GłÓwny instytut górnictwaPobieranie 0,89 Mb.
Strona1/9
Data07.11.2017
Rozmiar0,89 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9

GŁÓWNY INSTYTUT GÓRNICTWA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego
w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę oprogramowania:
CZĘŚĆ I – Oprogramowania do trójwymiarowego modelowania przepływu wód podziemnych, ciepła oraz transportu zanieczyszczeń – 1 licencja do zastosowań naukowych.
CZĘŚĆ II – Przedłużenie licencji komercyjnej oprogramowania do analiz statystycznych STATISTICA lub dostarczenie i wdrożenie oprogramowania równoważnego dla 5 jednoczesnych użytkowników wraz z aktualizacjami i wsparciem technicznym na 1 rok od 01.02.2014r.

CZĘŚĆ III –Oprogramowania do komputerowego wspomagania projektowania dwuwymiarowego (2D) oraz trójwymiarowego (3D) - 1 licencja komercyjna.
CZĘŚĆ IV –

CZĘŚĆ IV – 1. Oprogramowanie do wszechstronnej wizualizacji danych x,y,z, posiadające szeroki zestaw narzędzi do interpolacji wygenerowanych regularnych siatek wartości - 2 licencje komercyjne.

 2. Oprogramowania do digitalizacji papierowych map - 1 licencja komercyjna.

 3. Oprogramowania do tworzenia wysokiej jakości wykresów 2D i 3D, mających wykorzystanie w badaniach naukowych oraz pracach inżynierskich - 1 licencja komercyjna.

CZĘŚĆ V – 1. Oprogramowania do tworzenia publikacji interaktywnych – 1 licencja komercyjna.

 2. Oprogramowania do tworzenia tzw. zdalnych ankiet oraz szerokiej gamy interaktywnych materiałów szkoleniowych – 1 licencja komercyjna.

CZĘŚĆ VI – Aktualizacja oprogramowania komputerowego SimaPro z wersji 8 do wersji 9 – licencja komercyjna dla 3 użytkowników na 1 rok.


CZĘŚĆ VII – Aktualizacja i konwersja sieciowej licencji edukacyjnej do licencji komercyjnej dla oprogramowania ArcGIS for Desktop Advanced 10 wraz z rozszerzeniami.
CZĘŚĆ VIII – Licencje akademickie na zasadach Microsoft Select Plus Academic:

 


 1. Microsoft Office 2013 Professional Plus* - 100 licencji,

 2. Microsoft Windows 8 Professional Upgrade* - 80 licencji,

 3. Microsoft Office Visio 2013 Professional* - 10 licencji,

 4. Microsoft Project 2013 Professional * - 5 licencji,

 5. Microsoft SQL Server 2012 Standard 2 Cores* - 1 licencja,

 6. Microsoft Visual Studio Ultimate 2010 w MSDN*,

przedłużenie subskrypcji na 3 lata - 1 licencja

*lub równoważnych.

 

Dane dotychczasowej umowy Microsoft Select Academic:·         Nr główny umowy: Microsoft SELECT 6 Agreement 80S60234;

·         Nr umowy rejestracyjnej: Enrolment 83999426;

·         Data rozpoczęcia umowy: 01.11.2012;

·         Data końcowa: 31.12.2013.

Zamówienie o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie
art. 11, ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.
Zatwierdzono:
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
zawiera:
Rozdział I Instrukcja dla Wykonawców
Rozdział II Opis przedmiotu zamówienia
Rozdział III Formularz Oferty i inne dokumenty dla Wykonawców
załącznik nr 1. Formularz oferty

załącznik nr 2. Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków

udziału w postępowaniu

załącznik nr 3. Formularz techniczno – cenowy

załącznik nr 3A Wymagania dotyczące równoważności

załącznik nr 4. Wzór umowy

załącznik nr 5. Oświadczenie dla osób fizycznych

załącznik nr 6 Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej


Rozdział I
Instrukcja dla Wykonawców

I NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO
Główny Instytut Górnictwa

Adres: Plac Gwarków 1,

40 - 166 Katowice

Godziny pracy: od godz. 7 30 do 15 00

Strona internetowa: www.gig.eu

Znak postępowania: FZ - 1/4128/KB/13

NIP: 634-012-60-16

KRS: 0000090660

Nazwa i adres banku: Bank BRE S.A. O/Katowice, ul. Powstańców 43, 40-024 Katowice,

Nr konta bankowego: 05 1140 1078 0000 3018 1200 1001II TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


 1. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych ( Dz. Ust. z 2010, nr 113, poz. 759 ze zm.) oraz aktów wykonawczych wydanych na jej podstawie, a w sprawach nieuregulowanych opierając się o przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. Ust. nr. 16, poz. 93 ze zm.).

 2. Ilekroć w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (dalej SIWZ) dla Wykonawców użyte jest pojęcie "ustawa Pzp", należy przez to rozumieć ustawę Prawo zamówień publicznych, o której mowa w pkt 1.III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa oprogramowania :

CZĘŚĆ I – Oprogramowania do trójwymiarowego modelowania przepływu wód podziemnych, ciepła oraz transportu zanieczyszczeń – 1 licencja do zastosowań naukowych.


CZĘŚĆ II – przedłużenie licencji komercyjnej oprogramowania do analiz statystycznych STATISTICA lub dostarczenie i wdrożenie oprogramowania równoważnego dla 5 jednoczesnych użytkowników wraz z aktualizacjami i wsparciem technicznym na 1 rok od 01.02.2014r.


CZĘŚĆ III – Oprogramowania do komputerowego wspomagania projektowania dwuwymiarowego (2D) oraz trójwymiarowego (3D) – 1 licencja komercyjna.

CZĘŚĆ IV –

 1. Oprogramowanie do wszechstronnej wizualizacji danych x,y,z, posiadające szeroki zestaw narzędzi do interpolacji wygenerowanych regularnych siatek wartości - 2 licencje komercyjne.

 2. Oprogramowania do digitalizacji papierowych map– 1 licencja komercyjna.

 3. Oprogramowania do tworzenia wysokiej jakości wykresów 2D i 3D, mających wykorzystanie w badaniach naukowych oraz pracach inżynierskich– 1 licencja komercyjna.

CZĘŚĆ V –

1.Oprogramowania do tworzenia publikacji interaktywnych– 1 licencja komercyjna.

2. Oprogramowania do tworzenia tzw. zdalnych ankiet oraz szerokiej gamy interaktywnych materiałów szkoleniowych–

1 licencja komercyjna.


CZĘŚĆ VI – Aktualizacja oprogramowania komputerowego SimaPro z wersji 8 do wersji 9 – licencja komercyjna dla 3 użytkowników na 1 rok
CZĘŚĆ VII – Aktualizacja i konwersja sieciowej licencji edukacyjnej do licencji komercyjnej dla oprogramowania ArcGIS for Desktop Advanced 10 wraz z rozszerzeniami.
CZĘŚĆ VIII – Licencje akademickie na zasadach Microsoft Select Plus Academic:

 

1. Microsoft Office 2013 Professional Plus* - 100 licencji,2. Microsoft Windows 8 Professional Upgrade* - 80 licencji,

3. Microsoft Office Visio 2013 Professional* - 10 licencji, 1. Microsoft Project 2013 Professional * - 5 licencji,

 2. Microsoft SQL Server 2012 Standard 2 Cores* - 1 licencja,

 3. Microsoft Visual Studio Ultimate 2010 w MSDN*,

przedłużenie subskrypcji na 3 lata - 1 licencja

*lub równoważnych.  1   2   3   4   5   6   7   8   9


©operacji.org 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna