Główne listopadowe decyzje o wszczęciu postępowania w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiegoPobieranie 226,15 Kb.
Strona1/2
Data26.02.2019
Rozmiar226,15 Kb.
  1   2


Komisja Europejska

NOTATKA

Bruksela, 20 listopada 2013 r.Główne listopadowe decyzje o wszczęciu postępowania w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego
DZIAŁANIA W DZIEDZINIE KLIMATU

KONKURENCJA

AGENDA CYFROWA

ZATRUDNIENIE I SPRAWY SPOŁECZNE

ENERGIA

ŚRODOWISKO

OCHRONA ZDROWIA

SPRAWY WEWNĘTRZNE

PRZEMYSŁ I PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ

RYNEK WEWNĘTRZNY I USŁUGI

SPRAWIEDLIWOŚĆ

GOSPODARKA MORSKA I RYBOŁÓWSTWO

PODATKI I UNIA CELNA

TRANSPORT

AT

1


1

1

BE

1

23
CY

1

1
1
21
CZ
1

DE

1

1

EL


1

1

1


12
ES
1
1
1

FI


11


1


FR

1


1


1
HU

1
1


IE

1
1

1IT
1
2
3

1

11
1

1

LT
1

LU1

1LV

1
MT

1
NL

1
PL21

PT


2
1


2


1

RO
2

11
1SI

1

1

1


SV

1

1


11
UK

1
Przyjmując comiesięczny pakiet decyzji dotyczących uchybień zobowiązaniom państwa członkowskiego, Komisja Europejska podjęła kroki prawne przeciwko państwom członkowskim, które nie wypełniły swoich zobowiązań wynikających z prawa UE. Decyzje te dotyczą wielu sektorów, a ich celem jest zapewnienie właściwego stosowania prawa UE dla dobra obywateli i z korzyścią dla przedsiębiorstw.

Komisja przyjęła dziś 248 decyzji, w tym 58 uzasadnionych opinii i 12 decyzji dotyczących skierowania spraw do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Poniżej przedstawiono streszczenie głównych decyzji. Więcej informacji na temat postępowania w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego zawiera notatka MEMO/12/12. 1. Poważne przypadki naruszeń ze strony państw członkowskich • Komisja wzywa państwa członkowskie do zapewnienia zgodności z prawem UE przy regulacji usług związanych z grami hazardowymi

W dniu dzisiejszym Komisja Europejska wezwała część państw członkowskich do zapewnienia zgodności krajowych ram prawnych dotyczących gier hazardowych z podstawowymi swobodami zapisanymi w Traktacie o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. Państwa członkowskie mają w zasadzie swobodę ustalania celów polityki w zakresie gier hazardowych on line.

Po konsultacji z zainteresowanymi państwami członkowskimi podjęto decyzje dotyczące pierwszej serii toczących się spraw. Komisja: • zwróciła się do Szwecji o zapewnienie zgodności z przepisami unijnymi dotyczącymi swobodnego przepływu usług w zakresie regulacji jej monopolu hazardowego i nadzoru nad nim;

 • zamknęła prowadzone przeciwko Finlandii postępowanie w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego dotyczące zgodności przepisów krajowych ustanawiających wyłączne prawa w zakresie oferowania usług hazardowych z prawem unijnym;

 • podjęła decyzję o skierowaniu do Belgii, Cypru, Republiki Czeskiej, Litwy, Polski i Rumunii oficjalnych wniosków o udzielenie informacji na temat krajowych przepisów ograniczających świadczenie gier hazardowych on line.

(Dodatkowe informacje: IP/13/1101, C. Hughes - tel. +32 2 2964450 - tel. kom.+32 498 964450)

 1. Sprawy skierowane do Trybunału Sprawiedliwości • Energia odnawialna: Komisja pozywa Austrię do Trybunału w związku z niedopełnieniem obowiązku transpozycji przepisów UE

Komisja Europejska pozywa Austrię do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w związku z niedopełnieniem obowiązku transpozycji dyrektywy w sprawie odnawialnych źródeł energii. Celem dyrektywy jest zapewnienie 20 proc. udziału energii ze źródeł odnawialnych w całkowitym zużyciu energii w UE do roku 2020. Państwa członkowskie miały dokonać transpozycji tej dyrektywy do dnia 5 grudnia 2010 r.

Komisja proponuje nałożenie dziennej kary pieniężnej w wysokości 40 512 euro. Zaproponowana kara uwzględnia czas trwania i wagę uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego. Jeżeli Trybunał przychyli się do wniosku Komisji, Austria będzie musiała płacić dzienne kary pieniężne od dnia wydania wyroku do dnia zakończenia pełnej transpozycji. O ostatecznej wysokości dziennych kar pieniężnych zadecyduje Trybunał.(Dodatkowe informacje: IP/13/1113 - M. Holzner - tel. +32 229 60196 - tel. kom. +32 498 98 2280)

 • Środowisko: Komisja Europejska ponownie pozywa Grecję przed Trybunał z związku z niezadowalającą sytuacją w zakresie oczyszczania ścieków

Komisja Europejska ponownie kieruje do Trybunału Sprawiedliwości sprawę przeciwko Grecji w związku ze złą sytuacją w zakresie oczyszczania ścieków komunalnych.

Nieoczyszczane ścieki stanowią zagrożenie dla zdrowia mieszkańców, ponieważ mogą one być skażone przez szkodliwe bakterie i wirusy. Nieoczyszczane ścieki zawierają również takie składniki pokarmowe jak azot i fosfor, które mogą wyrządzić szkody w środowisku morskim poprzez pobudzanie nadmiernego wzrostu glonów, które utrudniają rozwój innych organizmów żywych. Właściwe oczyszczanie ścieków uznaje się za istotny czynnik zapewniający dobrze prosperujący sektor turystyki, który ma kluczowe znaczenie dla greckiej gospodarki.

Zachowując pełną świadomość trudnej sytuacji, w jakiej się znajduje obecnie Grecja, Komisja uważa, że niezrealizowanie tych inwestycji teraz będzie się wiązać z koniecznością poniesienia przez Grecję jeszcze wyższych kosztów w przyszłości.

Dlatego Komisja wnosi o nałożenie kary pieniężnej, proponując kwotę ryczałtową w wysokości 11.514.081 miliona euro oraz dzienną karę pieniężną w wysokości 47.462 euro płatną do dnia, w którym Grecja spełni swoje zobowiązania. O ostatecznej wysokości dziennych kar pieniężnych zadecyduje Trybunał.(Dodatkowe informacje: IP/13/1102, J. Hennon - tel. +32 229 53593 - tel. kom. +32 498 95 3593)

 • Pomoc państwa: Komisja podejmuje działania przeciwko Włochom w związku z ich niedostosowaniem się do wyroku Trybunału dotyczącego odzyskania bezprawnie przyznanej pomocy

Komisja Europejska pozywa Włochy do Trybunału Sprawiedliwości UE, ponieważ nie dostosowały się one do wcześniejszego wyroku Trybunału potwierdzającego, że niektóre przyznane przez Włochy zwolnienia ze składek na ubezpieczenie społeczne w Wenecji i w Chiogii stanowiły nielegalną pomoc państwa, oraz w której zobowiązano Włochy do odzyskania tej pomocy od beneficjentów. Komisja przedstawiła te wnioski po raz pierwszy w decyzji z 1999 r. Ze względu na fakt, iż jest to kolejna decyzja o skierowaniu sprawy do Trybunału w związku z niedostosowaniem się do poprzedniego wyroku, Komisja zwróciła się do Trybunału o nałożenie na ten kraj kary pieniężnej.

Komisja proponuje nałożenie dziennej kary w wysokości 24 578,4 euro, pomnożonej przez liczbę dni, które upłynęły od pierwszego wyroku Trybunału do dnia zapewnienia pełnej zgodności przez Włochy lub do dnia wydania przez Trybunał drugiego wyroku na mocy art. 260 ust. 2 TFUE, oraz nałożenie malejącej kary pieniężnej w wysokości 187 264 euro za każdy dzień od daty wyroku do momentu wprowadzenia w życie wymaganych zmian. O ostatecznej wysokości dziennych kar pieniężnych zadecyduje Trybunał.(Dodatkowe informacje: IP/13/1103 - A. Colombani – tel. +32 229 74513 – tel. kom.+32 460 75 2063)


 • Urzędy celne: Komisja kieruje do Trybunału sprawę przeciwko Belgii w związki z godzinami otwarcia urzędów celnych i pobieranymi przez nie opłatami

Komisja Europejska podjęła decyzję o skierowaniu do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej sprawy przeciwko Belgii w związku z niedopełnieniem przez ten kraj obowiązku dostosowania ustawodawstwa do przepisów unijnych dotyczących godzin otwarcia urzędów celnych i pobieranych przez nie opłat administracyjnych. Belgijskie urzędy celne nie tylko mają ograniczone godziny otwarcia, ale pobierają również od podmiotów gospodarczych dodatkowe opłaty za pracę w nadgodzinach. Ponadto nawet w normalnych godzinach otwarcia pobierane są dodatkowe opłaty za zatwierdzanie i unieważnianie zgłoszeń celnych oraz za zakańczanie stosownych procedur, a także za rozpatrywanie wniosków o zwrot. Komisja uważa, że przepisy te stanowią naruszenie unijnych przepisów celnych. W maju 2011 r. skierowano do Belgii uzasadnioną opinię w tej sprawie, ale wobec braku zadowalającej odpowiedzi Komisja podjęła decyzję o skierowaniu sprawy do Trybunału Sprawiedliwości UE.

(Dodatkowe informacje: IP/13/1104 - E. Traynor - tel. +32 229 21548 - tel. kom. +32 498 98 3871)

 • Podatki: Komisja kieruje do Trybunału sprawę przeciwko Belgii ze względu na dyskryminacyjny charakter dwóch obowiązujących w tym kraju przepisów

Komisja podjęła decyzję o skierowaniu do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej sprawy przeciwko Belgii w związku ze sposobem, w jaki kraj ten opodatkowuje - z jednej strony – niektóre dochody zagranicznych spółdzielni i przedsiębiorstw zagranicznych realizujących cel społeczny, oraz - z drugiej strony – niektóre odsetki wypłacane przedsiębiorstwom zagranicznym.

(Dodatkowe informacje: IP/13/1105 - E. Traynor - tel. +32 229 21548 - tel. kom. +32 498 98 3871)

 • Transport: Komisja pozywa Niemcy do Trybunału w związku z niezapewnieniem rozdziału przepływów finansowych operatorów kolejowych i zarządców torów kolejowych

Komisja Europejska postanowiła skierować do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej sprawę przeciwko Niemcom w związku z nieprzestrzeganiem przez ten kraj przepisów unijnych dotyczących przejrzystości finansowej w sektorze kolejowym. Obowiązujące w Niemczech przepisy nie wykluczają wykorzystywania środków publicznych do subsydiowania skrośnego przewozów kolejowych pasażerskich i towarowych otwartych na konkurencję.

(Dodatkowe informacje: IP/13/1097- H. Kearns - tel. +32 229 87638 - tel. kom. +32 498 98 7638)

 • Zabezpieczenie społeczne: Komisja pozywa Finlandię do Trybunału w związku z ograniczeniem praw osób, które pracowały w innych państwach członkowskich

Komisja Europejska podjęła decyzję o skierowaniu do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej sprawy przeciwko Finlandii w związku z tym, iż wymaga ona od pracowników ubiegających się o zasiłek dla bezrobotnych tego, aby mieli przepracowane w Finlandii co najmniej cztery tygodnie (lub aby mieli zaliczone cztery miesiące pracy na własny rachunek), jeżeli chcą, aby uwzględniono okres, w którym opłacali oni ubezpieczenie od bezrobocia w innym państwie członkowskim. Wymóg ten ma charakter dyskryminujący w stosunku do pracowników, którzy pracowali w innych państwach członkowskich (zarówno obywateli Finlandii jak i obywateli innych państw członkowskich) i stanowi naruszenie prawa UE gwarantującego swobodny przepływ pracowników.

Komisja zwróciła się do strony fińskiej o zakończenie tej dyskryminacji pracowników z innych państw członkowskich w uzasadnionej opinii z dnia 30 maja 2013 r. (MEMO/13/470), ale fińskie władze odmówiły podjęcia właściwych środków w celu dostosowania się do przepisów unijnych.(Dodatkowe informacje: IP/13/1107, J. Todd - tel. +32 229 94107 - tel. kom. +32 498 99 4107)

 • Czas pracy: Komisja pozywa Grecję do Trybunału za nieprzestrzeganie przepisów UE w zakresie publicznej opieki zdrowotnej

Komisja Europejska podjęła decyzję o skierowaniu do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej sprawy przeciwko Grecji w związku z nieprzestrzeganiem przepisów unijnych dotyczących ograniczeń czasu pracy lekarzy w zakładach publicznej opieki zdrowotnej. Grecja nie zapewnia gwarancji, że lekarze nie pracują dłużej niż średnio 48 godzin tygodniowo, łącznie z pracą w godzinach nadliczbowych.

W praktyce lekarze zatrudnieni w szpitalach publicznych i w ośrodkach zdrowia w Grecji muszą często pracować średnio co najmniej 64 godziny tygodniowo, a w niektórych przypadkach nawet ponad 90 godzin, ponieważ przepisy nie określają górnej granicy.

Komisja uważa, że obecna sytuacja stanowi poważne naruszenie przepisów unijnej dyrektywy w sprawie czasu pracy, które zagraża nie tylko zdrowiu i bezpieczeństwu lekarzy, ale również zdrowiu i bezpieczeństwu ich pacjentów, ponieważ w przypadku przemęczenia pojawia się większe ryzyko popełnienia błędu.

(Dodatkowe informacje: IP/13/1108, J. Todd - tel. +32 229 94107 - tel. kom. +32 498 99 4107)


 • Czas pracy: Komisja pozywa Irlandię do Trybunału za nieprzestrzeganie przepisów unijnych dotyczących ograniczeń czasu pracy w zakładach publicznej opieki zdrowotnej

Komisja Europejska podjęła decyzję o skierowaniu do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej sprawy przeciwko Irlandii w związku z nieprzestrzeganiem przepisów unijnych dotyczących ograniczeń czasu pracy lekarzy w zakładach publicznej opieki zdrowotnej.

Prawo krajowe w Irlandii przewiduje ograniczenia czasu pracy lekarzy, ale w praktyce szpitale publiczne często nie stosują tych przepisów w odniesieniu do lekarzy stażystów i innych lekarzy niebędących specjalistami. Nadal istnieją liczne przypadki, w których lekarze młodsi stażem są często zmuszeni, by pracować w systemie 36-godzinnych zmian, ponad 100 godzin w ciągu jednego tygodnia i średnio 70-75 godzin tygodniowo; ponadto często pracują oni bez odpowiednich przerw na odpoczynek lub sen.Komisja uważa, że obecna sytuacja stanowi poważne naruszenie przepisów unijnej dyrektywy w sprawie czasu pracy, które zagraża zdrowiu i bezpieczeństwu lekarzy.

(Dodatkowe informacje: IP/13/1109, J. Todd - tel. +32 229 94107 - tel. kom. +32 498 99 4107)

 • Transport lotniczy: Komisja pozywa Portugalię do Trybunału Sprawiedliwości w związku z niedopełnieniem obowiązku zagwarantowania niezależności koordynatora przydziałów czasu na start lub lądowanie

Komisja Europejska postanowiła skierować do Trybunału Sprawiedliwości UE sprawę przeciwko Portugalii w związku z nieprzestrzeganiem unijnych przepisów dotyczących przydzielania czasu na start lub lądowanie w portach lotniczych. Komisja uważa, że koordynatorzy przydziałów czasu na start lub lądowanie nie mogą działać niezależnie od ANA. Ponadto jak do tej pory ANA pokrywała wszystkie koszty koordynatora przydziałów czasu na start lub lądowanie. W związku z tym Komisja uważa, że koordynator przydziałów czasu na start lub lądowanie nie jest finansowo niezależny od ANA i że może to zaszkodzić uczciwej konkurencji.

(Dodatkowe informacje: IP/13/1100- H. Kearns - tel. +32 229 87638 - tel. kom. +32 498 98 7638)

 • VAT: Komisja pozywa Szwecję do Trybunału Sprawiedliwości w związku z podatkiem VAT od usług pocztowych

Komisja Europejska podjęła decyzję o skierowaniu do Trybunału Sprawiedliwości sprawy przeciwko Szwecji w związku ze stosowaniem przez ten kraj podatku VAT w odniesieniu do usług pocztowych. Szwecja stosuje VAT w odniesieniu do usług, które zgodnie z przepisami unijnymi powinny być zwolnione z tego podatku. Szwecja nie zwalnia usług pocztowych z podatku VAT. Wszystkie podmioty gospodarcze, w tym również ten, który świadczy usługę powszechną, są zobowiązane do naliczania VAT. Szwecja nie wprowadziła zatem zwolnienia przewidzianego w przepisach unijnych.

(Dodatkowe informacje: IP/13/1111- E. Traynor - tel. +32 229 21548 - tel. kom. +32 498 98 3871)

 1. Uzasadnione opinie • Zmiana klimatu: Komisja zwraca się do sześciu państw członkowskich o przyjęcie krajowych środków w celu bezpiecznego dla środowiska geologicznego składowania dwutlenku węgla

Komisja zwróciła się dzisiaj do Austrii, Cypru, Węgier, Irlandii, Szwecji i Słowenii o przyjęcie niezbędnych środków mających na celu pełną transpozycję dyrektywy 2009/31/WE w sprawie geologicznego składowania dwutlenku węgla (tzw. „dyrektywy CCS”). Do tej pory państwa te nie zgłosiły kompletnych środków transpozycji. W związku z tym Komisja wzywa te państwa członkowskie, w formie uzasadnionej opinii (stanowiącej drugi etap postępowania w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego), do zapewnienia zgodności przepisów z prawem UE.

Dyrektywa CCS została przyjęta w 2009 r. jako część pakietu klimatyczno-energetycznego. Dyrektywa ustanawia ramy prawne dotyczące bezpiecznego dla środowiska geologicznego składowania dwutlenku węgla, usuwa przeszkody prawne dla geologicznego składowania dwutlenku węgla oraz ustanawia wymogi dotyczące całego cyklu życia składowiska. Jeżeli uda się wdrożyć technologię wychwytywania i składowania dwutlenku węgla na warunkach komercyjnych, może się ona stać się jednym z głównych czynników umożliwiających przejście na gospodarkę niskoemisyjną w UE.(Dodatkowe informacje: I. Valero Ladron - tel. +32 229 64971 - tel. kom. +32 498 96 4971)

 • Komisja wzywa Belgię i Niemcy do wdrożenia dyrektywy o opóźnieniach w płatnościach (sprawy 2013/0206 i 2013/0213)

Komisja Europejska zwróciła się do Belgii i Niemiec o dostosowanie prawodawstwa do przepisów UE w sprawie zwalczania opóźnień w płatnościach w transakcjach handlowych, ponieważ żadne z tych dwóch państw nie dotrzymało terminu wdrożenia dyrektywy, który minął 16 marca 2013 r. Opóźnienia w płatnościach stanowią jedną z głównych przeszkód dla swobodnego przepływu towarów i usług na rynku wewnętrznym, ponieważ nakładają na przedsiębiorstwa obciążenia administracyjne i finansowe, utrudniając przy tym handel transgraniczny i zakłócając konkurencję.

Dyrektywa w sprawie zwalczania opóźnień w płatnościach w transakcjach handlowych harmonizuje termin płatności ze strony organów publicznych na rzecz przedsiębiorstw: organy publiczne muszą płacić za zamówione towary i usługi w ciągu 30 dni lub, w wyjątkowych okolicznościach, w ciągu 60 dni. Jeżeli dyrektywa nie zostanie terminowo przetransponowana, przedsiębiorstwa, zwłaszcza małe i średnie (MŚP), będą nadal narażone na problemy z płynnością i będą zagrożone upadłością.

W związku z tym Komisja przesłała Belgii i Niemcom uzasadnione opinie, w których zwróciła się do nich o dostosowanie stosownych przepisów. Jeżeli państwa te nie poinformują Komisji w terminie dwóch miesięcy o środkach, które wprowadziły, by zapewnić całkowite wypełnienie obowiązków nałożonych wspomnianą dyrektywą, Komisja może podjąć decyzję o przekazaniu sprawy do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.(Dodatkowe informacje: C. Corazza – tel. +32 229 51752 – tel. kom. +32 498 99 2862)


 • Handel ludźmi: Komisja wzywa Cypr, Hiszpanię, Włochy i Luksemburg do wprowadzenia w życie przepisów UE dotyczących handlu ludźmi

Komisja oficjalnie zwróciła się do Cypru, Hiszpanii, Włoch i Luksemburga o zapewnienie całkowitego przestrzegania obowiązków wynikających z unijnego prawodawstwa dotyczącego handlu ludźmi (IP/11/332).

Ponad 6 miesięcy po upływie terminu transpozycji dyrektywy 2011/36/UE, oraz pomimo wezwania do usunięcia uchybienia z dnia 29 maja 2013 r., państwa te nadal nie powiadomiły Komisji o środkach krajowych wprowadzonych w celu wprowadzenia w życie przepisów UE.

W związku z tym Komisja kieruje do tych państw uzasadnione opinie. Jeżeli nie wywiążą się one ze swoich zobowiązań prawnych w terminie dwóch miesięcy, Komisja może skierować sprawy do Trybunału Sprawiedliwości.

Dyrektywa UE w sprawie handlu ludźmi może zapewnić ofiarom rzeczywistą pomoc oraz może zapobiec sytuacjom, w których ofiarami handlu ludźmi padają kolejne osoby. Dyrektywa dotyczy działań w różnych obszarach, takich jak przepisy prawa karnego, ściganie przestępców, wsparcie dla ofiar oraz prawa ofiar w postępowaniu karnym, zapobieganie i monitorowanie wdrożenia dyrektywy.Do chwili obecnej 18 państw powiadomiło Komisję o pełnej transpozycji dyrektywy (Republika Czeska, Szwecja, Estonia, Łotwa, Litwa, Węgry, Polska, Rumunia, Finlandia, Bułgaria, Chorwacja, Irlandia, Grecja, Francja, Austria, Portugalia, Słowacja i Zjednoczone Królestwo).

(Dodatkowe informacje: M. Cercone – tel. +32 229 80963 – tel. kom. +32 498 98 2349)

 • Charakterystyka energetyczna budynków: Komisja zwraca się do Grecji i Malty o przyjęcie przepisów unijnych w dziedzinie charakterystyki energetycznej budynków

Komisja zwróciła się z formalnym wnioskiem do Malty i do Grecji o pełne wywiązanie się ze spoczywających na nich obowiązków nałożonych na podstawie przepisów unijnych dotyczących charakterystyki energetycznej budynków (dyrektywa 2010/31/UE). Dyrektywa ta miała zostać przetransponowana do prawa krajowego do 9 lipca 2012 r. Do tej pory Malta i Grecja nie dokonały pełnej transpozycji przepisów unijnych do prawa krajowego. Komisja przesłała więc Malcie uzasadnioną opinię, prosząc ją o zgłoszenie Komisji wszystkich niezbędnych środków transpozycji. W dodatkowej uzasadnionej opinii, stanowiącej uzupełnienie opinii wysłanej w styczniu, Komisja przypomniała również Grecji, iż zobowiązana jest ona do pełnej transpozycji dyrektywy. Jeżeli państwa te nie wywiążą się ze swoich zobowiązań prawnych w terminie dwóch miesięcy, Komisja może skierować sprawy do Trybunału Sprawiedliwości. Na mocy tej dyrektywy państwa członkowskie muszą określić i stosować minimalne wymagania dotyczące charakterystyki energetycznej budynków, zapewnić certyfikację charakterystyki energetycznej budynków i przeprowadzać regularne inspekcje systemów grzewczych i klimatyzacyjnych. Ponadto w myśl dyrektywy państwa członkowskie mają doprowadzić do tego, aby od 2021 r. wszystkie nowe budynki były tzw. budynkami o niemal zerowym zużyciu energii. We wrześniu 2012 r. Komisja wszczęła postępowanie w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego przeciwko 24 państwom członkowskim (wszystkim państwom członkowskim oprócz Danii, Irlandii i Szwecji), które nie przekazały jej zawiadomień o środkach transpozycji dyrektywy do prawa krajowego. Uzasadnione opinie zostały już wysłane do Włoch, Grecji, Portugalii i Bułgarii w styczniu 2013 r., do Hiszpanii i Słowenii w kwietniu 2013 r., do Belgii, Niemiec, Finlandii, Francji, Łotwy, Polski i Holandii w czerwcu 2013 r., oraz do Austrii, Cypru, Estonii, Litwy, Luksemburga, Węgier i Zjednoczonego Królestwa we wrześniu 2013 r., a także do Republiki Czeskiej i do Rumunii w październiku 2013 r. Więcej informacji: http://ec.europa.eu/energy/efficiency/buildings/buildings_en.htm

(Dodatkowe informacje: M. Holzner - tel. +32 229 60196 – tel. kom. +32 498 98 2280)

 • Sfałszowane produkty lecznicze: Komisja zwraca się do czterech państw członkowskich o przestrzeganie przepisów dotyczących bezpieczeństwa pacjentów

Komisja Europejska wystąpiła dzisiaj z oficjalnym wnioskiem do Włoch, Polski, Słowenii i Finlandii, wzywając je do zapewnienia pełnej zgodności z dyrektywą w sprawie sfałszowanych produktów leczniczych1. Celem tej dyrektywy jest ochrona pacjentów przed sfałszowanymi produktami leczniczymi. Ustanawia ona zharmonizowane, ogólnoeuropejskie środki bezpieczeństwa i kontroli, które zapewniają łatwiejsze wykrywanie sfałszowanych produktów leczniczych i poprawę weryfikacji i kontroli na granicach UE oraz w obrębie UE.

Te cztery kraje UE nie dokonały jeszcze transpozycji tej dyrektywy do prawa krajowego, mimo iż ostateczny termin transpozycji upłynął 2 stycznia 2013 r. Państwa te mają teraz dwa miesiące na poinformowanie Komisji o środkach podjętych w celu zapewnienia pełnej zgodności z przepisami UE. Niedopełnienie obowiązku powiadomienia o odpowiednich środkach może doprowadzić do skierowania spraw do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.(Dodatkowe informacje: F. Vincent - tel. +32 2 2987166 – tel. kom. +32 498 987166)

 • Podatki: Komisja zwraca się do Francji i Łotwy o wdrożenie kluczowych przepisów UE w zakresie walki z oszustwami podatkowymi

Komisja zwróciła się dzisiaj do Francji i Łotwy o całkowitą transpozycję dyrektywy w sprawie współpracy administracyjnej do prawa krajowego. Dyrektywa ta ma zasadnicze znaczenie dla walki UE z oszustwami podatkowymi, gdyż zawiera środki mające na celu zwiększenie przejrzystości, poprawę wymiany informacji i zacieśnienie współpracy transgranicznej (zob. IP/12/1376). Dyrektywa w sprawie współpracy administracyjnej przewiduje ponadto, że w przyszłości nastąpi znaczne rozszerzenie automatycznej wymiany informacji między organami podatkowymi. Państwa członkowskie są prawnie zobowiązane do stosowania niniejszej dyrektywy od dnia 1 stycznia 2013 r., lecz Francja i Łotwa nie poinformowały jeszcze Komisji o pełnej transpozycji nowych przepisów. Jeżeli w terminie dwóch miesięcy te dwa państwa nie udzielą zadowalających wyjaśnień, Komisja może pozwać je do Trybunału Sprawiedliwości UE. Nr ref.: IN/2013/0036 et IN/2013/0052

(Dodatkowe informacje: E. Traynor – tel. +32 229 21548 – tel. kom. +32 498 98 3871)

 • Środowisko: Komisja zwraca się do Włoch, Rumunii i Słowenii o wprowadzenie w życie przepisów unijnych dotyczących składowania rtęci metalicznej uznanej za odpady

Komisja Europejska apeluje do Włoch, Rumunii, i Słowenii o przesłanie szczegółowych informacji dotyczących wprowadzenia w życie w tych państwach przepisów unijnych dotyczących składowania rtęci metalicznej uznanej za odpady. Po tym jak powyższe państwa członkowskie nie dotrzymały pierwotnego terminu, który upłynął 15 marca 2013 r., Komisja skierowała do nich wezwania do usunięcia uchybienia, dając im dwa miesiące na udzielenie odpowiedzi. Ponieważ jak do tej pory nie otrzymano odpowiedzi, Komisja wystosowuje uzasadnioną opinię. Jeżeli Włochy, Rumunia lub Słowenia w terminie dwóch miesięcy nie podejmą odpowiednich działań, ich sprawy mogą zostać skierowane do Trybunału Sprawiedliwości UE.

(Dodatkowe informacje: J. Hennon - tel. +32 229 53593 – tel. kom. +32 498 95 3593)


 • Charakterystyka energetyczna budynków: Komisja zwraca się do Wielkiej Brytanii i do Holandii o wypełnienie zobowiązań spoczywających na nich na mocy przepisów unijnych dotyczących charakterystyki energetycznej budynków.

Komisja zwróciła się do Holandii oraz do Wielkiej Brytanii o zagwarantowanie, że w przypadku sprzedaży lub wynajęcia budynku obowiązkowe jest przedstawienie świadectwa charakterystyki energetycznej. Wydawanie świadectw charakterystyki energetycznej jest jednym z podstawowych wymogów przepisów unijnych dotyczących charakterystyki energetycznej budynków (dyrektywa 2010/31/UE). Naruszenia te dotyczą niewłaściwego wdrożenia wymogów w zakresie wydawania świadectw charakterystyki energetycznej. Celem takiego świadectwa jest informowanie nabywców i najemców o klasie efektywności energetycznej ich budynku i zapewnienie bodźca do obniżenia zużycia energii w budynkach. Wezwania te mają formę uzasadnionych opinii w ramach unijnego postępowania w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego. W przypadku nieotrzymania w terminie dwóch miesięcy zadowalających wyjaśnień, Komisja może skierować sprawę do Trybunału Sprawiedliwości UE. Komisja przesłała również Holandii (w czerwcu 2013 r.) i Wielkiej Brytanii (we wrześniu 2013 r.) uzasadnione opinie, w których wezwała je do transpozycji do prawa krajowego wszystkich przepisów dyrektywy w sprawie charakterystyki energetycznej budynków. Więcej informacji: http://ec.europa.eu/energy/efficiency/buildings/buildings_en.htm

(Dodatkowe informacje: M. Holzner - tel. +32 229 60196 – tel. kom. +32 498 98 2280)


 • Środowisko: Komisja zwraca się do Austrii o ponowną analizę kwestii wydania zezwolenia na budowę elektrowni na rzece Schwarze Sulm

Komisja Europejska zwraca się do Austrii o ponowną analizę kwestii wydania zezwolenia na budowę elektrowni na rzece Schwarze Sulm w Styrii. Komisja obawia się, że zezwolenie zostało wydane bez należytego uwzględnienia ramowej dyrektywy wodnej, i że budowa elektrowni wyrządzi nieuchronne szkody w postaci obniżenia naturalnie wysokiej jakości wody w rzece. Zgodnie z prawem UE pogorszenie jakości wody jest dozwolone wyłącznie w sytuacji, gdy przemawia za tym nadrzędny interes publiczny, a Komisja jest zdania, że w tym przypadku warunki takiego zwolnienia nie zostały spełnione. W kwietniu 2013 r. wystosowano wezwanie do usunięcia uchybienia, ale z uwagi a fakt, iż odpowiedzi udzielone przez Austrię do tej pory nie rozwiązują problemu, Komisja przesyła jej teraz uzasadnioną opinię. Jeżeli Austria w terminie dwóch miesięcy nie podejmie odpowiednich działań, sprawa może zostać skierowana do Trybunału Sprawiedliwości UE.

(Dodatkowe informacje: M. Holzner - tel. +32 229 60196 – tel. kom. +32 498 98 2280)


 • Środowisko: Komisja zwraca się do Cypru o wprowadzenie w życie unijnych przepisów ograniczających stosowanie niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym

Komisja Europejska apeluje do Cypru, aby przesłał jej szczegółowe informacje dotyczące wprowadzenia do prawa krajowego unijnych przepisów ograniczających stosowanie niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym. Cypr nie dokonał transpozycji środków technicznych dotyczących wyłączeń w odniesieniu do niektórych urządzeń zawierających kadm. Dyrektywa miała zostać przetransponowana do prawa krajowego do dnia 2 stycznia 2013 r. Jako że Cypr nie dotrzymał tego terminu, w dniu 21 marca 2013 r. Komisja przesłała wezwanie do usunięcia uchybienia. Do tej pory nie uzupełniono braków w transpozycji, tak więc Komisja wystosowuje uzasadnioną opinię. Jeżeli Cypr w terminie dwóch miesięcy nie podejmie odpowiednich działań, sprawa może zostać skierowana do Trybunału Sprawiedliwości UE.

(Dodatkowe informacje: J. Hennon - tel. +32 229 53593 – tel. kom. +32 498 95 3593)

 • Usługi pocztowe: Komisja wzywa Cypr do stosowania przepisów UE

Komisja Europejska zwróciła się dzisiaj do Cypru o wdrożenie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/6/WE z dnia 20 lutego 2008 r. zmieniającej dyrektywę 97/67/WE w odniesieniu do pełnego urzeczywistnienia rynku wewnętrznego usług pocztowych Wspólnoty. Tzw. 3. dyrektywa pocztowa miała zostać wdrożona przez 11 państw członkowskich, które zgłosiły zamiar przedłużenia terminu wdrożenia do dnia 31 grudnia 2012 r. Jednak jak do tej pory Cypr nie wprowadził w życie wymaganych przepisów. Wezwanie Komisji przyjęło formę uzasadnionej opinii w ramach unijnego postępowania w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego. Jeśli w terminie dwóch miesięcy Cypr nie złoży zawiadomienia o środkach mających położyć kres naruszeniu prawa UE, Komisja może skierować przeciwko niemu sprawę do Trybunału Sprawiedliwości UE.

Dodatkowe informacje: http://ec.europa.eu/internal_market/post/index_en.htm(Dodatkowe informacje: C. Hughes – tel. +32 2 2964450 – tel. kom. +32 498 964450)

Komisja oficjalnie wezwała Cypr do przetransponowania do prawa krajowego unijnych przepisów dotyczących wystawiania faktur VAT. Nowe przepisy regulujące wystawianie faktur VAT (dyrektywa 2010/45/UE) weszły w życie w dniu 1 stycznia 2013 r. Tworzą one prostszy, bardziej nowoczesny system fakturowania VAT oraz zmniejszają formalności administracyjne i koszty przestrzegania przepisów, z jakimi mają do czynienia przedsiębiorstwa. Państwa członkowskie zostały zobowiązane do przetransponowania tej dyrektywy do początku 2013 r., jednak Cypr nie powiadomił Komisji o żadnych podjętych w tym celu działaniach. Wezwanie Komisji ma formę uzasadnionej opinii. W przypadku nieudzielenia przez Cypr zadowalających wyjaśnień w ciągu dwóch miesięcy, Komisja może skierować sprawę do Trybunału Sprawiedliwości UE. Nr ref.: IN/2013/0010

(Dodatkowe informacje: E. Traynor - tel. +32 229 21548 - tel. kom. +32 498 98 3871)

Zamówienia publiczne: Komisja wzywa Grecję do przestrzegania przepisów UEKomisja Europejska zwróciła się dzisiaj do Grecji o przestrzeganie przepisów UE dotyczących zamówień publicznych. Ustawodawstwo greckie ustanawia system obowiązkowej rejestracji dla krajowych przedsiębiorstw budowlanych, który decyduje o tym, które podmioty gospodarcze mają prawo uczestnictwa w poszczególnych przetargach. Warunki rejestracji, na mocy których potencjalni oferenci mogą brać udział w procedurach przetargowych, są sprzeczne z przepisami UE dotyczącymi zamówień publicznych. W związku z tym Komisja apeluje do Grecji o uchylenie stosownych przepisów krajowych w terminie dwóch miesięcy. Jeżeli Grecja nie podejmie stosownych działań, Komisja może skierować przeciwko niej sprawę do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Prawo greckie ustanawia system rejestracji, w ramach którego wszystkie zatwierdzone krajowe przedsiębiorstwa budowlane są podzielone na klasy, przy czym każda klasa odpowiada określonemu minimalnemu i maksymalnemu zakresowi budżetu. Ten system obowiązkowej rejestracji skutkuje wykluczeniem przedsiębiorstw, które mają gospodarcze, finansowe, techniczne i zawodowe możliwości zrealizowania danego zamówienia w ramach określonej procedury przetargowej — tylko dlatego, że ich zdolność finansowa jest inna — zazwyczaj większa — niż określona klasa budżetowa, która jest dopuszczona do danej procedury. Tego rodzaju restrykcyjny system stanowi naruszenie przepisów dyrektywy 2004/18/WE oraz podstawowych zasad równego traktowania i niedyskryminacji, na których oparte są przepisy dotyczące udzielania zamówień publicznych w UE. Więcej informacji: http://ec.europa.eu/internal_market/publicprocurement/index_en.htm

(Dodatkowe informacje: C. Hughes – tel. +32 2 2964450 – tel. kom. +32 498 964450)


 • Komisja zwraca się do Grecji o zniesienie dyskryminacyjnych przepisów dotyczących opodatkowania spadków

Komisja skierowała dzisiaj do Grecji wnioski o zmianę dwóch dyskryminacyjnych przepisów dotyczących opodatkowania spadków. Pierwszy odnosi się do zwolnienia z podatku, na które pozwala prawo greckie w przypadku spadków w postaci nieruchomości. Zwolnienie to przysługuje jedynie obywatelom UE, którzy mieszkają w Grecji i którzy nie posiadają głównego miejsca zamieszkania. Komisja uważa, że przepis ten dyskryminuje obywateli UE i EOG, którzy mieszkają poza terytorium Grecji, i że stanowi on przeszkodę dla swobodnego przepływu kapitału określoną w traktatach. Drugi wniosek dotyczy dyskryminacyjnego przepisu, zgodnie z którym Grecja zezwala na stosowanie preferencyjnej stawki podatkowej w odniesieniu do zapisów dla organizacji nienastawionych na zysk w innych państwach UE/EOG wyłącznie pod warunkiem wzajemności. Komisja uważa, że wprowadzenie warunku wzajemności prowadzi do dyskryminującego traktowania, które stanowi przeszkodę dla swobodnego przepływu kapitału. Wezwania Komisji mają formę uzasadnionych opinii. Jeżeli Grecja nie dostosuje swoich przepisów do prawa UE w ciągu dwóch miesięcy, Komisja może skierować tę sprawę do Trybunału Sprawiedliwości UE. Nr ref.: IN/2012/2134

(Dodatkowe informacje: E. Traynor – tel. +32 229 21548 – tel. kom. +32 498 98 3871)


 • Środowisko: Komisja zwraca się do Hiszpanii o zwiększenie ochrony przyrody na Wyspach Kanaryjskich

Komisja Europejska zwraca się do Hiszpanii o poprawienie przepisów mających na celu ochronę przyrody na Wyspach Kanaryjskich. Na mocy dyrektywy siedliskowej niektóre gatunki wymagają systemu ścisłej ochrony bez względu na ich lokalizację. Hiszpańska ustawa regionalna nr 4/2010 ustanawia katalog gatunków chronionych we Wspólnocie Autonomicznej Wysp Kanaryjskich, w tym jedną kategorię — gatunki „mające szczególne znaczenie dla ekosystemów Wysp Kanaryjskich” — której przedstawiciele podlegają ścisłej ochronie jedynie w przypadku, gdy występują w granicach obszaru chronionego. Niektóre z omawianych gatunków wymagają jednak ścisłej ochrony niezależnie od lokalizacji. W związku z tym Komisja uważa, że nowy katalog gatunków nie jest zgodny z obowiązkami określonymi w dyrektywie siedliskowej. Jeżeli Hiszpania w terminie dwóch miesięcy nie podejmie odpowiednich działań, sprawa może zostać skierowana do Trybunału Sprawiedliwości UE.

(Dodatkowe informacje: J. Hennon - tel. +32 229 53593 – tel. kom. +32 498 95 3593)


 • Transport kolejowy: Komisja zwraca się do Hiszpanii o dokonanie transpozycji unijnych przepisów w sprawie interoperacyjności kolei

Komisja zwraca się do Hiszpanii o dostosowanie przepisów krajowych do przepisów unijnych dotyczących interoperacyjności kolei. Dyrektywa 2008/57/WE ma na celu ustanowienie warunków zapewnienia transgranicznej interoperacyjności europejskiego systemu transportu kolejowego, co oznacza, że możliwa powinna być eksploatacja większej liczby pociągów w więcej niż jednym państwie. Doprowadzi to do większej konkurencji na rynkach krajowych, a tym samym umożliwi sektorowi kolejowemu bardziej efektywne konkurowanie z innymi rodzajami transportu. Przepisy należało wprowadzić od 19 lipca 2010 r. Jeżeli reakcja Hiszpanii okaże się niezadowalająca, Komisja może skierować sprawę do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Komisja wszczęła postępowanie w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego przeciwko Hiszpanii w marcu tego roku, a obecnie przesyła uzasadnioną opinię (drugi etap unijnego postępowania w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego). Hiszpania ma dwa miesiące na udzielenie odpowiedzi na pismo Komisji.

(Dodatkowe informacje: H. Kearns - tel. +32 229 87638 – tel. kom. +32 498 98 7638)


 • Finlandia: Niewystarczające wdrożenie przepisów dotyczących pomocy ofiarom dyskryminacji

Komisja skierowała dzisiaj do Finlandii uzasadnioną opinię w ramach drugiego etapu postępowania w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego w odniesieniu do nieprawidłowości dotyczących krajowego organu ds. równości rasowej, do którego powołania zobowiązane są wszystkie państwa członkowskie na mocy unijnych przepisów dotyczących równości (dyrektywa 2000/43/WE). Przepisy antydyskryminacyjne UE nakładają na państwa członkowskie obowiązek ustanowienia krajowego organu ds. równości, którego zadaniem jest świadczenie ofiarom dyskryminacji niezależnej pomocy w procedurach wnoszenia skarg, a także monitorowanie i sprawozdawczość w odniesieniu do dyskryminacji. Krajowe organy ds. równości mają zasadnicze znaczenie, w szczególności dla należytego funkcjonowania dyrektywy oraz zapewnienia ochrony ofiarom dyskryminacji. Istotne jest, aby krajowe organy ds. równości faktycznie wykonywały wszystkie zadania wymagane w dyrektywie. Prawo fińskie nie wyznacza obecnie żadnego organu ds. równości odpowiedzialnego za reagowanie w przypadku dyskryminacji na tle rasowym lub etnicznym na rynku pracy. W związku z tym Komisja wzywa Finlandię do dostosowania przepisów do wymogów UE w celu zapewnienia ofiarom dyskryminacji prawa do odpowiedniej opieki.

(Dodatkowe informacje: M. Andreeva - tel. +32 229 91382 - tel. kom. +32 498 99 1382)

 • Zmiana klimatu: Komisja zwraca się do Francji o dostosowanie się do przepisów UE w sprawie fluorowanych gazów cieplarnianych

Rozporządzenie 842/2006 wprowadza wymóg, by przedsiębiorstwa stosowały różne środki ograniczające wycieki z urządzeń zawierających gazy fluorowane oraz środki służące odzyskiwaniu gazów z takich urządzeń po zakończeniu ich użytkowania. Rozporządzenie to zawiera także przepisy dotyczące szkolenia i certyfikacji personelu obsługującego sprzęt, etykietowania, sprawozdawczości dotyczącej produkcji, importu i eksportu fluorowanych gazów cieplarnianych, jak również niektórych zakazów w szczególnych obszarach. Są to istotne działania ograniczające emisje tej rodziny gazów technicznych (które są również gazami wywierającymi znaczny wpływ na globalne ocieplenie), a tym samym przyczyniające się do zapobiegania dalszemu globalnemu ociepleniu.

Do chwili obecnej Francja nie wskazała Komisji, które krajowe organy powinny certyfikować przedsiębiorstwa odzyskujące z urządzeń niektóre rozpuszczalniki na bazie fluorowanych gazów cieplarnianych. W związku z tym Komisja wzywa Francję, w formie uzasadnionej opinii (stanowiącej drugi etap postępowania w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego), do zapewnienia zgodności z tymi przepisami.(Dodatkowe informacje: I. Valero Ladron - tel. +32 229 64971 - tel. kom. +32 498 96 4971)

 • Komisja wzywa Francję do usunięcia barier w handlu pojazdami typu kit car (sprawa 2012/4176)

Komisja Europejska nakazała Francji zmienić zasady rejestracji przywożonych pojazdów typu kit car zarejestrowanych uprzednio w innym państwie członkowskim, ponieważ nie są one zgodne z zasadą swobodnego przepływu towarów w UE i zasadami ustanowionymi w dyrektywie UE w sprawie dokumentów rejestracyjnych pojazdów. Pojazdy typu kit car stanowią zbiór części sprzedawanych przez producenta i wykorzystywanych przez nabywcę do montażu samochodu. Układy mechaniczne, takie jak silnik i układ przenoszenia napędu, pochodzą zwykle z innych pojazdów lub są nabywane od innych dostawców. Obecnie władze francuskie odmawiają rejestracji niektórych przywożonych pojazdów typu kit car, ponieważ twierdzą, że niektóre dane w dokumentach rejestracyjnych są nieprawidłowe (takie jak data pierwszej rejestracji pojazdu), pomimo faktu, że dokumenty rejestracyjne zostały wydane przez właściwe organy w innym państwie UE.

Komisja uznaje, że należy mieć zaufanie do dokumentów dostarczonych przez państwo członkowskie pochodzenia, a Francja powinna się koncentrować na aspektach bezpieczeństwa pojazdu. Aby umożliwić sprawną rejestrację takich samochodów, właściwe organy krajowe powinny współpracować i nawiązać produktywny dialog w celu wyjaśnienia wszelkich brakujących lub niepoprawnych danych, zamiast nakładania dodatkowych obciążeń administracyjnych na osobę prywatną nabywającą pojazd. Jeżeli nie jest możliwe osiągnięcie porozumienia między administracjami krajowymi, należy podjąć inne kroki w celu umożliwienia rejestracji pojazdu, na przykład władze Francji powinny mieć możliwość wyboru nowszej daty rejestracji dla pojazdu.

W związku z tym Komisja wydała uzasadnioną opinię, w której zwróciła się do Francji o zezwalanie na rejestrację takich pojazdów już zarejestrowanych w innym państwie członkowskim. Jeżeli w terminie dwóch miesięcy Francja nie poinformuje Komisji o środkach przyjętych w celu pełnego wywiązania się z jej obowiązków prawnych wynikających z dyrektywy, Komisja może podjąć decyzję o przekazaniu sprawy do Trybunału Sprawiedliwości UE.

(Dodatkowe informacje: C. Corazza - tel. +32 229 51752 - tel. kom. +32 498 99 2862)


 • Prawo Pracy: Komisja wzywa Włochy do zaprzestania dyskryminacji pracowników zatrudnionych na czas określony w szkołach publicznych

Komisja Europejska zwróciła się do Włoch o dokonanie przeglądu warunków zatrudnienia pracowników zatrudnionych w szkołach publicznych na podstawie umów na czas określony.

Komisja Europejska otrzymała wiele skarg wskazujących, że tacy pracownicy zatrudnieni na czas określony są traktowani w sposób mniej korzystny niż pracownicy zatrudnieni na porównywalnych stanowiskach na podstawie umów stałych. W szczególności są oni zatrudniani przez wiele lat na podstawie następujących po sobie umów na czas określony, co sprawia, że ich zatrudnienie jest niepewne, mimo że zasadniczo wykonują oni stałe zadania. Prawo krajowe nie zapewnia skutecznych środków, aby zapobiec tego rodzaju nadużyciom. Ponadto otrzymują oni niższe wynagrodzenie od pracowników stałych o porównywalnym doświadczeniu zawodowym. Komisja Europejska uważa, że sytuacja ta jest sprzeczna z dyrektywą UE w sprawie pracy na czas określony.Wniosek Komisji ma formę uzasadnionej opinii w ramach unijnego postępowania w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego. Włochy mają obecnie dwa miesiące na powiadomienie Komisji o środkach podjętych w celu zapewnienia zgodności z tą dyrektywą. W przeciwnym razie Komisja może podjąć decyzję o skierowaniu tej sprawy do Trybunału Sprawiedliwości UE.

(Dodatkowe informacje: J. Todd - tel. +32 229 94107 - tel. kom. +32 498 99 4107)

 • Zdrowie i bezpieczeństwo: Komisja wzywa Włochy do transpozycji dyrektywy w sprawie zapobiegania zranieniom ostrymi narzędziami w sektorze szpitali i opieki zdrowotnej

Komisja zwróciła się do Włoch o transpozycję do prawa krajowego dyrektywy UE w sprawie zapobiegania zranieniom ostrymi narzędziami w sektorze szpitali i opieki zdrowotnej (2010/32/UE). Dyrektywa wykonuje umowę ramową dotyczącą zapobiegania zranieniom ostrymi narzędziami, która została zawarta między Europejskim Stowarzyszeniem Szpitali i Pracodawców Ochrony Zdrowia (HOSPEEM) a Europejską Federacją Związków Zawodowych Służb Publicznych (EPSU). Jej celem jest zapewnienie możliwie najbezpieczniejszego środowiska pracy dla pracowników opieki zdrowotnej i szpitali, poprzez łączenie środków ukierunkowanych na planowanie, zwiększanie świadomości, informowanie, szkolenie, zapobieganie i monitorowanie. Wezwanie Komisji przyjęło formę uzasadnionej opinii w ramach unijnego postępowania w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego. Włochy mają obecnie dwa miesiące na powiadomienie Komisji o środkach przyjętych w celu zapewnienia zgodności z tą dyrektywą. W przeciwnym razie Komisja może podjąć decyzję o skierowaniu tej sprawy do Trybunału Sprawiedliwości UE.

(Dodatkowe informacje: J. Todd - tel. +32 229 94107 - tel. kom. +32 498 99 4107)
  1   2


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna