Grupa kapitałowa fabryki mebli „forte” SPobieranie 81.55 Kb.
Data27.02.2018
Rozmiar81.55 Kb.RAPORT UZUPEŁNIAJĄCY OPINIĘ Z BADANIA SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO GRUPY KAPITAŁOWEJ „FORTE” S.A. ZA ROK OBROTOWY 2005 2

I. INFORMACJE OGÓLNE 2

1. Podstawowe informacje o Grupie Kapitałowej Fabryki Mebli „FORTE” S.A. 2

2. Informacje o skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za poprzedni rok obrotowy 6

3. Dane identyfikujące podmiot uprawniony oraz biegłego rewidenta przeprowadzającego w jego imieniu badanie 6

4. Dostępność danych i oświadczenia kierownictwa jednostki 7

5. Sytuacja majątkowa i finansowa Grupy Kapitałowej 8

II. INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE 9

1. Informacje na temat badanego skonsolidowanego sprawozdania finansowego 9

2. Dokumentacja konsolidacyjna 9

3. Uzasadnienie wydanej opinii 11

4. Kompletność i poprawność sporządzenia dodatkowych informacji i objaśnień oraz sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej 11

5. Informacje i ustalenia końcowe 13
RAPORT UZUPEŁNIAJĄCY OPINIĘ Z BADANIA SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO GRUPY KAPITAŁOWEJ „FORTE” S.A. ZA ROK OBROTOWY 2005I. INFORMACJE OGÓLNE1. Podstawowe informacje o Grupie Kapitałowej Fabryki Mebli „FORTE” S.A.

Spółka Dominująca Grupy Kapitałowej działa pod firmą Fabryki Mebli “FORTE” S.A. Siedzibą Spółki jest Ostrów Mazowiecka, ulica Biała 1.


Fabryki Mebli „FORTE” Spółka Akcyjna powstała z połączenia spółki pod nazwą „FORTE” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej oraz spółki pod nazwą Fabryki Mebli „FORTE” Spółka
z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej. Spółką przejmującą były Fabryki Mebli „FORTE” Sp. z o.o.
Umowę Spółki sporządzono w formie aktu notarialnego Nr 3697/93 z dnia
25 listopada 1993 roku. Na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników Fabryki Mebli „FORTE” Sp. z o.o. w dniu 22 listopada 1994 roku zmieniona została forma prawna Spółki na podstawie art. 497 Kodeksu Handlowego, w spółkę akcyjną Fabryki Mebli „FORTE” S.A. Statut Spółki sporządzono w formie aktu notarialnego z dnia 22 listopada 1994 roku przed notariuszem Dorotą Tarnas w Ostrowi Mazowieckiej (Repertorium nr A 4358/94). Spółka została zarejestrowana w rejestrze handlowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy
w Ostrołęce V Wydział Gospodarczy w Ostrołęce, pod numerem RHB 654 na podstawie postanowienia z dnia 9 grudnia 1994 roku.
Aktualnie Spółka Dominująca jest wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Warszawie, XXI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 21840.
Spółka Dominująca posiada numer identyfikacji podatkowej NIP 759-00-05- 082 nadany przez Urząd Skarbowy w Ostrowi Mazowieckiej w dniu 2 stycznia 1995 roku.
Urząd statystyczny nadał Spółce Dominującej w dniu 29 grudnia 1994 roku REGON o numerze 550398794.
Spółka działa na podstawie przepisów Kodeksu spółek handlowych.
W badanym okresie w ramach Grupy Kapitałowej prowadzona była przede wszystkim działalność w zakresie:

 • produkcji mebli,

 • świadczeniu usług w zakresie transportu, dystrybucji ciepła i robót budowlanych,

 • świadczeniu usług w zakresie marketingu, promocji, organizacji wystaw, konferencji,

 • prowadzeniu działalności handlowej w kraju,

 • prowadzeniu eksportu towarów pochodzących od innych podmiotów na zasadzie umowy komisu oraz prowadzenie importu na potrzeby produkcyjne i usługowe Spółki, wspólników i kooperantów za wyjątkiem towarów, którymi obrót z zagranicą wymaga koncesji.

Kapitał zakładowy Spółki według stanu na dzień 31 grudnia 2005 roku wynosił 23.683.084 zł i dzielił się na 23.683.084 akcji zwykłych o wartości nominalnej 1 zł każda. Według stanu na dzień 27 czerwca 2005 roku (data ostatniego Zgromadzenia Akcjonariuszy) wśród akcjonariuszy Spółki znajdowali się: • MaForm Holding AG  - posiadający 5.625.186 akcji, stanowiących 23,75% kapitału zakładowego,

 • Alexander Nothdurft - posiadający 1.333.549 akcji, stanowiących 5,63 % kapitału zakładowego,

 • Oliver Artur Nothdurft - posiadający 1.217.666 akcji, stanowiących 5,14 % kapitału zakładowego,

 • Otwarty Fundusz Emerytalny PZU „Złota Jesień” - posiadający 2.258.733 akcji, stanowiących 9,54 % kapitału zakładowego.

Pozostałe akcje były przedmiotem obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Spółka nie posiada dokładnej informacji o strukturze akcjonariuszy, którzy posiadają te akcje.
W roku obrotowym nie wystąpiły zmiany w kapitale zakładowym Spółki.
W dniu 17 lutego 2006 roku zostało zarejestrowane podwyższenie kapitału zakładowego o kwotę 65 tys. zł  dokonanego w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję 65.000 akcji serii F.  Emisja akcji serii F została dokonana w ramach realizowanego przez Emitenta trzyletniego Programu Motywacyjnego przeznaczonego dla kadry kierowniczej i kluczowych pracowników spółek, w stosunku do których Emitent jest podmiotem dominującym.
Rokiem obrotowym Grupy Kapitałowej jest rok kalendarzowy.

W skład Zarządu Spółki na dzień wydania opinii wchodzili: • Maciej Formanowicz - Prezes Zarządu,

 • Andrzej Leon Korzeb - Członek Zarządu,

 • Jochen Horn - Członek Zarządu.

W badanym okresie nie wystąpiły zmiany w składzie Zarządu Spółki.

W dniu 20 grudnia 2005 roku Rada Nadzorcza Fabryk Mebli "FORTE" S.A. powołała z dniem 1 stycznia 2006 roku Pana Jochena Horn na Członka Zarządu Fabryk Mebli "FORTE" S.A..
Na dzień 31 grudnia 2005 roku w skład Grupy Kapitałowej Fabryki Mebli „FORTE” S.A. wchodzą:
1) Podmiot dominujący – Fabryki Mebli „FORTE” S.A.

2) Spółki zależne: • Möbelvertrieb Forte GmbH

 • Forte Ukraina Sp. z o.o

 • Meble Polonia Sp. z o.o.

 • Białostockie Fabryki Mebli S.A

 • Furnel S.A

 • FORTE BALDAI S.A

 • FORTE RUS

 • Forte SK s.r.o.

 • FORTE Möbel AG

 • FORTE FURNITURE z siedzibą w Preston, Lancashire

 • FORTE IBERIA Sp. z o.o. z siedzibą w Walencji

 • FORTE MOBILIER Sp. z o.o. z siedzibą w Paryżu

3) Spółka stowarzyszona: • Kwadrat Sp. z o.o.

Skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym na dzień 31 grudnia 2005 roku objęte zostały następujące spółki:
 1. Jednostka dominująca – Fabryki Mebli "FORTE" S.A.

Przeprowadziliśmy badanie sprawozdania finansowego podmiotu dominującego Fabryki Mebli „Forte” za okres od 1 stycznia 2005 roku do 31 grudnia 2005 roku. W wyniku przeprowadzonego badania wydaliśmy w dniu 5 kwietnia 2006 roku opinię bez zastrzeżeń.
 1. Spółki objęte konsolidacją metodą pełną:
Nazwa i siedziba Spółki

Udział w kapitale

(w %)

Podmiot przeprowadzający badanie sprawozdania finansowego i rodzaj wydanej opinii

Data opinii

Furnel S.A.

100%

Deloitte Audyt Sp. z o.o., opinia bez zastrzeżeń, ze zwróceniem uwagi na planowane połączenie spółek z grupy.

14.03.2006

Meble Polonia Sp. z o.o., Wrocław

100%

Deloitte Audyt Sp. z o.o., opinia bez zastrzeżeń z objaśnieniem dotyczącym niepewności co do możliwości kontynuowania przez Spółkę działalności oraz objaśnieniem dotyczącym braku publikacji 
sprawozdań finansowych za lata 2000–2004 w Monitorze Polskim B.

24.02.2006

Białostockie Fabryki Mebli S.A., Białystok

100%

Deloitte Audyt Sp. z o.o., opinia bez zastrzeżeń, ze zwróceniem uwagi na planowane połączenie spółek z grupy.

3.03.2006

Möbelvertrieb FORTE GmbH, Brilon, Niemcy

100%

Hans Peter Anfang (Niemcy),
opinia bez zastrzeżeń z objaśnieniem, iż sprawozdanie za poprzedni rok obrotowy nie zostało opublikowane.

30.03.2006

FORTE Ukraina Sp. z o.o., Artiomowsk, Ukraina

100%

„MODYS” (Ukraina), opinia z zastrzeżeniem dotyczącym bilansu otwarcia, który był przedmiotem badania przez innego biegłego rewidenta.

10.02. 2006

Forte Rus

100%

Audyt Konsultacyjne Centrum „KONSUELO” (Rosja), opinia bez zastrzeżeń.

22.03.2006


2. Informacje o skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za poprzedni rok obrotowy

Na mocy art. 45 ustawy o rachunkowości od dnia 1 stycznia 2005 roku skonsolidowane sprawozdania Grupy Kapitałowej są sporządzane zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską (UE).


Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok 2004, zostało sporządzone zgodnie z ustawą o rachunkowości, w jej poprzednim brzmieniu. Zgodnie z MSSF nr 1 „Zastosowanie Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej po raz pierwszy” skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok 2004 zostało przekształcone zgodnie z w/w regulacjami w celu odpowiedniego zaprezentowania danych porównywalnych w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za rok 2005. Skutki przekształcenia na MSSF, w tym wpływ na skonsolidowane kapitały własne na dzień 1 stycznia 2004 roku oraz 31 grudnia 2004 roku oraz na skonsolidowany wynik za rok 2004 zostały opisane w nocie objaśniającej do skonsolidowanego sprawozdania finansowego.
Działalność Grupy Kapitałowej w 2004 roku zamknęła się zyskiem netto w wysokości 25.042 tys. zł. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2004 podlegało badaniu przez biegłego rewidenta. Badanie zostało przeprowadzone przez podmiot uprawniony Deloitte & Touche Audit Services Sp. z o.o. (obecnie Deloitte Audyt Sp. z o.o.). Biegły rewident wydał o tym sprawozdaniu w dniu 18 kwietnia 2005 roku opinię bez zastrzeżeń, ze zwróceniem uwagi o następującej treści:

Nie zgłaszając zastrzeżeń do prawidłowości i rzetelności zbadanego skonsolidowanego sprawozdania finansowego, zwracamy uwagę na informacje zawarte we Wprowadzeniu do skonsolidowanego sprawozdania finansowego, w których Zarząd objaśnił przyczyny, dla których wykazany zysk netto oraz kapitał własny według MSSF mogą różnić się od porównywalnego kapitału własnego oraz zysku netto za rok 2004, jakie będą wykazane w raportach za rok 2005 sporządzonych zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej („MSSF”) Ponadto zwracamy uwagę na fakt, iż zgodnie z MSSF tylko kompletne sprawozdanie finansowe, zawierające bilans, rachunek zysków i strat, zestawienie zmian w kapitale, rachunek przepływów pieniężnych wraz z danymi porównywalnymi i notami objaśniającymi może przedstawiać w sposób rzetelny sytuację finansową, wyniki działalności i przepływy pieniężne zgodnie z MSSF.
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zatwierdzające sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2004 odbyło się w dniu 27 czerwca 2005 roku.
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2004 zostało zgodnie z przepisami prawa złożone w Krajowym Rejestrze Sądowym w dniu 28 czerwca 2005 roku i złożone do opublikowania w Monitorze Polskim B w dniu 11 lipca 2005 roku. Sprawozdanie to zostało opublikowane w Monitorze Polskim B nr 13 w dniu 4 stycznia 2006 roku.


3. Dane identyfikujące podmiot uprawniony oraz biegłego rewidenta przeprowadzającego w jego imieniu badanie

Badanie skonsolidowanego sprawozdania finansowego zostało przeprowadzone na podstawie umowy z dnia 15 lipca 2005  roku, zawartej pomiędzy Spółką Fabryki Mebli „FORTE” S.A. a firmą Deloitte & Touche Audit Services Sp. z o.o. (obecnie Deloitte Audyt Sp. z o.o.) z siedzibą w Warszawie, ul. Fredry 6 (obecnie Warszawa, ul. Piękna 18), wpisaną na prowadzoną przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod nr 73. W imieniu podmiotu uprawnionego badanie skonsolidowanego sprawozdania finansowego zostało przeprowadzone pod nadzorem biegłego rewidenta Radosława Kuboszka (nr ewidencyjny 90029) w siedzibie Spółki Dominującej w dniach od 28 listopada 2005 roku do 2 grudnia 2005 roku, od 20 lutego 2005 roku do 3 marca 2006 roku, oraz od 27 marca 2006 roku do 5 kwietnia 2006 roku.


Wyboru podmiotu uprawnionego dokonała Rada Nadzorcza Uchwałą nr 23/96
z dnia 16 grudnia 1996 roku na podstawie upoważnienia zawartego w par.
5 statutu Spółki Dominującej.
Deloitte Audyt Sp. z o.o. oraz biegły rewident Radosław Kuboszek potwierdzają, iż są uprawnieni do badania sprawozdań finansowych oraz spełniają warunki określone w art. 66 ust. 2 i 3 ustawy o rachunkowości, do wyrażenia bezstronnej i niezależnej opinii o skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Grupy Kapitałowej “FORTE” S.A.


4. Dostępność danych i oświadczenia kierownictwa jednostki

Nie wystąpiły ograniczenia zakresu naszego badania.


Podmiotowi uprawnionemu i biegłemu rewidentowi w trakcie badania udostępniono wszystkie żądane dokumenty i dane, jak również udzielono wyczerpujących informacji i wyjaśnień, co między innymi zostało potwierdzone pisemnym oświadczeniem Zarządu Spółki Dominującej z dnia 5 kwietnia 2006 roku.


5. Sytuacja majątkowa i finansowa Grupy Kapitałowej

Poniżej zaprezentowane są podstawowe wielkości ze skonsolidowanego rachunku zysków i strat oraz wskaźniki finansowe opisujące wynik finansowy Grupy Kapitałowej, jej sytuację finansową i majątkową w porównaniu do analogicznych wielkości za rok ubiegły. Zwracamy uwagę na fakt, że skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok 2005 po raz pierwszy zostało sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej, w związku z tym, przekształceniu uległy także dane porównywalne za 2004 rok. Dane za lata wcześniejsze niż rok 2004 nie podlegały przekształceniu, stąd nie zostały ujęte w poniższej analizie.
Podstawowe wielkości z rachunku zysków i strat (w tys. zł)

2005

2004


Przychody ze sprzedaży

405 257

398 374

Koszty działalności operacyjnej

396 569

377 396

Pozostałe przychody operacyjne

10 376

10 333

Pozostałe koszty operacyjne

5 586

3 028

Przychody finansowe

8 337

10 720

Koszty finansowe

1 972

2 041

Podatek dochodowy

3 099

5 968

Zysk netto

16 744

30 994

Zysk netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej

16 744

29 937

Zysk netto przypadający akcjonariuszom mniejszościowym

0

1 057
Wskaźniki rentowności

2005

2004


 • rentowność sprzedaży

3%

7%

 • rentowność sprzedaży netto

4%

8%

 • rentowność netto kapitału własnego

8%

16%


Wskaźniki efektywności
0,93

1,09

 • wskaźnik rotacji należności w dniach

57

49

 • wskaźnik rotacji zobowiązań w dniach

44

35

 • wskaźnik rotacji zapasów w dniach

77

64


Płynność/Kapitał obrotowy netto
 • stopa zadłużenia

45%

38%

 • stopień pokrycia majątku kapitałem własnym

55%

62%

 • kapitał obrotowy netto (w tys. zł)

84 574

96 430

 • wskaźnik płynności

1,76

2,04

 • wskaźnik podwyższonej płynności

0,94

1,22

Analiza powyższych wielkości i wskaźników wskazuje na wystąpienie


w roku 2005 następujących tendencji:


 • spadek wskaźników rentowności,

 • spadek wskaźnika rotacji majątku,

 • wydłużenie cyklu rotacji należności, zobowiązań i zapasów,

- wzrost stopy zadłużenia przy jednoczesnym spadku wskaźników płynności.


II. INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE1. Informacje na temat badanego skonsolidowanego sprawozdania finansowego

Badane skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało sporządzone na dzień 31 grudnia 2005 roku i obejmuje: • skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2005 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 436.699 tys. zł,

 • skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2005 roku do 31 grudnia 2005 roku wykazujący zysk netto w kwocie 16.744 tys. zł,

 • zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres od
  1 stycznia 2005 roku do 31 grudnia 2005 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego w kwocie 11.554 tys. zł,

 • skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2005 roku do 31 grudnia 2005 roku wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych w kwocie 2.162 tys. zł,

 • dodatkowe informacje i objaśnienia.

Struktura aktywów i pasywów oraz pozycji kształtujących wynik finansowy została przedstawiona w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym.


Badanie objęło okres od 1 stycznia 2005 roku do 31 grudnia 2005 roku
i polegało głównie na:

 • badaniu prawidłowości i rzetelności przygotowanego przez Zarząd podmiotu dominującego skonsolidowanego sprawozdania finansowego,

 • badaniu dokumentacji konsolidacyjnej,

 • ocenie prawidłowości zastosowanych w trakcie konsolidacji metod i procedur konsolidacyjnych,

 • przeglądzie sporządzonych przez innych biegłych rewidentów opinii
  i raportów z badania sprawozdań finansowych spółek zależnych
  i stowarzyszonych, podlegających konsolidacji.

Badanie skonsolidowanego sprawozdania finansowego zostało przeprowadzone zgodnie z obowiązującymi w tej mierze przepisami prawa oraz normami wykonywania zawodu biegłego rewidenta, wydanymi przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów.2. Dokumentacja konsolidacyjna

Jednostka dominująca przedstawiła dokumentację konsolidacyjną obejmującą: 1. sprawozdania finansowe jednostek powiązanych, w tym:

  1. podstawowe (oryginalne) sprawozdania finansowe jednostek powiązanych,

  2. sprawozdania finansowe jednostek podporządkowanych dostosowane do zasad (polityki) rachunkowości obowiązujących przy konsolidacji,

  3. przekształcenie uprzednio opublikowanych skonsolidowanych sprawozdań finansowych do zasad zawartych w Międzynarodowych Standardach Sprawozdawczości Finansowej,

 2. wszelkie korekty i wyłączenia dokonywane podczas konsolidacji, niezbędne do sporządzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego,

 3. obliczenia wartości firmy i ujemnej wartości firmy.


Podstawy sporządzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2005 sporządzono zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską.
Określenie jednostek Grupy Kapitałowej
Przy określaniu zakresu i metod konsolidacji, jak również stosunku zależności stosowano kryteria określone w Międzynarodowych Standardach Sprawozdawczości Finansowej.
Okres obrotowy
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało sporządzone na ten sam dzień bilansowy i za ten sam rok obrotowy, co sprawozdanie finansowe jednostki dominującej – Fabryki Mebli „FORTE” S.A. Jednostki zależne objęte konsolidacją sporządziły sprawozdania finansowe na ten sam dzień bilansowy, co jednostka dominująca. Rok obrotowy wszystkich spółek zależnych objętych konsolidacją został zakończony 31 grudnia 2005 roku.
Metoda konsolidacji

Konsolidacja sprawozdań Grupy Kapitałowej, w odniesieniu do jednostek zależnych, została przeprowadzona metodą pełną przez sumowanie w pełnej wysokości wszystkich, odpowiednich pozycji sprawozdań finansowych podmiotu dominującego i jednostek zależnych objętych konsolidacją.


Po dokonaniu sumowań dokonano korekt i wyłączeń konsolidacyjnych, które dotyczyły:

 • wartość nabycia udziałów posiadanych przez jednostkę dominującą
  w jednostkach zależnych oraz część aktywów netto jednostek zależnych odpowiadająca udziałowi jednostki dominującej we własności tych jednostek,

 • wzajemne należności i zobowiązania jednostek objętych konsolidacją,

 • istotne przychody i koszty dotyczące operacji pomiędzy jednostkami objętymi konsolidacją.

Na mocy art. 45 ustawy o rachunkowości od dnia 1 stycznia 2005 roku skonsolidowane sprawozdania Grupy Kapitałowej są sporządzane zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską (UE).


Zgodnie z MSSF nr 1 „Zastosowanie Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej po raz pierwszy” skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok 2004 zostało przekształcone zgodnie z w/w regulacjami w celu odpowiedniego zaprezentowania danych porównywalnych w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za rok 2005. Skutki przekształcenia na MSSF, w tym wpływ na skonsolidowane kapitały własne na dzień 1 stycznia 2004 roku oraz 31 grudnia 2004 roku oraz na skonsolidowany wynik za rok 2004 zostały opisane w dodatkowych notach objaśniających. Skumulowany wpływ wynikający z przekształcenia na MSSF został w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za rok 2005 ujęty jako nierozliczone straty z lat ubiegłych w kwocie 1 717 tys. zł.


3. Uzasadnienie wydanej opinii

W trakcie badania skonsolidowanego stwierdziliśmy, że w pozycji bilansu "wartości niematerialne" Grupa Kapitałowa wykazała Prawo Wieczystego Użytkowania Gruntów w wysokości 10.569 tys. zł, odpowiadającej wartości godziwej w momencie otrzymania aktywa, pomniejszonej o umorzenie. Naszym zdaniem, zgodnie z zapisami MSR 17.14 oraz MSR 17.15 nadane Prawo Wieczystego Użytkowania Gruntów należy rozliczać jako leasing operacyjny i wykazywać pozabilansowo. Gdyby Spółka potraktowała nadane Prawo Wieczystego Użytkowania Gruntów  jako leasing operacyjny, wartości niematerialne oraz inne rozliczenia międzyokresowe  byłyby niższe o kwotę 10.569 tys. zł.

W związku z powyższym wydaliśmy opinię z zastrzeżeniem.
.


4. Kompletność i poprawność sporządzenia dodatkowych informacji i objaśnień oraz sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej

Spółka Dominująca potwierdziła zasadność zastosowania zasady kontynuacji działalności przy sporządzaniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego. Zasady wyceny aktywów i pasywów, pomiaru wyniku finansowego oraz sposobu sporządzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego zostały prawidłowo i kompletnie opisane w dodatkowych informacjach i objaśnieniach do skonsolidowanego sprawozdania finansowego.


Spółka Dominująca sporządziła dodatkowe informacje i objaśnienia w postaci not tabelarycznych do poszczególnych pozycji skonsolidowanego bilansu i rachunku zysków i strat oraz opisów słownych, zgodnie z zasadami zawartymi w MSSF.
Noty objaśniające do pozycji: rzeczowe aktywa trwałe, wartości niematerialne
i prawne, inwestycje, zobowiązania i rezerwy prawidłowo przedstawiają zwiększenia i zmniejszenia oraz tytuły tych zmian w ciągu roku obrotowego.

Dla poszczególnych aktywów wykazanych w skonsolidowanym bilansie przedstawiono możliwość dysponowania nimi z uwagi na zabezpieczenia poczynione na rzecz wierzycieli.


Spółka Dominująca dokonała prawidłowej prezentacji poszczególnych składników aktywów i pasywów oraz przychodów i kosztów
w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym. Skonsolidowany bilans, skonsolidowany rachunek zysków i strat, zestawienie zmian
w skonsolidowanym kapitale własnym oraz skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych wraz z dodatkowymi notami, informacjami
i objaśnieniami, stanowiącymi ich integralną część, zawierają wszystkie pozycje, których ujawnienie w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym jest wymagane przepisami MSSF.
Zarząd sporządził i załączył do skonsolidowanego sprawozdania finansowego sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej w roku obrotowym 2005. Sprawozdanie z działalności zawiera informacje wymagane art. 49 ust. 2 ustawy o rachunkowości. Dokonaliśmy sprawdzenia tego sprawozdania w zakresie ujawnionych w nim tych informacji, dla których bezpośrednim źródłem jest zbadane skonsolidowane sprawozdanie finansowe.


5. Informacje i ustalenia końcoweOświadczenia Zarządu
Deloitte Audyt Sp. z o.o. oraz biegły rewident otrzymali od Zarządu Spółki Dominującej pisemne oświadczenie, w którym Zarząd stwierdził, iż Grupa Kapitałowa przestrzegała przepisów prawa.

Radosław Kuboszek osoby reprezentujące podmiot

Biegły rewident

nr ewid. 90029

………………………………………………

podmiot uprawniony do badania

sprawozdań finansowych wpisany

na listę podmiotów uprawnionych

pod nr ewidencyjnym 73

prowadzoną przez KRBRWarszawa, 5 kwietnia 2006 roku

Pobieranie 81.55 Kb.

Share with your friends:
©operacji.org 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna