Giżycko dn. 11. 02. 2014rPobieranie 0,51 Mb.
Strona1/5
Data17.04.2018
Rozmiar0,51 Mb.
  1   2   3   4   5

Znak zamówienia 11/2014

Giżycko dn. 11.02.2014r.SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

(usługi)
USŁUGI W ZAKRESIE NAPRAW BIEŻĄCYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, NAPRAW I REGENERACJI POSZCZEGÓLNYCH CZĘŚCI POJAZDÓW
(KOD CPV: 50112100-4; 50114000-7; 50630000-0; 50116000-1)

Postępowanie przetargowe o udzielenie zamówienia publicznego w trybie

PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIEPRZEKRACZAJĄCEJ KWOTY OKREŚLONEJ W PRZEPISACH WYDANYCH NA PODSTAWIE ART. 11 UST. 8 USTAWY – PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH


DOWÓDCA

JEDNOSTKI WOJSKOWEJ NR 4352

/-/ płk Andrzej BETA

I. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO.

Pełna nazwa Zamawiającego: JEDNOSTKA WOJSKOWA NR 4352 W GIŻYCKU,

Adres: ul. Nowowiejska 20, 11-500 GIŻYCKO,

REGON: 280602118,

NIP: 845-197-50-09,

KONTO BANKOWE : NBP O/Okr./Olsztyn. Nr. 51 1010 1397 0020 1713 9120 1000,

FAX do korespondencji w sprawie zamówienia: 0-87 429-46-41,

E-mail do korespondencji w sprawie zamówienia: 24wog.zam@wp.mil.pl,

Godziny pracy w JW. Nr 4352:


 • od poniedziałku do czwartku od godz. 7:00 do godz. 15:30;

 • w piątek od godz. 7:00 do godz. 13:00.


Znak Postępowania: 11/2014. Uwaga: w korespondencji kierowanej do Zamawiającego należy posługiwać się tym znakiem.
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzone jest zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013r Nr poz. 907, 984,1047, 1473), w trybie przetargu nieograniczonego, o wartości nieprzekraczającej kwoty 134 000 euro.
Terminy użyte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

„Zamawiający”– Jednostka Wojskowa Nr 4352 w GIŻYCKU, ul. Nowowiejska 20,
11- 500 Giżycko.

„Postępowanie” – postępowanie prowadzone przez Zamawiającego na podstawie niniejszej Specyfikacji.

„SIWZ” – niniejsza Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.

„Ustawa pzp” – Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych

(t.j. Dz. U. z 2013r poz. 907, 984, 1047, 1473 z póź. zm.),„Zamówienie” – należy przez to rozumieć zamówienie publiczne, którego przedmiot został w sposób szczegółowy opisany w III dziale.

„Usługi” - należy przez to rozumieć wszelkie świadczenia, których przedmiotem nie są roboty budowlane lub dostawy, a są usługami określonymi w przepisach wydanych na podst. art. 2a lub art. 2b ustawy pzp.

„Wykonawca” – podmiot, który ubiega się o udzielenie Zamówienia, złoży ofertę na wykonanie zamówienia lub zawrze z Zamawiającym umowę w sprawie wykonania Zamówienia.

Przedsiębiorca” – rozumie się przez to przedsiębiorcę w rozumieniu przepisów

Ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2007 r, nr 50, poz. 331 z późn. zm).

a także:


a) osobę fizyczną, osobę prawną, a także jednostkę organizacyjną niemającą

osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, organizującą

lub świadczącą usługi o charakterze użyteczności publicznej, które nie są działalnością gospodarczą w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej,

b) osobę fizyczną wykonującą zawód we własnym imieniu i na własny rachunek

lub prowadzącą działalność w ramach wykonywania takiego zawodu,

c) osobę fizyczną, która posiada kontrolę, w rozumieniu art. 4 pkt 1 lit. c ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, nad co najmniej jednym przedsiębiorcą, choćby nie prowadziła działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej, jeżeli podejmuje dalsze działania podlegające kontroli koncentracji, o której mowa w art. 13 tej ustawy.

d) związek przedsiębiorców w rozumieniu art. 4 pkt 2 ww. ustawy – na potrzeby przepisów dotyczących praktyk ograniczających konkurencję oraz praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów;

„Grupa kapitałowa” – należy przez to rozumieć wszystkich przedsiębiorców, którzy są kontrolowani w sposób bezpośredni lub pośredni przez jednego przedsiębiorcę w tym również tego przedsiębiorcę (ustawa z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów Dz. U. z 2007 r, nr 50, poz. 331 z późn. zm).

„Przejęcie kontroli” – rozumie się przez to wszelkie formy bezpośredniego lub pośredniego uzyskania przez przedsiębiorcę uprawnień, które osobno albo łącznie, przy uwzględnieniu wszystkich okoliczności prawnych lub faktycznych, umożliwiają wywieranie decydującego wpływu na innego przedsiębiorcę lub przedsiębiorców; uprawnienia takie tworzą w szczególności:

a) dysponowanie bezpośrednio lub pośrednio większością głosów na zgromadzeniu wspólników albo na walnym zgromadzeniu, także jako zastawnik albo użytkownik, bądź w zarządzie innego przedsiębiorcy (przedsiębiorcy zależnego), także na podstawie porozumień z innymi osobami,

b) uprawnienie do powoływania lub odwoływania większości członków zarządu lub rady nadzorczej innego przedsiębiorcy (przedsiębiorcy zależnego), także na podstawie porozumień z innymi osobami,

c) członkowie jego zarządu lub rady nadzorczej stanowią więcej niż połowę członków zarządu innego przedsiębiorcy (przedsiębiorcy zależnego),

d) dysponowanie bezpośrednio lub pośrednio większością głosów w spółce osobowej zależnej albo na walnym zgromadzeniu spółdzielni zależnej, także na podstawie porozumień z innymi osobami,

e) prawo do całego albo do części mienia innego przedsiębiorcy (przedsiębiorcy zależnego),

f) umowa przewidująca zarządzanie innym przedsiębiorcą (przedsiębiorcą zależnym) lub przekazywanie zysku przez takiego przedsiębiorcę

„Umowa o podwykonawstwo” – należy przez to rozumieć umowę w formie pisemnej o charakterze odpłatnym, której przedmiotem są usługi, dostawy lub roboty budowlane stanowiące część zamówienia publicznego, zawartą miedzy wybranym przez zamawiającego wykonawcą a innym podmiotem (podwykonawcą), a w przypadku zamówień publicznych na roboty budowlane także między podwykonawcą a dalszym podwykonawcą lub między dalszymi podwykonawcami.
II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA.

Postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych


III. INFORMACJE O OFERTACH CZĘŚCIOWYCH

Zamówienie dzieli się na 4 części (zadania):


Część nr 1 (zadanie 1) NAPRAWA POJAZDÓW OSOBOWYCH I DOSTAWCZYCH.
Część nr 2 (zadanie 2) NAPRAWA SAMOCHODÓW OGÓLNEGO PRZEZNACZENIA ŚREDNIEJ I DUŻEJ ŁADOWNOŚCI POWIĘKSZONEJ MOBILNOŚCI, SAMOCHODÓW ŚREDNIEJ ŁADOWNOŚCI WYSOKIEJ MOBILNOŚCI.
Część nr 3 (zadanie 3) NAPRAWY BIEŻĄCE I KONSERWACYJNE AUTOBUSÓW.
Część nr 4 (zadanie 4) REGENERACJA I NAPRAWA PODZESPOŁÓW I CZĘŚCI ZAMIENNYCH POJAZDÓW.
Zamawiający przewiduje możliwość składania ofert częściowych.
IV. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


 1. ZADANIE NR 1: NAPRAWA POJAZDÓW OSOBOWYCH I DOSTAWCZYCH.

 1. SZCZEGÓŁOWE OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywne wykonywanie, w terminie do 10.12.2014 r., usługi napraw bieżących pojazdów i motocykli w ilościach i czasie wynikających z bieżących potrzeb oraz według wskazań pokładowych systemów kontroli sprawności a także przebiegu i czasu eksploatacji pojazdów będących na ewidencji w Jednostce Wojskowej 4352 Giżycko. Zamawiający dostarczać będzie pojazd pod wskazany adres Wykonawcy na terenie powiatu giżyckiego, a w przypadku realizacji usługi poza granicami administracyjnymi powiatu, nie dalej niż do miejsca oddalonego o 30 km od siedziby Zamawiającego.

 1. WYMAGANIA:

 1. JW 4352 będzie dokonywała zapłaty za faktycznie wykonane naprawy (nie za dyspozycyjność zakładu). Naprawy są naprawami awaryjnymi, nie planowanymi i wynikającymi z różnych aspektów użytkowania wojskowych pojazdów mechanicznych, nie jest możliwe określenie ich częstotliwości i rodzaju – grupy uszkodzeń (awarii).

 2. Nie dopuszcza się zmian konstrukcyjnych pojazdów oraz ich podzespołów
  i układów.

 3. Części zamienne i materiały zużyte w naprawach muszą być nowe i powinny odpowiadać parametrom technicznym zalecanym przez producentów poszczególnych pojazdów oraz spełniać normy jakościowe w tym zakresie.

 4. Dopuszcza się regeneracje podzespołów. Na żądanie Zamawiającego, wykonawca wskaże źródło pochodzenia części.

 5. Na wykonaną usługę zostanie udzielona minimum 6-miesieczna gwarancja a na nowe podzespoły gwarancja udzielona przez producenta.

 6. Cena części zużytych do naprawy nie może przekraczać rzeczywistej udokumentowanej ceny nabycia wraz z należnym podatkiem i marżą.

 7. Cena zregenerowanego podzespołu nie może przekraczać 60% wartości nowego.

 8. Awarie pojazdów zgłaszane będą doraźnie niezwłocznie po ich wystąpieniu.

 9. Cena za usługę będzie obejmowała diagnozowanie oraz usunięcie usterki.

 10. Cena usługi jest ceną brutto zawierającą koszt roboczogodzin oraz użytych części zamiennych i materiałów.

 11. Wykonawca jest gwarantem wszelkich wykonanych przez siebie usług i napraw.

 12. Termin wykonania usługi naprawy pojazdu nie może być dłuższy niż 6 dni roboczych od daty akceptacji kosztorysu wykonania naprawy przez Zamawiającego. Wykonawca zagwarantuje wykonanie napraw jednocześnie 6 (sześciu) pojazdów. Termin wykonania usługi może ulec przedłużeniu za zgodą Zamawiającego.

 13. Materiały eksploatacyjne użyte w czasie naprawy muszą być zgodne z zaleceniem producenta pojazdu.

 14. Materiały użyte w czasie napraw a stanowiące zagrożenie dla środowiska naturalnego zostaną zutylizowane przez wykonawcę.

 15. Każdorazowa naprawa poprzedzona będzie wstępnym kosztorysem jej wykonania (dostarczona przez wykonawcę do zamawiającego). Rozpoczęcie usługi może odbyć się tylko i wyłącznie po akceptacji kosztorysu przez Zamawiającego.

 16. Wykonawca musi dysponować odpowiednim zapleczem obsługowo remontowym i potencjałem osobowym, zgodnie z wymaganiami Zamawiającego, określonymi w dalszej części niniejszej SIWZ.

 17. Na życzenie Zamawiającego wykonawca zobowiązany jest do odbioru - przy pomocy lawety -samochodu, przeznaczonego do wykonania usługi objętej umową, do miejsca wykonywania usługi, w terminie 24 godzin od daty powiadomienia i ponownego dostarczenia do siedziby Zamawiającego po wykonaniu usługi, bez dodatkowego wynagrodzenia (jest to element kosztowy, składnik cenotwórczy, który wykonawca uwzględni w cenie ofertowej – patrz: rozdział o policzeniu ceny ofertowej).

 18. W przypadku awaryjnego uszkodzenia pojazdu (reklamacja usługi) wykonawca na swój koszt odbierze pojazd z miejsca wskazanego przez Zamawiającego z przestrzeganiem procedur obowiązujących w prawie o ruchu drogowym i wykona naprawę w terminie nie dłuższym niż 48 godziny licząc od momentu zgłoszenia faktu zaistnienia awarii.

 1. MIEJSCE REALIZACJI:

W zakładzie wykonującym usługę.

Zamawiający dostarczać będzie pojazd pod wskazany adres Wykonawcy na terenie powiatu giżyckiego a w przypadku realizacji usługi poza granicami administracyjnymi powiatu, nie dalej niż do miejsca oddalonego o 30 km od siedziby Zamawiającego.Na żądanie Zamawiającego, w przypadku unieruchomienia pojazdu, Wykonawca zobowiązany jest do naprawy pojazdu w jednostce wojskowej wskazanej przez Zamawiającego bez dodatkowego wynagrodzenia za dojazd do jednostki wojskowej zlokalizowanej w miejscowościach: Giżycko, Węgorzewo, Gołdap, Orzysz, Bemowo Piskie. Suwałki, Szypliszki, Mrągowo, Kruklanki (jest to element kosztowy, składnik cenotwórczy, który wykonawca uwzględni w cenie ofertowej – patrz: rozdział o policzeniu ceny ofertowej).

 1. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA: od dnia zawarcia umowy do 10.12.2014.

 2. TYPY POJAZDÓW OBJETYCH NAPRAWĄ:

Planowana ilość pojazdów do naprawy z JW. 4352 w okresie trwania umowy.

Marka pojazdu

Rok produkcji

Ilość

Daewoo Nubira

1999

1

Opel VECTRA C

2002

1

Skoda Fabia

2000

1

Opel VECTRA B

2000

1

FIAT SEICENTO 1,1

2000

1

SKODA OCTAVIA

2008

4

LUBLIN wszystkie modele

1997/2000

10

TARPAN/HONKER wszystkie typy

1997/2006

20

Fiat Ducato

2002/2010

2

Ford transit

2003

1

OPEL VIVARO

2003/2008

3

MERCEDES 290 GD

1999

6

Quad ISP 8/0

2012

8

Motocykli KAWASAKI VERSYS 650

2012

8

IVECO/SCAM SANITARNY

2008

4

PODANE ILOŚCI POJAZDÓW MOGĄ ULEC ZMIANIE W ZALEŻNOŚCI OD POTRZEB ZAMAWIAJACEGO LUB W PRZYPADKU WYCZERPANIA SRODKÓW FINANSOWYCH. 1. ZAKRES NAPRAWY POJAZDÓW:

  1. diagnostyka komputerowa silnika i jego układów;

  2. diagnostyka poduszek i kurtyn powietrznych

  3. obsługiwania okresowe wynikające ze wskazań komputera pokładowego przewidzianego dla danej marki;

  4. naprawa układów pojazdu:

   • kierowniczego,

   • przeniesienia mocy,

   • hamulcowego,

   • zasilania paliwem

   • naprawa instalacji elektrycznej,

   • naprawa zawieszenia pojazdu, g naprawa osprzętu silnika,

   • naprawa wciągarki.

  1. naprawa klimatyzacji;

  2. naprawa zawieszenia;

  3. naprawa układu hamulcowego;

  4. naprawa powłoki lakierniczej z lakierowaniem;

  5. naprawę mostów napędowych;

  6. naprawę wałów napędowych i resorów ;

  7. naprawę przekładni kierowniczych i pomp wtryskowych;

  8. naprawa tapicerska;

  9. naprawa skrzyń biegów;

W zakresie przedmiotowym napraw nie wchodzi wymiana akumulatorów, ogumienia, dywaników.

 1. WARUNKI ODBIORU USŁUGI:

Potwierdzeniem wykonanej usługi (jej zakresu i prawidłowości wykonania) będzie protokół podpisany przez obie strony.


 1. ZADANIE NR 2: NAPRAWA SAMOCHODÓW OGÓLNEGO PRZEZNACZENIA ŚREDNIEJ I DUŻEJ ŁADOWNOŚCI POWIĘKSZONEJ MOBILNOŚCI, SAMOCHODÓW ŚREDNIEJ ŁADOWNOŚCI WYSOKIEJ MOBILNOŚCI.

 1. SZCZEGÓŁOWE OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywne wykonywanie w terminie do 10.12.2014 r. usługi napraw bieżących pojazdów, w ilościach i w czasie wynikających z bieżących potrzeb oraz według wskazań pokładowych systemów kontroli sprawności a także przebiegu i czasu eksploatacji pojazdów, będących na ewidencji w Jednostce Wojskowej 4352 Giżycko.

 1. WYMAGANIA:

 1. JW 4352 będzie dokonywała zapłaty za faktycznie wykonane naprawy (nie za dyspozycyjność zakładu). Naprawy są naprawami awaryjnymi, nie planowanymi i wynikającymi z różnych aspektów użytkowania wojskowych pojazdów mechanicznych, nie jest możliwe określenie ich częstości i rodzaju – grupy uszkodzeń (awarii).

 2. Nie dopuszcza się zmian konstrukcyjnych pojazdów oraz ich podzespołów i układów.

 3. Części użyte do napraw będą nowe. Dopuszcza się regeneracje podzespołów. Na żądanie Zamawiającego wykonawca wskaże źródło pochodzenia części.

 4. Na wykonaną usługę zostanie udzielona minimum 3-miesieczna gwarancja a na nowe podzespoły gwarancja udzielona przez producenta .

 5. Cena części zużytych do naprawy nie może przekraczać rzeczywistej udokumentowanej ceny nabycia wraz z należnym podatkiem i marżą.

 6. Cena zregenerowanego podzespołu nie może przekraczać 60% wartości nowego.

 7. Awarie pojazdów zgłaszane będą doraźnie niezwłocznie po ich wystąpieniu.

 8. Cena za usługę będzie obejmowała diagnozowanie oraz usunięcie usterki.

 9. Cena usługi jest ceną brutto zawierającą koszt roboczogodzin oraz użytych części zamiennych i materiałów.

 10. Wykonawca jest gwarantem wszelkich wykonanych przez siebie (i przez podwykonawców) usług i napraw,

 11. Termin wykonania usługi naprawy pojazdu nie może być dłuższy niż 5 dni roboczych od daty akceptacji kosztorysu wykonania naprawy przez Zamawiającego. Wykonawca zagwarantuje wykonanie napraw jednocześnie 4 (czterech) pojazdów. Termin wykonania usługi może ulec przedłużeniu za zgodą zamawiającego.

 12. Materiały eksploatacyjne użyte w czasie naprawy musza być zgodne z zaleceniem producenta pojazdu.

 13. Materiały użyte w czasie napraw a stanowiące zagrożenie dla środowiska naturalnego zostaną zutylizowane przez wykonawcę.

 14. Każdorazowa naprawa poprzedzona będzie wstępnym kosztorysem jej wykonania (dostarczona przez wykonawcę do Zamawiającego). Rozpoczęcie usługi może odbyć się tylko i wyłącznie po akceptacji kosztorysu przez Zamawiającego.

 15. Wykonawca musi dysponować odpowiednim zapleczem obsługowo remontowym i potencjałem osobowym, zgodnie z wymaganiami Zamawiającego, określonymi w dalszej części niniejszej SIWZ.

 16. Na życzenie Zamawiającego, w przypadku unieruchomienia pojazdu, wykonawca zobowiązany jest do naprawy pojazdu w jednostce wojskowej wskazanej przez Zamawiającego bez dodatkowego wynagrodzenia za dojazd do J.W. (jest to element kosztowy, składnik cenotwórczy, który wykonawca uwzględni w cenie ofertowej – patrz: rozdział o policzeniu ceny ofertowej).

 17. W przypadku awaryjnego uszkodzenia pojazdu ( reklamacja usługi ) wykonawca na swój koszt odbierze pojazd z miejsca wskazanego przez zamawiającego z przestrzeganiem procedur obowiązujących w prawie o ruchu drogowym i wykona naprawę w terminie nie dłuższym niż 48 godziny licząc od momentu zgłoszenia faktu zaistnienia awarii.

 1. MIEJSCE REALIZACJI:

W zakładzie wykonującym usługę.

Zamawiający dostarczać będzie pojazd pod wskazany adres Wykonawcy na terenie powiatu giżyckiego a w przypadku realizacji usługi poza granicami administracyjnymi powiatu, nie dalej niż do miejsca oddalonego o 30 km od siedziby Zamawiającego.Na życzenie Zamawiającego, w przypadku unieruchomienia pojazdu, Wykonawca zobowiązany jest do naprawy pojazdu w jednostce wojskowej wskazanej przez Zamawiającego bez dodatkowego wynagrodzenia za dojazd do jednostki wojskowej zlokalizowanej w miejscowościach: Giżycko, Węgorzewo, Gołdap, Orzysz, Bemowo Piskie. Suwałki, Szypliszki, Mrągowo, Kruklanki (jest to element kosztowy, składnik cenotwórczy, który wykonawca uwzględni w cenie ofertowej – patrz: rozdział o policzeniu ceny ofertowej).

 1. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA: od dnia zawarcia umowy do 10.12.2014.

 2. TYPY POJAZDÓW OBJETYCH NAPRAWĄ:

Planowana ilość pojazdów do naprawy z JW. 4352 w okresie trwania umowy.


Marka pojazdu

Rok produkcji

Ilość

Jelcz 662

2007-2012

4

Jelcz 325

1983

3

STAR 200 WSZYSTKIE MODELE

1985-1987

6

Star 266/266M WSZYSTKIE MODELE

1986-2003

40

Star 944

2002-2006

2

IVECO TRACKER/EUROCARGO

2006

2

KRAZ 255B

1986

2

STAR 660/660M2/660M3

1970

4

PODANE ILOŚCI POJAZDÓW MOGĄ ULEC ZMIANIE W ZALEŻNOŚCI OD POTRZEB ZAMAWIAJACEGO LUB W PRZYPADKU WYCZERPANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH.

 1. ZAKRES NAPRAWY POJAZDÓW:

 1. diagnostyka komputerowa silnika i jego układów;

 2. diagnostyka poduszek i kurtyn powietrznych

 3. obsługiwania okresowe wynikające ze wskazań komputera pokładowego przewidzianego dla danej marki;

 4. naprawa układów pojazdu:

   • kierowniczego,

   • przeniesienia mocy,

   • hamulcowego,

   • zasilania paliwem i powietrzem,

   • naprawa instalacji elektrycznej,

   • naprawa zawieszenia pojazdu, g naprawa osprzętu silnika,

 1. naprawa wciągarki.

 2. naprawa klimatyzacji;

 3. naprawa zawieszenia;

 4. naprawa układu hamulcowego;

 5. naprawa powłoki lakierniczej z lakierowaniem

 6. naprawę mostów napędowych;

 7. naprawę skrzyń biegów;

 8. naprawa wałów napędowych i resorów ;

 9. naprawa przekładni kierowniczych i pomp wtryskowych.

 10. naprawa tapicerska

W zakresie przedmiotowym napraw nie wchodzi wymiana akumulatorów, ogumienia, dywaników.

 1. WARUNKI ODBIORU USŁUGI:

Potwierdzeniem wykonanej usługi (jej zakresu i prawidłowości wykonania) będzie protokół podpisany przez obie strony.
  1   2   3   4   5


©operacji.org 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna