.02.2018
Rozmiar0,69 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8
Załącznik nr 3

Narzędzie informatyczne musi być zgodne z aktualnymi aktami prawnymi regulującymi organizację i działalność sektora usług medycznych i opieki zdrowotnej w kraju w tym:

Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 22 grudnia 1998 r. w sprawie szczególnych zasad rachunku kosztów w publicznych zakładach opieki zdrowotnej (Dz.U. 1998 nr 164 poz. 1194)

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz.U. z 2004 nr 100, poz.1024)

Ustawa z dnia 17 lutego 2005 o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U z 2005 nr 64) z późniejszymi zmianami

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 października 2005 w sprawie minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz.U. 2005 Nr 212, poz. 1766).

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 grudnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu niezbędnych informacji gromadzonych przez świadczeniodawców, szczegółowego sposobu rejestrowania tych informacji oraz ich przekazywania podmiotom zobowiązanym do finansowania świadczeń ze środków publicznych (z dnia 29 lipca 2005)

Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej w zakładach opieki zdrowotnej oraz sposobu jej przetwarzania z dnia 21 grudnia 2010

System musi spełniać wymogi wynikające z ustawy „o Ochronie Danych Osobowych” z 29 czerwca 1997 roku oraz z Rozporządzenia MSWiA z 29 kwietnia 2004 roku, w szczególności system musi przechowywać informacje o:

dacie wprowadzenia danych osobowych

identyfikator użytkownika wprowadzającego dane osobowe

informacje o odbiorcach danych którym dane osobowe zostały udostępnione,

dacie i zakresie tego udostępnienia

data modyfikacji danych osobowychidentyfikator operatora modyfikującego dane

Zarządzenie nr 60/2007/DSOZ Prezesa NFZ z dn. 19 września 2007 w sprawie określania warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju rehabilitacja lecznicza

Zarządzenie Prezesa NFZ nr 20/2006 z 18 maja 2006 zmieniające zarządzenie Nr 90/2005* Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 17 października 2005 r. w sprawie przyjęcia „Szczegółowych materiałów informacyjnych o przedmiocie postępowania w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej oraz o realizacji i finansowaniu umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju: rehabilitacja lecznicza”

Zarządzenie Nr 4/2009/DŚOZ Prezesa NFZ z dnia 9 stycznia 2009 r. w sprawie określenia szczegółowych komunikatów sprawozdawczych XML dotyczących świadczeń ambulatoryjnych i szpitalnych (I fazy) oraz rozliczenia świadczeń ambulatoryjnych i szpitalnych (II fazy)

Zarządzenie Nr 3/2009/DŚOZ Prezesa NFZ z dnia 9 stycznia 2009 r. w sprawie określenia szczegółowych komunikatów sprawozdawczych XML dotyczących deklaracji POZ / KAOS, zwrotnych wyników weryfikacji deklaracji POZ / KAOS, zwrotnego rozliczenia deklaracji POZ / KAOS


Zarządzenie Nr 10/2008/DI Prezesa NFZ z dnia 31 stycznia 2008 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia szczegółowych komunikatów sprawozdawczych XML dotyczących danych zbiorczych o świadczeniach udzielonych w ramach POZ

Zarządzenie nr 12/2009/DSOZ Prezesa NFZ z dnia 11 lutego 2009 r.

Zarządzenie Nr 102/2008/DGL Prezesa NFZ z dnia 29 października 2008 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie chemioterapia

Zarządzenie Nr 98/2008/DGL Prezesa NFZ z dnia 27 października 2008 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie terapeutyczne programy zdrowotne

Wymagania ogólne dla narzędzia informatycznego

Działa w architekturze trójwarstwowej

Ma interfejs graficzny dla wszystkich modułów

Pracuje w środowisku graficznym MS Windows na stanowiskach użytkowników (preferowane środowisko MS Windows XP/Vista/7/8)

Komunikuje się z użytkownikiem w języku polskim.

Interfejs użytkownika jest dostępny z poziomu przeglądarki internetowej.

W funkcjach związanych z wprowadzaniem danych system udostępnia podpowiedzi, automatyczne wypełnianie pól, słowniki grup danych (katalogi leków, procedur medycznych, danych osobowych, terytorialnych)

Ręczne i automatyczne, na podstawie częstotliwości użycia, wyróżnienie w słownika pozycji najczęściej używanych

Kontrola/parametryzacja Wielkich/małych liter. Możliwość ustawienia w wybranych polach jak ma być sformatowany wpis

System musi umożliwić zmianę jednostki organizacyjnej na której pracuje użytkownik bez konieczności wylogowywania się z systemu

System musi umożliwić skanowanie danych z dokumentów tożsamości - dowodów osobistych lub prawo jazdy i na tej podstawie dokonywanie identyfikacji pacjenta

System musi umożliwiać obsługę kodów 2D do rejestracji skierowań pochodzących z innych zakładów opieki

System umożliwia wykonanie nowej operacji w systemie bez konieczności przerywania czynności dotychczas wykonywanej (np. obsługa zdarzenie w trybie nagłym) i powrót do zawieszonej czynności bez utraty danych, kontekstu itp. Bez konieczności ponownego uruchamiania aplikacji i wykorzystania licencji z puli dostępnych.

System powinien umożliwić obsługę procesów biznesowych realizowanych w szpitalu tzn. powinien:

- pokazywać tylko to, co w danym momencie jest najważniejsze,

- udostępniać tylko te zadania, które na danym etapie powinny zostać wykonane,

- umożliwić wprowadzenie tylko tych danych, które są niezbędne,

- podpowiadać kolejne kroki procesu.

W każdym polu edycyjnym(opisowym) tj. np. treść wywiadu powinna istnieć możliwość wybrania i skorzystania z dowolnego formularza, tekstu standardowego lub wczytania tekstu zapisanego w pliku zewnętrznym. Powinna również w tych miejscach istnieć możliwość zapisu do zewnętrznego pliku przygotowanego tekstu oraz powinny być udostępnione podstawowe narzędzia ułatwiające edycję np. kopiuj/wklej, możliwość wstawiania znaków specjalnych

System musi umożliwiać drukowanie kodów jedno i dwuwymiarowych na opaskach dla pacjentów

Użytkownik po zalogowaniu powinien widzieć pulpit zawierający wszystkie funkcje i moduły dostępne dla tego użytkownika

W systemie musi zostać zachowana zasada jednokrotnego wprowadzania danych. Wymiana danych pomiędzy modułami musi odbywać się na poziomie bazy danych

System powinien zawierać komunikator umożliwiający wymianę wiadomości pomiędzy użytkownikami.

Musi istnieć możliwość nadania wiadomości statusu: zwykła, ważna, wymagająca potwierdzenia

System powinien umożliwić definiowanie wiadomości, których wysłanie jest inicjowane zdarzeniem np. zlecenie leku, badania, wynik badania, zamówienie na lek do apteki, przeterminowane podania.

System powinien zapewniać mechanizm powiadomień generowanych automatycznie w związku ze śledzeniem stanu realizacji zleceń, wyników badań, zamówień do apteki.

System powinien informować o przewidywanym niedoborze leków w apteczce jednostki organizacyjnej

Wymagania dla narzędzia informatycznego w obszarze Apteka

Obsługa magazynu leków apteki :

Sporządzanie zamówień doraźnych do dostawców środków farmaceutycznych i materiałów medycznych. Zamówienia mogą być przygotowywane na podstawie aktualnych stanów magazynowych, stanów minimalnych i maksymalnych,

Ewidencja dostaw(przychód):

- dostawa od dostawców, z możliwością wprowadzana ich drogą elektroniczną (możliwość rejestrowania również dostaw nie fakturowanych),

- sporządzanie preparatów laboratoryjnych, preparatów galenowych, leków recepturowych oraz płynów infuzyjnych,

W dokumencie produkcji leku recepturowego musi być możliwość podglądu składników leku

W dokumencie przychodu próbek powinna istnieć możliwość rejestracji danych osoby dostarczającej próbkę oraz nazwę podmiotu odpowiedzialnego.

W dokumencie przychodu leku wykorzystywanego w programie badań klinicznych powinna istnieć możliwość uzupełnienia numeru protokołu.

Ewidencja dostaw na podstawie kodu EAN13 lub EAN 128. W przypadku braku pozycji o podanym kodzie system powinien uzupełnić dane leku

Korekta dokumentów ewidencjonujących dostawy środków farmaceutycznych i materiałów medycznych.

Modyfikacja dokumentów dostawy min w zakresie korekty części dostawy

System powinien umożliwiać obsługę zleceń z oddziału, w szczególności zleceń na pacjenta leków cytostatycznych

Ewidencja wydań (rozchodów):

- wydawanie na oddziały za pomocą dokumentów RW lub MM na podstawie zamówień elektronicznych lub papierowych (współpraca z apteczką oddziałową),

Ewidencja wydań na podstawie kodów EAN13 i EAN 128

- możliwość elektronicznego potwierdzenia realizacji zamówienia z oddziału

- wydawanie na zewnątrz,

- zwrot do dostawców,

- korekta zwrotu do dostawców,

- ubytki i straty nadzwyczajne,

- korekta wydań środków farmaceutycznych,

- definiowanie i kontrola limitów wartościowych leków wydawanych do komórek organizacyjnych

- prezentacja wartości w postaci ułamkowej

Rezerwacja stanów magazynowych

Korekta stanów magazynowych:

- korekta stanów magazynowych (ilościowa i jakościowa) na podstawie arkusza spisu z natury z dokładnością do dostawy lub asortymentu,

- generowanie arkusza do spisu z natury,

- bieżąca korekta jakościowa stanu magazynowego,

- system sprawdza, czy występują różnice inwentaryzacyjne. W przypadku braku różnic informuje o tym użytkownika.

- odnotowanie wstrzymania lub wycofania leku z obrotu,

- kontrola dat ważności oraz możliwość zdejmowania ze stanów magazynowych leków przeterminowanych.

Przegląd stanów magazynowych bieżących oraz na wybrany dzień.

Wspieranie obsługi i kontroli zamówień (w tym publicznych):

- przekazywanie listy asortymentowo - wartościowej leków do modułu realizującego funkcjonalność Obsługi zamówień i przetargów,

- pobieranie zwycięskiej oferty (umowy),

- kontrola realizacji dostaw i poziomu cen w ramach zwycięskiej oferty (umowy).

Obsługa cytostatyków

- realizacja zamówienia na produkcję leku cytostatycznego

Obsługa żywienia pozajelitowego

czynności analityczno-sprawozdawcze:

raporty i zestawienia:

- na podstawie rozchodów,

- na podstawie przychodów,

- na podstawie stanów magazynowych,

- raport realizacji zamówień wewnętrznych

Możliwość przekazywania wszystkich wydruków do plików w formacie PDF

Generator raportów (możliwość definiowania własnych zestawień) .

W systemie musi być możliwość przypisania leku do grupy odpowiedników/zamienników

System umożliwia obsługę magazynu depozytów

Kontrola realizacji zamówień do dostawców oraz umów przetargowych.

- Raporty:

-- na podstawie przychodów

-- na podstawie rozchodów

-- raport z produkcji cytostatyków

Powiadomienie o nowym zamówieniu z Apteczek Oddziałowych

Wymagania dla narzędzia informatycznego w obszarze Apteczki Oddziałowej

generowanie zamówień do apteki głównej,

obsługa magazynu apteczki oddziałowej:

wydawanie środków farmaceutycznych z apteczki oddziałowej:

- wydawanie na oddział/pacjenta (współpraca z aplikacjami medycznymi np. Ruch Chorych, Przychodnia),

- zwrot do apteki,

- ubytki i straty nadzwyczajne,

- korekta wydań środków farmaceutycznych.

korekta stanów magazynowych:

- korekta stanów magazynowych (ilościowa i jakościowa) na podstawie arkusza spisu z natury,

- generowanie arkusza do spisu z natury,

- bieżąca korekta jakościowa stanu magazynowego.

Możliwość definiowania receptariusza oddziałowego tzn. słownika lokalnego leków

Możliwość obsługi apteczek pacjentów

Wymagania dla narzędzia informatycznego w obszarze Ruch Chorych – Izba przyjęć
Obsługa rejestru pacjentów
System musi umożliwić obsługę skorowidza pacjentów, wspólnego dla innych modułów medycznych tj.: Przychodnia, Oddział
System musi umożliwiać wyszukiwanie pacjentów w skorowidzu wg różnych parametrów
System umożliwia rejestrację i modyfikację danych pacjentów
System umożliwia rejestrację pacjenta z Unii Europejskiej,
System umożliwia rejestrację pacjenta przyjmowanego decyzją wójta/burmistrza
System musi przechowywać historię zmian danych osobowych pacjenta. Wgląd w dane medyczne sprzed zmiany danych osobowych powinno umożliwić przeglądanie I wydruk dokumentacji z danymi pacjenta aktualnymi na dzień tworzenia tej dokumentacji

1   2   3   4   5   6   7   8


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna