GłÓwny instytut górnictwaPobieranie 460,11 Kb.
Strona1/7
Data18.03.2018
Rozmiar460,11 Kb.
  1   2   3   4   5   6   7

GŁÓWNY INSTYTUT GÓRNICTWA

FZ-1/4222/MKO/14
GŁÓWNY INSTYTUT GÓRNICTWA
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
Zamówienie o wartości wyższej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie

art. 11, ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzone
w trybie przetargu nieograniczonego:
na dostawę, wdrożenie oraz instruktaż stanowiskowy dla następujących rozwiązań sieciowych:

przełączniki sieciowe;

podzespoły i akcesoria sieciowe;

urządzenia sieci bezprzewodowej;

oprogramowania do zarządzania siecią.


Zatwierdzono:
………………………………

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
zawiera:
Rozdział I Instrukcja dla Wykonawców
Rozdział II Opis przedmiotu zamówienia
Rozdział III Formularz Oferty i inne dokumenty dla Wykonawców
Załącznik nr 1. Formularz oferty.
Załącznik nr 2a. Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału
w postępowaniu
Załącznik nr 2b. Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia
Załącznik nr 3. Formularz techniczno – cenowy.
Załącznik nr 4. Wzór umowy.
Załącznik nr 5. Oświadczenie o przynależności/braku przynależności

do grupy kapitałowej


Załącznik nr 6. Wykaz wykonanych dostaw.

Rozdział I
Instrukcja dla Wykonawców

I NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO
Główny Instytut Górnictwa

Adres: Plac Gwarków 1

40 - 166 Katowice

Godziny pracy: od godz. 7 30 do 15 00

Strona internetowa: www.gig.eu

Znak postępowania: FZ - 1/4222/MKO/14

NIP: 634 – 012 – 60 - 16

KRS: 0000090660

Nazwa i adres banku: mBank S.A. O/Katowice, ul. Powstańców 43, 40 - 024 Katowice,

Nr konta bankowego (waluta: PLN) : 05 1140 1078 0000 3018 1200 1001

Nr konta bankowego (waluta: EUR) : 80 1140 1078 0000 3018 1200 1009
II TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


 1. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych Dz. U. z 2013 poz. 907, 984,1047,1473) oraz aktów wykonawczych wydanych na jej podstawie, a w sprawach nieuregulowanych opierając się o przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. Ust. nr. 16, poz. 93 ze zm).

 2. Ilekroć w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (dalej SIWZ) dla Wykonawców użyte jest pojęcie "ustawa PZP", należy przez to rozumieć ustawę Prawo zamówień publicznych,
  o której mowa w pkt 1.III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


 1. Przedmiotem zamówienia jest:


dostawa, wdrożenie oraz instruktaż stanowiskowy dla następujących rozwiązań sieciowych:

przełączniki sieciowe;

podzespoły i akcesoria sieciowe;

urządzenia sieci bezprzewodowej;oprogramowania do zarządzania siecią.
Szczegółowy opis techniczny i funkcjonalny, został podany w Rozdziale II "Opis przedmiotu zamówienia".
Główny przedmiot zamówienia wg. Kodu Wspólnego Słownika Zamówień CPV: 32420000-3 Urządzenia sieciowe; 32412120-1 Sieć intranetowa; 48219300-9 Pakiety oprogramowania administracyjnego, zgodnie z rozporządzeniem Komisji WE Nr 213/2008 z dnia 28 listopada 2007 r. zmieniające rozporządzenie WE nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (CPV).


 1. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.

 2. Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.

 3. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.

 4. Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek na poczet wykonania zamówienia.

 5. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

 6. Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.

 7. Zamawiający nie ogranicza możliwości ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla Wykonawców,
  u których ponad 50% zatrudnionych stanowią osoby niepełnosprawne.

 8. Płatność na warunkach: 100 % płatności za każdą wykonaną dostawę będzie dokonywana
  w terminie do 30 dni. Termin płatności będzie liczony od daty dostarczenia do GIG prawidłowo wystawionej faktury. Podstawą do wystawienia faktury będzie podpisany przez obie strony protokół odbioru ilościowo – jakościowego. Zamawiający dopuszcza dostawy cząstkowe.

 9. Gwarancja i wsparcie techniczne

Urządzenia i ich wszystkie podzespoły muszą być dostarczone w stanie fabrycznie nowym, wolnym od wad technicznych, prawnych i formalnych zwłaszcza w zakresie licencji i uprawnień do aktualizacji oprogramowania systemowego wraz z zainstalowanym oprogramowaniem systemowym i wymaganymi licencjami.


 • Przełączniki sieciowe (oprócz przełącznika typu 1), kontrolery sieci bezprzewodowej oraz punkty dostępowe sieci bezprzewodowej powinny posiadać wieczystą gwarancję producenta (ang. lifetime warranty), realizowaną przez jego autoryzowany serwis, obejmującą wszystkie elementy przełącznika (w tym dodatkowe moduły, wkładki SFP+, SFP, również zasilacze
  i wentylatory) zapewniającą dostarczenie sprawnego sprzętu na podmianę na następny dzień roboczy po zgłoszeniu awarii. Gwarancja musi zapewniać również dostęp do poprawek oprogramowania urządzenia oraz wsparcia technicznego.

 • Przełącznik sieciowy typu 1 powinien posiadać 3-letnią gwarancję producenta, realizowaną przez jego autoryzowany serwis, obejmująca wszystkie elementy przełącznika (w tym dodatkowe moduły, wkładki SFP+, SFP, również zasilacze i wentylatory) zapewniającą dostarczenie sprawnego sprzętu na podmianę na następny dzień roboczy po zgłoszeniu awarii. Gwarancja musi zapewniać również dostęp do poprawek oprogramowania urządzenia oraz wsparcia technicznego.

 • Światłowodowe kable krosowe powinny być objęte 3-letnią gwarancją.

 • Oprogramowanie do zarządzania siecią powinno posiadać 3-letnią gwarancję producenta,
  i wsparcie telefoniczne, realizowane przez serwis producenta w trybie – w dni robocze poniedziałek-piątek w godzinach 8-17. W okresie gwarancji Zamawiającemu przysługuje prawo do bezpłatnych poprawek oprogramowania i jego aktualizacji do najnowszej stabilnej wersji.

11.Nie przewiduje się udzielenia zamówienia uzupełniającego.

IV TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
1. Zamawiający przewiduje 3 dostawy, (przy czym Dostawa nr. 3 będzie dostawą dodatkową) według poniższego schematu, na warunkach CIP Incoterms 2010 do oznaczonego miejsca wykonania tj. Główny Instytut Górnictwa, Dział Informatyki, Al. Korfantego 79, 40-166 Katowice:
Dostawa nr 1, Wdrożenie Etap 1, Instruktaż Część 1 – do 2 miesięcy od podpisania umowy;

Dostawa nr 2, Wdrożenie Etap 2, Instruktaż Część 2 -- do 5 miesięcy od podpisania umowy.Dostawa nr 3 dodatkowa -- do 15 miesięcy od podpisania umowy.
Dostawa nr 1

Wyszczególnienie

Ilość [szt.]

Przełącznik sieciowy typu 1

2

Przełącznik sieciowy typu 2

4

Przełącznik sieciowy typu 3

3

Przełącznik sieciowy typu 5

5

Moduł 16xSFP 1Gb do przełącznika sieciowego typu 2

2

Moduł 2xSFP+ 10Gb do przełącznika sieciowego typu 3 i 4

2

Wkładka 1G SFP RJ45 T

20

Wkładka 10G SFP+ LC SR

24

Wkładka 1G SFP LC SX

42

Kabel krosowy miedziany ze złączami 10G SFP+ 

16

Kabel krosowy światłowodowy, ze złączami: LC-ST


64

Kabel krosowy światłowodowy, ze złączami: ST-ST

12

Oprogramowanie do zarządzania siecią

1  1   2   3   4   5   6   7


©operacji.org 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna