HjujhgjhgjhgjhgjhgjPobieranie 0,69 Mb.
Strona2/8
Data15.02.2018
Rozmiar0,69 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8

Szpital Specjalistyczny w Brzozowie

Podkarpacki Ośrodek Onkologiczny

Im. Ks. B. Markiewicza

ul. Ks. J. Bielawskiego 18


36-200 Brzozów
UWAGA!

Każda ze stron, która przekazuje oświadczenia, wnioski, zawiadomienia lub inne informacje w formie faxu, lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ma obowiązek niezwłocznie potwierdzić fakt jej otrzymania tą samą drogą. W przypadku braku potwierdzenia otrzymania wiadomości przez Wykonawcę, Zamawiający przyjmie, że pismo wysłane przez Zamawiającego na numer faxu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, wskazany przez Wykonawcę w ofercie, zostało doręczone w sposób umożliwiający zapoznanie się Wykonawcy z treścią pisma.


Wszelkie dokumenty w sprawach zamówień publicznych zamawiający przyjmuje po przekazaniu drogą pocztową, faxem lub mailem, od poniedziałku do piątku, w godzinach od 7.25 do 15.00.

10. Kryteria oceny ofert i sposób ich oceny.
Zamawiający będzie oceniał oferty według następujących kryteriów:

Nr

Nazwa kryterium

Waga

Maksymalna ilość punktów

do uzyskania

1

Cena oferty C

60%

60

2

Doświadczenie

40%

10

Punkty przyznawane za podane powyżej kryteria będą liczone według następujących wzorów:


I. Kryterium: CENA C

C= (Cmin : Cb) x 60

gdzie:


Cmin - najniższa oferowana cena ofertowa

Cb - cena badanej oferty


II. Kryterium: Doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji

D=(Dn:Dmax)x40

Gdzie:


Dn-liczba punktów przyznana ofercie badanej w ramach kryterium:

Dmax - maksymalna, przyznana ilość punktów w ramach kryterium spośród nie podlegających odrzuceniu ofert.

Za doświadczenie zostaną przyznane punkty zgodnie z zasadą poniżej:

Wykładowca z min.3 letnim doświadczeniem w świadczeniu usług obejmujących szkolenia z zakresu obsługi procesów gromadzenia danych w narzędziu informatycznym w obszarze lecznictwa zamkniętego (Izba Przyjęć, Odział Szpitalny, Apteka Szpitalna, Apteczka Oddziałowa) – 0 pkt.

Wykładowca z min.4 letnim doświadczeniem w świadczeniu usług obejmujących szkolenia z zakresu obsługi procesów gromadzenia danych w narzędziu informatycznym w obszarze lecznictwa zamkniętego (Izba Przyjęć, Odział Szpitalny, Apteka Szpitalna, Apteczka Oddziałowa) – 10 pkt.
Wykładowca z min.3 letnim doświadczeniem w świadczeniu usług obejmujących szkolenia z zakresu obsługi procesów gromadzenia danych w narzędziu informatycznym w obszarze lecznictwa otwartego (Przychodnia – Rejestracja, Gabinet Lekarski) oraz Rozliczenia z NFZ – 0 pkt.

Wykładowca z min.4 letnim doświadczeniem w świadczeniu usług obejmujących szkolenia z zakresu obsługi procesów gromadzenia danych w narzędziu informatycznym w obszarze lecznictwa otwartego (Przychodnia – Rejestracja, Gabinet Lekarski) oraz Rozliczenia z NFZ – 10 pkt.


Kierownik projektu posiadający certyfikat z metodyki zarządzania projektami IPMA-D (IPMA Level D: Certified Project Management Associate) lub CAPM (Certified Associate in Project Management) lub Prince2 Foundation– 0 pkt.

Kierownik projektu posiadający certyfikat z metodyki zarządzania projektami IPMA-C (IPMA Level C: Certified Project Manager) lub PMP (Project Management Professional) lub Prince2 Practitioner – 20 pkt.


OCENA OSTATECZNA
Za najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która uzyska najwyższą sumę punktów z poszczególnych kryteriów.
11. Tryb udzielania wyjaśnień.
Osobą upoważnioną do kontaktów z wykonawcami i udzielania wyjaśnień jest:

mgr Wojciech Majkowski, Brzozów, ul. Ks. J. Bielawskiego 18, budynek administracji, pokój nr 12, od poniedziałku do piątku, w godzinach od 800 do 1430


Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający niezwłocznie udzieli wyjaśnień, pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłyną do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.
Zamawiający jednocześnie przekaże treść wyjaśnienia wszystkim wykonawcom którym doręczono specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania.

Sposób kontaktu zgodnie z punktem 9 SIWZ.


12.Termin związania ofertą.
Wykonawca jest związany ofertą przez 30 dni.

Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.


13. Miejsce i termin składania ofert.
Termin składania ofert: 24.04.2017 r. godz. 10.00.
Oferty należy składać na adres zamawiającego:

Szpital Specjalistyczny w Brzozowie, Podkarpacki Ośrodek Onkologiczny


im. Ks. B. Markiewicza, ul. Ks. J. Bielawskiego 18, sekretariat, budynek administracji.
14. Miejsce i termin otwarcia ofert.
Oferty zostaną otwarte przez członków komisji przetargowej dnia 24.04.2017 r.
o godz. 10.30
, w siedzibie zamawiającego, budynek administracji, świetlica.

Otwarcie ofert jest jawne.


15. Zawiadomienie o wyborze oferty i zawarcie umowy, istotne postanowienia umowy.
Rozliczenia pomiędzy zamawiającym a wykonawcą prowadzone będą w polskich złotych PLN.

O wyborze oferty zamawiający niezwłocznie zawiadomi wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia.


Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą zostanie niezwłocznie powiadomiony przez zamawiającego o miejscu i terminie zawarcia umowy.

Wzór umowy stanowi załącznik nr 10 do niniejszej specyfikacji.16. Środki ochrony prawnej.

Środki ochrony prawnej przysługujące wykonawcom w niniejszym postępowaniu, zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych


(Dz.U. z 2004 r., Nr 19, poz. 177 z późn. zm.) zawarte zostały w tekście Działu VI ustawy Prawo zamówień publicznych.

17. Informacje dodatkowe.
1. Zamawiający wymaga aby wykonawcy składali ofertę z wykorzystaniem wzorcowych formularzy przekazanych wykonawcom jako załączniki do specyfikacji istotnych warunków zamówienia. W przypadku gdy wykonawca składając ofertę
w postępowaniu nie korzysta z formularzy dołączonych do SIWZ zamawiający wymaga aby wszelkie elementy znajdujące się we wzorach formularzy wykonawca zamieścił w swojej ofercie.

2. Zamawiający informuje, że w trakcie realizacji umowy mogą wystąpić z jego strony opóźnienia płatności do 90 dni po terminie wymagalności faktury................................................

Załącznik nr 1
Opis przedmiotu

 1. Przedmiotem zamówienia jest usługa szkoleniowa mająca na celu podniesienie kompetencji personelu medycznego przy wykorzystaniu narzędzi informatycznych w obsłudze procesów zachodzących w jednostkach ochrony zdrowia w kontekście kluczowych priorytetów projektów e-zdrowie przyjętych w strategii „Sprawne Państwo 2020” w szczególności w zakresie poprawy systemu gromadzenia i zarządzania informacją

 2. W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca oprócz przeprowadzenia szkolenia jest zobowiązany do:

 • opracowania programu szkolenia

 • opracowania harmonogramu szkolenia

 • ustalenia wszelkich zmian w programie szkolenia z Zamawiającym

 • przeprowadzenia egzaminu

 • poinformowania Zamawiającego o nieobecności uczestnika na szkoleniu

 • zgłaszania ewentualnych problemów, nieprawidłowości niezwłocznie po zaobserwowaniu ich wystąpienia

 • utrzymania udostępnionych bezpłatnie pomieszczeń w należytej czystości, zastanym stanie technicznym i wyposażeniu

 • zapewnienia trenerów legitymujących się wiedzą i doświadczeniem pozwalającym na przeprowadzenie szkolenia na odpowiednim poziomie

 1. Program szkolenia przedstawiony Zamawiającemu powinien zawierać w szczególności:

 1. Zakres tematyczny szkolenia będzie zawierał m.in. następujące zagadnienia:

 1. w części teoretycznej:

 • umocowania prawne w stosunku do dokumentacji medycznej

 • podstawy gromadzenia danych o zdarzeniach medycznych w Zintegrowanym Systemie Medycznym z zakresu lecznictwa zamkniętego (Izba Przyjęć/SOR, Oddział Szpitalny, Rozliczenia z NFZ) i lecznictwa otwartego (Przychodnia – Rejestracja, Gabinet Lekarski, Rozliczenia z NFZ

 • bezpieczeństwo danych wrażliwych w systemach informatycznych

 • metody gromadzenia danych w formie ustrukturyzowanej

 • pojęcie racjonalnej gospodarki lekami

 • logistyka lekiem i materiałem w szpitalnych systemach informatycznych

 • metody zarządzania stanami magazynowymi

 • monitorowanie zdarzeń nadzwyczajnych w organizacji przy wsparciu narzędzi informatycznych

 1. w części praktycznej:

  • gromadzenie danych składających się na Elektroniczny Rekord Pacjenta

  • Ewidencji danych medycznych w systemie informatycznym z obszaru lecznictwa zamkniętego (Izba Przyjęć/SOR, Oddział Szpitalny, Rozliczenia z NFZ) i lecznictwa otwartego (Przychodnia – Rejestracja, Gabinet Lekarski, Rozliczenia z NFZ

  • metody strukturyzacji danych oraz przetwarzania danych

  • przepływ danych o zdarzeniach medycznych w systemie informatycznym

  • funkcjonalności systemu informatycznego wspierające zarządzanie gospodarką materiałowo lekową

  • Narzędzia wspierające planowanie i monitorowanie efektywności w zakresie gospodarki materiałowo lekowej w organizacji

 1. Egzamin potwierdzający nabycie umiejętności w zakresie zagadnień objętych programem szkolenia odbywa się w ramach szkolenia oraz kończy się wydaniem stosownych dokumentów świadczących o ukończeniu szkolenia (zaświadczenie)

 2. Zaświadczenie ma zawierać: imię i nazwisko uczestnika szkolenia, datę urodzenia, miejsce urodzenia, PESEL, nazwę kursu, ilość godzin, termin realizacji.

 3. W szkoleniu udział wezmą m.in. pielęgniarki, lekarze

 4. Szkolenie obejmuje 245 osób podzielonych na 25 grup słuchaczy.

 5. Zamawiający przekaże Wykonawcy nie później niż 3 dni przed rozpoczęciem szkolenia imienny wykaz osób objętych szkoleniem.

 6. Za rekrutację uczestników na zajęcia odpowiedzialny jest Zamawiający.

 7. Zamawiający wymaga, aby szkolenie zrealizowane było na terenie miasta Brzozowa. Zamawiający może udostępnić wykonawcy nieodpłatnie sale lub pomieszczenia szkoleniowe na terenie Szpitala Specjalistycznego w Brzozowie na podstawie umowy użyczenia pomieszczenia.

 8. Szkolenia mają odbywać się w formie zajęć teoretycznych - wykładów oraz zajęć praktycznych – warsztatów.

 9. Czas szkolenia jednego uczestnika wynosi min. 7 godzin w tym, co najmniej 50% czasu ma mieć postać warsztatów.

 10. Łączny czas trwania szkolenia min. 175 godz. (min. 25 dni po 7 godzin).

 11. Zamawiający wymaga aby zajęcia praktyczne dla danej grupy odbywały się co najmniej z jedno dniowym opóźnieniem w stosunku do zajęć teoretycznych.

 12. Szkolenia powinny odbywać się pomiędzy godzinami 7:30 – 14:30 w dni robocze (od poniedziałku do piątku) na podstawie zatwierdzonego przez Zamawiającego harmonogramu. Konsultacje w innych godzinach mogą być przeprowadzone jedynie po pisemnym uzgodnieniu z Zamawiającym.

 13. Wykonawca zapewni:

 • Materiały szkoleniowe niezbędne do przeprowadzenia zajęć teoretycznych i praktycznych

 • sprzęt niezbędny do przeprowadzenia szkolenia w tym warsztatów

 • środowisko demonstracyjne systemu informatycznego zawierające dane opisane w załączniku nr 2 umożliwiające wykonanie podstawowych procesów dotyczących lecznictwa zamkniętego i otwartego.

 1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania od Wykonawcy przeprowadzenia szkolenia na jego danych.

 2. W przypadku opisanym w punkcie powyżej Zamawiający udostępni przedmiotowe dane w terminie do dwóch dni roboczych przed szkoleniem.

 3. Podczas szkoleń uczestnicy muszą mieć możliwość samodzielnej pracy w narzędziach

Informatycznych (jedna osoba = jedno stanowisko komputerowe), gdzie będą mogli gromadzić i zarządzać danymi medycznymi w dostarczonym środowisku demonstracyjnym.

 1. Udostępnione na czas szkolenia przez Wykonawcę narzędzie informatyczne musi mieć funkcjonalności opisane w załączniku nr 3 umożliwiające realizację podstawowych procesów medycznych w obszarze lecznictwa zamkniętego i otwartego oraz być zgodne z przepisami prawa obowiązującymi Zamawiającego w tym zakresie.

 2. Uczestnik szkolenia po jego zakończeniu powinien pozyskać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • Organizacji pracy w jednostce ochrony zdrowia

 • procesów związanych z obsługą Pacjenta zachodzących w jednostce ochrony zdrowia.

 • procesów związanych z logistyką materiałowo-lekową zachodzących w jednostce ochrony zdrowia

 • ważności rejestrowanych informacji i skutków ich wprowadzania w medycznym systemie informatycznym

 • podstaw formalno-prawnych związanych z prowadzeniem elektronicznej dokumentacji medycznej.

 • zasad właściwego dokumentowania gospodarki lekiem i materiałem w szpitalu

 • Ochrony Danych Osobowych

 • posługiwania się wyspecjalizowanymi narzędziami informatycznymi
  w celu zwiększenia efektywności pracy i poprawy komunikacji wewnątrz jednostek ochrony zdrowia


 • posługiwania się wyspecjalizowanymi narzędziami informatycznymi wspierającymi optymalizację gospodarki materiałami i lekami wewnątrz jednostek ochrony zdrowia

 1. Wykonawca przekaże Zamawiającemu w terminie 7 dni od daty zakończenia szkolenia, następujące dokumenty:

 • Oryginałów list obecności

 • Oryginałów ankiet przeprowadzonych wśród uczestników

 • Oryginałów dzienników zajęć

 • Oryginału oświadczenia uczestników potwierdzających odbiór materiałów szkoleniowych

 • Oryginału oświadczenia uczestników potwierdzających odbiór zaświadczeń ukończenia szkolenia

 • Kserokopii zaświadczeń o ukończeniu szkolenia poświadczonych za zgodność z oryginałem

 • Jednego kompletu materiałów szkoleniowych, jakie otrzymali uczestnicy szkolenia

 • Oryginału sprawozdania ze zrealizowanego szkolenia

lub inne dokumenty wymagane przez Krajowy Fundusz Szkoleniowy.

 1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość sprawdzenia w formie praktycznej prezentacji wybranych i określonych w załączniku nr 3 do SIWZ funkcjonalności narzędzia informatycznego oraz danych zwartych w środowisku demonstracyjnym – określonych w załączniku nr 2 do SIWZ.. Wykonawcy, zaprezentują narzędzie informatyczne zgodnie z niniejszym Regulaminem:

 1. Prezentacja zostanie przeprowadzona w terminie wskazanym przez Zamawiającego w wezwaniu, lecz nie krótszym niż 3 dni robocze od dnia wysłania Wykonawcy wezwania. 1. Wykonawcę w czasie prezentacji reprezentować będzie osoba uprawniona do działania w imieniu Wykonawcy (ujawniona we właściwym rejestrze) lub upoważniona na podstawie pełnomocnictwa załączonego do oferty lub złożonego w oryginale lub notarialnie potwierdzonej kopii w czasie prezentacji. 1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dokumentowania przeprowadzonej prezentacji w formie nagrania video. 1. Prezentacje poszczególnych Wykonawców będą odbywały się w kolejnych wyznaczonych przez Zamawiającego dniach, zgodnie z zasadą pierwszy prezentuje Wykonawca który przedłożył ofertę z najkorzystniejszą ceną, następnie kolejny itd.

 2. Prezentacje będą przeprowadzane:

 • oddzielnie dla każdego wykonawcy, z udziałem jedynie zamawiającego i wykonawcy którego prezentacja dotyczy

 • w wyznaczonych terminach w godzinach od 8:00 do 15:00 w siedzibie Zamawiającego na sprzęcie Wykonawcy (8:00-13:30 wymagania podstawowe, 13:30-15:00 wymagania dodatkowe).

 1. Na wniosek Wykonawcy Zamawiający może udostępnić mu pomieszczenie, w którym będzie prowadzona prezentacja celem przygotowania się do niej w godz. od 8:30 do 9:30 w dniu prezentacji

 2. W przypadku rozpoczęcia prezentacji później niż przewiduje niniejszy regulamin z winy leżącej po stronie Wykonawcy, Zamawiający nie przesunie terminu zakończenia prezentacji 1. Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia sobie wszelkiego niezbędnego do przeprowadzenia prezentacji sprzętu, w tym ekranu, rzutnika oraz sprzętu komputerowego z zainstalowanym oprogramowaniem koniecznym do uruchomienia oferowanego oprogramowania 1. Prezentacje zostaną przeprowadzone według identycznego dla wszystkich Wykonawców scenariusza. Scenariusz prezentacji zostanie przesłany Wykonawcom wraz z wezwaniem do przeprowadzenia prezentacji, 1. Zamawiający zweryfikuje funkcjonalności narzędzia informatycznego i środowiska demonstracyjnego opisane w załączniku nr 2 i nr3 do SIWZ.

 2. prezentacja zostanie przeprowadzona w dzień roboczy. Zamawiający na prezentację przeznacza maksymalnie 7 godzin.

  1. W przypadku wystąpienia błędu narzędzia informatycznego dopuszcza się wykonanie odpowiednich modyfikacji celem usunięcia błędu. Czas przerw przeznaczonych na usunięcie błędów nie wydłuża czasu przeznaczonego na prezentację.

  2. Przez błąd Zamawiający rozumie nieprawidłowe funkcjonowanie narzędzia przejawiające się w niemożności wykonania określonej operacji lub utrudnieniom w jej wykonaniu spowodowanych przez niestabilność oferowanego rozwiązania.

  3. Ewentualne awarie sprzętowe nie będą traktowane jako dysfunkcjonalność narzędzia. W takim przypadku dopuszcza się możliwość przedłużenia czasu prezentacji ponad wyznaczony czas lub dokończenia prezentacji w dniu następnym.

  4. Jeżeli podczas prezentacji wystąpi błąd, który nie będzie możliwy do naprawienia, prezentacja zostanie zakończona i uznana za niezgodną z SIWZ, co spowoduje odrzucenie oferty.

  5. Zamawiający ma prawo zażądać zmiany danych (parametrów) wprowadzonych do narzędzia na inne, podane przez Zamawiającego, w celu wykluczenia ewentualnego zasymulowania danej funkcjonalności/procesu.

  6. Zadeklarowane przez Wykonawcę narzędzie zostanie uznane za zgodne ze stanem faktycznym, jeżeli prezentacja wykaże, że narzędzie to posiada funkcjonalności Wymagane przez Zamawiającego.

  7. Każda z zaprezentowanych funkcjonalności będzie weryfikowana przez Komisję Przetargową na zasadzie "jest-brak" (TAK/NIE). W przypadku co najmniej jednej negatywnej weryfikacji oferta Wykonawcy zostanie odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp, jako niespełniająca warunków udziału w postępowaniu.

  8. W przypadku, gdy Wykonawca nie przeprowadzi prezentacji lub nie wykaże w trakcie prezentacji, że wymagane funkcjonalności są rzeczywiście realizowane przez prezentowane narzędzie, oferta tego Wykonawcy zostanie odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 Ustawy Prawo zamówień publicznych, ponieważ jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

  9. Wykonawca może odmówić przeprowadzenia prezentacji, co będzie wiązało się z automatycznym odrzuceniem oferty tego Wykonawcy.Załącznik nr 2
Wymagania dotyczące środowiska demonstracyjnego
Poniżej zostały zdefiniowane podstawowe i dodatkowe wymagania dotyczące środowiska demonstracyjnego. Ocena spełnienia warunków wymaganych od Wykonawcy zostanie dokonana według formuły: spełnia – nie spełnia. W kolumnie „Parametr oferowany” w poniższych tabelach należy odpowiedzieć: TAK lub NIE w zależności od spełnienia wymogu przez oferowany system. Brak odpowiedzi uznaje się za niespełnienie danego wymagania.

Akty prawne


1   2   3   4   5   6   7   8


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna