Grzegorz CiechanowskiPobieranie 18,83 Kb.
Data28.11.2017
Rozmiar18,83 Kb.

Grzegorz Ciechanowski, Katedra Badań nad Konfliktami i Pokojem,
Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Szczecińskiego,
Studenci Bezpieczeństwa Narodowego uczestnikami CIMIC seminar w Wielonarodowym Korpusie Północno-Wschodnim w Szczecinie

W doktrynie NATO elementy występujące na współczesnym polu walki postrzegane są szeroko. Takie podejście skutkuje specyficznym podziałem zadań, tak w wymiarze strategicznym, operacyjnym jak i taktycznym. Wyodrębniono zatem aktywność kinetyczna, odnosząca się do manewru sprzętem, ludźmi jak i oddziałami przy jednoczesnym zaangażowaniu sił i środków walki takich jak artyleria, wojska zmechanizowane i pancerne czy statki powietrzne, dla osiągnięcia bezpośredniego celu walki w działaniach ofensywnych i defensywnych1.

W operacjach prowadzonych w warunkach wojny asymetrycznej również przez Polskie Kontyngenty Wojskowe (PKW) w Republice Iraku (2003–2008) oraz PKW w Islamskiej Republice Afganistanu (od marca 2007, to jest od udziału PKW w operacji ISAF), obejmowały one prowadzenie patroli, konwojów i eskorty, organizowanie tymczasowych punktów kontrolnych (lądowych i powietrzno-lądowych), wsparcie artyleryjskie, operacje tzw. Cordon & Search (otocz i sprawdź) oraz Cordon & Knock (otocz i uderz), wsparcie lotnicze i rozpoznanie z powietrza oraz operacje specjalne.

Z kolei do działań niekinetycznych zalicza się oddziaływanie na postawę ludności żyjącej w rejonie prowadzonych operacji, prowadzone siłami i środkami niemilitarnymi. Te elementy to walka elektroniczna, działania psychologiczne, kontrwywiadowcze i propagandowe, a także wszelka aktywność w środowisku informatyczno-sieciowym zaliczono2. Kluczowym elementem tego rodzaju aktywności jest jednak współpraca cywilno-wojskowa, występująca w NATO pod określeniem CIMIC3. Waga tego typu działań rośnie, gen. Stanley Mc Chrystal, dowódca operacji ISAF w Afganistanie twierdził że: Ochrona społeczeństwa jest zadaniem. Konflikt będzie wygrany przez przekonywanie społeczeństwa, nie przez zniszczenie przeciwnika4.

W Szczecinie w Koszarach Bałtyckich od 1999 roku funkcjonuje dowództwo Wielonarodowego Korpusu Północno-Wschodniego – MNC NE5, które w 2005 roku dołączyło do grona kwater Sojuszu Półnoatlantyckiego. Obecnie służą tam przedstawiciele 14 państw6. Wydział Humanistyczny współpracuje z tą wielonarodową jednostką. Od lat Koszary Bałtyckie odwiedzają studenci Wydziału Humanistycznego, a w 2013 roku dwie studentki bezpieczeństwa narodowego Justyna Błońska i Wiktoria Mierzwińska wzięły udział w serii spotkań i szkoleń zakończonych udziałem w roli przedstawicielek organizacji pozarządowych w ćwiczeniu NATO przeprowadzonym w niemieckiej bazie Wildflecken.

Wydział G-9 dowództwa wielonarodowego korpusu, zajmujący się współpracą cywilno-wojskową zorganizował w dniach 7-9 października b.r. seminarium CIMIC, dotyczące najnowszych wyzwań w obszarze działań niekinetycznych. Wzięło w nim udział niemal 50 osób: wojskowych, analityków, naukowców oraz studentów z ważnych wojskowych ośrodków zajmujących się tą tematyką, między innymi nich przedstawiciele kilku dowództw korpusów NATO, oficerowie wyspecjalizowanych formacji armii amerykańskiej, duńskiej, niemieckiej i polskiej. Wśród zaproszonych gości znaleźli się też przedstawiciele wyższych uczelni i innych ośrodków, w tym Uniwersytetu Szczecińskiego, Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa z Poznania, Centrum Studiów Wschodnich, szczecińskiego oddziału Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych, Polskiego Centrum Studiów Afrykanistycznych z Wrocławia oraz Polskiej Akcji Humanitarnej. Wśród zaproszonych gości było również czterech studentów bezpieczeństwa narodowego: Tomasz Grzywański, Grzegorz Pliszka, Tomasz Sych i Hubert Bogusiewicz. Ten kierunek studiów prowadzony jest przez Katedrę Badań nad Konfliktami i Pokojem Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Szczecińskiego.

Pierwszy dzień obrad poświęcony został analizie narodowościowych, politycznych, społecznych i ekonomicznych uwarunkowań sytuacji jaka zaistniała we wschodniej Ukrainie. Gości powitał duński szef Wydziału G-9, ppłk Kim Matzen, a obrady otworzył dowódca korpusu gen. broni Bogusław Samol. O społeczno-politycznych następstwach aneksji Krymu przez Rosję oraz o reakcjach na ukraiński kryzys w sąsiednich państwach jak również o sytuacji w samej Ukrainie mówił Tadeusz Iwański z Centrum Studiów Wschodnich. Dr Olga Iwaszkiewicz scharakteryzowała sytuację narodowościową na Ukrainie w okresie od zwycięstwa bolszewików do dnia dzisiejszego. Dr Roman Gawarkiewicz z Uniwersytetu Szczecińskiego przedstawił referat poświęcony mniejszościom narodowym w państwach Europy Wschodniej i wpływie jaki wywierają te społeczności na politykę zagraniczną poszczególnych państw w regionie. Grzegorz Gruca z Polskiej Akcji Humanitarnej scharakteryzował profil działalności organizacji pozarządowych we Wschodniej Europie, ze szczególnym uwzględnieniem Ukrainy i innych państw byłego ZSRR. Kpt. Jarosław Janicki przedstawił strukturę i zadania formującej się w Lublinie (dowództwo i strona polska) wielonarodowej, litewsko-polsko-ukraińskiej brygady LITPOLUKRBRIG.

Następnego dnia dyskutowano na temat kluczowych problemów występujących w Afryce, szczególnie zaś w Sudanie i Kongu. Anna Cichecka z Polskiego Centrum Studiów Afrykanistycznych przedstawiła analizę sytuacji polityczno-ekonomicznej w państwach Afryki Środkowej oraz poinformowała o aktywności ONZ i UE w tym regionie. O sytuacji humanitarnej na tym obszarze mówił Grzegorz Gruca z Polskiej Akcji Humanitarnej. Ppłk Marek Klimasara z Centrum Przygotowań do Misji Zagranicznych w Kielcach poinformował uczestników seminarium o sytuacji w Republice Środkowoafrykańskiej, a mjr Daniel Salamon, oficer CIMIC z 12. Brygady Zmechanizowanej podzielił się refleksjami z misji ONZ w Sudanie, której był uczestnikiem. Trzeci dzień obrad przeznaczony był wyłącznie dla wojskowych.Szczecińskie seminarium zorganizowane w Koszarach Bałtyckich jest pierwszym z serii prowadzonej od kilku lat tego typu przedsięwzięć, kiedy tak licznie zaproszono cywilnych ekspertów. Poruszono też sprawy ważne dla aktualnej sytuacji społeczno-politycznej rozgrywającej się w zapalnych punktach świata. Ważne, że w wysuniętym najdalej na wschód korpusie NATO podjęto analizę kryzysu, do którego doszło w wyniku agresji Rosji na sąsiednią Ukrainę. Ocena sytuacji w Afryce Środkowej podyktowana była zapewne faktem, ze może być to jeden z prawdopodobnych rejonów, gdzie misję stabilizacyjną może prowadzić Wielonarodowy Korpus Północno-Wschodni ze Szczecina.

1 W. E. Richter, The future of information operations, “Military Review”, 2009, nr 1, s.103.

2 Ibidem, s.104.

3 CIMIC (ang. Civilian Military Cooperation).

4 S. Mc Chrystal, ISAF Commander s Counterinsurgency Guidance, Kabul 2009, s.7.

5 MNC NE – ang. Multinational Corps Northeast.

6 W strukturach dowództwa MNC NE służą przedstawiciele trzech tak zwanych państw ramowych: Danii, Polski i RFN oraz Chorwacji, Czech, Estonii, Litwy, Łotwy, Słowenii, Słowacji, Stanów Zjednoczonych, Szwecji, Rumunii i Węgier,


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna