GłÓwny instytut górnictwaPobieranie 0,91 Mb.
Strona1/8
Data07.11.2017
Rozmiar0,91 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8

GŁÓWNY INSTYTUT GÓRNICTWA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego

w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę:

CZĘŚĆ I Oprogramowania do trójwymiarowego modelowania przepływu wód podziemnych, ciepła oraz transportu zanieczyszczeń.


CZĘŚĆ II – przedłużenie licencji oprogramowania do analiz statystycznych STATISTICA lub dostarczenie i wdrożenie oprogramowania równoważnego dla 5 jednoczesnych użytkowników wraz z aktualizacjami i wsparciem technicznym na 1 rok od 01.02.2014r.

CZĘŚĆ III –Oprogramowania do komputerowego wspomaganie projektowania dwuwymiarowego (2D) oraz trójwymiarowego (3D).
CZĘŚĆ IV –

CZĘŚĆ IV : 1. Oprogramowanie do wszechstronnej wizualizacji danych x,y,z, posiadające szeroki zestaw narzędzi do interpolacji wygenerowanych regularnych siatek wartości ( 2 licencje).

 2. Oprogramowania do digitalizacji papierowych map.

 3. Oprogramowania do tworzenia wysokiej jakości wykresów 2D i 3D, mających wykorzystanie w badaniach naukowych oraz pracach inżynierskich.

CZĘŚĆ V – 1. Oprogramowania do tworzenia publikacji interaktywnych.

 2. Oprogramowania do tworzenia tzw. zdalnych ankiet oraz szerokiej gamy interaktywnych materiałów szkoleniowych.

CZĘŚĆ VI – Aktualizacja oprogramowania komputerowego SimaPro z wersji 8 do wersji 9 – licencja komercyjna dla 3 użytkowników na 1 rok


CZĘŚĆ VII – Aktualizacja i konwersja sieciowej licencji edukacyjnej do licencji komercyjnej dla oprogramowania ArcGIS for Desktop Advanced 10 wraz z rozszerzeniami

Zamówienie o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie


art. 11, ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

Zatwierdzono:
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
zawiera:
Rozdział I Instrukcja dla Wykonawców
Rozdział II Opis przedmiotu zamówienia
Rozdział III Formularz Oferty i inne dokumenty dla Wykonawców
załącznik nr 1. Formularz oferty

załącznik nr 2. Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków

udziału w postępowaniu

załącznik nr 3. Formularz techniczno – cenowy

załącznik nr 3A Wymagania dotyczące równoważności

załącznik nr 4. Wzór umowy

załącznik nr 5. Oświadczenie dla osób fizycznych

załącznik nr 6 Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej
Rozdział I
Instrukcja dla Wykonawców

I NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO
Główny Instytut Górnictwa

Adres: Plac Gwarków 1,

40 - 166 Katowice

Godziny pracy: od godz. 7 30 do 15 00

Strona internetowa: www.gig.eu

Znak postępowania: FZ - 1/4004/MK/13

NIP: 634-012-60-16

KRS: 0000090660

Nazwa i adres banku: Bank BRE S.A. O/Katowice, ul. Powstańców 43, 40-024 Katowice,

Nr konta bankowego: 05 1140 1078 0000 3018 1200 1001II TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


 1. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych ( Dz. Ust. z 2010, nr 113, poz. 759 ze zm.) oraz aktów wykonawczych wydanych na jej podstawie, a w sprawach nieuregulowanych opierając się o przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. Ust. nr. 16, poz. 93 ze zm.).

 2. Ilekroć w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (dalej SIWZ) dla Wykonawców użyte jest pojęcie "ustawa Pzp", należy przez to rozumieć ustawę Prawo zamówień publicznych, o której mowa w pkt 1.III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa oprogramowania :

CZĘŚĆ I Oprogramowania do trójwymiarowego modelowania przepływu wód podziemnych, ciepła oraz transportu zanieczyszczeń.


CZĘŚĆ II – przedłużenie licencji oprogramowania do analiz statystycznych STATISTICA lub dostarczenie i wdrożenie oprogramowania równoważnego dla 5 jednoczesnych użytkowników wraz z aktualizacjami i wsparciem technicznym na 1 rok od 01.02.2014r.


CZĘŚĆ III – Oprogramowania do komputerowego wspomaganie projektowania dwuwymiarowego (2D) oraz trójwymiarowego (3D).

CZĘŚĆ IV -

 1. Oprogramowanie do wszechstronnej wizualizacji danych x,y,z, posiadające szeroki zestaw narzędzi do interpolacji wygenerowanych regularnych siatek wartości ( 2 licencje).

 2. Oprogramowania do digitalizacji papierowych map.

 3. Oprogramowania do tworzenia wysokiej jakości wykresów 2D i 3D, mających wykorzystanie w badaniach naukowych oraz pracach inżynierskich.CZĘŚĆ V –

1.Oprogramowania do tworzenia publikacji interaktywnych.

2. Oprogramowania do tworzenia tzw. zdalnych ankiet oraz szerokiej gamy interaktywnych materiałów szkoleniowych.
CZĘŚĆ VI – Aktualizacja oprogramowania komputerowego SimaPro z wersji 8 do wersji 9 – licencja komercyjna dla 3 użytkowników na 1 rok
CZĘŚĆ VII – Aktualizacja i konwersja sieciowej licencji edukacyjnej do licencji komercyjnej dla oprogramowania ArcGIS for Desktop Advanced 10 wraz z rozszerzeniami
  1   2   3   4   5   6   7   8


©operacji.org 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna