Giżycko, dn. 14. 07. 2015rPobieranie 0,73 Mb.
Strona1/6
Data23.01.2018
Rozmiar0,73 Mb.
  1   2   3   4   5   6

Znak zamówienia 59/2015

Giżycko, dn. 14.07.2015r.
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA


ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE KONSERWACJI URZĄDZEŃ KOTŁOWNI NA TERENIE KOMPLEKSÓW WOJSKOWYCH W GIŻYCKU, MRĄGOWIE, WĘGORZEWIE ORAZ KONSERWACJI SIECI C.O NA TERENIE JW. 4352
W GIŻYCKU


(2 zadania)
(KOD CPV: 45000000-0)

Postępowanie przetargowe o udzielenie zamówienia publicznego w trybie

PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIEPRZEKRACZAJĄCEJ KWOTY OKREŚLONEJ W PRZEPISACH WYDANYCH NA PODSTAWIE ART. 11 UST. 8 USTAWY – PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

(tj.: Dz. U. z 2013 r. poz. 907, 984, 1047 i 1473 oraz z 2014 r.


poz.423,768, 811, 915, 1146 i 1232)

DOWÓDCA

JEDNOSTKI WOJSKOWEJ NR 4352
(-) płk Andrzej BETA

 1. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Pełna nazwa Zamawiającego: JEDNOSTKA WOJSKOWA NR 4352 W GIŻYCKU,

Adres: ul. Nowowiejska 20, 11-500 GIŻYCKO,

REGON: 280602118,

NIP: 845-197-50-09,

KONTO BANKOWE: NBP O/Okr./Olsztyn. Nr. 51 1010 1397 0020 1713 9120 1000,FAX do korespondencji w sprawie zamówienia: 261 335 641,

E-mail do korespondencji w sprawie zamówienia: 24wog.zam@wp.mil.pl,

Godziny pracy w JW. Nr 4352:

 • od poniedziałku do czwartku od godz. 7:00 do godz. 15:30;

 • w piątek od godz.7:00 do godz. 13:00.

Znak Postępowania: 59/2015 Uwaga: w korespondencji kierowanej do Zamawiającego należy posługiwać się tym znakiem.


ZAMAWIAJĄCY zaprasza do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tj.: Dz. U. z 2013 r. poz. 907, 984, 1047 i 1473 oraz z 2014 r. poz.423,768, 811, 915, 1146, 1232) prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nieprzekraczającej kwoty 5 186 000 euro.
Terminy użyte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:
Zamawiający”– Jednostka Wojskowa Nr 4352 w GIŻYCKU, ul. Nowowiejska 20,
11- 500 Giżycko.

Postępowanie” – postępowanie prowadzone przez Zamawiającego na podstawie niniejszej Specyfikacji.

SIWZ” – niniejsza Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.

Ustawa pzp” – Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tj.: Dz. U. z 2013 r. poz. 907, 984, 1047 i 1473 oraz z 2014 r. poz.423,768, 811,


915, 1146 i 1232).

Zamówienie” – należy przez to rozumieć zamówienie publiczne, którego przedmiot został w sposób szczegółowy opisany w III rozdziale.

Roboty budowlane” – w rozumieniu art. 2 ust. 8 ustawy pzp - wykonanie albo zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 2c lub obiektu budowlanego, a także realizację obiektu budowlanego, za pomocą dowolnych środków, zgodnie z wymaganiami określonymi przez zamawiającego.

Usługi” - w rozumieniu art. 2 ust. 10 ustawy pzp - należy przez to rozumieć wszelkie świadczenia, których przedmiotem nie są roboty budowlane lub dostawy,


a są usługami określonymi w przepisach wydanych na podst. art. 2a lub art. 2b ustawy pzp.

Dostawy” – w rozumieniu art. 2 ust. 2 ustawy pzp - należy przez to rozumieć nabywanie rzeczy, praw oraz innych dóbr, w szczególności na podstawie umowy sprzedaży, dostawy, najmu, dzierżawy oraz leasingu.

Wykonawca” – podmiot, który ubiega się o udzielenie Zamówienia, złoży ofertę na wykonanie zamówienia lub zawrze z Zamawiającym umowę w sprawie wykonania Zamówienia.

Przedsiębiorca” – (art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów Dz. U. z 2007 r, nr 50, poz. 331 z późn. zm) - rozumie się przez to przedsiębiorcę w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej, a także:

a) osobę fizyczną, osobę prawną, a także jednostkę organizacyjną niemającą

osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, organizującą

lub świadczącą usługi o charakterze użyteczności publicznej, które nie są działalnością gospodarczą w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej,

b) osobę fizyczną wykonującą zawód we własnym imieniu i na własny rachunek

lub prowadzącą działalność w ramach wykonywania takiego zawodu,

c) osobę fizyczną, która posiada kontrolę, w rozumieniu pkt 4 niniejszej ustawy, nad co najmniej jednym przedsiębiorcą, choćby nie prowadziła działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej, jeżeli podejmuje dalsze działania podlegające kontroli koncentracji, o której mowa w art. 13 niniejszej ustawy,

d) związek przedsiębiorców w rozumieniu pkt 2 niniejszej ustawy – na potrzeby przepisów dotyczących praktyk ograniczających konkurencję oraz praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów;

Grupa kapitałowa – (art. 4 ust. 14 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów Dz. U. z 2007 r, nr 50, poz. 331 z późn. zm) - należy przez to rozumieć wszystkich przedsiębiorców, którzy są kontrolowani w sposób bezpośredni lub pośredni przez jednego przedsiębiorcę w tym również tego przedsiębiorcę.

Przejęcie kontroli” – (art. 4 ust. 4 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów Dz. U. z 2007 r, nr 50, poz. 331 z późn. zm) - rozumie się przez to wszelkie formy bezpośredniego lub pośredniego uzyskania przez przedsiębiorcę uprawnień, które osobno albo łącznie, przy uwzględnieniu wszystkich okoliczności prawnych lub faktycznych, umożliwiają wywieranie decydującego wpływu na innego przedsiębiorcę lub przedsiębiorców; uprawnienia takie tworzą w szczególności:

a) dysponowanie bezpośrednio lub pośrednio większością głosów na zgromadzeniu wspólników albo na walnym zgromadzeniu, także jako zastawnik albo użytkownik, bądź w zarządzie innego przedsiębiorcy (przedsiębiorcy zależnego), także na podstawie porozumień z innymi osobami,

b) uprawnienie do powoływania lub odwoływania większości członków zarządu lub rady nadzorczej innego przedsiębiorcy (przedsiębiorcy zależnego), także na podstawie porozumień z innymi osobami,

c) członkowie jego zarządu lub rady nadzorczej stanowią więcej niż połowę członków zarządu innego przedsiębiorcy (przedsiębiorcy zależnego),

d) dysponowanie bezpośrednio lub pośrednio większością głosów w spółce osobowej zależnej albo na walnym zgromadzeniu spółdzielni zależnej, także na podstawie porozumień z innymi osobami,

e) prawo do całego albo do części mienia innego przedsiębiorcy (przedsiębiorcy zależnego),

f) umowa przewidująca zarządzanie innym przedsiębiorcą (przedsiębiorcą zależnym) lub przekazywanie zysku przez takiego przedsiębiorcę.

Umowa o podwykonawstwo” – w rozumieniu art. 2 ust. 9b ustawy pzp - należy przez to rozumieć umowę w formie pisemnej o charakterze odpłatnym, której przedmiotem są usługi, dostawy lub roboty budowlane stanowiące część zamówienia publicznego, zawartą między wybranym przez zamawiającego wykonawca a innym podmiotem (podwykonawcą), a w przypadku zamówień publicznych na roboty budowlane także między podwykonawcą a dalszym podwykonawcą lub między dalszymi podwykonawcami.


Podstawa prawna opracowania Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

 1. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tj.: Dz. U.
  z 2013 r. poz. 907, 984, 1047 i 1473 oraz z 2014 r. poz.423,768, 811, 915, 1146 i 1232).

 2. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz formy, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2013, poz. 231).

 3. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczenia wartości zamówień publicznych (Dz. U., poz. 1692).

 4. Ustawa z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. Nr 153 poz. 1503 z póź. zm.).II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj.: Dz. U.

z 2013 r. poz. 907, 984, 1047 i 1473 oraz z 2014 r. poz.423,768, 811, 915, 1146
i 1232).


III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


Przedmiotem zamówienia są:

Roboty budowlane w zakresie konserwacji urządzeń kotłowni na terenie kompleksów wojskowych w Giżycku, Mrągowie, Węgorzewie oraz konserwacji sieci c.o na terenie JW. 4352 w Giżycku z podziałem na dwa zadania:Zadanie nr 1:

Konserwacja urządzeń kotłowni polegająca na wymianie pojedynczych elementów kotłów i osprzętu w kotłowniach na terenie kompleksów wojskowych w Giżycku


i Mrągowie.
Dane charakterystyczne sieci cieplnej od komory K1 do komory K2

Sieć cieplna z rur stalowych o średnicy 65mm w kanale z płyt żelbetowych.


Dane charakterystyczne budynku nr 1 w Giżycku al. 1 Maja 11

Budynek koszarowy podpiwniczony o trzech kondygnacjach z poddaszem użytkowym, ściany murowane, dach o konstrukcji drewnianej pokryty dachówką, stolarka okienna PCV, drzwi wewnętrzne drewniane. Obiekt wyposażony


w instalację c.o., wod-kan, elektryczną, telefoniczną i odgromową.

- kubatura - 20.902,00 m3

- powierzchnia użytkowa – 3.193,10m2
Dane charakterystyczne budynku nr 3 w Giżycku al. 1 Maja 11

Budynek koszarowy podpiwniczony o trzech kondygnacjach z poddaszem

użytkowym, ściany murowane, dach o konstrukcji drewnianej pokryty dachówką, stolarka okienna PCV, drzwi wewnętrzne drewniane. Obiekt wyposażony
w instalację c.o., wod-kan, elektryczną, telefoniczną i odgromową.

- kubatura - 6.083,00 m3

- powierzchnia użytkowa – 950,00m2
Dane charakterystyczne budynku nr 26 w Giżycku al. 1 Maja 11

Budynek kotłowni dwu-kondygnacyjny, ściany murowane, dach o konstrukcji żelbetowej pokryty papą, stolarka stalowa. Obiekt wyposażony w instalację c.o., wod-kan, elektryczną i odgromową.

- kubatura - 2.801,00 m3

- powierzchnia użytkowa – 484,00m2


Dane charakterystyczne budynku nr 1 w Giżycku ul. Moniuszki 7

Budynek biurowo-sztabowy podpiwniczony o trzech kondygnacjach z poddaszem

użytkowym, ściany murowane, dach o konstrukcji drewnianej pokryty dachówką, stolarka okienna PCV, drzwi wewnętrzne drewniane. Obiekt wyposażony
w instalację c.o., wod-kan, elektryczną, telefoniczną i odgromową.

- kubatura - 15.807,00 m3

- powierzchnia użytkowa – 1.774,00m2

Dane charakterystyczne budynku nr 9 w Giżycku ul. Moniuszki 7

Budynek warsztatowy podpiwniczony o parterowy, ściany murowane, dach


o konstrukcji żelbetowej pokryty papą, stolarka stalowa. Obiekt wyposażony
w instalację c.o., wod-kan, elektryczną, telefoniczną i odgromową.

- kubatura - 11.972,00 m3

- powierzchnia użytkowa – 1.382,00m2
Dane charakterystyczne budynku nr 20 w Giżycku ul. Nowowiejska 20

Budynek biurowo-sztabowy podpiwniczony o dwóch kondygnacjach z poddaszem

użytkowym, ściany murowane, dach o konstrukcji drewnianej pokryty dachówką, stolarka okienna PCV, drzwi wewnętrzne drewniane. Obiekt wyposażony
w instalację c.o., wod-kan, elektryczną, telefoniczną i odgromową.
Dane charakterystyczne budynku nr 35 w Giżycku ul. Nowowiejska 20

Budynek kuchni-stołówki, podpiwniczony o jednej kondygnacji, ściany murowane, dach o konstrukcji żelbetowej pokryty papą, stolarka stalowa i aluminiowa. Obiekt wyposażony w instalację c.o., wod-kan, elektryczną i odgromową.

- kubatura - 15.185,00 m3

- powierzchnia użytkowa – 2.656,00m2


Dane charakterystyczne budynku nr 5 w Giżycku al. Wojska Polskiego 21

Budynek kuchni-stołówki dwu-kondygnacyjny podpiwniczony, ściany murowane, dach o konstrukcji drewnianej pokryty dachówką, stolarka okienna PCV. Obiekt wyposażony w instalację c.o., wod-kan, elektryczną i odgromową.

- kubatura - 8.839,00 m3

- powierzchnia użytkowa – 1.167,00m2


Zadanie nr 2:

Konserwacja urządzeń kotłowni polegająca na wymianie pojedynczych elementów kotłów i osprzętu w kotłowniach K-631na terenie JW. 2568 w Węgorzewie.


Opis budynków i kotłowni:

Budynki podpiwniczone o trzech kondygnacjach z poddaszem użytkowym, ściany

murowane, dach o konstrukcji drewnianej, pokryty dachówką, stolarka okienna

PCV, drzwi wewnętrzne drewniane. Obiekt wyposażony w instalację c.o., wod-kan,

elektryczną, telefoniczną i odgromową.
Dane charakterystyczne budynku – kotłowni nr 1/3

- kubatura - 1259 m3

- powierzchnia użytkowa – 340m2

Dane charakterystyczne budynku – kotłowni nr 2/53

- kubatura - 298,1 m3- powierzchnia użytkowa – 43,2m2


 1. Ogólny zakres prac do zadania nr 1:
  1. Przebudowa sieci cieplnej od komory K1 do komory K2

   1. Demontaż kanału z prefabrykowanych elementów żelbetowych.

   2. Demontaż rurociągów stalowych.

   3. Demontaż komory.

   4. Przebudowa komory ciepłownicznej.

   5. Wywóz i utylizacja materiałów z rozbiórki.

   6. Wykonanie wykopu do nową sieć cieplną oraz ułożenie warstwy podsypkowej i drenażowej.

   7. Ułożenie rurociągów z rur preizolowanych o średnicy 114/225mm o grubości ścianki 3,6mm.

   8. Montaż zaworów.

   9. Zasypanie wykopów, uporządkowanie terenu i wykonanie trawnika.
  1. Budynek nr 1 w Giżycku al. 1 Maja 11- wymiana instalacji c.o.

   1. Demontaż rurociągów stalowych o średnicy do 10 do 100mm.

   2. Demontaż zaworów zaporowych i redukcyjnych o połączeniu kołnierzowym o średnicy 65mm.

   3. Demontaż zaworów grzejnikowych i przelotowych.

   4. Rozebranie izolacji z płaszczem wykonanym z zapraw wraz z jej wywozem i utylizacją.

   5. Wykonanie przebić w ścianach z cegieł na przejścia rurociągów oraz ich zamurowanie.

   6. Montaż rurociągów instalacji c.o. z rur stalowych o średnicy od 15mm do 65mm.

   7. Montaż rozdzielaczy do kotłów o średnicy 100mm.

   8. Osadzenie zaworów kulowych i dwuzłączek o średnicy do 15 do 25mm.

   9. Montaż osprzętu: termometrów, zaworów regulujących, manometrów
    i automatycznych zaworów odpowietrzających.

   10. Wykonanie prób szczelności instalacji c.o. i płukanie instalacji.

   11. Oczyszczenie i pomalowanie rurociągów stalowych.

   12. Wykonanie izolacji instalacji c.o. otulinami z pianki polietylenowej o grubości od 20 do 60mm oraz i płaszcza z foli aluminiowej.
  1. Budynek nr 3 w Giżycku al. 1 Maja 11- wymiana rozdzielaczy c.o.

   1. Demontaż rurociągów stalowych o średnicy do 20 do 133mm.

   2. Demontaż zaworów zaporowych i przelotowych.

   3. Rozebranie izolacji z płaszczem wykonanym z zapraw wraz z jej wywozem
    i utylizacją.

   4. Montaż rurociągów instalacji c.o. z rur stalowych o średnicy 20mm i 50mm.

   5. Montaż rozdzielaczy do kotłów o średnicy do 125mm.

   6. Osadzenie zaworów: kołnierzowych kulowych, zaporowych i zwrotnych oraz przelotowych.

   7. Montaż osprzętu: termometrów, zaworów regulujących, manometrów i automatycznych zaworów odpowietrzających.

   8. Oczyszczenie i pomalowanie rurociągów stalowych.

   9. Wykonanie izolacji instalacji c.o. otulinami z pianki polietylenowej o grubości od 20 do 60mm oraz i płaszcza z foli aluminiowej.  1. Budynek nr 26 w Giżycku al. 1 Maja 11- kotłownia nr 2 - remont kotła

WCO-80 nr 1

   1. Wymiana rur płomiennikowych z sita o średnicy do 76mm wraz z robotami towarzyszącymi.

   2. Wykonanie próby wodnej na zimno oraz przekazanie kotła do Wojskowego Dozoru Technicznego celem dopuszczenia do eksploatacji.
  1. Budynek nr 1 w Giżycku ul. Moniuszki 7 – kotłownia nr 4 – remont kotła

Eca-IV parowego nr 5

   1. Odłączenie i przyłączenie kotła żeliwnego parowego Eca KZ-5.

   2. Demontaż i ponowny montaż elementów kotła żeliwnego Eca IV: płaszcza otulczego z blachy stalowej, drzwiczek paleniskowych i popielnikowych oraz półczłonów (elementy pochodzące z rozbiórki – bez kosztu materiału).

   3. Wymiana półczłonów środkowych kotła żeliwnego parowego Eca IV.

   4. Oczyszczenie półczłonu oraz czopucha kotła.

   5. Wykonanie próby szczelności kotła parowego ECA IV.

   6. Przekazanie kotła do Wojskowego Dozoru Technicznego celem dopuszczenia do eksploatacji.
  1. Budynek nr 9 w Giżycku ul. Moniuszki 7 – kotłownia nr 5 – remont kotła

Eca-IV parowego nr 2 i 3

   1. Odłączenie i przyłączenie kotłów żeliwnych parowych Eca KZ-5.

   2. Demontaż i ponowny montaż elementów kotła żeliwnego Eca IV: płaszcza otulczego z blachy stalowej, drzwiczek paleniskowych i popielnikowych oraz półczłonów (elementy pochodzące z rozbiórki – bez kosztu materiału).

   3. Wymiana półczłonów środkowych kotła żeliwnego parowego Eca IV.

   4. Oczyszczenie półczłonu oraz czopucha kotła.

   5. Wykonanie próby szczelności kotła parowego ECA IV.

   6. Przekazanie kotła do Wojskowego Dozoru Technicznego celem dopuszczenia do eksploatacji.
  1. Budynek nr 20 w Giżycku ul. Nowowiejska 20 – kotłownia nr 3 - remont

kotła wodnego Eca

   1. Odłączenie i przyłączenie kotłów żeliwnych wodnego Eca.

   2. Demontaż i ponowny montaż elementów kotła żeliwnego wodnego Eca IV: płaszcza otulczego z blachy stalowej, drzwiczek paleniskowych i popielnikowych oraz półczłona narożnego przedniego lewego (elementy pochodzące z rozbiórki – bez kosztu materiału).

   3. Wymiana półczłonów środkowych kotła żeliwnego wodnego Eca IV.

   4. Oczyszczenie czopucha kotła.

   5. Wykonanie próby szczelności kotła wodnego ECA IV.

   6. Demontaż kotła stalowego Es-ka pow. ogrzewalna 8m2.

   7. Demontaż pojemnościowego podgrzewacza wody o pojemności do 2000dm3.
  1. Budynek nr 35 w Giżycku ul. Nowowiejska 20 – kotłownia nr 5 - remont

kotła parowego nr 3

   1. Demontaż zaworu zaporowego.

   2. Odłączenie i przyłączenie kotłów żeliwnych parowych Eca.

   3. Demontaż i ponowny montaż elementów kotła żeliwnego Eca IV: płaszcza otulczego z blachy stalowej, drzwiczek paleniskowych i popielnikowych (elementy pochodzące z rozbiórki – bez kosztu materiału).

   4. Wymiana półczłonów środkowych oraz półczłonu narożnego przedniego lewego kotła żeliwnego parowego Eca IV.

   5. Oczyszczenie półczłonu oraz czopucha kotła.

   6. Wykonanie próby szczelności kotła parowego ECA IV.

   7. Przekazanie kotła do Wojskowego Dozoru Technicznego celem dopuszczenia do eksploatacji.

   8. Montaż zasuwy żeliwnej klinowej dla ciśnienia 1.6MPa o średnicy 150mm.
  1. Budynek nr 5 w Giżycku al. Wojska Polskiego 21 – wymiana wężownicy w podgrzewaczu PRPA 17

1.9.1. Wymiana prądownicy w podgrzewaczu przeciwprądowym PRPA17,

pojemność zbiornika 410dm3, pojemność grzejna wężownicy 25kw


o powierzchni grzejnej 25m2.


  1. Budynek nr 84 – wymiana ciepłomierza w Wojskowym Ośrodku

Szkoleniowo-Kondycyjnym Mrągowo

   1. Wymiana elektronicznego ciepłomierza o średnicy 150mm o parametrach nie gorszych jak ciepłomierz elektroniczny MULICAL 602.

   2. Osadzenie odmulacza kołnierzowego o przyłączeniach 150mm.
  1. Wymiana odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w Wojskowym Ośrodku

Szkoleniowo - Kondycyjnym Mrągowo

   1. Wykonanie wykopu wraz z jego umocnieniem.

   2. Wymiana rur kanalizacyjnych z kamionkowych na PCV fi 200mm.

   3. Wykonanie podsypki pod kanalizację oraz zasypanie wykopów.

   4. Konserwacja istniejących studzienek kanalizacyjnych.

   5. Zasypanie wykopów, uporządkowanie terenu i wykonanie trawnika.


Szczegółowy zakres robót ujęty jest w przedmiarze robót i Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót. Dokumenty te są zasadniczym źródłem do szacowania kosztów realizacyjnych przez Wykonawcę.


 1. Ogólny zakres prac do zadania nr 2:

  1. Odłączenie i przyłączenie kotłów żeliwnych;

  2. Demontaż oraz ponowny montaż płaszcza otulczego z blachy stalowej;

  3. Demontaż oraz ponowny montaż elementów kotła żeliwnego - płyta przedrusztowa,drzwiczki paleniskowe, zasuwa dymowa do komina, gwizdawka ostrzegawcza;

  4. Wymiana członów środkowych i narożnych kotłów Eca IV;

  5. Wymiana rur stalowych o śr. od 15 do 200 mm;

  6. Wymiana zaworów o śr. od fi 25 do fi 100 mm;

  7. Wymiana pomp obiegowych o wydajności do 13m3/h wraz z podejściem;

  8. Próby szczelności kotłów Eca IV;

  9. Przekazanie dokumentów do WDT celem dopuszczenia do eksploatacji.


Szczegółowy zakres robót ujęty jest w przedmiarze robót i Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót. Dokumenty te są zasadniczym źródłem do szacowania kosztów realizacyjnych przez Wykonawcę.


 1. Warunki realizacji zadań:

  1. Zamawiający informuje, iż w dniu 20 lipca 2015r. o godzinie 10.00 odbędzie się wizja lokalna miejsc inwestycji.

Do zadania nr 1 – w Giżycku wizję lokalną przeprowadzi Pan Leszek Rafałko, tel. 261 335 774, w Mrągowie wizję lokalną przeprowadzi Pan Zbyszek Łuński, tel. 261 314 243.

Do zadania nr 2 – w Węgorzewie wizję lokalną przeprowadzi Pan Roman Hejka, tel. 261 337 263.

Koszt takiej wizyty ponosi Wykonawca.  1. Zamawiający będzie wymagał, aby Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą w przedmiotowym postępowaniu przetargowym na dwa dni przed podpisaniem umowy dostarczył do Kierownika Wydziału Infrastruktury przy ul. Moniuszki 7 w Giżycku;

   1. trzy egzemplarze kosztorysu ofertowego, sporządzonego metodą szczegółową wraz z zestawieniem cen jednostkowych materiałów
    i sprzętu sporządzone wg założeń do kosztorysowania (załącznik nr 8,8A do SIWZ) na podstawie przedmiarów, które będą stanowiły załącznik do umowy. Niniejszy kosztorys ofertowy będzie stanowił podstawę obliczenia wynagrodzenia Wykonawcy należnego mu z tytułu wykonania części przedmiotu zamówienia w przypadku przerwania realizacji zamówienia z winy Wykonawcy, bądź z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego.

   2. trzy egzemplarze harmonogramu rzeczowo – finansowego realizacji zadania (załącznik nr 10 do SIWZ) uzgodnione z Kierownikiem Sekcji Obsługi Infrastruktury.

  2. Zamawiający będzie wymagał, aby Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą w przedmiotowym postępowaniu przetargowym najpóźniej w dniu podpisania umowy ustanowił kierownika budowy (robót) posiadającego uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane) oraz dostarczył dowód jego przynależności do Izby Inżynierów Budownictwa.

  3. Wykonawca robót winien posiadać uprawnienia Urzędu Dozoru Technicznego do naprawy kotłów parowych.

  4. Transport odpadów z terenu budowy winien być przeprowadzony przez firmę posiadającą stosowne uprawnienia.

  5. Wszystkie elementy wymieniane w kotłowniach winnym być nowe. Zamawiający nie dopuszcza do montażu części regenerowanych.

  6. Trasa wymiany sieci centralnego ogrzewania oraz sieci kanalizacji sanitarnej winne być wytyczone przez uprawnionego geodetę, a po zakończeniu prac Wykonawca dostarczy Zamawiającemu geodezyjną mapę powykonawczą.

  7. Realizacja robót: w godzinach 700-1500 (istnieje możliwość pracy do godziny 1800 w dniach poniedziałek- piątek oraz do godz.1500 w sobotę po uzgodnieniu z Dowódcą JW).

  8. Roboty będą prowadzone w czynnym zakładzie.

  9. Wykonawca robót (kierownik budowy) w pełni odpowiada za bezpieczeństwo i higienę pracy w miejscu realizacji robót, oraz za zachowanie bezpieczeństwa pożarowego.

  10. Wszystkie prace rozbiórkowe i montażowe Wykonawca winien wykonywać
   z zachowaniem wymogów bezpieczeństwa w odniesieniu do ludzi i mienia.

  11. Wykonawca wyznaczy koordynatora do spraw BHP, który będzie współpracował z Inspektorem BHP wskazanym przez Dowódcę JW. 4352.

  12. Wykonawca w ciągu 3 dni od podpisania umowy przekaże Inspektorowi BHP wskazanym przez Dowódcę JW. 4352, oświadczenie o treści zgodnej
   z załącznikiem nr 3 do umowy (załącznik nr 11 do SIWZ) wraz z wykazem pracowników realizujących zadanie objęte niniejsza umową.

  13. Wykonawca zobowiązany będzie do pokrycia kosztów poboru energii elektrycznej, poboru wody i odprowadzenia ścieków związanych z realizacją robót i potrzebami socjalnymi. Sposób rozliczenia został określony we wzorze umowy.

  14. Zbiór wymagań szczegółowych dotyczących organizacji robót, standardu
   i jakości wykonania, właściwości zastosowania wyrobów budowlanych oraz metod i sposobu oceny jakości wykonania zleconych prac określono
   w Specyfikacji Technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych.

  15. Utylizacja materiałów pochodzących z rozbiórki w ramach kosztów ogólnych budowy. Dokument potwierdzający z dokonanej utylizacji należy dołączyć do dokumentów w dniu odbioru robót.

  16. W przypadku uszkodzenia systemów alarmowych, p.poż, sieci jawnych, niejawnych, sieci telefonicznej, elektrycznej, komputerowej, wodociągowej, kanalizacyjnej, ciepłowniczej, gazowej itp. Wykonawca usunie awarię
   w ciągu 48 godzin od zdarzenia zgodnie z obowiązującymi Normami.
   W przypadku nie usunięcia awarii w wyznaczonym terminie Zamawiający zleci wykonanie usunięcia awarii osobie trzeciej na koszt Wykonawcy.

  17. Zamawiający będzie wymagał, aby Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą w przedmiotowym postępowaniu przetargowym najpóźniej w dniu podpisania umowy dokonał ubezpieczenia budowy na kwotę nie mniejszą niż: cena za realizację niniejszego zamówienia zaproponowana w ofercie. Dokument potwierdzający ubezpieczenie Wykonawca przedstawi Zamawiającemu najpóźniej w dniu podpisania umowy.

  18. Wykonawca odpowiedzialny jest za całokształt, w tym przebieg oraz terminowe wykonanie zamówienia w okresie wykonywania umowy.

  19. Wykonawca odpowiedzialny jest, za jakość robót, ich zgodność
   z dokumentacją techniczną. Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zamówienia.

  20. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzone w mieniu oraz na rzecz osób trzecich, wyrządzone w trakcie realizacji obowiązków wynikających z treści zawartej umowy.

  21. Rozliczenie złomu – wartość oferty należy pomniejszyć o wartość złomu;

(ilość, cena jednostkowa oraz wartość złomu podana w przedmiarze robót).

  1. Ceny jednostkowe złomu zostały ustalone na podstawie „Planu przekazywania w 2015 roku Agencji Mienia Wojskowego trwale zbędnych rzeczy ruchomych” sporządzony przez IWspSZ z uwzględnieniem średnich cen jednostkowych uzyskanych przy sprzedaży.
 1. : pliki -> ogloszenia -> 2015
  2015 -> Giżycko: roboty budowlane w zakresie remontu budynków koszarowych nr , 2, oraz nr 12 na terenie jednostki wojskowej nr 3797 w giżycku przy al. Maja 11 Numer ogłoszenia: 163547 2015; data zamieszczenia: 10. 11. 2015
  2015 -> Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 128277-2015 z dnia 2015-08-31 r
  2015 -> Nr ref. Zp/08/2015/…/2015 zawarta w dniu pomiędzy
  2015 -> Kraków: Wykonanie dokumentacji projektowej pn.: Remont Sali tradycji Centrum Operacji Lądowych Dowództwa Komponentu Lądowego w budynku nr 77 oraz ścianki reprezentacyjnej w budynku nr 21 na I piętrze w kompleksie wojskowym przy ul
  2015 -> Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia
  2015 -> Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia
  2015 -> Załącznik Nr 7 do siwz
  2015 -> Giżycko: roboty budowlane w zakresie opracowania dokumentacji projektowej na remont pomieszczeń w budynku nr na terenie jw. 4222 w giżycku, przy ul. Moniuszki oraz wykonania remontu budynku na podstawie w/w dokumentacji numer ogłoszenia
  2015 -> Nr ref. Zp/15/2015/…/2015 zawarta w dniu pomiędzy
  2015 -> Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 128277-2015 z dnia 2015-08-31 r


  1   2   3   4   5   6


©operacji.org 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna