Giżycko: roboty budowlane w zakresie remontu budynków koszarowych nr , 2, oraz nr 12 na terenie jednostki wojskowej nr 3797 w giżycku przy al. Maja 11 Numer ogłoszenia: 163547 2015; data zamieszczenia: 10. 11. 2015Pobieranie 66,21 Kb.
Data11.11.2017
Rozmiar66,21 Kb.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

www.24wog.wp.mil.pl., www.bip.mon.gov.pl,

Giżycko: ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE REMONTU BUDYNKÓW KOSZAROWYCH NR 1, 2, 3 ORAZ NR 12 NA TERENIE JEDNOSTKI WOJSKOWEJ NR 3797 W GIŻYCKU PRZY AL. 1 Maja 11
Numer ogłoszenia: 163547 - 2015; data zamieszczenia: 10.11.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
Nr postępowania: 113/2015

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

V

zamówienia publicznego
zawarcia umowy ramowej
ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: 24 Wojskowy Oddział Gospodarczy , ul. Nowowiejska 20, 11-500 Giżycko, woj. warmińsko-mazurskie, tel. 261 335 922, faks 261 335 641.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.24wog.wp.mil.pl.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: OBRONA.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIAII.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE REMONTU BUDYNKÓW KOSZAROWYCH NR 1, 2, 3 ORAZ NR 12 NA TERENIE JEDNOSTKI WOJSKOWEJ NR 3797 W GIŻYCKU PRZY AL. 1 Maja 11.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest: 342403 - Remont pomieszczeń budynków koszarowych nr 1, 2, 3 i 12 w kompleksie wojskowym 674 przy al. 1-go Maja 11, Giżycko. 1.Zakres Robót: 1.1.Budynek nr 1 JW. 3797: Budynek koszarowy, parter przeznaczony na klub żołnierski. Budynek podpiwniczony, dwupiętrowy z użytkowym poddaszem. Murowany z cegły pełnej, stropy niższej kondygnacji żelbetowe wyższej typu Kleina. Dach drewniany konstrukcji płatwiowo-kleszczowej pokryty dachówką ceramiczną. Obiekt wyposażony we wszystkie instalacje. 1.1.1. Roboty wewnętrzne w pomieszczeniach Kantyny zlokalizowanej na parterze ww budynku: 1.1.1.1.Rozebranie okładziny ściennej z glazury 1.1.1.2.Demontaż ze ściany drewnianych desek 1.1.1.3. Skucie posadzki z terakoty 1.1.1.4.Rozebranie drewnianych podłóg 1.1.1.5.Opalanie i zdzieranie farby olejnej z powierzchni ściany 1.1.1.6.Zamurowanie otworu drzwiowego 1.1.1.7.Uzupełnienie tynków cem.-wap. 1.1.1.8.Warstwy wyrównawcze pod posadzki 1.1.1.9.Izolacja cieplna i przeciwwilgociowa posadzki 1.1.1.10.Posadzki cementowe 1.1.1.11.Gładzie gipsowe na ścianach i sufitach 1.1.1.12.Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi ścian i sufitów 1.1.1.13. Wykonanie lamperii z farby olejnej 1.1.1.14.Wykonanie lamperii z tapety natryskowej wraz z lakierowaniem 1.1.1.15.Wykonanie na wysokość 2 m glazury na ścianach.-kolor płytek uzgodnić z inwestorem 1.1.1.16.Wykonanie posadzki z terakoty, terakota w pomieszczeniu konsumpcyjnym ułożona w dwóch kolorach, w karo-kolor uzgodnić z inwestorem 1.1.1.17.Opalanie farby olejnej z grzejników i rur 1.1.1.18.Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników i rur, kolor dobrać do lamperii. 1.1.1.19.Montaż kratek wentylacyjnych 1.1.1.20.Wymiana drzwi wewnętrznych jednoskrzydłowych kompletnych z ościeżnicą, klamką i zamkiem. 1.1.1.21.Wykonanie zabudowy kuchennej, lady bufetu i wieszaków, z płyty meblowej kolor do uzgodnienia z inwestorem. 1.1.1.22.Wymiana instalacji elektrycznej 1.1.1.23.Wykonanie pomiarów elektrycznych 1.1.1.24.Demontaż i montaż grzejników 1.1.1.25.Wymiana zaworów 1.1.1.26.Wymiana instalacji wod.-kan. 1.1.1.27.Wykonanie instalacji wentylacji 1.1.2. Roboty zewnętrzne 1.1.2.1.Montaż płotków przeciw śniegowych na połaci dachu, za pomocą wysięgnika samochodowego z koszem. Kolor płotka dobrać do koloru dachówki. 1.2. Budynek nr 2 w JW. 3797: Budynek koszarowy, podpiwniczony, dwupiętrowy z użytkowym poddaszem. Murowany z cegły pełnej, stropy piwnicy żelbetowy, stropy wyższych kondygnacji ceramiczne gęstożebrowe i drewniane. Dach konstrukcji drewnianej wieszarowej, pokryty dachówką ceramiczną. Obiekt wyposażony we wszystkie instalacje. 1.2.1. Roboty zewnętrzne 1.2.1.1.Montaż płotków przeciw śniegowych na połaci dachu, za pomocą wysięgnika samochodowego z koszem. Kolor płotka dobrać do koloru dachówki. 1.3.Budynek nr 12 w JW. 3797: Budynek warsztatowy, parterowy, murowany z cegły. Dach płaski gęsto żebrowy ceramiczny, pokryty dwiema warstwami papy, ściany działowe częściowo wykonane z betonu. Obiekt wyposażony w instalację elektryczną. 1.3.1. Roboty zewnętrzne 1.3.1.1.Rozebranie opaski betonowej wokół budynku 1.3.1.2.Rozebranie schodów betonowych wejściowych 1.3.1.3.Odkopanie istniejących fundamentów 1.3.1.4.Skucie tynków zewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej 1.3.1.5.Oczyszczenie ścian fundamentowych i wykonanie izolacji z dysperbitu 1.3.1.6.Rozebranie pokrycia dachu z dwóch warstw papy 1.3.1.7.Demontaż rynien i rur spustowych nie nadających się do użytku. 1.3.1.8.Demontaż obróbek blacharskich 1.3.1.9.Demontaż krat okiennych 1.3.1.10.Zamurowanie otworu drzwiowego 1.3.1.11.Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej 1.3.1.12. Przemurowanie komina z nowej cegły 1.3.1.13.Uzupełnienie tynków zewnętrznych 1.3.1.14.Gruntowanie ścian 1.3.1.15.Izolacja pionowa cieplna z płyt ze styropianu hydroizolacyjnego o parametrach nie gorszych niż: EPS 120, grubości 8cm, =0,036 WmK, nasiąkliwość wodą przy długotrwałym zanurzeniu WL(T)1 Klej na płyty styropianowe należy nakładać po obwodzie z dodatkowymi plackami wewnątrz płyty. 1.3.1.16.Izolacje pionowe ścian fundamentowych z folii kubełkowej z profilem kończącym 1.3.1.17.Wykonanie cokołu budynku tynkiem mozaikowym - system jednego producenta. 1.3.1.18.Zasypanie i zagęszczenie wykopów 1.3.1.19.Wykonanie podsypki piaskowej gr. 15 cm 1.3.1.20.Obsadzenie obrzeży betonowych na podsypce cem.-wap. 1.3.1.21.Wykonanie opaski z polbruku na podsypce cem.-wap 1.3.1.22.Wykonanie schodów z polbruku (wejście do budynku) 1.3.1.23.Montaż listwy cokołowej. 1.3.1.24.Przyklejenie płyt ze styropianu o parametrach nie gorszych niż: EPS 70, grubości 12cm, =0,038WmK. Klej na płyty styropianowe należy nakładać po obwodzie z dodatkowymi plackami wewnątrz płyty. 1.3.1.25.Wykonanie warstwy zbrojonej, poprzez naniesienie na styropian warstwy kleju i wtopienie siatki z włókna szklanego. Wyrównanie podłoża poprzez naniesienie warstwy kleju. 1.3.1.26.Wykonanie tynków cienkowarstwowych silikatowych 1,5 mm. 1.3.1.27.Wykonanie parapetów z blachy stalowej ocynkowanej 1.3.1.28.Montaż siatek w ramiakach z profili zamkniętych, o oczku 2,5 cm x 2,5 cm (otwierane, zabezpieczone kłódką) . 1.3.1.29.Montaż tablicy z numeracją budynku 1.3.1.30.Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe ze styropapy pozioma na wierzchu konstrukcji na zaprawie -płyta styropianowa o parametrach nie gorszych niż: gr 20 cm, EPS 100, 0,038 WmK laminowana, ułożona ze spadkami do końca okapu spadek min 3 procent 1.3.1.31.Pokrycie dachów papą termozgrzewalną dwuwarstwowe, papa podkładowa S4 gr. 4mm, warstwa wierzchnia S5gr. 5,2 mm zgrzewana. 1.3.1.32.Podstawa pod wentylator 1.3.1.33. Uzupełnienie betonowego okapu 1.3.1.34.Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy stalowej ocynkowanej 0,55 mm 1.3.1.35.Montaż rynien dachowych z gotowych elementów fi 15cm z blachy ocynkowanej. 1.3.1.36.Montaż rur spustowych z gotowych elementów fi 12cm z blachy ocynkowanej. 1.3.1.37.Wymiana instalacji elektrycznej i odgromowej 1.3.1.38.Wykonanie pomiarów elektrycznych 1.3.1.39.Wymiana instalacji c.o. 1.3.1.40.Demontaż instalacji sanitarnych 1.3.1.41.Wykonanie instalacji wentylacji 1.3.2. Roboty wewnętrzne 1.3.2.1.Zasypanie studzienki wewnątrz budynku pospółką i zagęszczenie 1.3.2.2.Powiększenie otworów drzwiowych 1.3.2.3.Obsadzenie nadproży 1.3.2.4.Wylanie warstwy chudego betonu 1.3.2.5.Izolacja z foli PE na posadzkach 1.3.2.6.Izolacja termiczna ze styropianu twardego EPS 100 gr10 cm 1.3.2.7.Szlichta cementowa gr 5 cm zbrojona siatką 1.3.2.8.Przygotowanie posadzki pod płytki gresowe 1.3.2.9.Posadzki wykonane z płytek gresowych wraz z cokolikami 1.3.2.10.Klapa rewizyjna ze stali nierdzewnej, ryflowana montowana w posadzce 1.3.2.11.Odbicie tynków wewnętrznych cem.-wap. na ścianach i stropach 1.3.2.12.Rozebranie drewnianej ściany wewnętrznej 1.3.2.13.Wykonanie nowych tynków cem.-wap. na ścianach i sufitach 1.3.2.14.Dwukrotne malowanie ścian i sufitów wraz z gruntowaniem farbą emulsyjną 1.3.2.15.Wykonanie lamperii farbą olejną 1.3.2.16.Montaż kratek wentylacyjnych 1.3.2.17.Wymiana drzwi wewnętrznych kompletnych z ościeżnicą, klamką i zamkiem 1.4. Budynek nr 1 w JW. 4352: Budynek koszarowy, podpiwniczony, dwupiętrowy z użytkowym poddaszem. Murowany z cegły pełnej, stropy piwnicy żelbetowy, stropy wyższych kondygnacji ceramiczne gęstożebrowe. Dach konstrukcji drewnianej patwiowo- kleszczowy, pokryty dachówką ceramiczną. Obiekt wyposażony we wszystkie instalacje 1.4.1. Roboty wewnętrzne 1.4.1.1.Montaż krat drzwiowych dwuskrzydłowych otwieranych, z zamkiem patentowym i kłódką wyposażoną w zamek patentowy. Kraty z prętów stalowych o śr nie mniejszej niż 12 mm i o oczku nie większym niż 80 mm w poziomie i 240 mm w pionie. Kraty te muszą być mocowane za pomocą kotw osadzonych w ścianie na głębokość min. 100 mm. Kotwy powinny być rozmieszczone w odstępach nie większych niż co 480 mm na poziomych i pionowych krawędziach krat. 1.5. Budynek nr 3 w JW. 3797: Budynek koszarowy, podpiwniczony, dwupiętrowy z użytkowym poddaszem. Murowany z cegły pełnej, stropy piwnicy żelbetowy, stropy wyższych kondygnacji ceramiczne gęstożebrowe i drewniane. Dach konstrukcji drewnianej wieszarowej, pokryty dachówką ceramiczną. Obiekt wyposażony we wszystkie instalacje. 1.5.1. Roboty zewnętrzne 1.5.1.1.Przemurowanie części kominów, wykonanie wlotów wentylacyjnych 1.5.1.2.Wykucie i oczyszczenie spoin na kominach 1.5.1.3.Spoinowanie kominów zaprawą cementową barwioną lub fugą do klinkieru 1.5.1.4.Wykonanie czapek kominowych 1.5.1.5.Odgruzowaniem i sprawdzenie przewodów kominowych 1.5.1.6.Obsadzenie kratek wentylacyjnych stalowych w kominach 1.5.1.7.Wymiana obróbek z blachy powlekanej przy kominach 1.5.1.8.Regulacja, przełożenie i uzupełnienie dachówki ceramicznej 1.5.1.9.Częściowa wymiana łacenia dachu -50 procent 1.5.1.10.Wymiana membrany dachowej -50 procent 1.5.1.11.Wymiana deskowania dachu -20 procent 1.5.1.12.Wymiana drewnianego okapu 1.5.1.13.Demontaż i montaż orynnowania wraz z regulacją i zagęszczeniem rynhaków, uzupełnieniem brakujących denek. 1.5.1.14.Demontaż i montaż pasa nadrynnowego 1.5.1.15.Wykonanie obróbek z blachy stalowej powlekanej 1.5.1.16.Montaż płotków przeciw śniegowych 1.5.1.17.Wykonanie izolacji termicznej lukarn ze styropianu gr 12 cm wraz z wtopieniem siatki i zaciągnięciem kleju 1.5.1.18.Wykonanie tynku silikatowego na ścianach lukarn 1.5.1.19.Uzupełnienie brakującego orynnowania 1.5.1.20. Uzupełnienie brakujących parapetów 1.5.2. Roboty wewnętrzne 1.5.2.1.Wykonanie ekspertyzy przeciwpożarowej wraz z dokumentacją projektową 1.5.2.2. Montaż klap oddymiających 1.5.2.3.Skucie glazury na ścianach w łazienkach 1.5.2.4.Skucie terakoty w łazienkach 1.5.2.5.Rozebranie ścianek działowych w łazienkach 1.5.2.6.Uzupełnienie tynków cem-wap. 1.5.2.7.Uzupełnienie ścian po otworach drzwiowych -2 szt. 1.5.2.8.Wykucie otworu drzwiowego 1.5.2.9.Wykonanie nadproża i obróbka otworu 1.5.2.10.Obudowa pionów płytami kartonowo-gipsowymi 1.5.2.11.Wymiana zamków patentowych w drzwiach 1.5.2.12.Wymiana stolarki drzwiowej wewnętrznej wraz z obróbką obsadzenia 1.5.2.13.Wymiana progów drzwiowych na listwy aluminiowe 1.5.2.14.Przecieranie tynków wewnętrznych wraz z wykonaniem gładzi gipsowych na ścianach i sufitach 1.5.2.15.Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wraz z gruntowaniem ścian i sufitów 1.5.2.16.Wykonanie lamperii na korytarzach i klatce schodowej z tapety natryskowej, lakierowanej 1.5.2.17.Opalanie farby olejnej z rur i grzejników 1.5.2.18.Dwukrotne malowanie farbami olejnymi rur i grzejników, kolor dobrać do lamperii 1.5.2.19.Wymiana drewnianego pochwytu balustrady 1.5.2.20.Malowanie balustrady schodowej 1.5.2.21.Uzupełnienie, wymiana miejscowa płytek gresowych na klatce schodowej 1.5.2.22.Montaż kratek wentylacyjnych 1.5.2.23.Ułożenie paneli podłogowych AC 5, wraz z podkładem pod panele i listwami PCV 1.5.2.24.Ułożenie podkładów pod fotele z przezroczystej maty PCV 1.5.2.25.Przygotowanie powierzchni pod płytki 1.5.2.26.Wykonanie warstw cementowych pod posadzki 1.5.2.27.Izolacja posadzek i ścian z foli w płynie 1.5.2.28.Wykonanie posadzek z płytek gresowych i terakotowych 1.5.2.29.Wykonanie cokołów z płytek 1.5.2.30.Wykonanie glazury ściennej w łazienkach 1.5.2.31.Montaż rolet tekstylnych na oknach 1.5.2.32.Montaż tabliczek z oznaczeniem fotoluminescencyjnym (ewakuacja, hydranty) 1.5.2.33.Montaż tabliczek aluminiowych informacyjnych 1.5.2.34.Mycie posadzek gresowych na klatce schodowej po robotach budowlanych, malarskich. 1.5.2.35.Wykonanie kabin systemowych w łazienkach z płyty HPL 13 mm 1.5.2.36.Wklejenie luster w glazurze w pom. Łazienek 1.5.2.37.Wymiana i uzupełnienie izolacji cieplnej dachu -20 procent 1.5.2.38.Wymiana foli paroizolacyjnej 1.5.2.39.Montaż desek dystansowych przytrzymujących wełnę mineralną w rozstawie co 40 cm 1.5.2.40.Obrobienie otworów wyłazowych, folią i deską 1.5.2.41.Uzupełnienie, wymiana miejscowa płytek gresowych na korytarzach 1.5.2.42.Rozebranie drewnianej podłogi w pom. 307 i korytarzu na poddaszu 1.5.2.43.Rozebranie terakoty na korytarzu na poddaszu 1.5.2.44.Przybicie płyty OSB na podłogę 1.5.2.45.Warstwy wyrównujące z zaprawy samopoziomującej, masa cementowa, bardzo nisko emisyjna, zbrojona włóknem 1.5.2.46 Ułożenie posadzki z wykładziny PCV rulonowej z wyłożeniem na ścianę w pom. 307 1.5.2.47.Wykonanie posadzek z płytek gresowych 1.5.2.48.Mycie posadzek gresowych na korytarzach po robotach budowlanych, malarskich. 1.5.2.49.Mycie umywalek, ustępów i pisuarów z zabrudzeń po remoncie 1.5.2.50.Usunięcie zacieków w pom na parterze ambulatorium 1.5.2.51.Uzupełnienie brakujących elementów instalacji wod. - kan na I piętrze.: - baterii umywalkowej ściennej - 1 szt; - zaworu kątowego do spłuczki - 1szt; - rury PVC o śr. 40 mm - 0,8 m; - umywalki z syfonem i wspornikami do montażu umywalki - 1 kpl; - postumentu pod umywalkę - 1 szt; - deski sedesowej do muszli sedesowej typu kompakt - 1 szt. 1.5.2.52.Uzupełnić brakującą deskę sedesową do muszli sedesowej typu kompakt - 1 szt.- na I piętrze 1.5.2.53.Uzupełnić brakującą baterię natryskową 1 szt. - piętro II umywalnia 1.5.2.54.Uzupełnienie brakujących elementów instalacji wod. - kan. III piętro wc - umywalki z syfonem i wspornikami do montażu umywalki - 1 kpl; - ustępu z płuczką typu dolnopłuk - 1 kpl. 1.5.2.55.Demontaż i montaż grzejników celem poprawienia tynkowania i malowania ścian za grzejnikami. 1.5.2.56.Montaż zaworów powrotnych, przelotowych, odpowietrzające, grzejnikowych termostatycznych wraz z głowicą. 1.5.2.57.Demontaż hydrantów i skrzynek hydrantowych 1.5.2.58.Montaż szafek hydrantowych naściennych z wyposażeniem 1.5.2.59. Montaż zaworów hydrantowych 1.5.2.60.Wymiana instalacji wod.-kan. 1.5.2.61.Wymiana instalacji kanalizacji 1.5.2.62.Wykucie bruzd i ułożenie przewodów do zasilania gniazd wtykowych w pomieszczeniach nr 206, 208 i na korytarzu 1.5.2.63.Zaprawianie bruzd i wykonanie pomiarów elektrycznych 1.5.2.64.Częściowa wymiana instalacji elektrycznej Szczegółowy zakres robót ujęty jest w przedmiarze robót i Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót. Dokumenty te są zasadniczym źródłem do szacowania kosztów realizacyjnych przez Wykonawcę. 2.Warunki realizacji zadania: 2.1.Zamawiający informuje, iż w dniu 17.11.2015r. o godzinie 10.00 odbędzie się wizja lokalna miejsca inwestycji. Wizję lokalną przeprowadzi Pan Bogusław BOROWIEC, tel. 603 118 506. Koszt takiej wizyty ponosi Wykonawca. 2.2.Zamawiający będzie wymagał, aby Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą w przedmiotowym postępowaniu przetargowym na dwa dni przed podpisaniem umowy dostarczył do Kierownika Wydziału Infrastruktury przy ul. Nowowiejskiej 20 w Giżycku; 2.2.1. trzy egzemplarze kosztorysu ofertowego (z rozbiciem na lata 2015 - 2016), sporządzonego metodą szczegółową wraz z zestawieniem cen jednostkowych materiałów i sprzętu sporządzone wg założeń do kosztorysowania (załącznik nr 8 do SIWZ) na podstawie przedmiarów, które będą stanowiły załącznik do umowy. Niniejszy kosztorys ofertowy będzie stanowił podstawę obliczenia wynagrodzenia Wykonawcy należnego mu z tytułu wykonania części przedmiotu zamówienia w przypadku przerwania realizacji zamówienia z winy Wykonawcy, bądź z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego. 2.2.2. trzy egzemplarze harmonogramu rzeczowo - finansowego realizacji zadania (załącznik nr 10 do SIWZ) uzgodnione z Kierownikiem Sekcji Obsługi Infrastruktury. 2.3.Zamawiający będzie wymagał, aby Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą w przedmiotowym postępowaniu przetargowym najpóźniej w dniu podpisania umowy ustanowił kierownika budowy (robót) posiadającego uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane) oraz dostarczył dowód jego przynależności do Izby Inżynierów Budownictwa. 2.4.Realizacja robót: w godzinach 700-1500 (istnieje możliwość pracy do godziny 1800 w dniach poniedziałek- piątek oraz do godz.1500 w sobotę po uzgodnieniu z Dowódcą JW.). 2.5.Roboty będą prowadzone w czynnym zakładzie. 2.6.Wykonawca robót (kierownik budowy) w pełni odpowiada za bezpieczeństwo i higienę pracy w miejscu realizacji robót, oraz za zachowanie bezpieczeństwa pożarowego. 2.7.Wszystkie prace rozbiórkowe i montażowe Wykonawca winien wykonywać z zachowaniem wymogów bezpieczeństwa w odniesieniu do ludzi i mienia. 2.8.Wykonawca wyznaczy koordynatora do spraw BHP, który będzie współpracował z Inspektorem BHP wskazanym przez Dowódcę JW. 4808. 2.9.Wykonawca zobowiązany będzie do pokrycia kosztów poboru energii elektrycznej, poboru wody i odprowadzenia ścieków związanych z realizacją robót i potrzebami socjalnymi. Sposób rozliczenia został określony we wzorze umowy. 2.10. Zbiór wymagań szczegółowych dotyczących organizacji robót, standardu i jakości wykonania, właściwości zastosowania wyrobów budowlanych oraz metod i sposobu oceny jakości wykonania zleconych prac określono w Specyfikacji Technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych. 2.11. W przypadku uszkodzenia systemów alarmowych, p.poż, sieci jawnych, niejawnych, sieci telefonicznej, elektrycznej, komputerowej, wodociągowej, kanalizacyjnej, ciepłowniczej, gazowej itp. Wykonawca usunie awarię w ciągu 48 godzin od zdarzenia zgodnie z obowiązującymi Normami. W przypadku nie usunięcia awarii w wyznaczonym terminie Zamawiający zleci wykonanie usunięcia awarii osobie trzeciej na koszt Wykonawcy. 2.12. Zamawiający będzie wymagał, aby Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą w przedmiotowym postępowaniu przetargowym najpóźniej w dniu podpisania umowy dokonał ubezpieczenia budowy na kwotę nie mniejszą niż: cena za realizację niniejszego zamówienia zaproponowana w ofercie. Dokument potwierdzający ubezpieczenie Wykonawca przedstawi Zamawiającemu najpóźniej w dniu podpisania umowy. 2.13. Wykonawca odpowiedzialny jest za całokształt, w tym przebieg oraz terminowe wykonanie zamówienia w okresie wykonywania umowy. 2.14. Wykonawca odpowiedzialny jest, za jakość robót, ich zgodność z dokumentacją techniczną. Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zamówienia. 2.15. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzone w mieniu oraz na rzecz osób trzecich, wyrządzone w trakcie realizacji obowiązków wynikających z treści zawartej umowy. 2.16. Rozliczenie złomu - wartość oferty należy pomniejszyć o wartość złomu; (ilość, cena jednostkowa oraz wartość złomu podana w przedmiarze robót). 2.17. Ceny jednostkowe złomu zostały ustalone na podstawie Planu przekazywania w 2015 roku Agencji Mienia Wojskowego trwale zbędnych rzeczy ruchomych sporządzony przez IWspSZ z uwzględnieniem średnich cen jednostkowych uzyskanych przy sprzedaży. 2.18. W 2015 roku Wykonawca wykona roboty budowalne w zakresie 30 procent, zaś w 2016 roku - 70 procent ogółu prac ujętych w niniejszym zadaniu. Zamawiający dopuszcza zmianę (zwiększenie lub zmniejszenie) w zakresie wykonania w poszczególnych latach kalendarzowych procentowego udziału realizacji przedmiotu umowy, a co za tym idzie zmiany wysokości wynagrodzenia Wykonawcy: na wniosek Wykonawcy, gdy oświadczy możliwość wykonania w danym roku kalendarzowym większego zakresu robót budowlanych niż przewidziane przez Zamawiającego w SIWZ pod warunkiem pisemnej zgody Zamawiającego pod rygorem nieważności, na wniosek Zamawiającego, gdy będzie dysponował większymi środkami finansowymi w danym roku kalendarzowym, które będzie mógł przeznaczyć na realizację niniejszej umowy pod warunkiem pisemnej zgody Wykonawcy pod rygorem nieważności, na wniosek Zamawiającego, gdy będzie dysponował niższymi środkami finansowymi w danym roku kalendarzowym pod warunkiem zmian w planie finansowym, o których nie wiedział w chwili zawierania niniejszej umowy. 3.Lokalizacja robót: Roboty realizowane będą na terenie Jednostki Wojskowej Nr 3797 przy ul. 1 Maja 11 w Giżycku. Obowiązkiem Wykonawcy wobec Pełnomocnika ds. Ochrony Informacji Niejawnych 24 WOG, jest w dniu podpisania umowy: dostarczenie wypełnionego wniosku o wydanie przepustki (osobowej, samochodowej) dla grupy osób (zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 12 do SIWZ). dostarczenie w formie elektronicznej zdjęć osób wymienionych we wniosku. Zdjęcia w formie elektronicznej można dostarczyć na informatycznym nośniku danych lub przesłać mailem na adres: 24wog.mbulka@wp.mil.pl. Wykonawca Podwykonawca zatrudniający obcokrajowców przed rozpoczęciem przez nich prac, ma obowiązek zgłoszenia ich do Służby Kontrwywiadu Wojskowego zgodnie z Decyzją Nr 21MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 10.02.2012 w sprawie planowania i realizowania przedsięwzięć współpracy międzynarodowej w resorcie obrony narodowej (Dz. Urz. MON poz. 33)..

II.1.5)

 

przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniającychII.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.45.30.00-7.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 200.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYMIII.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga wniesienia wadium zgodnie z art. 45 ustawy. 1.1.Przystępując do postępowania każdy z Wykonawców zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości 15 000,00 zł. (słownie: piętnaście tysięcy złotych). 1.2.Prawidłowo złożone wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert tj. do dnia 26.11.2015r. r. do godz.: 08.00. 1.3.Za skutecznie wniesione wadium w pieniądzu Zamawiający uważa wadium, które w oznaczonym wyżej terminie znajdzie się na koncie Zamawiającego (widnieje jako zaksięgowane). 1.4.Wadium może być wnoszone w jednej lub w kilku następujących formach: pieniądzu; poręczeniach bankowych lub poręczeniach Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; gwarancjach bankowych; gwarancjach ubezpieczeniowych; poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158, z późn. zm.). Wadium wniesione w pieniądzu Wykonawca wpłaca na rachunek bankowy Zamawiającego prowadzony przez: NBP O/O Olsztyn 51 1010 1397 0020 1713 9120 1000 z dopiskiem wadium w post. nr 113/2015 - remont budynków nr 1, 2, 3, 12 na terenie JW. 3797 1.5.Do oferty należy dołączyć kserokopię dowodu bankowego potwierdzającego wniesienie wadium w pieniądzu. W przypadku realizowania przez Wykonawcę rozliczeń bankowych w formie elektronicznej do oferty należy załączyć potwierdzenie wykonania operacji bankowej w formie kserokopii wydruku operacji. 1.6.W przypadku składania oferty wspólnej, wadium wniesione przez jednego z Wykonawców uważa się za wniesione prawidłowo.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie żąda od Wykonawców udowodnienia faktu posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, przyjmując jako dokument potwierdzający spełnianie tego warunku, podpisane oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, co jest dopuszczone w art. 44 Ustawy Pzp;

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna, iż Wykonawca spełnia warunek posiadania wiedzy i doświadczenia, jeśli udokumentuje, poprzez złożenie wykazu robót budowlanych, wykonanie, w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej dwóch robót budowlanych , tj.: - 1 roboty w zakresie wykonania pokrycia dachu, - 1 roboty w zakresie remontu pomieszczeń wewnętrznych, na łączną kwotę co najmniej 400 000,00 zł. brutto, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone; takim dowodem może być poświadczenie lub inne dokumenty - jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze, Wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia. UWAGA: Wykonawca może wykazać powyższe roboty w ramach jednego lub dwóch kontraktów, przy czym istotne jest, by łączna ich wartość wynosiła min. 400 000,00 zł brutto. a) w przypadku, gdy roboty budowlane zostały wykonane na rzecz Zamawiającego tj. 24 WOG należy je ująć w wykazie robót, lecz Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów, o których mowa powyżej.

 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie żąda od Wykonawców udowodnienia faktu dysponowania niezbędnym potencjałem technicznym do wykonywania zamówienia, przyjmując jako dokument potwierdzający spełnianie tego warunku, podpisane oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, co jest dopuszczone w art. 44 Ustawy Pzp;

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie żąda od Wykonawców udowodnienia faktu dysponowania osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia, przyjmując jako dokument potwierdzający spełnianie tego warunku, podpisane oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, co jest dopuszczone w art. 44 Ustawy Pzp;

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna, iż Wykonawca spełnia warunek znajdowania się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej zrealizowanie zamówienia, jeżeli przedłoży informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, w których Wykonawca posiada rachunek, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy o łącznej kwocie minimum 300 000,00 zł brutto.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;

 • informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

 • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:


 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

FORMULARZ OFERTOWY ­ wypełniony i podpisany na każdej stronie wg wzoru Zamawiającego (załącznik nr 1 do SIWZ). DOWÓD WNIESIENIA WADIUM PEŁNOMOCNICTWO W przypadku podpisania oferty lub załączonego do niej jakiegokolwiek dokumentu i oświadczenia przez osobę nieuprawnioną do reprezentacji wprost z postanowień KRS lub CEIDG (Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej) należy dołączyć pełnomocnictwo, sporządzone zgodnie z wymaganiami Kodeksu Cywilnego - oryginał lub notarialnie potwierdzoną kopię dokumentu. - W przypadku podmiotów występujących wspólnie pełnomocnictwo podpisane przez upoważnionych przedstawicieli każdego z podmiotów występujących wspólnie, do reprezentowania w postępowaniu (zgodnie z art. 23 ustawy pzp) W przypadku, gdy Wykonawca polega na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia - pisemne (w oryginale) zobowiązanie podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. UWAGA: w treści takiego zobowiązania winien znaleźć się zapis, że Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów zgodnie z ust. 2b, jest świadomy tego, ze odpowiada solidarnie z wykonawcą za szkodę zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba, że za udostępnienie zasobów nie ponosi winy.

SEKCJA IV: PROCEDURAIV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 - Cena - 90

 • 2 - termin realizacji - 10

IV.2.2)

 

przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy z zastrzeżeniem § 11 umowy. Zamawiający dopuszcza zmianę terminu zakończenia robót w przypadku: wystąpienia robót dodatkowych, od których uzależnione jest wykonanie zamówienia podstawowego, klęsk żywiołowych uniemożliwiających realizację przedmiotu zamówienia, wstrzymania robót przez uprawnione organy, z przyczyn nie wynikających z winy Wykonawcy, Zamawiający dopuszcza zmianę (zwiększenie lub zmniejszenie) w zakresie wykonania w poszczególnych latach kalendarzowych procentowego udziału realizacji przedmiotu umowy, o których mowa w § 1 ust. 2 wzoru umowy, a co za tym idzie zmiany wysokości wynagrodzenia Wykonawcy, o których mowa w § 5 ust. 1 pkt 1 i 2 wzoru umowy: na wniosek Wykonawcy, gdy oświadczy możliwość wykonania w danym roku kalendarzowym większego zakresu robót budowlanych niż przewidziane przez Zamawiającego w SIWZ pod warunkiem pisemnej zgody Zamawiającego pod rygorem nieważności, na wniosek Zamawiającego, gdy będzie dysponował większymi środkami finansowymi w danym roku kalendarzowym, które będzie mógł przeznaczyć na realizację niniejszej umowy pod warunkiem pisemnej zgody Wykonawcy pod rygorem nieważności, na wniosek Zamawiającego, gdy będzie dysponował niższymi środkami finansowymi w danym roku kalendarzowym pod warunkiem zmian w planie finansowym, o których nie wiedział w chwili zawierania niniejszej umowy. Zamawiający zastrzega możliwość zmiany wysokości zobowiązania wynikającego z oferty Wykonawcy w przypadku zmiany w latach 2015 i 2016:stawki podatku od towarów i usług, wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. nr 200, poz. 1679 z póź. zm.) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę Wszelkie zmiany umowy mogą być dokonane jedynie za zgodą obu Stron w formie pisemnej pod rygorem nieważności.IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.24wog.wp.mil.pl., http://www.bip.mon.gov.pl,
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: 24 Wojskowy Oddział Gospodarczy ul. Nowowiejska 20 11-500 Giżycko budynek sztabu - sekretariat.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 26.11.2015 godzina 08:00, miejsce: 24 Wojskowy Oddział Gospodarczy ul. Nowowiejska 20 11-500 Giżycko budynek sztabu - kancelaria jawna.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie


KOMENDANT

(-) płk Andrzej BETA

Wyk. M.J.(261 335 601)
: pliki -> ogloszenia -> 2015
2015 -> Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 128277-2015 z dnia 2015-08-31 r
2015 -> Giżycko, dn. 14. 07. 2015r
2015 -> Nr ref. Zp/08/2015/…/2015 zawarta w dniu pomiędzy
2015 -> Kraków: Wykonanie dokumentacji projektowej pn.: Remont Sali tradycji Centrum Operacji Lądowych Dowództwa Komponentu Lądowego w budynku nr 77 oraz ścianki reprezentacyjnej w budynku nr 21 na I piętrze w kompleksie wojskowym przy ul
2015 -> Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia
2015 -> Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia
2015 -> Załącznik Nr 7 do siwz
2015 -> Giżycko: roboty budowlane w zakresie opracowania dokumentacji projektowej na remont pomieszczeń w budynku nr na terenie jw. 4222 w giżycku, przy ul. Moniuszki oraz wykonania remontu budynku na podstawie w/w dokumentacji numer ogłoszenia
2015 -> Nr ref. Zp/15/2015/…/2015 zawarta w dniu pomiędzy
2015 -> Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 128277-2015 z dnia 2015-08-31 r
©operacji.org 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna