Główny Urząd Geodezji I KartografiiPobieranie 253,96 Kb.
Data03.03.2018
Rozmiar253,96 Kb.

Załącznik Nr 1 do SOPZWYKAZ SZKOLEŃ


Lp.

Przedmiot
Opis szkolenia

Liczba osób w ramach zamówienia podst.

Liczba osób w ramach opcji

Liczba osób łącznie

1

2

3

4

5

6

7

1

Testowanie aplikacji

Cel:

Poznanie nowoczesnych metod testowania oraz narzędzi wspierających prowadzenie testów.

23

5

28

Czas szkolenia:

3 dni, nie mniej niż 18 godzin zegarowych

Zakres szkolenia:

Zakres szkolenia obejmie:
1) podstawy testowania oprogramowania,
2) projektowanie testów - metody planowania i przygotowania procesu testowania,
3) metody prowadzenia testów akceptacyjnych dla różnych architektur i technologii,
4) narzędzia wspierające prowadzenie testów i zwiększające ich efektywność,
5) testowanie w kolejnych fazach projektu informatycznego,
6) statyczne techniki testowania,
7) zarządzanie procesem testowym,
8) przegląd dostępnych narzędzi OpenSource’owych, porównanie ich funkcjonalności, zasadnicze różnice w stosunku do produktów komercyjnych,
9) praktyczne zastosowanie narzędzi OpenSource’owych w metodyce testowania: od wsparcia procesu planowania testów po wykonanie raportów końcowych.

Forma szkolenia:

Prezentacje i wykład, uzupełnione przykładami.

2

Wykorzystanie Enterprise Architect w projekcie informatycznym

Cel:

Zdobycie umiejętności posługiwania się Enterprise Architect przy realizacji projektu informatycznego

40

8

48

Czas szkolenia:

3 dni, nie mniej niż 18 godzin zegarowych

Zakres szkolenia:

Zakres szkolenia obejmie:
1) podstawowe zasady pracy w Enterprise Architect,
2) zarządzanie modelem,
3) generowanie dokumentacji,
4) środowisko zarządzania projektami w Enterprise Architect,
5) szablony projektu, zestawy modeli, diagramów,
6) tworzenie diagramów UML,
7) tworzenie dokumentacji projektowej,
8) szablony raportów, stron internetowych,
9) zarządzanie szablonami, stronami internetowymi,
10) praca zespołowa,
11) zarządzanie i kontrola realizacji projektu,
12) powiązanie elementów procesów biznesowych z elementami modelu bazy danych i elementami wymagań,
13) przeprowadzenie szkolenia na przykładzie projektu jednego z systemów realizowanych obecnie przez GUGiK (lub jego uproszczenia).

Forma szkolenia:

Wykłady i ćwiczenia praktyczne.

3

Procesy biznesowe - etap I

Cel:

Zdobycie podstawowej wiedzy na temat procesów biznesowych i sposobu ich modelowania zgodnie z BPMN oraz w UML

40

8

48

Czas szkolenia:

3 dni, nie mniej niż 18 godzin zegarowych

Zakres szkolenia:

Zakres szkolenia obejmie:
1. Kluczowe terminy i pojęcia zarządzania modelowaniem procesów
o Modelowanie procesu, zarządzanie procesowe, doskonalenie procesów
o Działania w ramach zarządzania procesowego
o Model przebiegu pracy
o Kluczowe korzyści z zarządzania modelowaniem procesów
o Etapy projektu doskonalenia procesów
o Role i obowiązki związane z analizą biznesową
o Zarządzanie zmianami organizacyjnymi.
2. Przeprowadzanie etapu definicji
o Osiąganie konsensusu, co do procesów uwzględnionych w projekcie doskonalenia procesów
o Odniesienie procesów do strategii biznesowych
o Opracowanie ogólnych planów zarządzania ryzykiem, komunikacją i zmianami.
3. Przeprowadzanie etapu analizy
o Przeprowadzanie modelowania przebiegu pracy
o Tworzenie diagramów „swim lane” (za pomocą oprogramowania Enterprise Architect)
- notacja BPMN
- notacja UML
o Przeprowadzanie mapowania strumienia wartości
o Tworzenie map stanu istniejącego procesów
o Określanie i gromadzenie metryk
o Tworzenie wzorców procesów
o Przeprowadzanie analizy braków
o Przeprowadzanie analizy źródłowych przyczyn
o Przeprowadzanie analizy interesariuszy
o Przeprowadzanie ogólnej analizy opłacalności.
4. Przeprowadzanie etapu wdrożenia
o Dokumentowanie, walidacja oraz potwierdzanie nowych celów
o Formułowanie metod pomiaru
o Projektowanie nowego procesu
o Aktualizacja planów zarządzanie ryzykiem, komunikacją oraz zmianami
5. Przeprowadzanie etapu kontroli
o Informowanie o wnioskach
o Przeprowadzanie planów wdrożeniowych
o Monitorowanie i kontrola.

Forma szkolenia:

Wykłady i ćwiczenia praktyczne.

4

Modelowanie procesów biznesowych zgodnie z BPMN - etap II

Cel:

Opanowanie modelowania procesów biznesowych zgodnie z metodyką BPMN

33

7

40

Czas szkolenia:

2 dni, nie mniej niż 12 godzin zegarowych

Zakres szkolenia:

Zakres szkolenia obejmie:
1. Wprowadzenie do BPMN:
o geneza, cele i adresaci BPMN,
o poziomy modelowania,
o podstawowe rodzaje diagramów,
o przegląd struktury i elementów BPMN,
o podejście do modelowania w BPMN,
o w jaki sposób elementy BPMN tworzą diagram procesu.
2. Aktywności BPMN:
o aktywności,
o zadania,
o podprocesy.
3. Podstawowe rodzaje zdarzeń w BPMN:
o zdarzenia początkowe i ich typy,
o zdarzenia pośrednie i ich typy,
o zdarzenia końcowe i ich typy.
4. Bramki:
o łączenie i dzielenie przepływu,
o bramka XOR,
o bramka AND,
o bramka OR.
5. Miejsce realizacji procesu.
6. Artefakty:
o rodzaje przepływu,
o przepływ sekwencyjny,
o przepływ warunkowy,
o przepływ wiadomości.

Forma szkolenia:

Wykłady i ćwiczenia praktyczne.

5

Zarządzanie wymaganiami

Cel:

Poznanie zasad specyfikowania i dokumentowania wymagań oraz narzędzi wspierających proces zbierania wymagań

16

3

19

Czas szkolenia:

2 dni, nie mniej niż 12 godzin zegarowych

Zakres szkolenia:

Zakres szkolenia obejmie:
1) klasyfikację i rodzaje wymagań,
2) specyfikowanie wymagań,
3) dokumentowanie wymagań,
4) techniki modelowania i weryfikowania wymagań.

Forma szkolenia:

Prezentacje, wykłady, dyskusje i ćwiczenia.

6

Zarządzanie wymaganiami biznesowymi w projektach informatycznych

Cel:

Poznanie zasad specyfikowania i dokumentowania wymagań biznesowych

11

2

13

Czas szkolenia:

2 dni, nie mniej niż 12 godzin zegarowych

Zakres szkolenia:

Zakres szkolenia obejmie:
1. Role, definicje i podstawowe zasady:
o kluczowa rola analityka biznesowego,
o tworzenie i przyjmowanie formalnej strategii dokumentowaniam
o role i wzajemne oczekiwania członków zespołu.
2. Dokumentowanie wymagań biznesowych:
o rozpoznawanie kluczowych interesariuszy,
o struktura dokumentu wymagań biznesowych.
3. Wizja, zakres i jakość:
o znaczenie deklaracji zakresu rozwiązania,
o dokumentowanie wizji i zakresu projektu,
o uwzględnianie mierników jakość.
4. Rozpoznawanie interesariuszy i tworzenie planu roboczego:
o użytkownicy i właściwości projektu,
o analiza interesariuszy,
o wartość tworzenia planu roboczego,
o składniki uniwersalnego planu roboczego.
5. Typy i kategorie wymagań:
o cechy i typy skutecznie sformułowanych wymagań,
o na czym polega skutecznie sformułowane wymaganie.
6. Techniki pozyskiwania wymagań:
o cel pozyskiwania wymagań,
o technik wydobywania.
7. dokumentowanie wymagań interesariuszy:
o cel dokumentowania wymagań,
o rola modelowania,
o techniki dokumentowania wymagań.
8. Komunikowanie, weryfikacja i walidacja wymagań:
o komunikowanie wymagań,
o weryfikacja a walidacji wymagań,
o weryfikacja wymagań i jej proces,
o walidacja wymagań i jej proces.
9. Moderowanie konfliktów:
o charakter i źródłowe przyczyny konfliktów w projektach,
o rola analizy biznesowej w moderowaniu konfliktów.
10. Metody analizy biznesowej zgodnie z metodyką TOGAF.

Forma szkolenia:

Prezentacje, wykłady, dyskusje i ćwiczenia.

7

PRINCE2 Foundation (szkolenie akredytowane)

Cel:

Zapoznanie słuchaczy z wiedzą w zakresie prowadzenia projektów w oparciu o brytyjską metodykę PRINCE2®, powszechnie stosowaną w zarządzaniu projektami. Szkolenie zakończy się egzaminem na poziomie Foundation.

29

6

35

Czas szkolenia:

3 dni, nie mniej niż 22 h zegarowe oraz egzamin po szkoleniu

Zakres szkolenia:

Program szkolenia obejmie m.in.:
1. Przegląd metodyki PRINCE2,
2. Temat Organizacja,
3. Proces Przygotowanie Projektu,
4. Temat Uzasadnienie Biznesowe,
5. Proces Inicjowanie Projektu,
6. Temat Plany,
7. Temat Jakość,
8. Temat Ryzyko,
9. Proces Zarządzanie Końcem Etapu,
10. Temat Postępy,
11. Proces Sterowanie Etapem,
12. Temat Zmiana,
13. Proces Zarządzanie Dostarczaniem Produktów,
14. Proces Zamykanie Projektu,
15. Proces Zarządzanie Strategiczne Projektem,
16. Przykładowe egzaminy PRINCE2 Foundation wraz z omówieniem.
Szkolenie zakończy się egzaminem umożliwiającym uzyskanie oficjalnego certyfikatu PRINCE2® Foundation.

Forma szkolenia:

Wykłady i warsztaty

8

MS Project

Cel:

Praktyczne wprowadzenie do pracy w programie MS Project – najważniejsze narzędzia i wykonywanie najczęstszych zadań. Podczas zajęć uczestnicy zdobywają umiejętność posługiwania się programem MS Project w codziennej pracy przy planowaniu projektów.

33

7

40

Czas szkolenia:

2 dni, nie mniej niż 12 godzin zegarowych

Zakres szkolenia:

Zakres szkolenia obejmie m.in.:
1. Omówienie zasad poruszania się po programie,
2. Kalendarz projektu,
3. Wprowadzenie do zadań,
4. Zależności między zadaniami,
5. Zasoby – wprowadzenie,
6. Kreator wykresu Gantta,
7. Plan bazowy,
8. Aktualizacja zadań,
9. Aktualizacja projektu,
10. Raporty – wprowadzenie,
11. Wydruk projektu,
12. Dostosowanie programu do swoich potrzeb.

Forma szkolenia:

Wykłady i ćwiczenia praktyczne.

9

GML/XML i XSD-Etap I

Cel:

Zdobycie wiedzy o modelowaniu danych przestrzennych w UML, o strukturze plików GML/XML oraz XSD jako praktycznego odzwierciedlenia modelu danych z uwzględnieniem ograniczeń - kurs podstawowy.

30

6

36

Czas szkolenia:

4 dni, nie mniej niż 24 godziny zegarowe

Zakres szkolenia:

Zakres szkolenia:
1. Modelowanie danych przestrzennych w UML na przykładzie danych PZGiK,
2. Odzwierciedlenie elementów modelu UML w strukturze pliku GML,
3. Odzwierciedlenie relacji z modelu UML w strukturze pliku GML,
4. Optymalizacja relacji pomiędzy obiektami,
5. Analiza różnych wariantów zapisu tych samych danych,
6. Przegląd programów do tworzenia i edycji plików GML/XML z uwzględnieniem aplikacji darmowych i komercyjnych (porównanie funkcjonalności),
7. Przegląd oprogramowania do walidacji plików GML/XML.

Forma szkolenia:

Wykłady i ćwiczenia praktyczne.

10

GML/XML i XSD-Etap II

Cel:

Zdobycie wiedzy o modelowaniu danych przestrzennych w UML, o strukturze plików GML/XML oraz XSD jako praktycznego odzwierciedlenia modelu danych z uwzględnieniem ograniczeń - kurs zaawansowany.

20

4

24

Czas szkolenia:

2 dni, nie mniej niż 12 godzin zegarowych

Zakres szkolenia:

Zakres szkolenia:
1. Tworzenie własnych aplikacji do walidacji plików gml,
2. Język OCL - teoria i praktyczne zastosowanie,
3. Normy ISO dotyczące GML.

Forma szkolenia:

Wykłady i ćwiczenia praktyczne.

11

Feature Manipulation Engine (FME)

Cel:

Poznanie narzędzia FME zapewniającego sprawną i wygodną konwersję
danych przestrzennych i nieprzestrzennych, współpracującego z większością baz danych. Praca w FME oparta na wizualnym sposobie programowania - przetwarzania danych za pomocą gotowych zestawów funkcji , bez konieczności pisania kodu.

31

6

37

Czas szkolenia:

2 dni, nie mniej niż 12 godzin zegarowych

Zakres szkolenia:

Zakres szkolenia obejmie:
1) Konwersję danych przestrzennych pomiędzy różnymi formatami,
2) Przetwarzanie danych geometrycznych oraz atrybutowych,
3) Sprawdzania spójności, poprawności i jakości danych przestrzennych,
4) Konwersję i integrację danych z różnych źródeł przestrzennych i nie przestrzennych,
5) Ładowanie, replikację, aktualizację i migracja danych do różnych systemów GIS oraz bazodanowych,
6) Transformację pomiędzy układami współrzędnych,
7) Budowanie zaawansowanych przekształceń przy użyciu FME Workbench,
8) Ładowanie, replikację, aktualizację i migrację danych do różnych systemów GIS oraz bazodanowych,
9) Poprawa szybkości i efektywności wykonywania zadań, np) tworzenia obiektów obszarowych z niedokładnych obiektów liniowych, kafelkowania map rastrowych, tworzenia warstw pochodnych poprzez agregacje i inne analizy przestrzenne na różnych rodzajach geometrii,
10) Współdzielenie zasobów FME,
11) Zaawansowane działania na atrybutach,
12) Generowanie pliku GML w zadanym modelu danych z różnych źródeł.

Forma szkolenia:

Warsztaty i ćwiczenia praktyczne

12

UML

Cel:

Przygotowanie do stosowania metodologii obiektowej w różnych fazach i dyscyplinach procesu wytwórczego oprogramowania i budowy baz danych. Zapoznanie podstawowych pojęć analizy i projektowania obiektowego oraz przygotowanie do stosowania języka UML w rzeczywistych projektach.

31

6

37

Czas szkolenia:

3 dni, nie mniej niż 21 godzin zegarowych

Zakres szkolenia:

Zakres szkolenia obejmie:
1. Język UML – wprowadzenie,
2. Diagramy czynności,
3. Zaawansowane techniki tworzenia diagramów czynności,
4. Przypadki użycia i diagramy przypadków użycia,
5. Efektywne pisanie przypadków użycia,
6. Zależności pomiędzy przypadkami użycia,
7. Zasady analizy i projektowania obiektowego,
8. Diagramy klas,
9. Diagramy stanów,
10. Zaawansowane techniki tworzenia diagramów stanów,
11. Diagramy interakcji,
12. Diagramy komponentów i diagramy rozlokowania,
13. Przegląd pozostałych diagramów języka UML,
14. Modelowanie struktur baz danych i weryfikacji poprawności tych modeli.

Forma szkolenia:

Wykłady oraz warsztaty

13

TOGAF 9 Foundation (szkolenie akredytowane)

Cel:

Zaznajomienie się z kluczowymi koncepcjami standardu TOGAF. Zdobycie wiedzy na temat sprawnego zarządzania i kierowania zmianami. Szkolenie przygotowuje do egzaminu certyfikacyjnego zgodnie z sylabusem egzaminacyjnym The Open Group na poziomie TOGAF® 9 Foundation.9

2

11

Czas szkolenia:

2 dni, nie mniej niż 14 godzin zegarowych oraz egzamin po szkoleniu

Zakres szkolenia:

Zakres szkolenia:
1. Podstawowe koncepcje,
2. Uzasadnienie biznesowe do stosowania architektury korporacyjnej i ram architektonicznych TOGAF® 9.1,
3. Metoda Rozwoju Architektury (ADM)
1) Cykl ADM
2) Wskazówki
3) Techniki,
4. Pryncypia Architektoniczne,
5. Produkty prac architektonicznych,
6. Interesariusze, ich widoki i punkty widzenia,
7. Bloki budowlane,
8. Kontinuum korporacyjne,
9. Partycjonowanie i segmentacja architektury,
10. Repozytorium architektoniczne,
11. Modele referencyjne,
12. Ład architektoniczny,
13. Egzamin.
Szkolenie zakończy się egzaminem umożliwiającym uzyskanie oficjalnego certyfikatu TOGAF® 9 Foundation.

Forma szkolenia:

Wykłady, warsztaty, ćwiczenia praktyczne

14

COBIT 5 Foundation (szkolenie akredytowane)

Cel:

Celem szkolenia jest zapewnienie optymalnego dopasowania ryzyka i wykorzystywanych zasobów do oczekiwanych korzyści i celów organizacji. Wprowadzenie do COBIT® 5, tj. pryncypiów zarządzania IT i ładu informatycznego.

4

1

5

Czas szkolenia:

3 dni, nie mniej niż 21 godzin zegarowych oraz egzamin po szkoleniu

Zakres szkolenia:

Zakres szkolenia:
1. Wsparcie w osiąganiu celów strategicznych oraz realizacji korzyści biznesowych poprzez efektywne i innowacyjne wykorzystanie IT,
2. Doskonałość operacyjna dzięki optymalnemu zastosowaniu technologii IT,
3. Sprawne zarządzanie ryzykiem związanym z IT,
4. Poprawa bezpieczeństwa w obszarze IT,
5. Optymalizacja kosztów IT,
6. Dostosowanie do wymagań prawnych oraz kontraktowych w obszarze IT,
7. Egzamin.
Szkolenie zakończy się egzaminem umożliwiającym uzyskanie oficjalnego certyfikatu COBIT® 5 Foundation.

Forma szkolenia:

Wykłady, warsztaty, ćwiczenia praktyczne

15

ISO/IEC 20000

Cel:

Celem szkolenia jest poznanie metodyki przeprowadzania audytów wewnętrznych Systemu Zarządzania Usługami zgodnego z ISO/IEC 20000, zasady planowania audytów, ich przeprowadzania, zgłaszania niezgodności oraz opracowywania raportów z audytów

4

1

5

Czas szkolenia:

3 dni, nie mniej niż 21 godzin zegarowych

Zakres szkolenia:

Zakres szkolenia:
1. ISO/IEC 20000: tematyka i struktura normy,
2. Omówienie podstawowych wymagań normy,
3. Wymagania ISO/IEC 20000 odnośnie audytowania,
4. Założenia odnośnie realizacji audytów wewnętrznych,
5. Planowanie audytów wewnętrznych i opracowanie planu audytu,
6. Realizacja badania audytowego,
7. Zgłaszanie niezgodności,
8. Opracowywanie raportu z audytu,
9. Działania korygujące i zapobiegawcze - planowanie i nadzór realizacji,
10. ISO/IEC 20000: wymagania audytowe odnośnie Systemu Zarządzania Usługami, procesów, dokumentacji i organizacji.

Forma szkolenia:

Wykłady, warsztaty, ćwiczenia praktyczne

16

Lean IT Foundation (szkolenie akredytowane)

Cel:

Zaznajomienie z najlepszych praktykami zarządzania usługami IT. Wykorzystanie potencjału pracowników, usprawnienie działań operacyjnych dotyczących wsparcia krytycznych dla projektu usług biznesowych.

5

1

6

Czas szkolenia:

3 dni, nie mniej niż 21 godzin zegarowych oraz egzamin po szkoleniu

Zakres szkolenia:

Zakres szkolenia:
1. Co to jest Lean IT.
2. Pryncypia Lean IT.
3. 5 wymiarów Lean IT: Klient – kluczowe pojęcia, Proces – kluczowe pojęcia, Wydajność – kluczowe pojęcia, Organizacja – kluczowe pojęcia, Postawy i zachowania – kluczowe pojęcia.
4. Egzamin.
Szkolenie zakończy się egzaminem umożliwiającym uzyskanie oficjalnego certyfikatu Lean IT Foundation.

Forma szkolenia:

Wykłady, warsztaty, ćwiczenia praktyczne

17

Budowanie geobaz w różnych narzędziach GIS oraz analizy danych przestrzennych (Arc GIS, Geomedia, QGIS)

Cel:

Nabycie umiejętności niezbędnych do tworzenia, udostępniania oraz wykorzystywania informacji geograficznej w systemie ArcGIS, GeoMedia i QGIS

23

5

28

Czas szkolenia:

3 dni, nie mniej niż 24 godziny szkoleniowe

Zakres szkolenia:

Zakres szkolenia:
Ogólna charakterystyka omawianych narządzi GIS:
struktura aplikacji (moduły, okna, zestawy funkcji/opcji, ergonomia pracy, itp.);
• omówienie dodatkowych modułów do podstawowej wersji aplikacji (charakterystyka i przeznaczenie tych dodatków), darmowych i komercyjnych;
• charakterystyka natywnego formatu danych przestrzennych i atrybutowych;
• zestawienie ogólnych cech (pozafunkcjonalnych) charakterystycznych systemów z podkreśleniem różnic;
Obsługa danych zewnętrznych:

• obsługiwane formaty danych wektorowych (typy, wersje, wyjątki, zakres obsługi);
• obsługiwane formaty danych rastrowych (typy, wersje, wyjątki, zakres obsługi);
• obsługa przestrzennych usług sieciowych formaty (typy, wersje, wyjątki, zakres obsługi);
• obsługiwane formaty bazodanowe (typy, wersje, wyjątki, zakres obsługi);
• obsługiwane formaty przestrzenne tekstowe w GML (typy, wersje, wyjątki, zakres obsługi);
• obsługiwane formaty arkuszy kalkulacyjnych (typy, wersje, wyjątki, zakres obsługi);
• wydajność pracy z różnymi formatami danych (typy, wersje, wyjątki, zakres obsługi);
• możliwość eksportu danych wektorowych do różnych formatów (typy, wersje, wyjątki, zakres obsługi);
• możliwość eksportu danych rastrowych do różnych formatów (typy, wersje, wyjątki, zakres obsługi);
Wizualizacja danych przestrzennych:
• obsługa układów współrzędnych (wydajność, liczba układów, zakres parametrów tworzenia układu użytkownika i transformacji pomiędzy układami);
• sposób i zakres zarządzania warstwami przestrzennymi w oknie danych przestrzennych;
• sposób i zakres symboliki obiektów przestrzennych;
• zakres modyfikacji symboliki obiektów (sygnatury, style, kolorystyka);
• zakres możliwości klasyfikacji danych do prezentacji;
• zakres możliwości w zakresie umieszczania opisów i zarządzanie nimi;
Analizy danych przestrzennych:
• geoporocesing;
• typy obsługiwanych analiz (operatory przestrzenne);
• wspierane języki programowani(skryptów) do automatyzacji analiz.
Budowa zbiorów danych przestrzennych:
• kalibracja obrazów rastrowych;
• tworzenie i edycję obiektów;
• budowa relacji topologicznych
• budowa struktury bazy danych przestrzennych
• typy obsługiwanych obiektów przestrzennych

Forma szkolenia:

Warsztaty, ćwiczenia praktyczne

18

MS Access 2010

Cel:

Nabycie umiejętności projektowania baz danych, aplikacji bazodanowych, poznanie podstawowych zasad tworzenia spójnych formularzy, tworzenia aplikacji automatyzujących często wykonywane zadania, integrowanie funkcjonalności rożnych produktów Microsoft Office w jednej aplikacji, tworzenie zapytań do bazy danych i
pobieranie potrzebnych informacji

27

5

32

Czas szkolenia:

2 dni, nie mniej niż 12 godzin zegarowych

Zakres szkolenia:

Zakres szkolenia obejmie:
1) Wprowadzenie do relacyjnych baz danych,
2) Podstawy budowy tabel,
3) Budowa i obsługa formularzy w Microsoft Access,
4) Budowa i obsługa kwerendy Microsoft Access,
5) Prezentacja danych w Microsoft Access,
6) Język SQL
— Proste zapytania – konstrukcja SELECT,
— Funkcje i operatory,
— Wybieranie wierszy – klauzula WHERE,
— Porządkowanie danych – klauzula ORDER BY,
— Klauzula TOP,
— Łączenie wielu tabel,
— Grupowanie wierszy,
— Funkcje agregujące,
— Wybieranie grup wierszy – klauzula HAVING,
— Podzapytania.
— Operacje teoriomnogościowe,
7) Wprowadzenie do projektowania relacyjnych baz danych
— Proces projektowania bazy
— Unikanie anomalii – postaci normalne
8) Schemat bazy danych
— Typy danych,
— Tworzenie tabel – CREATE TABLE,
— Więzy spójności,
— Autonumerowanie wierszy.
9) Dodawanie i modyfikacja danych
— Dodawania danych – INSERT,
— Modyfikacje danych – UPDATE,
— Usuwanie danych – DELETE.
10) Eksportowanie danych,
11) Wprowadzenie i podstawy Visual Basic for Applications,
12) Współpraca z aplikacjami Microsoft Office.

Forma szkolenia:

Wykłady i ćwiczenia praktyczne.

19

Excel - kurs zaawansowany

Cel:

Dostarczenie wiedzy i umiejętności pozwalających na wykorzystanie zaawansowanych narzędzi arkusza kalkulacyjnego Microsoft Excel do precyzyjnej analizy wprowadzonych danych, analizy danych przy założeniu zmiennych warunków wstępnych, zmiany sposobu prezentacji i agregowania danych oraz wykonywania skomplikowanych obliczeń. Szkolenie dostarczy wiedzy niezbędnej do tworzenia makroinstrukcji automatyzujących wybrane procesy oraz tworzenie funkcjonalnych formularzy do wprowadzania danych.

14

3

17

Czas szkolenia:

2 dni, nie mniej niż 14 godzin zegarowych

Zakres szkolenia:

Zakres szkolenia obejmie m.in.:
1. Tworzenie funkcji na poziomie zaawansowanym,
2. Formuły tablicowe,
3. Tabele przestawne,
4. Analiza danych z wykorzystaniem tabel przestawnych,
5. Analiza warunkowa z wykorzystaniem scenariuszy,
6. Tabela danych oraz Szukanie wyniku,
7. Tworzenie i uruchamianie makroinstrukcji,
8. Budowanie formularzy,
w tym w szczególności:
1) Zaawansowane formuły m.in Daty, indeksy, pozycje, WYSZUKAJ.PIONOWO., Funkcje operujące na tekstach, Funkcje finansowe, Funkcja SUMA.JEŻELI.
2) Nazywanie komórek, zaawansowana praca z komórkami nazwanymi m.in. Zakresy widoczności nazw, odwoływanie się do nazw z innych arkuszy, menedżer nazw, nazywanie powiększających się zakresów.
3) Formatowanie warunkowe m.in Formatowanie zależne od formuły
4) Formularze.
5) Zaawansowane filtry.
6) Sumy częściowe po kilku kategoriach.
7) Walidacja danych.
8) Udostępnianie skoroszytu.
9) Zarządzanie zmianami m.in. Rejestrowanie zmian, włączanie zmian, zatwierdzanie zmian, Typowe scenariusze ustawiania zabezpieczeń.
10) Tabele przestawne i wykresy przestawne m.in Sortowanie i filtrowanie wykresu przestawnego.
11) Połączenie z bazą danych, kwerendy baz danych.
12) Makra. Tworzenie, edycja i uruchamianie makr m.in Wybrane typowe, przydatne zastosowania
13) Menedżer scenariuszy
14) Narzędzia MS Solver i Analysis Toolpak.

Forma szkolenia:

Warsztaty, ćwiczenia praktyczne

20

Excel - kurs średniozaawansowany

Cel:

Dostarczenie wiedzy i umiejętności pozwalających na wykorzystanie narzędzi arkusza kalkulacyjnego Microsoft Excel do analizy danych, ich prezentacji i obliczeń z ich wykorzystaniem. Szkolenie dostarczy wiedzy niezbędnej do dostosowania wyglądu i zawartości arkuszy do własnych potrzeb, importowania i konsolidacji danych oraz zabezpieczania arkuszy i skoroszytów.

26

5

31

Czas szkolenia:

2 dni, nie mniej niż 14 godzin zegarowych

Zakres szkolenia:

Zakres szkolenia obejmie min:
1. Operacje na kolumnach/wierszach,
2. Operacje na arkuszach,
3. Formuły obliczeniowe: podstawowe i najczęściej używane funkcje matematyczne, adresowanie względne i bezwzględne, funkcje finansowe, funkcje tekstowe, funkcje logiczne, funkcja warunkowa jeżeli ( prosta i zagnieżdżona),
4. Błędy w formułach: rozwiązywanie problemów,
5. Odwołania do komórek w formułach,
6. Podstawowe funkcje,
7. Praca z arkuszami kalkulacyjnymi i skoroszytami,
8. Sprawdzanie poprawności językowej,
9. Zaawansowane narzędzia formatowania danych,
10. Formatowanie warunkowe,
11. Tabele,
12. Zastosowanie konspektu w arkuszach,
13. Sprawdzanie poprawności danych,
14. Ochrona danych i udostępnianie plików tryb recenzji,
15. Konsolidacja arkuszy,
16. Korzystanie z szablonów,
17. Zaawansowane narzędzia edycji wykresów,
18. Formularze,
19. Śledzenie zależności,
20. Sortowanie danych i filtry,
21. Sumy częściowe,
22. Importowanie i praca na danych zewnętrznych,
23. Podstawowa walidacja danych (wybór z list rozwijanych),
24. Drukowanie skoroszytu min przygotowanie do druku, dodawanie nagłówka i stopki.

Forma szkolenia:

Warsztaty, ćwiczenia praktyczne©operacji.org 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna