Giżycko dn. 27. 04. 2012 rPobieranie 427,69 Kb.
Strona1/4
Data22.01.2018
Rozmiar427,69 Kb.
  1   2   3   4

Znak zamówienia 31/2012

Giżycko dn. 27.04.2012 r.SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

ROBOTY BUDOWLANE

ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE WYMIANA SIECI CENTRALNEGO OGRZEWANIA I CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ Z RUR STALOWYCH NA RURY PREIZOLOWANE OD KOMORY K-1 DO KOMORY K-28 I OD BUDYNKU NR 7 DO BUDYNKU NR 39 NA TERENIE JEDNOSTKI WOJSKOWEJ 2098 W BEMOWIE PISKIM.

(KOD CPV główny: 45.23.11.10-9, dodatkowe:45.23.32.50-6,45.11.12.00.-0, 45.23.11.00-6)

Postępowanie przetargowe o udzielenie zamówienia publicznego w trybie

PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI MNIEJSZEJ NIŻ KWOTA OKREŚLONA W PRZEPISACH WYDANYCH NA PODSTAWIE ART. 11 UST. 8 USTAWY – PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z póź. zm.);

DOWÓDCA

JEDNOSTKI WOJSKOWEJ NR 4352

płk Andrzej BETA

I. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO.

Pełna nazwa Zamawiającego: JEDNOSTKA WOJSKOWA NR 4352 W GIŻYCKU,

Adres: ul. Nowowiejska 20, 11-500 GIŻYCKO,

REGON: 280602118,

NIP: 845-197-50-09,

KONTO BANKOWE : NBP O/Okr./Olsztyn. Nr. 51 1010 1397 0020 1713 9120 1000,

FAX do korespondencji w sprawie zamówienia: 0-87 429-46-41,

E-mail do korespondencji w sprawie zamówienia: 24wog.kancelariajawna@wp.mil.plZnak Postępowania: 31/2012. Uwaga: w korespondencji kierowanej do Zamawiającego należy posługiwać się tym znakiem.
ZAMAWIAJĄCY zaprasza do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010r Nr 113 poz. 759 póź. zm.) prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwota 5 000 000 euro.
Użyte w Specyfikacji terminy mają następujące znaczenie:

„Zamawiający”– Jednostka Wojskowa nr 4352 w GIŻYCKU, ul. Nowowiejska 20,
11- 500 Giżycko.

„Postępowanie” – postępowanie prowadzone przez Zamawiającego na podstawie niniejszej Specyfikacji.

„SIWZ” – niniejsza Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.

„Ustawa” – ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych.

„Zamówienie” – należy przez to rozumieć zamówienie publiczne, którego przedmiot został w sposób szczegółowy opisany w III rozdziale.

„Wykonawca” – podmiot, który ubiega się o udzielenie Zamówienia, złoży ofertę na wykonanie zamówienia lub zawrze z Zamawiającym umowę w sprawie wykonania Zamówienia.

„Wynagrodzenie ryczałtowe” – cena oferty musi zawierać wszystkie koszty niezbędne do realizacji zamówienia wynikające wprost z specyfikacji technicznej wykonania robót oraz przedmiarów robót jak również inne koszty w nich nie ujęte, a bez których nie można wykonać zamówienia. Skutki finansowe jakichkolwiek błędów w specyfikacji technicznej wykonania robót i przedmiarach robót obciążają Wykonawcę zamówienia. Wykonawca musi przewidzieć wszystkie okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę zamówienia. Wynagrodzenie Wykonawcy nie może ulec zwiększeniu.
Podstawa prawna opracowania Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

 1. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z póź. zm).

 2. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz formy, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. Nr 226, poz. 1817).

 3. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2011 r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczenia wartości zamówień publicznych (Dz.U. Nr 282 poz. 1650).

 4. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207 poz. 2016 z póź. zm.).

 5. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwiec 2002r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierających dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 108 poz. 838 z póź. zm).

 6. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bhp podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 48 poz. 401).

 7. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008r. Nr 25 poz. 150 z póź. zm).

 8. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2010r. Nr 185, poz.1243 z póź.zm).


II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA.

Postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U.


z 2010 nr 113, poz.759 z póź. zm), zwanej dalej „ustawą”.
III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlanej w wymiana sieci centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej z rur stalowych na rury preizolowane od komory K-1 do komory K-28 i od budynku nr 7 do budynku nr 39 na terenie Jednostki Wojskowej 2098 w Bemowie Piskim.KOD CPV:

główny: 45.23.11.10-9 Roboty budowlane w zakresie kładzenia rurociągów.

dodatkowe: 45.23.32.50-6 Roboty w zakresie nawierzchni, z wyjątkiem dróg.

45.11.12.00-9 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne.45.23.11.00-6 Ogólne roboty budowlane związane z budową rurociągów.

 1. Zakres robót obejmuje:

  1. Wykonanie wykopów wzdłuż istniejącego kanału na odcinku od komory nr K-1 do K-3 o długości 145,0 m.

  2. Wykonanie robót ziemnych dla odkrycia kanału ciepłowniczego na odcinku: od komory nr K -3 do K- 28, od komory K-2 do budynku nr 5, od komory K- I do budynku nr 6, od komory K -26 do budynku nr 7, od komory nr 27 do budynku nr 39 o łącznej długości kanału – 245,0 m,. Demontaż płyt kanałowych z odwiezieniem ich w wyznaczone miejsce na odległość do 2 km, demontaż całkowity rurociągów w odkrytym kanale,

  3. Wykonanie podłoża z materiałów sypkich dla montażu rurociągów preizolowanych oraz obsypanie rurociągów do wysokości 0,1 m ponad rurę z zagęszczeniem.

  4. Sieć cieplna dwuprzewodowa z rur preizolowanych z alarmem w proponowanej technologii nie gorszej niż LOGSTOR. Zespół złączy stalowych rur przewodowych z izolacją cieplną z poliuretanu z płaszczem osłonowym z polietylenu.

  5. Sieci ciepłej wody użytkowej z giętkiej rury preizolowanej w technologiach nie gorszych niż SYNCOPEX lub FLEXALEN, z zastosowaniem rur podwójnych w jednej obudowie zewnętrznej.

  6. Wykonanie przyłączy centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej do węzłów
   w budynkach nr 5, 6, 7.

  7. Wykonanie przyłącza centralnego ogrzewania z rur preizolowanych od węzła w budynku nr 7 do budynku nr 39.

  8. Zamurowanie wylotów kanałów w komorach.

  9. Wykonanie prób i uruchomienie sieci cieplnej i ciepłej wody użytkowej, uzupełnienie zerwanych nawierzchni dróg i placów, uporządkowanie terenu po wykonywanych robotach ziemnych.
 1. Lokalizacja robót:

  1. roboty realizowane będą w kompleksie wojskowym zamkniętym,

 1. Warunki realizacji inwestycji:

  1. realizacja robót w godzinach 700-1530 (istnieje możliwość pracy do godziny 1800 w dniach poniedziałek- piątek oraz do godz.1500 w sobotę po uzgodnieniu z Dowódcą Jednostki);

  2. roboty będą prowadzone w budynku użytkowanym (czynny zakład);

  3. zamawiający będzie wymagał, aby Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą w przedmiotowym postępowaniu przetargowym najpóźniej w dniu podpisania umowy dostarczył harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji robót (załącznika nr 6 do SIWZ), które będą stanowiły załączniki do umowy;

  4. zamawiający będzie wymagał, aby Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą w przedmiotowym postępowaniu przetargowym najpóźniej w dniu podpisania umowy dostarczył trzy egzemplarze kosztorysów ofertowych, sporządzonych metodą szczegółową wraz z zestawieniem cen jednostkowych materiałów i sprzętu sporządzony wg założeń do kosztorysowania (załącznik nr 6 do SIWZ), które będą stanowiły załączniki do umowy. Niniejszy kosztorys będzie stanowiła podstawę obliczenia wynagrodzenia Wykonawcy należnego mu z tytułu wykonania części przedmiotu zamówienia w przypadku przerwania realizacji zamówienia z winy Wykonawcy, bądź z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego;

  5. zamawiający będzie wymagał, aby Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą w przedmiotowym postępowaniu przetargowym najpóźniej w dniu podpisania umowy ustanowił kierownika budowy (robót) posiadającego uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane) oraz dostarczy dowód jego przynależności do Izby Inżynierów Budownictwa i aktualne ubezpieczenie OC obejmujące okres realizacji zamówienia;

  6. wykonawca robót (kierownik budowy) w pełni odpowiada za bezpieczeństwo i higienę pracy w miejscu realizacji robót, oraz za zachowanie bezpieczeństwa pożarowego;

  7. zamawiający będzie wymagał, aby Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą w przedmiotowym postępowaniu przetargowym najpóźniej w dniu podpisania umowy dokonał ubezpieczenia budowy na kwotę nie mniejszą niż wartość ceny za realizację zamówienia oraz dostarczył dowód ubezpieczenia;

  8. wykonawca zobowiązany będzie do pokrycia kosztów poboru energii elektrycznej, poboru wody i odprowadzenia ścieków związanych z realizacją robót i potrzebami socjalnymi. Sposób rozliczenia został określony we wzorze umowy.

Zbiór wymagań szczegółowych dotyczących organizacji robót, standardu i jakości wykonania, właściwości zastosowania wyrobów budowlanych oraz metod i sposobu oceny jakości wykonania zleconych prac określono w Specyfikacji Technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych - załącznik nr 7 do SIWZ.

 1. Wizja lokalna.

Zamawiający przewiduje możliwość dokonania wizji lokalnej miejsca inwestycji w terminie od 30.04.2012r. do 07.05.2012r .

Wykonawca zobowiązany jest do wcześniejszego uzgodnienia terminu wizji lokalnej z Kierownikiem Sekcji Obsługi Infrastruktury w Bemowie Piskim Panem Jerzym GONTOWSKIM tel. 87 437 22 20 lub z-cą Panem Janem SULŻYCKIM tel. 87 437 22 21.

Koszt takiej wizyty ponosi Wykonawca.

Zamawiający zgodnie z art. 36 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2010 nr 113 poz. 759 z późn. zm.) dopuszcza powierzenie zamówienia podwykonawcom oraz żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie którą, części zamówienia powierzył podwykonawcy.


IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA.

50 dni od dnia podpisania umowy.
V. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONANIA OCENY SPEŁNIENIA TYCH WARUNKÓW.

O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych, tj.: 1. posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności,
  jeśli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

 2. posiadają wiedzę i doświadczenie;

 3. dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

 4. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

 1. Zamawiający uzna, iż Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli:

  1. złoży oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

  2. posiada aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy;

  3. posiada aktualne zaświadczenie właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

  4. posiada aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu -wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

 1. Zamawiający uzna, iż Wykonawca posiada uprawnienie do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli złoży oświadczenie, o którym mowa w art. 44 ustawy p.z.p.

 2. Zamawiający uzna, iż Wykonawca posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonywania zamówienia, jeżeli złoży oświadczenie, o którym mowa w art. 44 ustawy p.z.p.

 3. Zamawiający uzna, iż Wykonawca posiada niezbędną potencjał techniczny i osobyi zdolnymi do wykonywania zamówienia, jeżeli złoży oświadczenie, o którym mowa w art. 44 ustawy p.z.p.

 4. Zamawiający uzna, iż Wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, jeżeli złoży przedłoży opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający,
  że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w związku
  z prowadzoną działalnością związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 100 000,00 zł.

Z treści złożonych do oferty dokumentów musi wynikać jednoznacznie, że w/w warunki Wykonawca spełnił. W przypadku niespełnienia jakiegokolwiek warunku udziału w postępowaniu Wykonawca zostanie wykluczony z postępowania na podstawie art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych.
VI. WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ ZŁOŻYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WYMAGANYCH WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU.

Oferta musi zawierać:


1


FORMULARZ OFERTOWY ­ wypełniony i podpisany wg wzoru Zamawiającego (załącznik nr 1 do SIWZ).

2

WZÓR UMOWY WRAZ Z HARMONOGRAMEM - podpisany (załączniki nr 5 i 6 do SIWZ ).


Na potwierdzenie spełniania warunków określonych w SIWZ Zamawiający żąda złożenia do oferty n/w oświadczeń i dokumentów:

OŚWIADCZEŃ:

4

Oświadczenie na podstawie art. 22 ust.1 ustawy p.z.p (Załącznik nr 2 do SIWZ).W przypadku składania ofert przez podmioty występujące wspólnie, wyżej wymieniony dokument musi złożyć każdy podmiot.


DOKUMENTÓW:

W celu potwierdzenia, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu na podst. art. 24 ust 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych, do oferty należy dołączyć następujące dokumenty:

5

Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (załącznik nr 3 do SIWZ). W przypadku składania ofert przez podmioty występujące wspólnie, wyżej wymieniony dokument musi złożyć każdy podmiot.

6


Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału
w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy (załącznik nr 4 do SIWZ dotyczy osób fizycznych).

7

Zaświadczenie od właściwego dla Wykonawcy naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie
w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

8


Zaświadczenie z właściwego dla Wykonawcy oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu -wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

W celu potwierdzenia, że Wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności na podst. art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych, do oferty należy dołączyć następujące dokumenty:

9

Oświadczenie, o którym mowa w art. 44 ustawy p.z.p. – (Załącznik nr 2 do SIWZ).

W celu potwierdzenia, że Wykonawca posiada wiedzę i doświadczenie na podst. art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych, do oferty należy dołączyć następujące dokumenty:

10

Oświadczenie, o którym mowa w art. 44 ustawy p.z.p. – (Załącznik nr 2 do SIWZ).

W celu potwierdzenia, że Wykonawca dysponuję odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia na podst. art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych, do oferty należy dołączyć następujące dokumenty:

11

Oświadczenie, o którym mowa w art. 44 ustawy p.z.p. – (Załącznik nr 2 do SIWZ).

W celu potwierdzenia, że Wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia na podst. art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych, do oferty należy dołączyć następujące dokumenty:

12

Opłaconą polisę lub inny dokument ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia (suma ubezpieczenia nie niższa niż 100 000,00 zł).

Wymagane dokumenty należy złożyć w formie oryginału lub kserokopii.
Kopia dokumentu (każda strona zawierająca informację) musi być potwierdzona
„ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM” przez osobę/y reprezentującą/e firmę. Wszystkie dokumenty i załączniki w tym kserowane muszą być czytelne.

W przypadku podpisania oferty lub załączonego do niej jakiegokolwiek dokumentu, oświadczenia bądź załącznika przez osobę nieuprawnioną do reprezentacji wprost


z postanowień KRS lub CEIDG (Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej) należy dołączyć pełnomocnictwo, sporządzone zgodnie z wymaganiami Kodeksu Cywilnego - oryginał lub notarialnie potwierdzoną kopię dokumentu.

Postanowienia dotyczące Wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej: 1. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium
  Rzeczpospolitej Polskiej składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju,
  w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio,
  że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie, nie zalega z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.

 2. Dokumenty te są składane w formie oryginału, odpisu, wypisu, wyciągu lub kopii przetłumaczonych na język polski.

 3. Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się tych dokumentów, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.


VII. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI.

 1. Uzyskanie SIWZ następuje na wniosek złożony na adres Siedziby Zamawiającego lub przez pobranie w Siedzibie Zamawiającego (Budynek Sztabu, pok. nr 7 parter) albo ze stron internetowych:

 • na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej MON http://www.bip.mon.gov.pl,

 • na stronie internetowej Dowództwa Wojsk Lądowych http://www.army.mil.pl,

 • na stronie internetowej 24 Wojskowego Oddziału Gospodarczego http://www.24wog.wp.mil.pl.

 1. SIWZ przekazywana jest nieodpłatnie.

 2. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz wszelkie informacje Zamawiający oraz Wykonawcy przekazują pisemnie, faxem i pocztą elektroniczną. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane za pomocą faksu lub pocztą elektroniczną uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem terminu i została niezwłocznie potwierdzona pisemnie.

 3. Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami:

  1. Kierownik sekcji zamówień publicznych – Katarzyna TREJNIS nr tel. 87/ 429-46-34 w sprawach formalnych, od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 13:30,

  2. Inspektor Józef JUNKO nr tel. 87 429-47-75 w sprawach technicznych, w dniach od poniedziałku do piątku, od godziny 07:30 do godziny 13:30,

 1. Nie udziela się żadnych ustnych i telefonicznych informacji, wyjaśnień czy odpowiedzi na kierowane do Zamawiającego zapytania w sprawach wymagających zachowania pisemności postępowania

 2. Wykonawcy zainteresowani złożeniem oferty mogą składać Zamawiającemu zapytania na piśmie zgodnie z art. 38 ustawy - Prawo zamówień publicznych


VIII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM.

 1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium zgodnie z art. 45 ustawy.

 1. Przystępując do postępowania każdy z Wykonawców zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości 12 000,00 zł. (słownie: dwanaście tysięcy złotych).

 2. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert.

 3. Wadium może być wnoszone w jednej lub w kilku następujących formach:

 1. pieniądzu;

 2. poręczeniach bankowych lub poręczeniach Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;

 3. gwarancjach bankowych;

 4. gwarancjach ubezpieczeniowych;

 5. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. Nr 109, poz. 1158, z późn. zm.).

 1. Wadium wniesione w pieniądzu Wykonawca wpłaca na rachunek bankowy zamawiającego prowadzony przez: NBP O/O Olsztyn 51 1010 1397 0020 1713 9120 1000 z dopiskiem „wadium – post. nr 31/2012 roboty budowlane wymiana sieci centralnego ogrzewania i ciepłej wody w Bemowie Piskim’’.

 2. Do oferty należy dołączyć kserokopię dowodu bankowego potwierdzającego wniesienie wadium w pieniądzu. W przypadku realizowania przez Wykonawcę rozliczeń bankowych w formie elektronicznej do oferty należy załączyć potwierdzenie wykonania operacji bankowej w formie kserokopii wydruku operacji. Zarówno kserokopia dowodu bankowego jak i dowodu pochodzącego
  z systemu elektronicznych rozliczeń – wymaga potwierdzenia przez Wykonawcę „za zgodność z oryginałem„

 1. Zwrot wadium i zatrzymanie wadium.

 1. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, jeżeli:

     1. dokona wyboru oferty najkorzystniejszej, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem ust. 4a;

     2. unieważni postępowanie o udzielenie zamówienia.

 1. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.

 2. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku banko­wego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę.

 3. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust 3 ustawy, nie złoży dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, lub pełnomocnictwa, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie.

 4. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana:

    1. odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie;

    2. zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.


IX. TERMIN ZWIAZANIA OFERTĄ.

Termin związania ofertą wynosi 30 dni, a jego bieg rozpoczyna się z upływem terminu składania ofert.


X. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERT.

1. Opis sposobu przygotowywania ofert.

 1. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, pismem czytelnym;

 2. Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę;

 3. Wykonawca może złożyć w prowadzonym postępowaniu wyłącznie jedną ofertę;

 4. Oferta oraz wszystkie załączniki wymagają podpisu osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy w obrocie gospodarczym, zgodnie z aktem rejestracyjnym, wymaganiami ustawowymi oraz przepisami prawa;

 5. Jeżeli oferta i załączniki zostaną podpisane przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy, należy dołączyć właściwe umocowanie prawne (pełnomocnictwo);

 6. Oferta powinna zawierać wszystkie wymagane dokumenty, oświadczenia i załączniki, o których mowa w treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia;

 7. Dokumenty powinny być sporządzone zgodnie z zaleceniami Zamawiającego oraz przedstawionymi przez Zamawiającego wzorcami - załącznikami, a w szczególności zawierać wszystkie informacje oraz dane. Dokumenty złożone przez Wykonawcę jako kserokopie winny być przez niego poświadczone jego podpisem oraz adnotacją „za zgodność z oryginałem”.

 8. Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby podpisującej ofertę;

 9. Zaleca się aby wszystkie strony oferty były ponumerowane oraz zostały spięte (zszyte) w sposób trwały, zapobiegający dekompletacji zawartości oferty;

 10. Treść Oferty musi odpowiadać treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Ofertę należy składać w jednej zapieczętowanej, lub w inny sposób zabezpieczonej, kopercie wewnętrznej oraz jednej nieprzeźroczystej kopercie zewnętrznej opatrzonej adnotacją:

OFERTA W SPRAWIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO post. nr 31/2012 roboty budowlane wymiana sieci centralnego ogrzewania i ciepłej wody w Bemowie Piskim nie otwierać do dnia 14.05.2012 r. do godz. 9.30”;

 1. Wykonawca przed upływem terminu wyznaczonego do składania ofert może zmienić lub wycofać ofertę poprzez złożenie do Zamawiającego pisemnego zawiadomienia;

 2. Oferta złożona po terminie zostanie niezwłocznie zwrócona Wykonawcy bez otwierania;

 3. Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 96 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, oferty składane w postępowaniu o zamówienie publiczne są jawne i podlegają udostępnieniu od chwili otwarcia, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów
  o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeśli Wykonawca nie później niż
  w terminie składania ofert, zastrzegł, że nie mogą one być udostępnione. Przez tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. 2003r. Nr 153 poz. 1503 z póź. zm.) rozumie się nie ujawnianie do wiadomości publicznej informacji technicznych, technologicznych, organizacyjnych przedsiębiorstwa lub innych informacji posiadających wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności, tzn. zastrzegł składając ofertę, iż nie mogą być one udostępnione innym uczestnikom postępowania. Stosowne zastrzeżenie Wykonawca winien złożyć na formularzu ofertowym. W przeciwnym razie cała oferta zostanie ujawniona na życzenie każdego uczestnika postępowania. Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeżone jako tajemnica przedsiębiorstwa były przez Wykonawcę złożone w oddzielnym wewnętrznym opakowaniu (kopercie), a w miejscu widocznym na zewnątrz opakowania umieścił napis:

NIE UDOSTĘPNIAĆ INNYM UCZESTNIKOM POSTĘPOWANIA. INFORMACJE STANOWIĄ TAJEMNICĘ PRZEDSIĘBIORSTWA”.

    1. Oferta wspólna - Wymagania dotyczące oferty wspólnej, składanej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego oraz spółek cywilnych.

 1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia (np. jako konsorcjum, spółka cywilna), ustanawiają na piśmie pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu lub do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarciu umowy.

 2. Wraz z ofertą winna być przedłożona kopia umowy lub inny dokument potwierdzający zawarcie konsorcjum/spółki cywilnej, podpisane przez wszystkich partnerów, przy czym termin, na jaki została zawarta umowa konsorcjum, nie może być krótszy niż termin realizacji zamówienia.

 3. Wykonawcy występujący wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy.

 4. Formularz ofertowy jak i wszystkie dokumenty dotyczące składanej oferty, powinny być podpisane przez pełnomocnika wspólnie występujących Wykonawców.

 5. Kopie i kserokopie składanych dokumentów potwierdza za zgodność z oryginałem pełnomocnik wspólnie występujących Wykonawców.


XI. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKAŁDANIA I OTWARCIA OFERT.

Ofertę należy składać w siedzibie Zamawiającego w Kancelarii Jawnej lub drogą pocztową na adres siedziby Zamawiającego w terminie 14.05.2012 r. do godz. 9.00”.UWAGA: Kancelaria Jawna (pok. 109) znajduje się na terenie JW.4352, gdzie obowiązuje system przepustek wydawanych przy wejściu, po okazaniu dowodu tożsamości. Składając ofertę należy uwzględnić czas na otrzymanie przepustki. Za moment wpłynięcia oferty uznaje się czas jej zarejestrowania w Kancelarii Jawnej.

Komisyjne i jawne otwarcie ofert, nastąpi w dniu 14.05.2012 r. o godzinie 9:30, w siedzibie Zamawiającego, w sali odpraw. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający przekaże zebranym Wykonawcom informację o wysokości kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Otwarcie ofert nastąpi bezpośrednio po odczytaniu ww. informacji. Po otwarciu ofert przekazane zostaną następujące informacje: nazwa i siedziba Wykonawcy, którego oferta jest otwierana, cena oferty. O wyborze oferty Zamawiający zawiadomi niezwłocznie Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia.
XII. OPIS SPOSOBU OBLICZNIA CENY.

Oferta musi być podana w PLN cyfrowo i słownie, z wyodrębnieniem należnego podatku VAT - jeżeli, takowy występuje. Cena podana w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia.

Cena może być tylko jedna i nie może ulec zmianie przez okres ważności oferty (związania). Zamawiający poprawia omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny zgodnie z zapisami ustawy Prawo zamówień publicznych.
XIII. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT.

Przy wyborze oferty zamawiający będzie się kierował następującym kryterium:Lp.

Kryterium

znaczenie w pkt.

1.

Cena robót budowlanych – C

100 pkt.

Kryterium - CENA

CENA (wartość robót budowlanych ogółem z VAT): 100 PUNKTÓW MAKSYMALNA OCENA

Oferta z najniższą ceną otrzyma maksymalną ilość pkt. oferta z wyższą ceną proporcjonalnie niższą ilość punktów.  • Kryterium wyboru ofert będzie oceniane w skali 0-100 pkt

  • Sposób dokonywania oceny ofert:

CENA = (CN : CB) x 100% (max 100 punktów)

gdzie: CN – cena najniższa spośród złożonych ofert, CBcena oferty badanejSposób przyznawania punktów:

 • O wyborze najkorzystniejszej oferty zadecyduje największa ilość punktów uzyskanych przez Wykonawcę.

 • Oferta, która przedstawi najniższą cenę zostanie uznana za najkorzystniejszą, pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów.

 • Jeżeli nie będzie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawią taką samą cenę zamawiający wzywa wykonawców którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego, ofert dodatkowych.


XIV. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO.

 1. Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, który przedłoży najkorzystniejszą ofertę z punktu widzenia kryteriów przyjętych w SIWZ.

 2. Zamawiający nie dopuszcza zmian do przygotowanego wzoru umowy, które są niekorzystne dla Zamawiającego, zmieniłyby treść lub warunki wymagania i kryteria niniejszego postępowania.

 3. O miejscu i terminie podpisania umowy zamawiający powiadomi odrębnym pismem.

 4. Umowa zostanie zawarta z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści SIWZ i danych zawartych w ofercie oraz ostanowienia umowy zawarto we wzorze umowy o zamówienie publiczne (Załącznik nr 5 do SIWZ).

 5. Wykonawca najpóźniej w dniu podpisania umowy dostarczy następujące dokumenty:

  1. harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji robót (załącznika nr 6 do SIWZ), które będą stanowiły załączniki do umowy;

  2. trzy egzemplarze kosztorysów ofertowych sporządzonych metodą szczegółową wraz z zestawieniem cen jednostkowych materiałów i sprzętu sporządzony wg założeń do kosztorysowania (załącznik nr 7 do SIWZ), które będą stanowiły załączniki do umowy. Niniejszy kosztorys będzie stanowiła podstawę obliczenia wynagrodzenia Wykonawcy należnego mu z tytułu wykonania części przedmiotu zamówienia w przypadku przerwania realizacji zamówienia z winy Wykonawcy, bądź z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego.

  3. ustanowienia kierownika budowy (robót) posiadającego uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane) oraz dostarczy dowód jego przynależności do Izby Inżynierów Budownictwa i aktualne ubezpieczenie OC obejmujące okres realizacji zamówienia;

  4. polisę ubezpieczenie budowy na kwotę nie mniejszą niż cena za realizację zamówienia oraz dostarczył dowód ubezpieczenia;

  5. zabezpieczenie należytego wykonania umowy na kwotę nie mniejszą niż 5% ceny zaoferowanej w ofercie.


XV. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY.

    1. Zamawiający wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy na podstawie art. 147 - 151 ustawy.

 1. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana będzie musiał wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości  5% ceny całkowitej podanej w ofercie.

 2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy można wnieść w formach wymienionych w art. 148 ust. 1 ustawy. Zamawiający nie wyraża zgody na wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formach wymienionych w art. 148 ust. 2 ustawy.

 3. Oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy musi być dostarczony do Zamawiającego najpóźniej w dniu podpisania umowy.

 4. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca zobowiązany będzie wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego NBP O/O Olsztyn 51 1010 1397 0020 1713 9120 1000 z podaniem tytułu „zabezpieczenie należytego wykonania umowy – post. nr 31/2012 roboty budowlane wymiana sieci centralnego ogrzewania i ciepłej wody w Bemowie Piskim’’.

 5. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wnoszone w gwarancjach i poręczeniach nie może zawierać żadnych warunków wymaganych do spełnienia przez Zamawiającego oraz ograniczeń/wyłączeń odpowiedzialności Wykonawcy oprócz przewidzianych ustawą Prawo zamówień publicznych. Nazewnictwo użyte w powyższych dokumentach ma odpowiadać brzmieniu w ustawie Prawo zamówień publicznych.

 6. Zwrot wniesionego zabezpieczenia nastąpi zgodnie z art. 151 ustawy Praw zamówień publicznych:

 1. część zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 70 % zostanie zwrócona w ciągu 30 dni po dokonaniu odbioru końcowego.

 2. pozostała część w wysokości 30 % zostanie zatrzymana na okres 36 miesięcy na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady ujawnione w tym okresie, ze zwrotem w ciągu 15 dni po upływie okresu rękojmi.

XVI. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO - WZÓR UMOWY – zał. do SIWZ nr 6.

       1. Forma rozliczenie

Wynagrodzenie ryczałtowe - cena oferty musi zawierać wszystkie koszty niezbędne do realizacji zamówienia wynikające wprost z specyfikacji technicznej wykonania robót oraz przedmiarów robót jak również inne koszty w nich nie ujęte, a bez których nie można wykonać zamówienia. Skutki finansowe jakichkolwiek błędów w specyfikacji technicznej i przedmiarach robót obciążają Wykonawcę zamówienia. Wykonawca musi przewidzieć wszystkie okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę zamówienia. Wynagrodzenie Wykonawcy nie może ulec zwiększeniu.

    1. Sposób płatności

 1. Rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi:

  1. fakturami przejściowymi wystawionymi za wykonane, odebrane i potwierdzone na protokołach odbioru elementów robót potwierdzonych przez Inspektora nadzoru inwestorskiego za obiekt zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym realizacji robót;

  2. fakturą końcową po zakończeniu i odbiorze robót na poszczególnych zadaniach przez Zamawiającego.

 1. Podstawę sporządzenia faktury stanowi protokół odbioru elementów robót podpisany przez Inspektora nadzoru inwestorskiego i Kierownika budowy sporządzony w oparciu o harmonogramie rzeczowo-finansowym stanowiącym załącznik nr 2 do umowy.

 2. Wynagrodzenie Wykonawcy opłacone fakturami przejściowymi nie może przekroczyć 80% wartości umowy.

 3. Rozliczenie końcowe robót nastąpi fakturą końcową, którą Wykonawca przedłoży w terminie najpóźniej do 10 dni po odbiorze końcowym.

 4. Faktury opłacane będą na wskazane konto Wykonawcy podane na fakturze w ciągu 30 dni od dnia dostarczenia prawidłowo wystawionych faktur wraz z protokołem odbioru.

 5. Faktura musi być podpisana przez Inspektora nadzoru.

 6. Za datę ich płatności przyjmuje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

    1. Zmiany umowy

 1. Zamawiający zastrzega możliwość zmiany wysokości zobowiązania wynikającego z oferty Wykonawcy, z którym zawrze umowę na roboty budowlane w zakresie wymiany sieci centralnego ogrzewania i ciepłej wody na terenie Jednostki Wojskowej 2098 w Bemowie Piskim,w wyniku niniejszego postępowania w przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług w 2012r. w formie aneksu.

 2. Zamawiający dopuszcza zmianę terminu zakończenia robót w przypadku:

  1. wystąpienia robót dodatkowych, od których uzależnione jest wykonanie zamówienia podstawowego,

  2. klęsk żywiołowych uniemożliwiających realizację przedmioty zamówienia,

  3. wstrzymanie robót przez uprawnione organy, z przyczyn nie wynikających z winy Wykonawcy.


XVII. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA.

Środki ochrony prawnej, którymi są odwołanie i skarga, przysługują wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy, czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu


o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

 1. Odwołanie.

Zgodnie z zapisem art. 180-198 ustawy pzp. odwołanie wnosi się do Prezesa Izby.

 1. Skarga.

Zgodnie z zapisem art. 198a-198g ustawy pzp. na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej przy Urzędzie Zamówień Publicznych stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do Sądu Okręgowego właściwego dla siedziby Zamawiającego.
XVIII. INFORMACJE O OFERTACH CZĘŚCIOWYCH.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.


XIX. UMOWA RAMOWA.

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.


XX. INFORMACJA O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH UZUPEŁNIAJĄCYCH.

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówienia uzupełniającego.


XXI. INFORMACJE O OFERTACH WARIANTOWYCH.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.


XXII. ADRES POCZTY ELEKTRONICZNE LUB STRONY INTERNETOWEJ.

Zamawiający dopuszcza możliwość porozumiewania się drogą elektroniczną. Adres poczty elektronicznej 24wog.kancelariajawna@wp.mil.pl.


XXIII. INFORMACJĘ DOTYCZĄCE WALUTY OBCEJ.

Zamawiający nie przewiduje rozliczania się w walucie obcej.


XXIV. INFORMACJE O AUKCJI ELEKTRONICZNEJ.

Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.


XXV. ZWROT KOSZTÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU.

Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.


XXVI. LISTA ZAŁĄCZNIKÓW.

Załącznik nr 1 - formularz ofertowy;

Załącznik nr 2 - oświadczenie na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy p.z.p;

Załącznik nr 3 - oświadczenie na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy p.z.p;

Załącznik nr 4 – oświadczenie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy p.z.p;

Załącznik nr 5 - wzór umowy;

Załącznik nr 6 – harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji robót;

Załącznik nr 7 – specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót;

Załącznik nr 8 – założenia wyjściowe do kosztorysowania;

Załącznik nr 9 – przedmiar robót;

Załącznik nr 10 – rysunki.

ZAŁĄCZNIK NR 1 do SIWZ
FORMULARZ OFERTOWY

DO POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ MNIEJSZEJ NIŻ 5 000 000 EURO
Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane w zakresie wymiany sieci centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej z rur stalowych na rury preizolowane od komory K-1 do komory K-28 i od budynku nr 7 do budynku nr 39 na terenie Jednostki Wojskowej 2098 w Bemowie Piskim, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, jako Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia składam ofertę w niniejszym postępowaniu.
I. ZAMAWIAJĄCY I WYKONAWCA

- Dane dotyczące ZAMAWIAJĄCEGO

Jednostka Wojskowa 4352

ul. Nowowiejska 20

11 – 500 Giżycko

fax: 0-87 429-46-41

REGON: 280602118

NIP: 845-197-50-09


- Dane dotyczące WYKONAWCY

Nazwa :…………………………………………………………………………………………

Siedziba:………………………………………………………………………………………

Nr telefonu / faks:…………………………………………………………………………….

E-mali:………………………………………………………………………………………….

Nr Rejestru KRS / CEIDG:………………………………………………………………..…

Nr NIP:…………………………………………………………………………………………

NR REGON :………………………………………………………………………………….


II. Warunki cenowe oferty.

a) Cena oferty

cena netto..................................... zł

(słownie: ...............................................................................................................................)

podatek VAT ....... %

cena brutto.....................................zł

(słownie: ...............................................................................................................................)

Oświadczam, że oferowana cena zawiera wszystkie koszty związane z wykonaniem zamówienia.
b) termin realizacji zamówienia – do 50 dni od podpisania umowy.
c) termin płatności – oświadczam, że akceptuję 30 dniowy termin płatności, liczony od daty dostarczenia faktury VAT.


III. Oświadczenia, zobowiązania , zastrzeżenia Wykonawcy

a) Oświadczam, że:

 • posiadam uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

 • posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie;

 • dysponuję odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi
  do wykonania zamówienia;

 • znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

 • nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na mocy art. 24 ust. 1 Prawa zamówień publicznych;

b) Oświadczam, że znana jest mi pełna treść wzoru umowy, który został prze ze mnie zaakceptowany i nie wnoszę do niego zastrzeżeń. Jednocześnie w przypadku wyboru mojej/ naszej oferty zobowiązuję/ my/* się do zawarcia umowy na przedstawionych warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego;

c) Oświadczam, że do realizacji zamówienia będę/nie będę wykorzystywać podwykonawców;

d) Oświadczam, iż uważam się za związanego powyższą ofertą przez okres 30 dni od terminu składania oferty tj. do dnia ……………………………..;

Na potwierdzenie spełnienia wymagań do oferty załączam następujące dokumenty:

(wymienić załączoną dokumentację lub sporządzić spis treści załączonych dokumentów).


 1. ………………………………………………………………………………………….

 2. ………………………………………………………………………………………….

 3. ………………………………………………………………………………………….

 4. ………………………………………………………………………………………….

 5. ………………………………………………………………………………………….

 6. ………………………………………………………………………………………….

 7. ………………………………………………………………………………………….

IV. Inne informacje Wykonawcy :

………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………...
(imię, nazwisko i podpis) ……………………………………………………………….

(imię, nazwisko i podpis) ……………………………………………………………….


(Podpis osób figurujących w odpowiednich rejestrach i uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy lub uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy zgodnie z upoważnieniem).

Wyjaśnienie: • pola zaznaczone linią / kropka uzupełnić danymi

 • *niepotrzebne skreślić

 • osoba składająca oświadczenie na formularzu ofertowym ponosi pełną odpowiedzialność za treść złożonego oświadczenia na zasadach określonych w art. 297 § 1 Kodeksu karnego ( Dz.U. Nr 88, poz. 553 z póź. zmianami)

ZAŁĄCZNIK NR 2 do SIWZ

........................., dnia ...............2012 r.

OŚWIADCZENIE

WYKONAWCY O SPEŁNIENIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
Nazwa Wykonawcy: ............................................................................................
Siedziba Wykonawcy:..........................................................................................

Oświadczam, że mogę ubiegać się o zamówienie i spełniam warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (tj. Dz. U. z 2007 Nr 113, poz.759 z. poz. zm.), a w szczególności:
 1. Posiadam uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności,
  jeśli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

 2. Posiadam wiedzę i doświadczenie;

 3. Dysponuję odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi
  do wykonania zamówienia;

 4. Znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

(imię, nazwisko i podpis) ……………………………………………………………….


(imię, nazwisko i podpis) ………………………………………………………………..

(Podpis osób figurujących w odpowiednich rejestrach i uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy lub uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy zgodnie z upoważnieniem)ZAŁĄCZNIK NR 3 do SIWZ

........................., dnia ...............2012 r.OŚWIADCZENIE

WYKONAWCY O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

Nazwa Wykonawcy: ............................................................................................


Siedziba Wykonawcy:..........................................................................................
Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na mocy art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (tj. Dz. U. z 2010 Nr 113, poz.759), a w szczególności:


 1. W ciągu ostatnich 3 lat nie wyrządziłem szkody, nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, które zostałoby stwierdzone prawomocnym orzeczeniem sądu.

 2. W ciągu ostatnich 3 lat z danym zamawiającym nie rozwiązałem, nie wypowiedziałem ani nie odstąpiłem od umowy w sprawie zamówienia publicznego, z powodu okoliczności, za które ponoszę odpowiedzialność oraz wartość niezrealizowanego zamówienia wyniosła mniej niż 5% wartości umowy;

 3. Nie otwarto wobec mnie likwidacji i nie ogłoszono upadłości.

 4. Nie zalegam z uiszczaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne.

 5. Nie skazano mnie prawomocnie za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, przestępstwo przeciw prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu albo inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mającym na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego.

 6. Nie wykonywałem czynności związanych z przygotowaniem prowadzonego postępowania i nie posługiwałem się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności.

 7. Nie składam i nie będę składał nieprawdziwych informacji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

 8. Złożyłem oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu i dokumenty potwierdzające spełnienie tych warunków zgodnie z wymogami Zamawiającego określonymi w SIWZ.

(imię, nazwisko i podpis) ……………………………………………………………….


(imię, nazwisko i podpis) ………………………………………………………………..

(Podpis osób figurujących w odpowiednich rejestrach i uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy lub uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy zgodnie z upoważnieniem).ZAŁĄCZNIK NR 4 do SIWZ

........................., dnia ...............2012 r.


OŚWIADCZENIE

WYKONAWCY O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA

NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 PKT. 2 PZP

(dotyczy osób fizycznych)

Nazwa Wykonawcy: ............................................................................................


Siedziba Wykonawcy:..........................................................................................
Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na mocy art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (tj. Dz. U. z 2010 Nr 113, poz.759), który stanowi, iż z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się Wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub, których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem Wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduję zaspokojenie wierzytelności przez likwidacje majątku upadłego.

(imię, nazwisko i podpis) ……………………………………………………………….


(imię, nazwisko i podpis) ………………………………………………………………..

(Podpis osób figurujących w odpowiednich rejestrach i uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy lub uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy zgodnie z upoważnieniem).ZAŁĄCZNIK NR 5 do SIWZ

........................., dnia ...............2012 r.


(WZÓR )

U M O W A nr …..................................
ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE WYMIANY SIECI CENTRALNEGO OGRZEWANIA I CIEPŁEJ WODY NA TERENIE JEDNOSTKI WOJSKOWEJ 2098 W BEMOWIE PISKIM
niniejsza umowa w sprawie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego (art. 39 Prawa zamówień publicznych) została zawarta w dniu ...................... w Giżycku pomiędzy:

Jednostką Wojskową nr 4352 w Giżycku z siedzibą w Giżycku przy ul. Nowowiejskiej 20, NIP 845-197-50-09, REGON 280602118 reprezentowaną przez Dowódcę płk Andrzeja BETĘ, zwaną dalej Zamawiającym,a

przedsiębiorcą ……………………………… prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą …………………………………… na podstawie wpisu do ………………………………….. prowadzonego przez …………………………………. z siedzibą w ……………………….. przy ul. ……………………., NIP …………………, REGON ………………… reprezentowanym przez ……………………. zwanym dalej Wykonawcą.

  1   2   3   4


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna