Historia Liceum Medycznego w PiszuPobieranie 22,29 Kb.
Data24.02.2019
Rozmiar22,29 Kb.

Historia Liceum Medycznego w Piszu

Liceum Medyczne w Piszu działało w latach 1963 - 1995. Pierwszy nabór uczennic do Liceum Medycznego dokonany został we wrześniu 1963 roku. Zgłosiło się 150 kandydatek, z których na podstawie egzaminu wstępnego przyjęto 52 osoby do jednej klasy pierwszej. Szkoła została zlokalizowana przy Liceum Ogólnokształcącym dla Pracujących w budynku Szkoły Podstawowej nr l w Piszu. Zajęcia odbywały się w godzinach popołudniowych od 15 do 20.


W roku szkolnym 1964/65 naukę rozpoczęliśmy we własnym budynku przy ul. Warszawskiej. Był to budynek po przychodni obwodowej. Mieliśmy do własnej dyspozycji tylko I piętro i poddasze.
W 1966 roku szkoła otrzymała do dyspozycji cały budynek, co pozwoliło na zorganizowanie nowych izb lekcyjnych. W tym samym roku szkoła otrzymała internat. Budynek szkoły jak i internat wymagały kapitalnego remontu. Wiele prac wykonano w czynie społecznym. Udział w pracach brali nauczyciele, uczniowie, rodzice oraz żołnierze jednostki wojskowej w Szerokim Borze, która pełniła rolę Komitetu Opiekuńczego.
W roku szkolnym 1968/69 rozpoczęto rozbudowę szkoły, w wyniku której w ciągu roku został wybudowany nowy pawilon połączony ze starym budynkiem. Rozwój szkoły i jej osiągnięcia upoważniły Rodziców do ufundowania sztandaru Liceum Medycznemu. 24 czerwca 1968r nastąpiło uroczyste przekazanie sztandaru dyrektorowi szkoły oraz wręczenie dyplomów pierwszym absolwentkom.
Mimo rozbudowy szkoły, sytuacja lokalowa nie została całkowicie rozwiązana. Zajęcia nadal odbywały się na dwie zmiany. Władze miejscowe dzięki staraniom dyrekcji Liceum wystąpiły z wnioskiem o budowę nowej szkoły. Dopiero po wielu latach starań i zabiegów na różnych szczeblach władz, nie wyłączając władz centralnych w roku 1979 przenieśliśmy się do budynku przy ulicy Młodzieżowej 26. Budowa nowego gmachu szkolnego rozpoczęła się dzięki dużej operatywności Pani dyrektor Genowefy Skwarskiej, w sierpniu 1975 roku a zakończyła w 1979.
W nowym budynku znajdowało się 18 klasopracowni, 3 sale ćwiczeń, biblioteka z czytelnią, aula, harcówka, pomieszczenia administracyjne, gabinet lekarski i stomatologiczny, sala gimnastyczna z zapleczem.
To w znacznym stopniu poprawiło funkcjonowanie szkoły, przestaliśmy pracować na dwie zmiany, mogliśmy prowadzić zajęcia praktyczne w przestronnych i dobrze wyposażonych salach ćwiczeń.
Mogę powiedzieć, że poprawa warunków dodała nam skrzydeł. Stałą kadrę w pierwszym roku funkcjonowania szkoły stanowiły dwie osoby dyrektor - Pan Kazimierz Skwarski i sekretarka - Pani Irena Filipkowska, nauczyciele zatrudnieni byli w niepełnym wymiarze. Z każdym rokiem rosła kadra pedagogiczna i niepedagogiczna. W roku szkolnym 1968/69 oprócz dyrektora i v-ce dyrektora szkoła zatrudniała dwóch kierowników szkolenia, 24 stałych nauczycieli i 9 lekarzy na części etatów, a w 1990 roku w szkole pracowało 42 nauczycieli na pełnych etatach. Liczba nauczycieli dochodzących się nie zmieniła. Na części etatów zatrudnieni byli głownie lekarze.
Dyrektorami Liceum byli:

- Kazimierz Skwarski w roku 1963/64

- Genowefa Skwarka w latach 1964 -1984

- Ludmiła Michałowska w latach 1984 - 1992- Małgorzata Oświęcimko w latach 1992 – 1995.
Dużą grupę wśród nauczycielek zawodu stanowiły absolwentki tego liceum. Należy podkreślić, że nauczycielki zawodu systematycznie doskonaliły swoje umiejętności. Uzupełniały kwalifikacje kończąc wyższe uczelnie, uczestniczyły w różnych formach doskonalenia zawodowego, pracowały nad nowoczesnymi metodami nauczania, prowadziły lekcje pokazowe. Były bardzo zaangażowane w życiu szkoły. Do pracy z uczennicami w placówkach szkoleniowych, szkoła oprócz nauczycieli zawodu zatrudniała pracujący tam personel medyczny.
32 lata funkcjonowania szkoły wymagało ogromnej pracy i zaangażowania wielu osób, których nie sposób jest tutaj wymienić z imienia i nazwiska, ale pamiętamy o nich i doceniamy wkład każdego z nich z osobna.
Nauką w liceum medycznym i zdobyciem zawodu pielęgniarki zainteresowana była duża grupa dziewcząt. Świadczy o tym coroczna ilość zgłoszeń na egzaminy wstępne, przekraczająca trzykrotnie liczbę miejsc. Nabór początkowo odbywał się do 2 klas równoległych, w roku szkolnym 1973/74 utworzono trzeci ciąg, a w 1974/75 czwarty.W przeciągu 32 lat działalności Liceum Medycznego w Piszu szkołę ukończyły 2803 absolwentki.
Nauka w szkole trwała 5 lat i kończyła się egzaminem zawodowym oraz egzaminem dojrzałości. Świadectwo dawało pełne kwalifikacje zawodowe i prawo wstępu na wyższe uczelnie.
Przez 5 lat uczyłyśmy się opieki nad pacjentami - od słania łóżka po przygotowania do wykonywania różnych zabiegów aseptycznych. W pierwszych latach naukę zawodu odbywałyśmy w szkolnych salach ćwiczeń, a począwszy od klasy trzeciej podczas zajęć praktycznych i praktyk zawodowych w szpitalnych oddziałach, przychodniach, żłobkach, przedszkolach, szkołach. Odbywałyśmy również praktykę zawodową w oddziałach psychiatrycznych: początkowo w Węgorzewie, a później w Choroszczy.
Kolejne stopnie wtajemniczenia w zawodzie pielęgniarki regulował ceremoniał szkolny, w którym ważne miejsce zajmowało czepkowanie i paskowanie. Czepkowanie - szkolne święto odbywało się w kwietniu, w dniu pracownika służby zdrowia. Uczennice drugiej klasy otrzymywały prawdziwy biały czepek pielęgniarski - symbol pokory i chęci służenia innym ludziom. Paskowanie to nakładanie w kolejnych latach nauki aksamitnego poprzecznego paska na czepku. Po złożeniu egzaminu z przygotowania zawodowego absolwentki otrzymywały czepek z czarnym szerokim paskiem. Te uroczystości miały podniosły charakter i były oczekiwane zarówno przez nas - uczennice jak i naszych rodziców oraz nauczycieli.
Po obowiązkowych lekcjach mogłyśmy uczestniczyć w zajęciach kół zainteresowań zawodem - pediatrycznym, chirurgicznym, internistycznym. Bardzo chętnie i licznie uczestniczyłyśmy w tych zajęciach ponieważ mogłyśmy nie tylko poszerzyć wiadomości lecz również poznać ciekawostki i nowości medyczne, mogłyśmy pod okiem nauczycielek zawodu opiekować się chorymi w domach, wyjeżdżaliśmy na wycieczki do wojewódzkich placówek służby zdrowia, w celu poznania nowoczesnej aparatury medycznej.
Uczennice naszego liceum odnosiły znaczące sukcesy w olimpiadach i konkursach zawodowych na szczeblu wojewódzkim i krajowym. Ogólnopolska Olimpiada Pielęgniarstwa to wydarzenie wpisane na stałe w kalendarzu roku szkolnego. Po wytężonej nauce angażowałyśmy się w różnorodne działania. Wykonywałyśmy prace porządkowe w parku nad Pisą, uczestniczyłyśmy w wykopkach ziemniaków i buraków w piskich PGR-ach., wielokrotnie uczestniczyłyśmy w sadzeniu lasu. Na terenie szkoły prężnie działały takie organizacje jak: PCK, ZHP, OHP, TPPR, SKS. W ramach pracy w PCK sprawowałyśmy opiekę nad osobami samotnymi, niepełnosprawnymi oraz osobami w podeszłym wieku. Prowadziłyśmy prelekcje w miejscowych szkołach podstawowych, przedszkolach promując zdrowy styl życia. Wiele z nas należało do Klubu Honorowych Dawców Krwi. W ciągu roku honorowo oddawałyśmy około 30 litrów krwi..
W czasie nauki w szkole głównie w okresie wakacyjnym mogłyśmy zarobić pieniądze na drobne wydatki uczestnicząc w szkolnych hufcach pracy. Cześć zarobionych pieniędzy przekazywałyśmy na wsparcie akcji krajowych takich jak: Centrum Zdrowia Dziecka, Szpital Matki Polki, Dar Młodzieży. W nagrodę wybrane uczennice wyjechały na hufce do Czechosłowacji, NRD i na Węgry. Szkolnej Komendzie OHP przyznano tytuł ,,Komendy 30-lecia OHP. Nasze wysportowane uczennice osiągały wysokie wyniki w sporcie na szczeblu wojewódzkim i krajowym np. w 1971 roku siatkarki wywalczyły 4. miejsce w Polsce w Mistrzostwach Polski Średnich Szkół Medycznych. Było to ogromne osiągnięcie zważywszy na to, że w tym czasie szkoła nie posiadała własnej sali gimnastycmej. W szkole była również obowiązkowa nauka pływania, co umożliwiało zdobycie bardzo przydatnej umiejętności..

Niemal od początku Liceum Medycznego, bo już w 1965 roku niewielka grupa uczennic stworzyła skromną drużynę harcerską, która szybko powiększała swoje szeregi. Powstały dwie drużyny turystyczne oraz drużyna żeglarska. Z biegiem czasu powstał szczep harcerski. Harcerki uczestniczyły w wielu akcjach organizowanych przez wszystkie szczeble. organizacyjne ZHP tj: Operacja 1001 Frombork, Operacja Bieszczady 40, Krajobrazy Północy.


Uczestniczyły również w wielu rajdach i regatach.O aktywności naszych harcerek świadczą fakty: 57 harcerek otrzymało Honorowe Obywatelstwo Fromborka, a prawie 100 harcerek otrzymało tytuł Zasłużony Bieszczadom.Harcerki były również inicjatorkami różnych akcji społecznych, spieszyły z pomocą ludziom potrzebującym, organizowały prace społeczne na rzecz szkoły i miasta, organizowały imprezy szkolne, współuczestniczyły w organizowaniu imprez ogólnopolskich, zimowisk i wakacyjnych obozów promując przy tym piękno naszego regionu. Za całokształt pracy harcerskiego szczepu, Komitet Rodzicielski i Koło Przyjaciół Harcerstwa ufundowali sztandar. Szczep przyjął imię Szarych Szeregów. Szkoła cieszyła się dużą popularnością w środowisku, wiele z nas pochodziło spoza miasta i gminy Pisz. Dlatego tak istotne było utworzenie internatu. Jak już wspominałam stało się to w 1966r., jednego z budynków w którym mieścił się internat już niema. W pierwszych latach mieszkało w nim 80 dziewcząt. Mieściła się tam stołówka i kuchnia. Po wybudowaniu nowej szkoły stary budynek (czerwony) szkoły przeznaczono na internat o 155 miejscach. Okazało się, że nowo utworzony internat nie mógł pomieścić wszystkich chętnych do zamieszkania uczennic. Uczennice mieszkały na stancjach, nad którymi pieczę sprawował personel internatu. Były lata, że na 40 tzw. stancjach internackich mieszkało ponad 300 uczennic. Kierownicy, wychowawcy i personel sprawili, że internat był dla wielu z nas drugim domem. W 1988 roku szkoła obchodziła 25 lecie swego istnienia z tej okazji nadano szkole imię Marii Minczewskiej.
Lata dziewięćdziesiąte to trudny okres dla szkół medycznych. Szkolnictwo to podlegało przeobrażeniom i transformacjom. Ministerstwo Zdrowia i Opieki Społecznej zmieniło formę kształcenie w zawodzie pielęgniarka. Ostatni nabór kandydatek do liceum nastąpił w roku 1990/91 w tym samym roku utworzono Zespół Szkół Nr 1.Po decyzji o zakończeniu kształcenia pielęgniarek w Liceum Medycznym dyrekcja i nauczyciele czynili starania o utworzenie Medycznego Studium Zawodowego. I tak w 1993 powstał Wydział Dietetyki, a w 1994 Wydział Pielęgniarstwa. Absolwenci tych wydziałów mieli trudności ze znalezieniem pracy, spadło zainteresowanie zawodem. Nie było chętnych do nauki w tych zawodach. W roku szkolnym 1999/2000 mury szkoły opuścili ostatni absolwenci Medycznego Studium.Medyczne Studium Zawodowe ukończyło 218 absolwentów. Byłyśmy nazywane ,,medyczkami”. Chodziłyśmy w mundurkach i w czepkach. Szczeglnie widoczne byłyśmy w pochodach pierwszomajowych i w czasie uroczystości państwowych. Odbywając praktyki w szpitalu rejonowym, zaskarbiałyśmy sobie uznanie chorych. Chorzy mogli liczyć na naszą pomoc oraz pocieszenie w cierpieniu.
Nasze absolwentki były zatrudniane w placówkach służby zdrowia w całej Polsce, pracują też poza granicami naszego kraju. Szkoła wielokrotnie otrzymywała podziękowania od dyrektorów ZOZ za perfekcyjne przygotowanie naszych absolwentek do pracy.Absolwentki pamiętają lata spędzone w tej szkole. Spotykają się z okazji 10-, 15-, 20- czy 25 lecia jej ukończenia. Są to bardzo miłe spotkania. Każda z nas z sentymentem wspomina tamte czasy.

Doceniamy tych, którym bardzo zależało na tym, aby w Piszu powstało Liceum Medyczne. Nasz pierwszy dyrektor pan Kazimierz Skwarski jest jedną z tych osób. Był dobrym duchem tej szkoły. Wiele czasu i sił poświęcił na utworzenie szkoły i ciągłą poprawę warunków do nauki. Nawet wtedy kiedy nie pełnił już funkcji dyrektora - los szkoły nie był mu obojętny. Zawsze wspierał swoją żonę panią mgr Genowefę Skwarską, która została dyrektorem szkoły w rok po jej powstaniu. Funkcję tę pełniła przez 20lat.


Były to chyba najtrudniejsze czasy do prowadzenia szkoły. Ciągłe remonty, przeprowadzki, budowa nowego obiektu były nie do pozazdroszczenia. Mimo wielu problemów i trudności osiągnęła cel. Liceum Medyczne to miejsce, które kojarzyło się i nadal kojarzy się dla wielu z nas z panią dyrektor. W dowód uznania i wdzięczności za to, że mogłyśmy zdobyć zawód i być absolwentką Liceum Medycznego w Piszu fundujemy tablicę założycielom szkoły Państwu Genowefie i Kazimierzowi Skwarskim. Tablica jest wyrazem naszej pamięci o nich, a jednocześnie uważamy, że będzie również przypomnieniem miejsca istnienia Liceum Medycznego.
Marianna Witkowska

Absolwenta Liceum Medycznego i wieloletnia Wicedyrektor Szkoły©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna