Guideline ecb/2004/1Pobieranie 0,58 Mb.
Strona1/10
Data25.02.2019
Rozmiar0,58 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10


WYTYCZNE EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO

z dnia 13 lutego 2004 r.

zmieniające wytyczne EBC/2003/2 dotyczące niektórych wymagań w zakresie sprawozdawczości statystycznej Europejskiego Banku Centralnego i procedur przekazywania przez krajowe banki centralne informacji statystycznych w dziedzinie statystyki pieniężnej i bankowej

(EBC/2004/1)

(2004/268/WE)RADA PREZESÓW EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO,

uwzględniając Statut Europejskiego Systemu Banków Centralnych i Europejskiego Banku Centralnego, w szczególności jego art. 5 ust. 1, art. 12 ust. 1 oraz art. 14 ust. 3,a także mając na uwadze, co następuje:

 1. Rozporządzenie EBC/2001/13 z dnia 22 listopada 2001 r. dotyczące skonsolidowanego bilansu sektora monetarnych instytucji finansowych1 wymaga, aby monetarne instytucje finansowe (MIF) zgłaszały kwartalne dane statystyczne w podziale na kraje i waluty. Zmiany do tego rozporządzenia zostały przyjęte dnia 18 września 2003 r., w celu włączenia wymagania, aby MIF przekazywały dane dotyczące państw przystępujących do Unii Europejskiej (UE) z dniem 1 maja 2004 r.

 2. Zmiany przewidują elastyczne podejście, zgodnie z którym dane te nie muszą być zgłaszane, jeżeli są one nieistotne. Jeżeli wielkości liczbowe zebrane na wyższym poziomie agregacji wskazują, że dane te mogą być nieistotne, krajowe banki centralne (KBC) mogą nie wymagać ich przesyłania. Europejski Bank Centralny (EBC) i MIF powinny być regularnie informowane, czy dane te są istotne, czy też nie.

 3. Jeżeli KBC zdecydują się nie wymagać przesyłania takich danych, powinny oszacować te wielkości, aby zachować odpowiedni poziom jakości statystyki bilansowej sektora MIF strefy euro. Należy zatem wprowadzić zmiany do wytycznych EBC/2003/2 dotyczących niektórych wymagań w zakresie sprawozdawczości statystycznej Europejskiego Banku Centralnego i procedur przekazywania przez krajowe banki centralne informacji statystycznych w dziedzinie statystyki pieniężnej i bankowej2 tak, aby obejmowały te wymagania i określały dopuszczalne metody szacowania.

 4. W wytycznych EBC/2003/2 należy wprowadzić zmiany w związku z przyjęciem rozporządzenia EBC/2003/9 z dnia 12 września 2003 r. dotyczącego stosowania rezerw obowiązkowych3, które nadało nowe brzmienie rozporządzeniu EBC/1998/15 z dnia 1 grudnia 1998 r. w sprawie stosowania stopy rezerw obowiązkowych4.

 5. Po weryfikacji wytycznych EBC/2003/2 wymagane są też dalsze zmiany techniczne.

 6. Zgodnie z art. 12 ust. 1 i art. 14 ust. 3 Statutu, wytyczne EBC stanowią integralną część prawa wspólnotowego.

PRZYJMUJE NINIEJSZE WYTYCZNE:

Artykuł 1


W wytycznych EBC/2003/2 wprowadza się następujące zmiany:

 1. Art. 2 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„Do celów sporządzania agregatów pieniężnych, KBC przekazują informacje statystyczne dotyczące zobowiązań z tytułu depozytów instytucji rządowych szczebla centralnego oraz zasobów gotówki w kasie i portfela papierów wartościowych zgodnie z załącznikiem VII, dla uzupełnienia oraz z tą samą częstotliwością i w tych samych terminach jak informacje statystyczne przekazywane zgodnie z rozporządzeniem EBC/2001/13.”

 1. W artykule 2 dodaje się następujący ustęp 5a:

„5a. W odniesieniu do tabel 3 i 4 w części 2 załącznika I do rozporządzenia EBC/2001/13, jeśli dane dotyczące pól oznaczonych symbolem „#” nie są przekazywane, powinny one zostać oszacowane zgodnie z zasadami określonymi w załączniku VIII.”

 1. Art. 3 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„W celu monitorowania dokładności bieżących odliczeń standardowych od podstawy rezerwy obowiązkowej, które instytucje kredytowe mogą stosować wobec emisji własnych dłużnych papierów wartościowych o terminie pierwotnym do dwóch lat, zgodnie z art. 3 ust. 2 rozporządzenia EBC/2003/9 z dnia 12 września 2003 r. dotyczącego stosowania rezerw obowiązkowych8, EBC dokonuje miesięcznych obliczeń korzystając z informacji statystycznych na koniec miesiąca, otrzymywanych przez KBC od instytucji kredytowych, zgodnie z rozporządzeniem EBC/2001/13. KBC sporządzają wymagane agregaty zgodnie z załącznikiem XVI i przedstawiają je EBC.

____________________8 Dz.U. L 250 z 2.10.03, str. 10.”

 1. W art. 7 ust. 2 i 3 skreśla się.

 2. Załącznik III zastępuje się tekstem znajdującym się w załączniku I do niniejszych wytycznych.

 3. W załącznikach VII, XIII, XV, XVIII i XX wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem II do niniejszych wytycznych.

 4. Załącznik VIII zastępuje się tekstem znajdującym się w załączniku III do niniejszych wytycznych.

 5. Załącznik IX zastępuje się tekstem znajdującym się w załączniku IV do niniejszych wytycznych.

 6. Załącznik XVII (z wyjątkiem dodatku) zastępuje się tekstem znajdującym się w załączniku V do niniejszych wytycznych.

 7. Skreśla się załącznik XXI.


Artykuł 2


Niniejsze wytyczne skierowane są do KBC Państw Członkowskich, które przyjęły jedną walutę zgodnie z Traktatem ustanawiającym Wspólnotę Europejską.

Niniejsze wytyczne wchodzą w życie z dniem 20 lutego 2004 r.

Art. 1 ust. 2 i 7 wchodzi w życie z dniem 1 maja 2004 r.

Sporządzono we Frankfurcie nad Menem, dnia 13 lutego 2004 r.W imieniu Rady Prezesów EBC

Jean-Claude TRICHETPrezes EBC

ZAŁĄCZNIK I

ZAŁĄCZNIK IIIKALENDARZ PRZESYŁANIA STATYSTYKI STÓP PROCENTOWYCH MIF

Obejmujący okres sprawozdawczy od stycznia 2004 r. do grudnia 2004 r.Przesyłanie statystyki stóp procentowych MIF

Okres sprawozdawczy 1 Dane miesięczne

Data przekazania 2

Dzień

Data


Dane za styczeń 2004 r.

czwartek

26-lut-2004


Dane za luty 2004 r.

piątek

26-mar-2004


Dane za marzec 2004 r.

czwartek

29-kwi-2004


Dane za kwiecień 2004 r.

piątek

28-maj-2004


Dane za maj 2004 r.

poniedziałek

28-cze-2004


Dane za czerwiec 2004 r.

środa

28-lip-2004


Dane za lipiec 2004 r.

czwartek

26-sie-2004


Dane za sierpień 2004 r.

poniedziałek

27-wrz-2004


Dane za wrzesień 2004 r.

czwartek

28-paź-2004


Dane za październik 2004 r.

piątek

26-lis-2004


Dane za listopad 2004 r.

czwartek

30-gru-2004


Dane za grudzień 2004 r.

piątek

28-sty-2005


Uwagi.

1Okres sprawozdawczy oznacza miesiąc i rok obserwacji; dla danych miesięcznych jest to jeden miesiąc kalendarzowy.

2Data przekazania wskazuje dzień tygodnia i datę, na którą dany KBC ma obowiązek przekazania danych i obowiązuje w całej strefie euro.
KALENDARZ PRZESYŁANIA STATYSTYKI BILANSOWEJ

Obejmujący okres sprawozdawczy od stycznia 2004 r. do grudnia 2004 r.

Miesięczna i kwartalna sprawozdawczość statystyki bilansowejSprawozdawczość miesięczna

Sprawozdawczość kwartalna

Okres sprawozdawczy 1

Data przekazania 2

Okres sprawozdawczy 1

Data przekazania 2
Dzień

Data
Dzień

Datasty-2004

piątek

20-lut-2004

-

-

-lut-2004

poniedziałek

22-mar-2004

-

-

-mar-2004

piątek

23-kwi-2004

mar-2004

czwartek

13-maj-2004kwi-2004

poniedziałek

24-maj-2004

-

-

-maj-2004

wtorek

22-cze-2004

-

-

-cze-2004

czwartek

22-lip-2004

cze-2004

wtorek

10-sie-2004lip-2004

piątek

20-sie-2004

-

-

-sie-2004

wtorek

21-wrz-2004

-

-

-wrz-2004

piątek

22-paź-2004

wrz-2004

czwartek

11-lis-2004paź-2004

poniedziałek

22-lis-2004

-

-

-lis-2004

czwartek

23-gru-2004

-

-

-gru-2004

poniedziałek

24-sty-2005

gru-2004

czwartek

10-lut-2005Uwagi.

„-” Oznacza, że nie ma zastosowania.1 Okres sprawozdawczy oznacza miesiąc i rok obserwacji; dla danych miesięcznych jest to jeden miesiąc kalendarzowy, a dla kwartalnych - jeden kwartał.

2 Data przekazania wskazuje dzień tygodnia i datę, na którą dany KBC ma obowiązek przekazania danych i obowiązuje w całej strefie euro.  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10


©operacji.org 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna