HjujhgjhgjhgjhgjhgjPobieranie 0,69 Mb.
Strona1/8
Data15.02.2018
Rozmiar0,69 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8

Sz.S.P.O.O. SZPiGM 3820/30/2017SPECYFIKACJAISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA


Przedmiot zamówienia:

Szkolenie personelu szpitalnego

Tryb zamówienia: przetarg nieograniczony


Zamawiający: Szpital Specjalistyczny w Brzozowie, Podkarpacki Ośrodek Onkologiczny Im. Ks. B. Markiewicza

1. Zamawiający:

Szpital Specjalistyczny w Brzozowie, Podkarpacki Ośrodek Onkologiczny


Im. Ks. B. Markiewicza, 36-200 Brzozów, ul. Ks. J. Bielawskiego 18

Tel, Fax. (013) 4309587

www.szpital-brzozow.pl

zampub@szpital-brzozow.pl

2. Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest usługa szkoleniowa mająca na celu podniesienie kompetencji personelu medycznego przy wykorzystaniu narzędzi informatycznych w obsłudze procesów zachodzących w jednostkach ochrony zdrowia w kontekście kluczowych priorytetów projektów e-zdrowie przyjętych w strategii „Sprawne Państwo 2020” w szczególności w zakresie poprawy systemu gromadzenia i zarządzania informacją, szczegółowo określona w załącznikach nr 1, 2 i 3 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia. (Wykonawca załącza do ofert załącznik nr 2 uzupełniony w zakresie oferowanych parametrów przedmiotu zamówienia.)


Nie dopuszcza się składanie ofert częściowych.

Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.
 1. Warunki ubiegania się o zamówienie:

O zamówienie mogą się ubiegać wykonawcy, którzy :
 1. nie podlegają wykluczeniu;

Zamawiający stwierdzi spełnianie powyższego warunku na podstawie oświadczenia - wzór stanowi załącznik nr 4 do SIWZ oraz wymaganych dokumentów określonych w części 7 SIWZ.
 1. spełniają warunki udziału w postępowaniu, dotyczące:

- posiadania kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

Zamawiający nie stawia w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać.
- sytuacji ekonomicznej lub finansowej;

Zamawiający nie stawia w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać.


- zdolności technicznej lub zawodowej;

Zamawiający określa warunek posiadania doświadczenia w zakresie realizacji dostaw/usług odpowiadającego przedmiotowi zamówienia, oraz warunek dysponowania osobami o odpowiednim wykształceniu i doświadczeniu zawodowym które będą uczestniczyć w realizacji zamówienia.

Szczegółowy opis sposobu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu znajduje się w pkt. 7 specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.


Zamawiający oceni czy wykonawcy którzy przez oferowane dostawy spełniają wymogi określone przez zamawiającego, oraz nie podlegają wykluczeniu z postępowania, na podstawie wymaganych przez zamawiającego dokumentów określonych w punkcie 7 specyfikacji


 1. Tryb zamówienia:

Przetarg nieograniczony na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.


Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej.

Zamawiający nie zamierza ustanowić dynamicznego systemu zakupów.


Zamawiający nie przewiduje wyboru oferty najkorzystniejszej z zastosowaniem aukcji elektronicznej.


Zamawiający dokona oceny ofert z zastosowaniem art. 24aa ustawy Prawo zamówień publicznych.

5. Termin realizacji zamówienia:

Wymagany termin wykonania zamówienia: do 6 miesięcy od daty podpisania umowy.6. Opis sposobu przygotowywania ofert:

 • Ofertę sporządza się w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.

 • Ofertę asortymentowo-cenową należy sporządzić w formie określonej
  w załączniku do siwz.

 • Każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę na to samo zadanie. Oferty wykonawcy, który przedłoży więcej niż jedną ofertę będą odrzucone.

 • Do oferty winny być dołączone wszystkie dokumenty wymagane od wykonawcy.

 • Wszystkie oświadczenia i dokumenty, o których mowa w specyfikacji, muszą być podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania wykonawcy. Dokumenty dostarczone w formie kserokopii powinny być poświadczone „za zgodność z oryginałem” przez osoby upoważnione do reprezentowania wykonawcy na wszystkich stronach oferty. W przypadku gdyby kserokopie dokumentów były nieczytelne, wówczas winny być potwierdzone urzędowo przez organ, który je wydał.

 • Upoważnienie do podpisania oferty powinno być dołączone do oferty, o ile nie wynika z innych dokumentów załączonych przez wykonawców, lub z ustawy.

 • W przypadku, gdy oferta zawierać będzie informacje stanowiące tajemnice przedsiębiorstwa wykonawcy w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, a wykonawca zastrzega w odniesieniu do tych informacji, że nie mogą być one udostępniane innym uczestnikom postępowania, informacje te powinien zamieścić wykonawca w dodatkowej zamkniętej kopercie z napisem „zastrzeżone”.

 • Ofertę powinien złożyć wykonawca w zamkniętej kopercie. Kopertę zaadresowaną na zamawiającego należy oznaczyć napisem:

Przetarg nieograniczony – usługa szkolenia personelu szpitalnego


Sz. S. P. O.O. SZPiGM 3820/30/2017

- Wykonawca na kopercie powinien zamieścić swój adres korespondencyjny.

- Koperta zawierająca ofertę powinna być zaklejona w sposób uniemożliwiający jej samoistne otwarcie.

- Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem

oferty.

- Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanowią

pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie

zamówienia, o czym informację należy zamieścić w ofercie.

7. Zamawiający wymaga od wykonawców biorących udział w niniejszym postępowaniu na potwierdzenie spełniania warunków określonych w punkcie 3 SIWZ oraz braku podstaw do wykluczenia, oraz potwierdzenie spełniania przez oferowany przedmiot zamówienia wymagań odnośnie przedmiotu zamówienia, przedłożenia następujących dokumentów:

Wykaz dokumentów które należy dołączyć do oferty -przetargowej (tj. do daty składania ofert):

 1. Oferta przetargowa – wzór stanowi załącznik nr 4 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wraz z załącznikiem nr 2 do SIWZ.
 1. Załącznik nr 12.

Wykaz osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.

Należy przedstawić:wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego w zakresie:

 • min. jednego wykładowcę, który uczestniczył w świadczeniu usług obejmujących szkolenia z zakresu obsługi procesów gromadzenia danych w narzędziu informatycznym w obszarze lecznictwa zamkniętego (Izba Przyjęć, Odział Szpitalny, Apteka Szpitalna, Apteczka Oddziałowa) w ciągu ostatnich 3 lat • min. jednego wykładowcę, który uczestniczył w świadczeniu usług obejmujących szkolenia z zakresu obsługi procesów gromadzenia danych w narzędziu informatycznym w obszarze lecznictwa otwartego (Przychodnia – Rejestracja, Gabinet Lekarski) oraz Rozliczenia z NFZ w ciągu ostatnich 3 lat • Kierownik projektu, posiada certyfikat zarządzania projektami na poziomie co najmniej IPMA-D (IPMA Level D: Certified Project Management Associate) lub CAPM (Certified Associate in Project Management) lub Prince2 Foundation oraz zarządzał min. jednym projektem obejmującym usługę szkoleniową w ciągu ostatnich 3 lat
 1. Oświadczenie o nie podleganiu wykluczeniu z postępowania – wzór stanowi załącznik nr 5 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 1. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – wzór stanowi załącznik nr 6 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.


Wykaz dokumentów, które należy przedłożyć zamawiającemu w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej zamawiającego informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5:


  1. Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej (w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów) - wzór stanowi załącznik nr 7 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
Wykaz dokumentów do złożenia których wykonawcy zostaną wezwani po otwarciu ofert w wyznaczonym przez zamawiającego terminie:


   1. Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy.
 1. Wykaz dostaw lub usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu , dat wykonania i podmiotów na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.

Należy przedstawić:

Wykaz wykonanych/wykonywanych usług w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia:

usługę obejmującą szkolenie dla min. 200 osób, z zakresu obsługi procesów gromadzenia danych w narzędziu informatycznym w obszarze lecznictwa zamkniętego (Izba Przyjęć, Odział Szpitalny), lecznictwa otwartego (Przychodnia – Rejestracja, Gabinet Lekarski) oraz Rozliczeń z NFZ o wartości co najmniej 120.000 zł brutto,

Należy przedstawić co najmniej jedna referencję o wartości co najmniej 120 tys. zł. brutto.

3. Informacja dotycząca podwykonawstwa - wzór stanowi załącznik nr 8 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.


4 W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia pełnomocnictwo osoby reprezentującej wspólnie działających wykonawców określające postępowanie do którego się odnosi, precyzujące zakres umocowania oraz określające osobę pełnomocnika i wykonawców udzielających pełnomocnictwa. Pełnomocnictwo powinno być podpisane przez wszystkich wykonawców.
5. W przypadku gdy oferta podpisana jest przez pełnomocnika, pełnomocnictwo do podpisania oferty.
6. Oświadczenie dotyczące wielkości przedsiębiorstwa wykonawcy - wzór stanowi załącznik nr 9 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Dokumenty podmiotów zagranicznych:
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w § 5 ust. 4) Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.

Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby.


8. Wadium

Od wykonawców składających ofertę w niniejszym postępowaniu zamawiający nie wymaga złożenia wadium.


9. Sposób porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i wniosków w trakcie postępowania.

Zgodnie z art. 10c ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych składanie ofert odbywa się za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012r. Prawo pocztowe (Dz. U. poz. 1529 oraz z 2015r. poz. 1830), osobiście lub za pośrednictwem posłańca.

Zamawiający dopuszcza przekazywanie oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz innych informacji za pomocą faxu (nr 13 43 09 587) lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (e-mail:wojciech.majkowski@szpital-brzozow.pl)-zapis nie dotyczy ofert oraz dokumentów o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Każdorazowo kierując do zamawiającego oświadczenie, pismo, zawiadomienie lub wniosek wykonawca powinien powoływać się na:


- numer referencyjny postępowania:

Sz.S.P.O.O. SZPiGM 3820/30/2017


- adres korespondencyjny:


  1   2   3   4   5   6   7   8


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna