Gorzów WlkpPobieranie 311,74 Kb.
Strona1/2
Data24.10.2017
Rozmiar311,74 Kb.
  1   2WAG 291-5/2014


SPECYFIKACJA ISTOTNYCH

WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

na:
rozbudowa systemu informatycznego wraz z usługamiw trybie przetargu nieograniczonego

(o wartości powyżej kwoty określonej na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych)

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone zgodnie


z USTAWĄ z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dziennik Ustaw
z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.)


Zielona Góra, marzec 2014 roku

ZAMAWIAJĄCY :

Lubuski Oddział Wojewódzki

Narodowego Funduszu Zdrowia

ul. Podgórna 9b

65-057 Zielona Góra


NIP 107-000-10-57


REGON 015817985-00150

tel. (68) 32-87-741

fax ( 68) 32 -87-635

email: info@nfz-zielonagora.plDotyczy: udzielenia zamówienia publicznego na dostawę, w trybie przetargu nieograniczonego, o wartości powyżej kwoty określonej na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych:

 1. bez możliwości składania ofert częściowych,

 2. bez możliwości składania ofert wariantowych,

 3. z obowiązkiem wnoszenia wadium,

 4. bez przewidywanych zamówień uzupełniających,

 5. z obowiązkiem wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy,

 6. bez prowadzenie aukcji elektronicznej.

ROZDZIAŁ I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

 1. Przedmiotem zamówienia jest:

a) dostawa dwóch napędów LT06 do biblioteki taśmowej HP MSL 4048 wraz z licencjami HP DataProtector oraz wraz z usługami instalacji, rekonfiguracji, świadczenia gwarancji i wsparcia serwisowego. Posiadana obecnie biblioteka wymaga rozbudowy o następujące elementy:

- 2 napędy LTO6 z interfejsem FC,

- 4 taśmy czyszczące,

- 2 kable FC typu OM3 o długości 5m,

- oprogramowanie HP Data Protector o licencje na dodatkowe dwa napędy.

 1. dostawa przełącznika sieci SAN oraz oprogramowania do zarządzania siecią SAN. Zadanie obejmuje również usługę instalacji, wdrożenia, świadczenia gwarancji i wsparcia serwisowego, szkolenia pracowników Zamawiającego.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 2 do SIWZ.

 1. Klasyfikacja Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
  30230000-0, 48000000-8, 324000000-7,


 2. Wymagany termin realizacji zamówienia: do 30.09.2014 roku.

 3. Gwarancja:

a) minimum 24 miesiące od dnia podpisania bezusterkowego protokołu odbioru na elementy dostarczone w zakresie modernizacji posiadanej biblioteki taśmowej

b) minimum 24 miesiące od dnia podpisania bezusterkowego protokołu odbioru dla zainstalowanego przełącznika SAN oraz minimum 12 miesięcy od dnia podpisania bezusterkowego protokołu odbioru dla dostarczonego oprogramowania do zarządzania siecią SAN.

ROZDZIAŁ II. OCENA SPEŁNIENIA WARUNKÓW WYMAGANYCH PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO

 1. Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia winni spełniać warunki określone
  w art. 22 ust. 1 Pzp dotyczące:


 1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

 2. posiadania wiedzy i doświadczenia;

 3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

 4. sytuacji ekonomicznej i finansowej.

 1. Wykonawcy ubiegający się o zamówienie nie mogą podlegać wykluczeniu z postępowania na mocy art. 24 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

 2. Szczegółowe warunki udziału w postępowaniu oraz oświadczenia i dokumenty, jakie winni dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu(art. 25 ust. 1 pkt. 1 ustawy Pzp, art. 24 ustawy Pzp) oraz wymagań określonych przez Zamawiającego w odniesieniu do przedmiotu zamówienia (art. 25 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp) zostały określone w załączniku nr 3 do SIWZ. Dokumenty te winny być przedkładane w formie oryginałów lub kserokopii potwierdzonych za zgodność z oryginałem przez osoby umocowane do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy. Zamawiającemu przysługuje prawo do żądania przedstawienia oryginału dokumentu lub jego kopii poświadczonej notarialnie w sytuacji, gdy złożona przez Wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości, co do jej autentyczności.

 3. Przez poświadczenie za zgodność z oryginałem Zamawiający rozumie złożenie własnoręczne podpisu osoby umocowanej do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy oraz opatrzenie kopii dokumentu wyrażaniem „za zgodność z oryginałem”.

 4. Sposób dokonywania oceny warunków postawionych przez Zamawiającego na mocy
  art. 25 ust. 1 oraz art.24 ustawy Prawo zamówień publicznych
  : Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz wymagań postawionych w odniesieniu do przedmiotu zamówienia na podstawie złożonych przez Wykonawców oświadczeń i dokumentów, zgodnie z formułą spełnia/nie spełnia.

ROZDZIAŁ III. INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW

 1. Opis sposobu przygotowania oferty:

 1. każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę pod rygorem jej odrzucenia;

 2. przedstawiona oferta winna być zgodna z wymaganiami niniejszej SIWZ oraz ustawy Pzp, napisana w języku polskim z użyciem urządzeń, materiałów gwarantującym trwałość
  i czytelność zapisu;


 3. dokumenty sporządzone w języku obcym winny być składane wraz z tłumaczeniem
  na język polski;


 1. oferta sporządzona na formularzu stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszej SIWZ, wraz z wymaganymi dokumentami wymienionymi w Załączniku nr 3 do SIWZ winna być trwale złączona i podpisana przez osoby upoważnione do składania oświadczeń
  woli w imieniu Wykonawcy, wymienione w Krajowym Rejestrze Sądowym lub wypisie z ewidencji działalności gospodarczej lub osoby posiadające pisemne pełnomocnictwo w tym zakresie.
  W takiej sytuacji pełnomocnictwo to musi być integralną częścią oferty. Dokument pełnomocnictwa musi być złożony w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie za zgodność z oryginałem. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego (konsorcja, spółki cywilne, itp.), do oferty powinno zostać dołączone pełnomocnictwo dla osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu;

 1. wraz z ofertą Wykonawca zobowiązany jest złożyć listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5, albo informację, że nie należy do grupy kapitałowej;

 2. wszystkie strony oferty winny być ponumerowane a dokumenty określone
  w
  Załączniku nr 3 do SIWZ, przedkładane razem z ofertą, winny być poukładane w kolejności określonej w w/w załączniku począwszy od pozycji 1;

 3. wszystkie miejsca, w których Wykonawca naniósł zmiany winny być, co najmniej parafowane przez osoby podpisujące ofertę. Przy parafce winna się znaleźć data dokonania zmiany. Przy nanoszeniu zmian nie należy stosować korektorów oraz innych substancji o podobnym przeznaczeniu;

 4. jeżeli oferta zawiera dokumenty, które stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z 16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, winno się
  je umieścić, jako ostatnie strony oferty
  w oddzielnej kopercie oraz poprzedzić je oświadczeniem o zakazie udostępniania odpowiednich, oznaczonych numerycznie stron;

 5. Wykonawca ponosi koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu;

 6. ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, zapieczętowanej w sposób gwarantujący zachowanie poufności jej treści oraz zabezpieczający jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert. Koperta winna być zaadresowana na Zamawiającego oraz posiadać oznaczenia:

"Oferta dotycząca zamówienia publicznego nr WAG 291-5/2014„ oraz

"NIE OTWIERAĆ PRZED TERMINEM 8 maja 2014 ROKU, DO GODZ. 10:30"

 1. poza oznaczeniami określonymi w ust. j, koperta winna posiadać nazwę i adres
  Wykonawcy, aby można było zidentyfikować uczestnika postępowania przed otwarciem ofert oraz odesłać ofertę w przypadku złożenia jej po wyznaczonym terminie. W takiej sytuacji Zamawiający niezwłocznie zawiadomi Wykonawcę o złożeniu oferty po terminie oraz zwróci ofertę po upływie terminu do wniesienia odwołania;


 2. Wykonawca może, przed upływem terminu składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę w formie pisemnego powiadomienia. Powiadomienie o zmianie musi być złożone, wg takich samych zasad jak określone w ust. j i k, tj. w kopercie dodatkowo oznaczonej dopiskiem „ZMIANA OFERTY".

 1. Opis sposobu obliczania ceny.

 1. Podana w ofercie cena musi obejmować wszelkie koszty niezbędne do prawidłowego
  i pełnego wykonania zamówienia oraz wszelkie opłaty i podatki wynikające
  z obowiązujących przepisów.

 2. Cena winna być wyrażona w polskich złotych (PLN) cyfrowo i słownie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

 1. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.

 1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego pom. nr 012, w terminie do dnia
  8 maja 2014 roku, do godz. 1000.

 2. Publiczne otwarcie ofert nastąpi dnia 8 maja 2014 roku o godz. 1030w siedzibie Zamawiającego w pok. 408 lub 302 (dokładniejsza informacja będzie do uzyskania
  w dniu otwarcia ofert).
  Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany nr pokoju, w którym odbywać się będzie otwarcie ofert.

 1. Termin związania ofertą.

Wykonawcy będą związani ofertą do czasu zawarcia umowy, jednak nie dłużej niż 60 dni od ostatecznego terminu składania ofert.

 1. Sposób porozumiewania się z Wykonawcami:

a) Wykonawca może zwrócić się na piśmie, faksem lub drogą elektroniczną do Zamawiającego o wyjaśnienie treści niniejszej specyfikacji. Zamawiający odpowie niezwłocznie na każde zapytanie, jeżeli zapytanie wpłynie w terminie określonym w art. 38 ust. 1 Ustawy Pzp. Treść takiego zapytania Wykonawca winien dodatkowo przekazać w formie elektronicznej (umożliwiającej edycję) na email: u.ruszel@nfz-zielonagora.pl

 1. Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje można przekazywać pisemnie, faksem lub droga elektroniczną z zastrzeżeniem pkt 5c. W przypadku formy faksu, każda ze stron na żądanie drugiej winna niezwłocznie potwierdzić fakt jego otrzymania.

 2. Forma pisemna zastrzeżona jest dla złożenia oferty wraz z załącznikami, w tym oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu, a także zmiany bądź wycofanie oferty.

 3. Adres do korespondencji: Lubuski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu
  Zdrowia, ul. Podgórna 9B, 65-057 Zielona Góra,
  fax (68) 328-76-35.

 4. W korespondencji kierowanej do Zamawiającego, Wykonawcy winni powoływać się na znak postępowania: WAG 291-5/2014.

 1. Wadium:

Wykonawca obowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości: 8.900,00 zł

Wadium winno być wniesione najpóźniej w terminie składania ofert, tj do dnia
8 maja 2014 do godz.1000 na zasadach określonych w art. 45 ust. 6-8 ustawy Pzp.

  1. W przypadku wnoszenia wadium w formie pieniądza wpłaty należy dokonać na poniższe konto (za termin wniesienia wadium zostanie przyjęta data uznania rachunku
   Zamawiającego):


BGK/O Zielona Góra: 56 1130 1222 0030 2000 2320 0004

W tytule płatności należy wskazać, iż wpłata dotyczy: „wadium WAG 291-5/2014”.

  1. Wykonawca winien dodatkowo do oferty dołączyć dokument potwierdzający wpłatę
   wymaganej kwoty wadium, jeśli wniesienie wadium zostało dokonane w formie pieniądza. Przedmiotowy dokument nie stanowi części oferty.


  2. W przypadku wniesienia wadium w formie innej niż wskazana w pkt. b Wykonawca winien Przedmiotowy dokument dostarczyć w oryginale.

 1. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy.

    1. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, zobowiązany jest wnieść – najpóźniej
     w dniu zawarcia umowy przed jej podpisaniem - zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% ceny całkowitej (brutto) podanej w ofercie.

    2. Zabezpieczenie wnosi się w jednej z form określonych w art.148 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

    3. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaca na rachunek bankowy:

BGK/O Zielona Góra: 56 1130 1222 0030 2000 2320 0004

z dopiskiem „zabezpieczenie wykonania umowy WAG 291-5/2014”.4. Zamawiający zwraca 70% wysokości zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane. Pozostała kwota zostanie zwrócona Wykonawcy nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady.

ROZDZIAŁ IV. KRYTERIA OCENY/WYBORU OFERT

 1. Kryteria oceny ofert

Przy wyborze ofert będą stosowane następujące kryteria z wagami określonymi poniżej:

C –cena, waga 100%:

- liczba punktów będzie wyliczone wg wzoru: C = (CN/ COB x 100) x 100%, gdzie:

CN - najniższa zaoferowana cena brutto

COB – cena brutto zaoferowana w ofercie badanej

- ocenie podlega cena brutto określona w formularzu ofertowym- załącznik nr 1 do SIWZ.

 1. Wybrana zostanie oferta, która spełni wszystkie wymogi formalne przez Zamawiającego oraz uzyska największą ilość punktów obliczonych na podstawie zasad, określonych w ust. 1.

ROZDZIAŁ V. POZOSTAŁE INFORMACJE

 1. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcom.

Wobec czynności lub zaniechań czynności Zamawiającego w toku prowadzonego postępowania Wykonawca, którego interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub mógł
doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przepisów ustawy Pzp może skorzystać ze
środków ochrony prawnej, które zostały szczegółowo uregulowane w Dziale VI ustawy Prawo Zamówień publicznych – Środki Ochrony Prawnej.


 1. Formalności po wyborze oferty.

  1. Wszystkie istotne warunki umowy przedstawione w załączniku nr 4 SIWZ pozostają
   w całym okresie jej trwania niezmienione.


  2. Osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisaniu umowy winny posiadać ze sobą
   dokumenty potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy, o ile umocowanie
   to nie będzie wynikać z dokumentów załączonych do przedłożonej oferty.


  3. W przypadku wyboru najkorzystniejszej oferty przedłożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielnie zamówienia, przed zawarciem umowy Zamawiający może zażądać umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.

 1. Integralną częścią niniejszej specyfikacji są załączniki:

Załącznik nr 1- Formularz ofertowy,

Załącznik nr 2 - Opis przedmiotu zamówienia,

Załącznik nr 3 - Zestawienie dokumentów wymaganych od Wykonawców biorących udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego,

Załącznik nr 4 - Wzór umowy,

Załącznik nr 5 - Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia,

Załącznik nr 6 - Lista podmiotów,

Załącznik nr 7 - Wykaz dostaw,

Załącznik nr 8 - Wykaz osób.


Miejscowość Zielona Góra, 28 marca 2014 roku

Zatwierdzam:


Stanisław Łobacz

(Kierownik Zamawiajacego)
WAG 291-5/2014 Załącznik Nr 1 do SIWZ
.............................. , dnia ..............

……………………….(pieczęć Wykonawcy)

FORMULARZ OFERTOWY

I. Dane dotyczące Wykonawcy:


 1. Zarejestrowana nazwa i adres Wykonawcy oraz pozostałe dane:

………………………………………………………………………………………......................................................................................................................................................

Województwo:…………………………

Powiat:…………………………………

NIP……………………………………..

REGON………………………………..

Nr telefonu……………………………. Nr faxu……………………………….

Nr rachunku bankowego, na który Zamawiający winien zwrócić wadium:

…………………………………………………………………………………………… 1. Informacje dotyczące przedłożonej oferty:

1. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z wymogami określonymi
w niniejszej SIWZ, w tym również z wymogami określonymi
w załączniku nr 4 do SIWZ,
w cenie:

brutto:.....................................,słownie:………………….…….. w tym …......% VAT,netto:…………………, zgodnie z poniższym zestawieniem:

L.p.

Oferowana dostawa

Wartość netto

Wartość brutto

1.

- 2 napędy LT06 do biblioteki taśmowej HP MSL 4048,

- 4 taśmy czyszczące,

- 2 kable FC typu OM3 o długości 5moraz usługi dodatkowe wymagane w SIWZ2.

Oprogramowanie HP Data Protector (licencje na dwa napędy LT06)3.

Przełącznik sieci SAN4.

Oprogramowanie do zarządzania siecią SANSUMA
W cenie oferty wliczona jest dostawa:

  1. wszystkich elementów w zakresie modernizacji posiadanej biblioteki tasmowej, w tym dostawa dwóch napędów LTO-06 model:……………………, producent ……………………………….

  2. przełącznika sieci SAN model:………………, producent……………………………
   o parametrach zgodnych z załącznikiem nr 1 do formularza ofertowego.


 1. Ceny określone powyżej obejmują wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem
  zamówienia. Ceny obejmują również koszty transportu, ewentualnych delegacji oraz pozostałych kosztów niezbędnych do wykonania zamówienia.


 2. Oferujemy*:

 1. miesięczny okres gwarancji na wszytkie elementy oraz oprogramowanie dostarczone
  w ramach modernizacji posiadanej biblioteki taśmowej (minimalny okres gwarancji wymagany w SIWZ to 24 miesiace);


 1. miesięczny okres gwarancji na zainstalowany przełącznika SAN taśmowej (minimalny okres gwarancji wymagany w SIWZ to 24 miesiace) oraz … miesięczny okres gwarancji na dostarczone oprogramowanie do zarządzania siecią SAN taśmowej (minimalny okres gwarancji wymagany w SIWZ to 12 miesięcy)

 1. Osobą upoważnioną do kontaktu podczas realizacji umowy będzie (należy wskazać imię
  i nazwisko osoby oraz telefon i email służbowy):


...............................................................................................................................

 1. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z treścią SIWZ oraz jej załącznikami oraz zdobyliśmy wszelkie niezbędne informacje potrzebne do przygotowania oferty. Do treści SIWZ oraz jej załączników nie wnosimy żadnych zastrzeżeń.

 2. Oświadczamy, że zamówienie wykonamy z udziałem podwykonawców w następującym zakresie** :

 1. ………………………………………………………………………………………

 2. ………………………………………………………………………………………

 3. ………………………………………………………………………………………

 1. W przypadku wyboru naszej oferty, zobowiązujemy się do zawarcia umowy na warunkach określonych we wzorze umowy, w miejscu i czasie wyznaczonym przez Zamawiającego.

 2. Oświadczamy, że jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres 60 dni od upływu ostatecznego terminu składania ofert.

 3. Oświadczamy, że spełniamy wymogi określone w art. 22 ust. 1 dotyczące:

 1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

 2. posiadania wiedzy i doświadczenia,

 3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

 4. sytuacji ekonomicznej i finansowej.


*w przypadku braku wypełnienia punktu 3 Zamawiający uznaje, iż Wykonawca oferuje minimalny okres gwarancji określony w SIWZ;

**w przypadku udziału podwykonawców proszę wskazać zakres zamówienia, który zostanie im powierzony. Brak uzupełnienia punktu 6 Zamawiający uznaje za samodzielną realizację przedmiotu zamówienia przez Wykonawcę, bez udziału podwykonawców.

.....................................................(podpis i pieczęć Wykonawcy)

Załącznik nr 1 do formularza ofertowego

Uwaga:

Załącznik nr 1 do formularza ofertowego stanowi integralną część treści oferty. W związku z tym, dokument ten nie podlega uzupełnieniu na mocy art. 26 ust. 3 ustawy Prawo Zamówień publicznych. Nie przedłożenie tego dokumentu w terminie wyznaczonym do składania ofert skutkuje odrzuceniem oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy Prawo Zamówień publicznych.

Oferujemy dostawę:


Przełącznik SAN o parametrach zgodnych z poniższym zestawieniem:


Wymagane minimalne parametry techniczne

Oferowane parametry lub potwierdzenie spełnienia poniższych wymogów

Rodzaj przełącznika (podać model, typ, producenta) 1. Przełącznik FC musi być wykonany w technologii FC minimum 16 Gb/s i zapewniać możliwość pracy portów FC z prędkościami 16, 8, 4, 2 Gb/s w zależności od rodzaju zastosowanych wkładek SFP.
 1. Przełącznik FC musi być wykonany w technologii FC minimum 16 Gb/s i zapewniać możliwość pracy portów FC z prędkościami 16, 8, 4, 2 Gb/s w zależności od rodzaju zastosowanych wkładek SFP.
 1. W przypadku obsadzenia portu FC za pomocą wkładki SFP 16Gb/s przełącznik musi umożliwiać pracę tego portu z prędkością 16, 8 lub 4 Gb/s, przy czym wybór prędkości musi być możliwy w trybie autonegocjacji.
 1. W przypadku obsadzenia portu FC za pomocą wkładki SFP 8Gb/s przełącznik musi umożliwiać pracę tego portu z prędkością 8, 4 lub 2 Gb/s, przy czym wybór prędkości musi być możliwy w trybie autonegocjacji.
 1. Przełącznik FC musi być wyposażony, w co najmniej 48 aktywnych portów FC obsadzonych wkładkami Short-Wave SFP 16Gb/s.
 1. Wszystkie zaoferowane porty przełącznika FC muszą umożliwiać działanie bez tzw. oversubskrypcji, gdzie wszystkie porty w maksymalnie rozbudowanej konfiguracji przełącznika mogą pracować równocześnie z pełną prędkością 8Gb/s lub 16Gb/s w zależności do zastosowanych wkładek FC.
 1. Całkowita przepustowość przełącznika FC dostępna dla maksymalnie rozbudowanej konfiguracji wyposażonej we wkładki 16Gb/s musi wynosić minimum 1536 Gb/s end-to-end full duplex.
 1. Oczekiwana wartość opóźnienia przy przesyłaniu ramek FC między dowolnymi portami przełącznika nie może być większa niż 1,2µs.
 1. Rodzaj obsługiwanych portów, co najmniej: E, D oraz F.
 1. Przełącznik FC musi mieć wysokość maksymalnie 1 RU (jednostka wysokości szafy montażowej) i szerokość 19” oraz zapewniać techniczną możliwość montażu w szafie 19”.
 1. Maksymalny dopuszczalny pobór mocy przełącznika FC wyposażonego w 48 wkładek SFP 16Gb/s to 110W.
 1. Maksymalna ilość ciepła wydzielanego przez przełącznik FC wyposażony w 48 wkładek SFP 16Gb/s to 380 BTU na godzinę.
 1. Przełącznik FC posiadać nadmiarowe zasilacze i wentylatory, których wymiana musi być możliwa w trybie „na gorąco” bez przerywania pracy przełącznika.
 1. Przełącznik FC musi mieć możliwość agregacji połączeń ISL między dwoma przełącznikami i tworzenia w ten sposób logicznych połączeń typu trunk o przepustowości minimum 128 Gb/s dla każdego logicznego połączenia. Load balancing ruchu między fizycznymi połączeniami ISL w ramach połączenia logicznego typu trunk musi być realizowany na poziomie pojedynczych ramek FC a połączenie logiczne musi zachowywać kolejność przesyłanych ramek.
 1. Przełącznik FC musi wspierać mechanizm balansowania ruchu, pomiędzy co najmniej 6 różnymi połączeniami o tym samym koszcie wewnątrz wielodomenowych sieci fabric, przy czym balansowanie ruchu musi odbywać się w oparciu o 3 parametry nagłówka ramki FC: DID, SID i OXID.
 1. Przełącznik FC musi zapewniać jednoczesną obsługę mechanizmów ISL Trunk oraz balansowania ruchu w oparciu o DID/SID/OXID. Jednoczesne wykorzystanie obu mechanizmów powinno zapewnić dla dowolnej pary komunikujących się urządzeń końcowych uzyskanie kanału komunikacyjnego o zaagregowanej przepustowości 768Gb/s half duplex.
 1. Przełącznik FC musi realizować sprzętową obsługę zoningu (przez tzw. układ ASIC) na podstawie portów i adresów WWN.
 1. Przełącznik FC musi mieć możliwość wymiany i aktywacji wersji firmware’u (zarówno na wersję wyższą, jak i na niższą) w czasie pracy urządzenia i bez zakłócenia przesyłanego ruchu FC.
 1. Przełącznik FC musi wspierać następujące mechanizmy zwiększające poziom bezpieczeństwa:

  1. mechanizm szyfrowania i kompresji wybranych połączeń ISL wspierany, na co najmniej 2 portach przełącznika FC. Symetryczny klucz szyfrujący nie może być krótszy niż 256-bitów
  1. mechanizm tzw. Fabric Binding, który umożliwia zdefiniowanie listy kontroli dostępu regulującej prawa przełączników FC do uczestnictwa w sieci fabric
  1. uwierzytelnianie (autentykacja) przełączników w sieci Fabric za pomocą protokołów DH-CHAP i FCAP  1. uwierzytelnianie (autentykacja) urządzeń końcowych w sieci Fabric za pomocą protokołu DH-CHAP
  1. szyfrowanie połączenia z konsolą administracyjną. Wsparcie dla SSHv2.
  1. definiowanie wielu kont administratorów z możliwością ograniczenia ich uprawnień za pomocą mechanizmu tzw. RBAC (Role Based Access Control)
  1. definiowane kont administratorów w środowisku RADIUS i LDAP
  1. szyfrowanie komunikacji narzędzi administracyjnych za pomocą SSL/HTTPS
  1. obsługa SNMP v1 oraz v3
  1. IP Filter dla portu administracyjnego przełącznika
  1. wgrywanie nowych wersji firmware przełącznika FC z wykorzystaniem bezpiecznych protokołów SCP oraz SFTP
  1. wykonywanie kopii bezpieczeństwa konfiguracji przełącznika FC z wykorzystaniem bezpiecznych protokołów SCP oraz SFTP
Przełącznik FC musi mieć możliwość konfiguracji przez:

 • polecenia tekstowe w interfejsie znakowym konsoli terminala
 • przeglądarkę internetową z interfejsem graficznym oraz dedykowane oprogramowanie
 1. Przełącznik FC musi być wyposażony w następujące narzędzia diagnostyczne i mechanizmy obsługi ruchu FC:

 • logowanie zdarzeń poprzez mechanizm „syslog”,
 • monitoring wydajności end-to-end umożliwiający pomiar przepustowości między wybranymi parami komunikujących się urządzeń
 • monitorowanie połączeń fizycznych i połączeń typu „trunk”
 • ciągłe monitorowanie parametrów pracy przełącznika, portów, wkładek SFP i sieci fabric z automatycznym powiadamianiem administratora w przypadku przekroczenia zdefiniowanych wartości granicznych. Powiadamianie administrator musi być możliwe za pomocą wysyłania wiadomości e-mail. Dostarczenie licencji aktywującej tę funkcjonalność nie jest wymagane
 • port diagnostyczny tzw. D_port. Port diagnostyczny musi umożliwiać wykonanie testów sprawdzających komunikację portu przełącznika z wkładką SFP, połączenie optyczne pomiędzy dwoma przełącznikami oraz pomiar opóźnienia i odległości między przełącznikami z dokładnością do 5m dla wkładek SFP 16Gbps. Testy wykonywane przez port diagnostyczny nie mogą wpływać w żaden sposób na działanie pozostałych portów przełącznika i całej sieci fabric


 • FCping
 • FC traceroute
 • kopiowanie danych wymienianych pomiędzy dwoma wybranymi portami na inny wybrany port przełącznika
 1. Przełącznik FC musi zapewnić możliwość jego zarządzania przez zintegrowany port Ethernet, RS232 oraz inband IP-over-FC.
 1. Przełącznik FC musi zapewniać wsparcie dla standardu zarządzającego SMI-S.
 1. W przełączniku FC musi istnieć możliwość wydzielenia logicznych, izolowanych od siebie przełączników. Każdy z logicznych przełączników musi mieć własny Domain ID, własne usługi fabric (tzw. fabric services), niezależną bazę zoningu oraz możliwość przypisania dedykowanego administratora.
 1. Musi istnieć możliwość połączenia wybranych logicznych przełączników wydzielonych w różnych fizycznych przełącznikach FC za pomocą dedykowanych połączeń ISL. Połączone w ten sposób przełączniki muszą tworzyć pojedynczą sieć fabric.
 1. Przełącznik FC musi realizować kategoryzację ruchu między parami urządzeń (initiator - target) oraz przydzielenie takich par urządzeń do kategorii o wysokim, średnim lub niskim priorytecie. Konfiguracja przydziału do różnych klas priorytetów musi się odbywać za pomocą standardowych narzędzi do konfiguracji zoningu.
 1. Przełącznik FC musi realizować kategoryzację ruchu na podstawie wartości parametru CS_CTL w nagłówku ramki FC oraz odpowiednie przydzielenie ramki do kategorii o wysokim, średnim lub niskim priorytecie.
 1. Przełącznik FC musi umożliwiać wprowadzenie ograniczenia prędkości dla danych wchodzących dla dowolnego portu lub portów. Musi być możliwość określenia wartości limitu przepustowości danych wchodzących niższej niż wynegocjowana prędkość portu.
 1. Wsparcie dla N_Port ID Virtualization (NPIV). Obsługa, co najmniej 255 wirtualnych urządzeń na pojedynczym porcie przełącznika.
 1. Przełącznik musi być wyposażony w mechanizm sprzętowego generatora ruchu umożliwiającego symulowanie komunikacji w wielodomenowych sieciach SAN bez konieczności angażowania fizycznych urządzeń takich jak serwery lub macierze dyskowe.
 1. Przełącznik musi być wyposażony w mechanizm umożliwiający kopiowanie pierwszych 64 bajtów ramek dla wybranych przepływów danych do pamięci lokalnej przełącznika w celu dalszej analizy.Podpis Wykonawcy................................................................

WAG 291-5/2014 Załącznik Nr 2 do SIWZ

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:I.

 1. Dostawa i instalacja dodatkowych napędów do biblioteki HP MSL4048 wraz z niezbędnymi licencjami

Zamawiający posiada bibliotekę HP MSL4048 wraz z systemem wykonywania kopii HP DataProtector, w której zainstalowane są dwa napędy LTO-5. Wymaga się dostarczenia rozbudowy powyższej biblioteki o elementy wyspecyfikowane poniżej:

 1. dwa napędy LTO-6 z interfejsem FC,

 2. 4 taśmy czyszczące

 3. komplet etykiet (z kodami paskowymi)

 4. 2 kable FC typu OM3 o długości 5m

 5. rozbudowę oprogramowania HP Data Protector o licencje na dodatkowe 2 napędy.
 1. Usługi instalacji napędów oraz rekonfiguracja systemu wykonywania kopii bezpieczeństwa

 1. Instalacja sprzętu.

  • Instalacja napędów w bibliotece taśmowej.

  • Podłączenie napędów do sieci SAN.

 1. Rekonfiguracja sieci SAN.

  • Konfiguracja stref uwzględniających nowe napędy na przełącznikach sieci SAN.

 1. Rekonfiguracja systemu wykonywania kopii bezpieczeństwa.

  • Wygenerowanie i instalacja licencji.

  • Konfiguracja oprogramowania HP Data Protector.

  • Rekonfiguracja polis z uwzględnieniem nowych napędów taśmowych.

 1. Przygotowanie dokumentacji powykonawczej, która będzie zawierać:

  • Zestawienie stosowanej nomenklatury.

  • Rysunki logicznej struktury systemu wykonywania kopii zapasowych.

  • Zestawienie konfiguracji systemu wykonywania kopii bezpieczeństwa.

 1. Gwarancja i wsparcie serwisowe

Gwarancja minimum 24 miesiące. Dla wszystkich zamawianych elementów wymagane jest wsparcie serwisowe o następujących cechach:

 1. wsparcie serwisowe świadczone w miejscu instalacji przez 2 lata

 2. wsparcie obejmuje:

 • sprzęt

 • oprogramowanie wbudowane i oprogramowanie narzędziowe zainstalowane na sprzęcie lub niezbędne do jego poprawnego funkcjonowania

 1. okno czasowe zgłaszania incydentów dotyczących sprzętu - 24 godziny na dobę, przez 7 dni w tygodniu,

 2. obsługa zgłoszeń w języku polskim;

 3. czas reakcji na incydenty dotyczące sprzętu – 4 godziny,

 4. gwarantowany czas naprawy sprzętu: 24 godziny od momentu zgłoszenia,

 5. jeżeli usunięcie awarii sprzętu wymaga wymiany nośnika danych (dysk twardy) Zamawiający wymaga pozostawienia uszkodzonego nośnika;

 6. okno czasowe zgłaszania incydentów dotyczących oprogramowania - 24 godziny na dobę, przez 7 dni w tygodniu,

 7. czas reakcji na incydenty dotyczące oprogramowania – 2 godziny,

 8. powołanie opiekuna po stronie Wykonawcy, którego zadaniem będzie koordynacja prac świadczonych na rzecz Zamawiającego,

 9. dostęp do poprawek i nowych wersji oprogramowania objętego kontraktem serwisowym,

 10. dostęp wyznaczonych osób Zamawiającego do baz wiedzy, zarówno producenta sprzętu, jak i oprogramowania,

 11. utrzymywanie dokumentu (plan obsługi serwisowej) zawierającego:

  • opis systemu objętego serwisem

  • specyfikację zobowiązań serwisowych

  • harmonogram planowanych prac serwisowych

  • listę zgłoszeń serwisowych

 1. 2 razy w roku planowanie prac serwisowych obejmujące:

 1. 2 razy w roku dostarczanie pisemnych rekomendacji odnośnie instalacji nowych wersji oprogramowania wbudowanego (mikrokody) i sterowników urządzeń (device driver);

 2. 2 razy w roku dostarczanie pisemnych rekomendacji odnośnie instalacji poprawek do oprogramowania objętego serwisem

 3. 2 razy w roku przegląd techniczny urządzenia obejmujący:

  • weryfikację poprawności funkcjonowania sprzętu;

  • instalację rekomendowanych nowych wersji mikrokodów i sterowników urządzeń;

  • instalację rekomendowanych poprawek do systemu operacyjnego i oprogramowania narzędziowego

 1. serwis urządzeń musi być realizowany przez producenta lub autoryzowanego partnera serwisowego producenta – wymagane dołączenie do oferty oświadczenia podmiotu realizującego serwis lub producenta sprzętu o spełnieniu tego warunku


Ze względu na posiadane wsparcie serwisowe w przypadku wszystkich dostarczanych elementów/rozbudowy wymaga się dostarczenia oświadczenia poświadczonego przez producenta dostarczanych urządzeń jak również producenta posiadanych urządzeń, iż rozbudowa w żaden sposób nie naruszy posiadanej gwarancji oraz nie ograniczy świadczeń z tytułu umowy serwisowej.
II.

 1. Dostawa i instalacja przełącznika sieci SAN o następujących minimalnych parametrach technicznych:

 1. Przełącznik FC musi być wykonany w technologii FC minimum 16 Gb/s i zapewniać możliwość pracy portów FC z prędkościami 16, 8, 4, 2 Gb/s w zależności od rodzaju zastosowanych wkładek SFP.

 2. W przypadku obsadzenia portu FC za pomocą wkładki SFP 16Gb/s przełącznik musi umożliwiać pracę tego portu z prędkością 16, 8 lub 4 Gb/s, przy czym wybór prędkości musi być możliwy w trybie autonegocjacji.

 3. W przypadku obsadzenia portu FC za pomocą wkładki SFP 8Gb/s przełącznik musi umożliwiać pracę tego portu z prędkością 8, 4 lub 2 Gb/s, przy czym wybór prędkości musi być możliwy w trybie autonegocjacji.

 4. Przełącznik FC musi być wyposażony, w co najmniej 48 aktywnych portów FC obsadzonych wkładkami Short-Wave SFP 16Gb/s.

 5. Wszystkie zaoferowane porty przełącznika FC muszą umożliwiać działanie bez tzw. oversubskrypcji, gdzie wszystkie porty w maksymalnie rozbudowanej konfiguracji przełącznika mogą pracować równocześnie z pełną prędkością 8Gb/s lub 16Gb/s w zależności do zastosowanych wkładek FC.

 6. Całkowita przepustowość przełącznika FC dostępna dla maksymalnie rozbudowanej konfiguracji wyposażonej we wkładki 16Gb/s musi wynosić minimum 1536 Gb/s end-to-end full duplex.

 7. Oczekiwana wartość opóźnienia przy przesyłaniu ramek FC między dowolnymi portami przełącznika nie może być większa niż 1,2µs.

 8. Rodzaj obsługiwanych portów, co najmniej: E, D oraz F.

 9. Przełącznik FC musi mieć wysokość maksymalnie 1 RU (jednostka wysokości szafy montażowej) i szerokość 19” oraz zapewniać techniczną możliwość montażu w szafie 19”.

 10. Maksymalny dopuszczalny pobór mocy przełącznika FC wyposażonego w 48 wkładek SFP 16Gb/s to 110W.

 11. Maksymalna ilość ciepła wydzielanego przez przełącznik FC wyposażony w 48 wkładek SFP 16Gb/s to 380 BTU na godzinę.

 12. Przełącznik FC posiadać nadmiarowe zasilacze i wentylatory, których wymiana musi być możliwa w trybie „na gorąco” bez przerywania pracy przełącznika.

 13. Przełącznik FC musi mieć możliwość agregacji połączeń ISL między dwoma przełącznikami i tworzenia w ten sposób logicznych połączeń typu trunk o przepustowości minimum 128 Gb/s dla każdego logicznego połączenia. Load balancing ruchu między fizycznymi połączeniami ISL w ramach połączenia logicznego typu trunk musi być realizowany na poziomie pojedynczych ramek FC a połączenie logiczne musi zachowywać kolejność przesyłanych ramek.

 14. Przełącznik FC musi wspierać mechanizm balansowania ruchu, pomiędzy co najmniej 6 różnymi połączeniami o tym samym koszcie wewnątrz wielodomenowych sieci fabric, przy czym balansowanie ruchu musi odbywać się w oparciu o 3 parametry nagłówka ramki FC: DID, SID i OXID.

 15. Przełącznik FC musi zapewniać jednoczesną obsługę mechanizmów ISL Trunk oraz balansowania ruchu w oparciu o DID/SID/OXID. Jednoczesne wykorzystanie obu mechanizmów powinno zapewnić dla dowolnej pary komunikujących się urządzeń końcowych uzyskanie kanału komunikacyjnego o zaagregowanej przepustowości 768Gb/s half duplex.

 16. Przełącznik FC musi realizować sprzętową obsługę zoningu (przez tzw. układ ASIC) na podstawie portów i adresów WWN.

 17. Przełącznik FC musi mieć możliwość wymiany i aktywacji wersji firmware’u (zarówno na wersję wyższą, jak i na niższą) w czasie pracy urządzenia i bez zakłócenia przesyłanego ruchu FC.

 18. Przełącznik FC musi wspierać następujące mechanizmy zwiększające poziom bezpieczeństwa:

  • mechanizm szyfrowania i kompresji wybranych połączeń ISL wspierany, na co najmniej 2 portach przełącznika FC. Symetryczny klucz szyfrujący nie może być krótszy niż 256-bitów

  • mechanizm tzw. Fabric Binding, który umożliwia zdefiniowanie listy kontroli dostępu regulującej prawa przełączników FC do uczestnictwa w sieci fabric

  • uwierzytelnianie (autentykacja) przełączników w sieci Fabric za pomocą protokołów DH-CHAP i FCAP

  • uwierzytelnianie (autentykacja) urządzeń końcowych w sieci Fabric za pomocą protokołu DH-CHAP

  • szyfrowanie połączenia z konsolą administracyjną. Wsparcie dla SSHv2.

  • definiowanie wielu kont administratorów z możliwością ograniczenia ich uprawnień za pomocą mechanizmu tzw. RBAC (Role Based Access Control)

  • definiowane kont administratorów w środowisku RADIUS i LDAP

  • szyfrowanie komunikacji narzędzi administracyjnych za pomocą SSL/HTTPS

  • obsługa SNMP v1 oraz v3

  • IP Filter dla portu administracyjnego przełącznika

  • wgrywanie nowych wersji firmware przełącznika FC z wykorzystaniem bezpiecznych protokołów SCP oraz SFTP

  • wykonywanie kopii bezpieczeństwa konfiguracji przełącznika FC z wykorzystaniem bezpiecznych protokołów SCP oraz SFTP

 1. Przełącznik FC musi mieć możliwość konfiguracji przez:

 • polecenia tekstowe w interfejsie znakowym konsoli terminala

 • przeglądarkę internetową z interfejsem graficznym oraz dedykowane oprogramowanie.

 1. Przełącznik FC musi być wyposażony w następujące narzędzia diagnostyczne i mechanizmy obsługi ruchu FC:

 • logowanie zdarzeń poprzez mechanizm „syslog”,

 • monitoring wydajności end-to-end umożliwiający pomiar przepustowości między wybranymi parami komunikujących się urządzeń

 • monitorowanie połączeń fizycznych i połączeń typu „trunk”

 • ciągłe monitorowanie parametrów pracy przełącznika, portów, wkładek SFP i sieci fabric z automatycznym powiadamianiem administratora w przypadku przekroczenia zdefiniowanych wartości granicznych. Powiadamianie administrator musi być możliwe za pomocą wysyłania wiadomości e-mail. Dostarczenie licencji aktywującej tę funkcjonalność nie jest wymagane

 • port diagnostyczny tzw. D_port. Port diagnostyczny musi umożliwiać wykonanie testów sprawdzających komunikację portu przełącznika z wkładką SFP, połączenie optyczne pomiędzy dwoma przełącznikami oraz pomiar opóźnienia i odległości między przełącznikami z dokładnością do 5m dla wkładek SFP 16Gbps. Testy wykonywane przez port diagnostyczny nie mogą wpływać w żaden sposób na działanie pozostałych portów przełącznika i całej sieci fabric

 • FCping

 • FC traceroute

 • kopiowanie danych wymienianych pomiędzy dwoma wybranymi portami na inny wybrany port przełącznika

 1. Przełącznik FC musi zapewnić możliwość jego zarządzania przez zintegrowany port Ethernet, RS232 oraz inband IP-over-FC.

 2. Przełącznik FC musi zapewniać wsparcie dla standardu zarządzającego SMI-S.

 3. W przełączniku FC musi istnieć możliwość wydzielenia logicznych, izolowanych od siebie przełączników. Każdy z logicznych przełączników musi mieć własny Domain ID, własne usługi fabric (tzw. fabric services), niezależną bazę zoningu oraz możliwość przypisania dedykowanego administratora.

 4. Musi istnieć możliwość połączenia wybranych logicznych przełączników wydzielonych
  w różnych fizycznych przełącznikach FC za pomocą dedykowanych połączeń ISL.
  Połączone w ten sposób przełączniki muszą tworzyć pojedynczą sieć fabric.

 5. Przełącznik FC musi realizować kategoryzację ruchu między parami urządzeń (initiator - target) oraz przydzielenie takich par urządzeń do kategorii o wysokim, średnim lub niskim priorytecie. Konfiguracja przydziału do różnych klas priorytetów musi się odbywać za pomocą standardowych narzędzi do konfiguracji zoningu.

 6. Przełącznik FC musi realizować kategoryzację ruchu na podstawie wartości parametru CS_CTL w nagłówku ramki FC oraz odpowiednie przydzielenie ramki do kategorii o wysokim, średnim lub niskim priorytecie.

 7. Przełącznik FC musi umożliwiać wprowadzenie ograniczenia prędkości dla danych wchodzących dla dowolnego portu lub portów. Musi być możliwość określenia wartości limitu przepustowości danych wchodzących niższej niż wynegocjowana prędkość portu.

 8. Wsparcie dla N_Port ID Virtualization (NPIV). Obsługa, co najmniej 255 wirtualnych urządzeń na pojedynczym porcie przełącznika.

 9. Przełącznik musi być wyposażony w mechanizm sprzętowego generatora ruchu umożliwiającego symulowanie komunikacji w wielodomenowych sieciach SAN bez konieczności angażowania fizycznych urządzeń takich jak serwery lub macierze dyskowe.

 10. Przełącznik musi być wyposażony w mechanizm umożliwiający kopiowanie pierwszych 64 bajtów ramek dla wybranych przepływów danych do pamięci lokalnej przełącznika w celu dalszej analizy.
 1. Usługi związane z instalacją przełącznika SAN w środowisku Zamawiającego:

 1. Inwentaryzacja stanu obecnego:

    • Zestawienie aktualnie stosowanej nomenklatury

    • Rysunki połączeń logicznych istniejących urządzeń

    • Zestawienie nazewnictwa poszczególnych istniejących urządzeń, stref

    • Definicje poszczególnych stref

    • Rysunki połączeń fizycznych ze wskazaniem odpowiednich portów w odpowiednich urządzeniach

    • Tabelaryczne zestawienie oznaczeń połączeń fizycznych

    • Tabelaryczne zestawienie połączeń ze wskazaniem identyfikatorów WWN odpowiednich portów

    • Tabelaryczne zestawienie parametrów konfiguracyjnych stosowanych przełączników

    • Zestawienie wersji oprogramowania wbudowanego przełączników FC

    • Zestawienie oznaczeń połączeń fizycznych

  1. Przygotowanie projektu technicznego rekonfiguracji:

    • Zestawienie stosowanej nomenklatury

    • Rysunki połączeń logicznych objętych urządzeń z uwzględnieniem istniejących urządzeń i zaznaczeniem koniecznych zmian/przepięć

    • Propozycję nazewnictwa poszczególnych urządzeń, stref

    • Definicje poszczególnych stref

    • Rysunki połączeń fizycznych ze wskazaniem odpowiednich portów w odpowiednich urządzeniach (z uwzględnieniem istniejących połączeń) i z oznaczeniem koniecznych zmian/przepięć

    • Propozycję oznaczeń połączeń fizycznych

    • Zestawienie wymagań odnośnie wersji oprogramowania wbudowanego przełączników FC

    • Zestawienie wymagań odnośnie konfiguracji urządzeń podłączanych do sieci SAN

  1. Instalacja przełącznika SAN oraz podłączenie urządzeń zgodne z projektem.

  2. Przygotowanie dokumentacji powykonawczej

    • Zestawienie stosowanej nomenklatury

    • Rysunki połączeń logicznych objętych urządzeń

    • Tabelaryczne zestawienie nazewnictwa poszczególnych urządzeń, stref (o ile ma to zastosowanie)

    • Definicje poszczególnych stref (o ile ma to zastosowanie)

    • Rysunki połączeń fizycznych ze wskazaniem odpowiednich portów w odpowiednich urządzeniach

    • Tabelaryczne zestawienie oznaczeń połączeń fizycznych

    • Tabelaryczne zestawienie połączeń ze wskazaniem identyfikatorów WWN odpowiednich portów

    • Tabelaryczne zestawienie parametrów konfiguracyjnych stosowanych przełączników

    • Zestawienie wersji oprogramowania wbudowanego przełączników FC

    • Zestawienie wymagań odnośnie konfiguracji urządzeń podłączanych do sieci SAN

  1. Szkolenia - w ramach realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca zapewni dla dwóch pracowników Zamawiającego minimum 5 dniowe szkolenie w autoryzowanym ośrodku szkoleniowym z zakresu konfiguracji oferowanego przełącznika SAN oraz oferowanego oprogramowania do konfiguracji monitorowania. Koszty przejazdu, zakwaterowania i wyżywienia pokrywa Zamawiający.
 1. Gwarancja i wsparcie serwisowe:

Gwarancja minimum 24 miesiące. Wraz z dostawą przełącznika niezbędne jest świadczenie usług wsparcia serwisowego na następującym poziomie:

 1. Wsparcie serwisowe świadczone w miejscu instalacji przez 2 lata

 2. Wsparcie obejmuje;

  • Sprzęt

  • Oprogramowanie wbudowane i oprogramowanie narzędziowe zainstalowane na sprzęcie lub niezbędne do jego poprawnego funkcjonowania

 1. Okno czasowe zgłaszania incydentów dotyczących sprzętu - 24 godziny na dobę, przez 7 dni w tygodniu,

 2. Obsługa zgłoszeń w języku polskim;

 3. Czas reakcji na incydenty dotyczące sprzętu – 4 godziny,

 4. Gwarantowany czas naprawy sprzętu: 24 godziny od momentu zgłoszenia,

 5. Jeżeli usunięcie awarii sprzętu wymaga wymiany nośnika danych (dysk twardy) Zamawiający wymaga pozostawienia uszkodzonego nośnika;

 6. Okno czasowe zgłaszania incydentów dotyczących oprogramowania - 24 godziny na dobę, przez 7 dni w tygodniu,

 7. Czas reakcji na incydenty dotyczące oprogramowania – 2 godziny

 8. Powołanie opiekuna po stronie Wykonawcy, którego zadaniem będzie koordynacja prac świadczonych na rzecz Zamawiającego

 9. Dostęp do poprawek i nowych wersji oprogramowania objętego kontraktem serwisowym

 10. Dostęp wyznaczonych osób Zamawiającego do baz wiedzy, zarówno producenta sprzętu, jak i oprogramowania,

 11. Utrzymywanie dokumentu (plan obsługi serwisowej) zawierającego:

  • Opis systemu objętego serwisem

  • Specyfikację zobowiązań serwisowych

  • Harmonogram planowanych prac serwisowych

  • Listę zgłoszeń serwisowych

 1. 2 razy w roku planowanie prac serwisowych obejmujące:

  • Analizę zgłoszeń serwisowych

  • Planowanie prac serwisowych

  • Przedstawienie uaktualnionego planu obsługi serwisowej

 1. 2 razy w roku dostarczanie pisemnych rekomendacji odnośnie instalacji nowych wersji oprogramowania wbudowanego (mikrokody) i sterowników urządzeń (device driver);

 2. 2 razy w roku dostarczanie pisemnych rekomendacji odnośnie instalacji  poprawek do oprogramowania objętego serwisem

 3. 2 razy w roku przegląd techniczny urządzenia obejmujący:

  • Weryfikację poprawności funkcjonowania sprzętu;

  • Instalację rekomendowanych nowych wersji mikrokodów i sterowników urządzeń;

  • Instalację rekomendowanych poprawek do systemu operacyjnego i oprogramowania narzędziowego.
 1. Dostawa, instalacja i wdrożenie w środowisku Zamawiającego oprogramowania do zarządzania siecią SAN.

Dostarczone oprogramowanie musi umożliwiać konfigurację i monitoring wielu przełączników w wielu sieciach fabric (minimum 5). Oprogramowanie musi być wyposażone w graficzny interfejs użytkownika, o co najmniej następujących funkcjonalnościach:

 1. wyświetlanie stanu poszczególnych portów i modułów

 2. wizualizacja fizycznych połączeń miedzy urządzeniami z podaniem informacji o łączach (stan, prędkość, typ) między nimi

 3. możliwość włączenia graficznej wizualizacji poziomu wykorzystania poszczególnych połączeń FC. Wizualizacja poziomu wykorzystania połączeń musi być nakładana na topologię połączeń sieci SAN

 4. wizualizacja statystyk poszczególnych portów i modułów

 5. gromadzenie i wizualizacja historycznych danych o wydajności sieci na poziomie pojedynczego portu przez okres dłuższy niż 48h

 6. definiowanie progów dla monitora wydajności przekroczenie, których powinno wywoływać wysłanie emaila z odpowiednim powiadomieniem administratora

 7. wbudowane repozytorium przechowujące różne wersje firmware’u

 8. sekwencyjne wgrywanie aktualizacji firmware’u z wbudowanego repozytorium do wielu przełączników jednocześnie po jednokrotnym zainicjowaniu z konsoli zarządzającej

 9. wbudowane narzędzie wspomagania operacji łączenia dwóch sieci fabric (narzędzie musi porównywać parametry FC, bazy zoningu itp. i wskazywać wszystkie niezgodności uniemożliwiające połączenie obu sieci w jeden fabric)

 10. automatyczne przesyłanie informacji do serwisu w przypadku wystąpienia problemów z przełącznikami tzw. call home. Funkcja musi obsługiwać komunikację zarówno za pomocą modemu, jak i przesyłania wiadomości email

 11. wbudowane narzędzie do zarządzania zoningiem w wielu sieciach fabric. Narzędzie do zarządzania zoningiem powinno umożliwiać przechowywanie w bazie danych wielu różnych konfiguracji zoningu oraz ich edycję w trybie offline z możliwością analizy wpływu wprowadzanych zmian

 12. zestaw narzędzi diagnostycznych w postaci tzw. kreatorów:

   • kreator analizy połączeń urządzeń końcowych, który musi sprawdzać: status portu urządzenia, status portu przełącznika, konfigurację zoningu, politykę ACL, konfigurację zon LSAN, czy urządzenie przesunięto do nowej fabryki, segmentację fabryki

   • kreator współdzielenia urządzeń, który powinien sprawdzać czy dwie fabryki są poprawnie skonfigurowane, aby urządzenia do nich podłączone mogły komunikować się za pomocą mechanizmów routingu FC

   • kreator trace route, który powinien umożliwiać sprawdzenie ścieżki połączeń od wybranego portu źródłowego przełącznika lokalnego do portu docelowego na innym przełączniku

 1. forwardowanie zdarzeń syslog

 2. rejestracja nadsyłanych trap’ów SNMP i ich forwardowanie

 3. automatyczne wykonywanie kopii zapasowych konfiguracji przełączników z wybranych sieci fabric zgodnie z zadanymi parametrami czasowymi

 4. moduł typu plugin instalowany z poziomu konsoli zarządzającej Network Advisor w Microsoft System Center Operations Manager (SCOM), dzięki któremu wewnątrz Microsoft SCOM dostępne są szczegóły dotyczące monitorowanych sieci fabric, szczegóły konfiguracji przełączników, statystyki oraz zdarzenia typu call home

 5. moduł typu plugin instalowany z poziomu konsoli zarządzającej Network Advisor w VMware vCenter, dzięki któremu widoczne są informację o LUNach, z których korzystają poszczególne maszyny wirtualne, możliwe jest proaktywne monitorowanie portów, dostępne są statystyki wydajności SAN, możliwe jest odbieranie zdarzeń z sieci SAN

Wraz z dostawą oprogramowania należy zapewnić, dla dwóch pracowników Zamawiającego, minimum 5 dniowe certyfikowane szkolenie w autoryzowanym ośrodku szkoleniowym z zakresu oferowanego przełącznika SAN oraz oferowanego oprogramowania do konfiguracji i monitorowania. Koszty przejazdu, zakwaterowania i wyżywienia pokrywa Zamawiający.

Szkolenie swoim zakresem musi obejmować co najmniej zagadnienia: 1. Fibre Channel - podstawy:

 • World Wide Name (WWN)

 • Node’y, Porty i Linki

 • Pętla prywatna i publiczna

 • Topologia przełączanego Fabric-u

 • Porównanie topologii

 • Typy portów Fibre Channel

 • Architektura Fibre Channel– Warstwy funkcyjne

 • FC-0 — Warstwa fizyczna

 • FC-1 Warstwa kodując i proces kodowania

 • FC-2 - warstwa sygnalizacyjna protokołu

 • Terminologia w sieciach Fibre Channel

 • Struktura ramki i nagłówek

 • FC-3 - popularne usługi

 • FC-4 ULP - warstwa adaptacyjna dla protokołów warstw wyższych

 1. Zaawansowane koncepcje Fibre Channel:

 • Adresacja Fibre Channel

 • Loop ID i AL-PA pętli FC-AL

 • Adresacja publicznych portów NL

 • Konwersja Loop ID do ALPA

 • Ordered set-y i prymitywy

 • Kontrola przepływu

 • Zapis I/O FCP w klasie 2

 • Usługi linku

 • Sekwencja logowania N_Portu

 • Usługi w Fabric-u

 • Powiadomienia usługi Registered State Change

 • Usługa zoning-u w Fabric-u i członkowie stref

 • Wymuszanie respektowania ograniczeń stref

 • Granulacja stref

 • Strefy izolacji ruchu

 • Strefy QoS

 • Segmentacja Fabric-u

 1. Zarządzanie siecią SAN:

 • Koncepcje związane z zarządzaniem sieciami SAN

 • Strategia zarządzania siecią SAN

 • Zarządzanie wydajnością sieci

 • Oprogramowanie do zarządzania i konfiguracji

 • Opis podstawowych komponentów

Gwarancja na dostarczone oprogramowanie: minimum 12 miesięcy.
WAG 291-5/2014 Załącznik Nr 3 do SIWZ

Szczegółowe warunki udziału w postępowaniu orazzestawienie dokumentów wymaganych od Wykonawców biorących udział
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

Lp

Warunki udziału w postępowaniu/ dokumenty/oświadczenia potwierdzające ich spełnienie

Nie podleganie wykluczeniu na podstawie art.24 ustawy Pzp*oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust.1 ustawy- Załącznik nr 5 do SIWZaktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofertaktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu -wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofertaktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofertaktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofertlista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust.2 pkt 5, albo informacja, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej – Załącznik nr 6 do SIWZ

II. Spełnienie warunków udziału w postępowaniu

Dotyczący posiadania wiedzy i doświadczenia

8.

Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych głównych dostaw, w okresie 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, w tym:

a. przynajmniej jednego zamówienia obejmującego swoim zakresem rozbudowę biblioteki taśmowej wraz z oprogramowaniem do backupu o wartości co najmniej 100.000,00 zł wraz z podaniem wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz, których dostawy zostały wykonane oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie oraz

b. przynajmniej dwóch zamówień obejmujących swoim zakresem, dostawę i wdrożenie przełączników SAN o wartości minimum 250.000,00 zł każde wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz, których dostawy zostały wykonane oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie zgodnie z załącznikiem nr 7 do SIWZ

Dotyczący dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia

9.

Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia zawierający w szczególności:

  1. co najmniej jedną osobę posiadającą certyfikat techniczny HP Accredited Integration Specjalist HP Data Protector potwierdzający kompetencje we wdrażaniu rozwiązań HP Data Protector,

 1. co najmniej jedną osobę posiadającą certyfikat techniczny APS Accredited Platform Specialist HP StorageWorks MSL& Stand-alone tape Devices potwierdzający kompetencje we wdrażaniu bibliotek taśmowych HP,

 1. co najmniej jedną osobę posiadającą certyfikat techniczny producenta minimalnie na poziomie zaawansowanym, potwierdzający kompetencje we wdrażaniu i konfiguracji oferowanego przełącznika SAN

W wykazie stanowiącym Załącznik nr 8 do SIWZ należy podać informacje na temat kwalifikacji zawodowych wskazanych osób (posiadane certyfikaty- dokładne nazwy) oraz informację o podstawie do dysponowania tymi osobami.

Dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań Zamawiającego dotyczących przedmiotu zamówienia

10.

Wykonawca musi przedstawić dokument poświadczony przez producenta dostarczonych urządzeń oraz producenta obecnie wykorzystywanego przez Zamawiającego sprzętu, że prowadzona przez Wykonawcę rozbudowa nie doprowadzi do utraty bądź ograniczenia gwarancji oraz nie ograniczy wsparcia serwisowego dla posiadanej przez Zamawiającego infrastruktury sprzętowej i dla oprogramowania.

Pozostałe dokumenty

11.

jeżeli Wykonawca, wykazując spełnienie warunków, o których mowa w art.22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych polega na zasobach innych podmiotów, na zasadach określonych w art. 26 ust.2b w/w ustawy, zobligowany jest do przedstawienia pisemnego zobowiązania tych podmiotów do oddania do dyspozycji wykonawcy niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia


: system -> obj
obj -> ZałĄcznik nr 5 szczegóŁowy opis przedmiotu zamówienia
obj -> Gorzów Wlkp
obj -> Plan audytu na rok 2009
obj -> Dwudniowe maleństwo aż z Gostynia na salę operacyjną trafiło o dwudziestej, wyjechało z niej o północy
obj -> Akcja „GL” I nfz „Zdrowie na jesień
obj -> Cudze chwalicie, swego nie znacie Ponad sto milionów złotych ucieknie z naszego województwa do innych oddziałów Narodowego Funduszu Zdrowia. A to dlatego, że wolimy leczyć się w innych ośrodkach, choć takie same
obj -> Załącznik nr 1 do siwz so 272 11 2014
obj -> Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach nr 1/2013
obj -> Akcja „GL” I nfz zdrowie na jesień (IV) neonatologia
obj -> Oddział okulistyczny w Kostrzynie nad Odrą wyróżnia się nie tylko posiadanym sprzętem I jakością wykonywanych usług, ale też p


  1   2


©operacji.org 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna